CeicUe 0omcwit Werk op veiling: veel stof en weinig inspraak I ra LEVEN 8 De dertiende 2 3 5 7 een obstakels meer voor nieuw kabinet te Computer virus is nauwelijks actief VANDAAG 12 14 J Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Vrijdag 13 oktober 1989 81ste jaargang no. 24546 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Morgen wisselend bewolkt en enkele buien. Minimumtempe ratuur ca. 8 graden. Middag- temperatuur ca 13 graden. Vrij krachtige westelijke wind, aan de kust hard. De vooruitzich ten voor zondag tot en met woensdag: wisselvallig maar na het weekeinde kleinere kans op neerslag. Middagtem- peratuur ca 15 graden. guinness Recordboek breekt eigen record jpNDEN Opnieuw hebben overal in J? wereld mensen de gekste fratsen uit- %haald om een vermelding te krijgen in et 'Guinness Book of Records' waarvan idaag de jaargang 1990 is gepubli- erd. et ludieke jaaroverzicht brak dit jaar echter ck zelf een record. Volgens samensteller en tgever Norris McWhirter is het voor het erst in tien jaar, dat een boek in zijn eerste nitie een oplage haalt van meer dan een 'plf miljoen exemplaren. De vorige record- ouder was overigens Guinness zelf. De uit- ive van 1990 bevat maar liefst vijftiendui- I >nd records, waarvan drieduizend nog niet rder waren vermeld. ieuw in de editie van 1990 zijn onder meer het hoogste salaris aller tijden. Dat bedroeg ruim een miljard gulden en werd in 1987 uit betaald aan het Amerikaanse financiële ge nie Michael Milken. De meest lucratieve gouden handdruk in de geschiedenis (ruim honderd miljoen) kreeg F. Ross Johnson in februari van dit jaar om op te stappen bij het bedrijf RJR Nabisco. Verder vermeldt het boek een nieuw record voor het grootste aan tal examens dat iemand nodig had om een rijbewijs te halen: 48. Andere opvallende re cords: Joe Ponder uit Love Valley in de Amerikaanse staat North Carolina tilde een 275 kilogram wegende pompoen achttien centimeter van de grond..met zijn tanden. En Jugalchandra Kundu uit het Indiase Cal cutta schreef een gedicht van 437 letterte kens. .op één enkele rijstkorrel. Actievoerders lossen steenkool voor huis Kok AMSTERDAM' Een tiental actievoerders heeft vanmorgen acht 700 kilo steenkool gelost bij de voor deur van PvdA-onderhandelaar W. Kok in Amster dam. De actie is een protest tegen de houding van de partij bij de onderhandelingen met het CDA over het te voeren Zuidafrika-beleid in de komende jaren. De steenkool werd voor Koks deur gelost met het doel Kok letterlijk en figuurlijk te laten struikelen over de grote hoeveelheden steenkool die jaarlijks vanuit Zuidafrika naar de EG en Nederland worden geëx porteerd. „De PvdA voert met het huidige beleid een typische CDA-koers. Zelfs met de afspraken die nu zijn gemaakt bij de akkoordbesprekingen duurt het nog jaren voordat er sprake kan zijn van effectieve maatregelen tegen Zuidafrika", aldus een van de ac tievoerders. Voorzitter Ajax somber Ajax-voorzitter Michael van Praag trekt een som ber gezicht, terwijl advo caat mr. H. Utermark zo te zien optimistisch is over de beroepszaak bij de UEFA. Ajax probeert vandaag in Geneve een lichtere straf te krijgen dan de uitsluiting voor twee seizoenen Europees voetbal, waartoe de tuchtcommissie van de Europese voetbalfedera tie onlangs besloot na het incident met de ijze ren staaf tijdens Ajax- Austria. FOTO: ANP Alkmaarse edelsmid Jos perkamp toont zijn creatie „veerkacht van de bal", waar hij gisteren de eerste prijs on tijdens het nationaal dia- antenconcours 1989. Het sie- ad is een armband van zirko- ürn, goud en diamant. FOTO: ANP ONDERZOEK DIENSTENBOND CNV: DEN HAAG Werken op een bloemen- groen te- of fruitveiling bete kent werken in een la waaiige, stoffige omge ving. Bovendien heb ben de medewerkers vrijwel geen inspraak op de gang van zaken. Tot deze twee conclusies komt CNV-beleidsmede- werkster drs. V. van Vuur- en in een onderzoek, dat vanmiddag onder de titel „Veilingwerk, een kwali- teitsprodukt" op het hoofd kantoor van de diensten bond CNV in Amsterdam is overhandigd aan vier vei lingautoriteiten. Mevrouw Van Vuuren heeft bijna een half jaar in de Nederlandse veilingwe reld doorgebracht. Aan de hand van haar conclusies en aanbevelingen wil de Dienstenbond CNV probe ren iets te verbeteren aan de arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen van de ruim 6000 werkne mers in deze sector. Zo gaat bestuurder Geert Rijzinga er bij de veilingdirecties op aandringen dat de afde lingshoofden vaker met de medewerkers en met het middenkader overleg ple gen over de manier waarop het werk moet worden aan gepakt. Daarnaast gaat de bond extra ijveren voor meer hygiëne rond de vei-verantwoordelijkheid voor lingklok. Volgens onderzoekster Van Vuuren zijn de verdelers, de medewerkers die de ge veilde produkten daadwer kelijk naar de kopers door sluizen, niet tevreden met de hen toebedeelde op dracht. Van Vuuren meent dat veilingdirecties er beter aan doen om grote afdelin gen te splitsen in kleinere werkeenheden. Elke werk eenheid krijgt dan de totale een bepaald produkt. Een eerste succes meent de bond al te hebben geboekt met de toezegging van de directie van bloemenveiling Flora te Rijnsburg, dat er per week nu vaker wordt geschrobd dan vroeger. Pagina 11: „Werkomstan digheden bij veiling EMM niet slecht" (Van onze parlementaire redactie) )EN HAAG De onder- ïandelaars van CDA en KdA hebben de laatste grote obstakels uit de weg geruimd die de vorming £an een centrum-links ikabinet in theorie nog konden verhinderen. De testerende geschilpunten eijn zo gering dat geen Ipaak meer in het wiel |kan worden gestoken. Al begin volgende week denkt informateur Lub bers een concept-regeer akkoord op tafel te kun nen leggen. De woordvoerder van de in formateur, Van der Voet, zette iteravond het licht voor het ieuwe kabinet officieel op ■oen. „Alleen de dossiers >ver volkshuisvesting, kinder- tpvang en de winkelsluitings wet zijn nog niet helemaal in iet slot gevallen. Maar daar :omen de onderhandelaars 'el uit. Want een regeerak- ;oord kan toch niet afspringen ip deze punten?", aldus Van Ier Voet.Vandaag werd de laatste hand gelegd aan het fi- lancieel-economisch beleid 'oor de komende vier jaar. )e laatste dagen is aan de on- lerhandelingstafel in het ge bouw van de Eerste. Kamer in hoog tempo zaken gedaan. Volgens CD A-onderhandelaar Bert de Vries zijn de belang rijkste knopen al doorgehakt, zoals op het punt van de kop peling, het werkgelegenheids beleid en het belastingplan - Oort. Op het gebied van het jonge renbeleid zijn partijen het de finitief eens geworden. Het akkoord houdt in dat jongeren tot 21 jaar de garantie krijgen op werkervaringsplaatsen of scholing, in ruil voor een zeke re verlaging van hun uitke ring. Behalve de overheid moet ook het bedrijfsleven voor dergelijke werkerva ringsplaatsen zorgen. Zelfstan dig wonende jongeren kunnen niet langer aanspraak maken op een volledige ww-uitke- ring. De uitkering wordt te vens fors gekort als een werk loze jongere aangeboden scho ling of werk weigert. Anderzijds is het bezuinigen op uitkeringen van jongeren tussen de 23 en 27 jaar van de baan. Dit betekent een halve ring van de totale bezuinigin gen op het jongerenbeleid die het kabinet Lubbers-II zich had voorgenomen. „De 485 miljoen die we vorig jaar nog wilden bezuinigen, blijkt een te ambitieuze doelstelling te zijn", zei De Vries. Pagina 3: Behandeling Plan Dekker vooruit geschoven Veel meer ammoniak vrijgekomen bij Thialf HEERENVEEN Uit de koe linstallatie van ijsstadion Thi alf in Heerenveen zijn op 27 september niet tientallen maar enkele honderden liters am moniak ontsnapt. Het ongeluk is gebeurd door een menselijke fout. Dat blijkt uit het onder zoek dat ingenieursburo Oran jewoud in Heerenveen heeft ingesteld in opdracht van het stadion. Nadat de ammoniak- wolk uit de koelinstallatie van Thialf was ontsnapt, stierf ruim 425 kilo vis in de sloten rond het ijsstadion. Volkstuin tjes verwelkten en bomen lie pen schade op. Uit het onder zoek blijkt dat personeel van het stadion te vroeg een filter van de koelinstallatie heeft af gehaald. Oranjewoud stelt in het onderzoeksrapport dat de omgeving rond het ijsstadion waarschijnlijk geen blijvende schade oploopt. Europese Filmprijs posthuum naar Ivens AMSTERDAM Joris Ivens, de dit jaar op 90-jarige leeftid overleden cineast, krijgt op 25 november in Parijs posthuum een speciale prijs van het Eu ropese Film Genootschap. De prijs wordt in ontvangst geno men door zijn weduwe. De prijs is met name bestemd voor Ivens' laatste film „Een verhaal van de wind", waarin hij de balans opmaakt van zijn leven. „Een poëtisch testament van een filmmaker van we reldniveau", aldus de jury. Ivens is overigens de enige Nederlander die een Europese Filmprijs krijgt. De inzendin gen „Leedvermaak" van Frans Weisz en „Mijn vader woont in Rio" van Ben Som- bogaart behoren niet bij de 49 genomineerde films voor de prijzen. Attentie! De jaarmarkt van zondag a.s. wordt niet gehouden in Leid- senhage maar op het gewone marktterrein. Centr. Ver. voor de Amb. Handel H Luiks protest Sinds dinsdag worden in Luik acties gevoerd tegen het uitblijven van salarisbetaling en plannen van het bestuur van de failliete stad om zo'n vijftienhonderd ambtenaren te ontslaan. De brandweer draagt zijn steentje bij aan het luide, Luikse ambtenaren- protest: brandweer auto's rijden met loeiende sirenes door de hele stad. Sommige ambtenaren dragen bij de acties maskers, uit vrees door de autoriteiten te kunnen worden herkend. FOTO: ANP (ADVERTENTIES) INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS LAATSTE WEEKEND Kom 't samen beleven: de ver nieuwde Femina, met o.a Doe-Het-Zetf, Wonen, Mode, Smullen, Keukens, Huisdieren (met Martin Gaus e.v.a.). Beeld en Geluid enz. Een feest voor 't hele gezin! 6t/m 15 OKTOBER Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. ELKE DONDERDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Rijnsburger mishandeld LEIDEN Een 20-jarige inwoner van Rijnsburg is gisteravond rond half negen in elkaar geslagen door een onbekende man van ongeveer 22 jaar. Dat gebeurde op de Haarlemmerstraat waar de Rijnsburger met een vriend volgens de politie liep te „dollen". De man die voor hen liep draaide zich om en vroeg of de opmerkingen van het tweetal voor hem waren bedoeld. De jongens wilden dat ontkennen maar voordat het zover kwam, spuwde de onbekende een van de twee in het gezicht. De ander zei dat hij dat niet moest doen waarop de dader hem begon te slaan. De Rijnsburger werd een paar portieken ingeslagen en daarbij sneuvelden volgens de politie ook twee etalageruiten. Pas toen een van de vele omstanders riep dat de agressieve man moest ophouden, kwam er een einde aan het gevecht. De dader liep doodgemoedereerd weg en verdween in het publiek. De Rijnsburger liep een blauw oog op, diverse kneuzingen en neus- letsel. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling. -19 OKTOBER. AVRO NED. 2. KUK EN DOE MEE. §V}( }r 5 V" v. \ir A 'f. j V.AjM Kjehl Bnnt Hildegard Knef en Kjeld Punt vertellen over hun strijd tegen kanker. Kijk naar de aktie "OverLeven". Een boeiend en onthullend programma over 40 jaar strijd tegen kanker. De strijd waar u aan mee kunt doen. Ic Nederlandse Kinkcrbcstri|dinR in sa DEN HAAG Het ge vreesde Datacrime-virus, dat het geheugen van per sonal computers met een „harde schijf" gisteren en vandaag zou uitwissen, is voor zover bekend nog niet actief geworden. Verscheidene meldpunten sig naleerden nog geen serieuze klachten. Grote bedrijven als KLM, Unilever, AMRO en AKZO verklaarden hun voor zorgsmaatregelen te hebben getroffen en het virus niet te hebben geconstateerd. Ook de politie in diverse grote steden registreerde vanmorgen niet één aangifte. Dat zou te danken kunnen zijn aan de massale verkoop van anti-vi rus diskettes. De afgelopen da gen werden wel minder ge vaarlijke computervirussen aangetroffen. Zo dook bij de Nederlandse Spoorwegen het „PLO-virus" op, dat wel pro gramma's wist, maar het ge heugen op de harde schijf van pe's niet aantast. Het virus werd tijdig ontdekt en kon on schadelijk worden gemaakt. Ook in het Universitair Re kencentrum in Groningen werden onschuldige virussen ontdekt, die niets hebben ver nield. Volgens een woordvoerder van het Landelijk Platform Computercriminaliteit, dat had gevraagd storingen te melden, betekent het uitblijven van meldingen nog weinig. „Niet iedereen weet ons te vinden. Bovendien vroegen wij om schriftelijke meldingen, die dus pas later binnenkomen". Computerdeskundigen wijzen er overigens op dat het Data crime-virus ook na vandaag nog actief kan worden. Pagina 3: „Slachtoffers Da- tacrime zijn sufferds" (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 18 PAGINA'S Atheïsme niet langer centraal in nieuw Sovjetwetgeving over godsdienst Zes jaar geëist voor moord op moeder Minister Lawson voert politieke komedie op „Karpovweet dat hij nooit meer wereldkampiuoen zal worden" Nieuwe elpee Bob Dylan verrast aangenaam Onderzoek naar bouw van huis Alphense wethouder Boulevard Noordwijk voorlopig niet opgeknapt GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND SPORT BOEKEN ECONOMIE FILM 10 LEIDEN/REGIO 11/12/13/14 KUNST/RTV LAND EN TUINBOUW KERKDIENSTEN RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU Vrijdag de dertiende kan voor u een gelukkige dag worden. Bent u nog niet geabonneerd op de Leidse Courant, dan is het vandaag een bij uitstek ge schikte dag om u alsnog op te geven. Eventueel aanvankelijk nog als proefabonnee. Bent u al abon nee dan is het een uitgelezen dag om uw uitgelezen krant eens aan uw goede buur of verre vriend door te geven. Ter kennismaking, zogezegd. Als hij dan het geluk heeft deze bon te lezen, kan hij er zelf meteen voor zorgen dat hij de' kennismaking nog enige - mogelijk zelfs lange - tijd voortzet. Woont hij in een woontoren? Wij bezorgen hem de krant, zelfs op de dertiende. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. Ceidóc SouKvnt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1