CDA en PVDA bereiken akkoord over koppeling 11 3 9 10 13 Zondergeld ush aanvaardt uitnodiging voor top over drugs Chirurg jaar geschorst PTT start verkoop van schotelantennes VANDAAG Uilgave Westerpers, behorend lot Sijlhoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, lel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bankNV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Morgen veel bewolking en af en toe wat regen. Minimum temperatuur omstreeks 9 gra den. Middagtemperatuur onge veer 16 graden. Westelijke wind, matig, aan de kust af en toe krachtig. De vooruitzich ten voor vrijdag tot en met maandag: half tot zwaar be wolkt en af en toe regen. Mid dagtemperatuur ca 14 graden. )uim in potje op het strand )EN HAAG Twee mannen lebben gisteren op het strand ran Scheveningen, ter hoogte ran de Pier, een afgesneden luim in een potje met vloeistof evonden. De politie tast nog i het duister omtrent de her- omst van de duim. Een voordvoerder van de politie: ,Ik sluit niet uit dat de duim ran een Engelsman is. Er zat ien etiket op het potje met een Engelse tekst". De duim is ïaar het laboratorium en zal inderzocht worden. Ook de jolitie stelt een onderzoek in. Agenten inspecteren stadion Agenten uit vijf Nederlandse grote steden inspecteren het stadion in Wrexham voor de aanvang van het WK-kwalificatie- duel vanavond. De agenten zijn naar Wales gereisd voor de begelei ding van de aan hangers van Oran- De Klerk: Vrijlating Mandela niet aan de orde PRETORIA De vrijlating van Zuidafrika's be roemdste gevangene, ANC-leider Nelson Mandela, is „op dit moment niet aan de orde is". Dat verklaarde president F.W. de Klerk van Zuidafrika gisteren, na dat hij de vrijlating had aangekondigd van acht vooraanstaande zwarte politieke gevangenen. Onder hen is ANC-topman Walter Sisulu. De 77-jarige Sisu- lu zit, evenals Mandela, al sinds 1963 in de gevange nis. Zij kregen in 1964 levenslang wegens het bera men van sabotage en revolutie. Onder de vrijkomen de gevangenen is ook de 80-jarige Oscar Mpetha, de oudste politieke gevangene in Zuidafrika. Aan de vrijlating van de acht zijn volgens De Klerk geen voorwaarden verbonden. De president zei verder, dat over de vrijlating overleg is gevoerd met Nelson Mandela. Pagina 5: De Klerk hoop op steun. Bergbeklimmers gaan Mount Everest opruimen COLORADO SPRINGS Twee Ameri kaanse bergbeklimmers hebben besloten op de Mount Everest de rommel te gaan opruimen, die zij en anderen daar tijdens expedities hebben achtergelaten. Bob McConnell en zijn vrouw Liz Nichol kwa men op het idee voor hun Everest Envi ronmental Expedition, toen zij zagen hoe veel troep was achtergebleven in en rond het basiskamp, bij het Tibetaanse Xegar, tijdens hun Everest-expeditie in 1987. McConnell zei dat niet alleen Mount Eve rest met dergelijke problemen te kampen heeft. De hoogste berg ter wereld staat symbool voor alle prachtige, verafgelegen gebieden in de wereld, die vervuild drei gen te raken. UITKERINGEN MOGEN RUIM TWEE PROCENT OMHOOG DEN HAAG Ambte naren, mensen met een uitkering en trendvol gers kunnen volgend jaar rekenen op een in komensverbetering van totaal 2,25 procent. Ook in de jaren na 1990 blij ven de uitkeringen in principe gekoppeld aan de loonstijging in het bedrijfsleven. Dit zijn CDA en PvdA gister avond bij de formatie besprekingen overeen gekomen. Deze afspraak heeft volgens CDA-fractieleider Bert de Vries de kans op een cen traal akkoord met werkge vers en werknemers aan merkelijk vergroot. Het nieuwe centrum-linkse ka binet ziet het als zijn eerste taak een loonexplosie te voorkomen omdat daarmee de economische groei in de komende jaren in gevaar zou worden gebracht. FNV-voorzitter Johan Ste kelenburg wilde nog niet de toezegging doen dat de bon den hun looneisen zullen te rugschroeven nu de koppe ling hersteld wordt. „Eerst moet het kabinet maar eens met een compleet voorstel komen", aldus Stekelenburg gisteravond na afloop van een eerste bespreking met VNO-voorman Van Lede in het hoofdkantoor van de werkgeversorganisatie. Na een dag waarin de for matie wat haperde, zat er gisteravond weer volop schot in dé onderhandelin gen. Een groot aantal 'dos siers' kon dank zij het voor werk van enkele fractiespe cialisten vrijwel afgesloten worden. Zo werden CDA en PvdA het eens over de vor ming van een fonds voor de verbetering van het open baar vervoer, deels te finan cieren uit de afschaffing van het reiskostenforfait. Ook werd in grote lijnen overeenstemming bereikt over de 'tripartisering van de arbeidsvoorziening'; het delegeren van inkomens- en werkgelegenheidsbeleid naar het niveau van ar beidsbureaus, vakbonden en werkgevers. Pagina 3: Koppeling af hankelijk van hoogte looneisen WASHINGTON De Amerikaanse president leorge Bush gaat in op iet voorstel van Colom- Peru en Bolivia om binnen negentig dagen een topconferentie te hou den over een gezamenlij ke aanpak van de drugs handel. De leiders van de drie Zuida- nerikaanse landen, waar vrij wel alle cocaïne vandaan komt die in de Verenigde Staten en Europa wordt geconsumeerd, ladden Bush officieel voor de opconferentie uitgenodigd. Zij vergaderden dinsdag in Ica, een plaats 300 km ten zuiden van de Peruaanse hoofdstad Lima. Met hun uitnodiging aan Bush haakten de drie pre sidenten in op een voorstel van de Amerikaanse presi dent. Bij de presentatie, vorige maand, van zijn anti-narcoti- caprogramma opperde deze de mogelijkheid van besprekin gen tussen de VS en de drug sproducerende landen. „Wij juichen het Bush-initiatief toe en daarom nodigen wij hem uit voor een ontmoeting bin nen negentig dagen", zo stond in het communiqué dat werd uitgegeven na het beraad in Ica. De woordvoerder van het Witte Huis, Marlin Fitzwater, zei dat contact met de drie lei ders zal worden opgenomen om 'afspraken te maken over plaats en datum van de top conferentie. Ook de Franse president Francois Mitterrand gaf gisteren zijn „volledige steun" aan de deelneming van de Europese Gemeenschap aan de komende topconferentie. Mitterrand, die thans een be zoek brengt aan Venezuela, d'eed dat in een brief aan zijn Peruaanse ambtgenoot Alan Garcia. Frankrijk bekleedt thans het voorzitterschap van de EG. Justitie Den Bosch seponeert 6300 verbalen DEN BOSCH Het openbaar ministerie (OM) in Den Bosch heeft 6300 processen-verbaal geseponeerd, omdat er grote ach terstand was ontstaan bij hét verwerken ervan. Volgens persof ficier mr. G. Regelink gaat het om de oudste en lichtste zaken die nog op afhandeling lagen te wachten. Het aantal processen- verbaal voor overtredingen in het arrondissement Den Bosch is de laatste tijd met 43 procent gestegen. „Die toevloed kunnen wij niet verwerken". De politie is niet gelukkig met het verzoek van het OM om voortaan minder processen-verbaal uit te schrij ven. Volgens de Eindhovense hoofdcommissaris H. Raeven doet maatregel afbreuk aan de geloofwaardigheid van de politie. Toon Hermans stapt van toneel na computerstoring EINDHOVEN Toon Her mans heeft gisteravond in de Eindhovense Stadsschouw burg een uitverkochte zaal weer naar huis moeten stu ren omdat er problemen wa ren met de verlichtingscom puter. Kort na het begin van de voorstelling viel het licht op het podium al uit. Omdat het niet lukte de computer opnieuw aan de praat te krijgen, werd de voorstelling afgelast. De bezoekers krij gen te zijner tijd de gelegen heid Toon Hermans alsnog te zien. Of de voorstellingen vanavond en morgen wel doorgaan is nog niet duide lijk. De computer was van daag nog steeds stuk. AMSTERDAM Het Amsterdamse gerechtshof heeft van- morgen een chirurg uit de hoofdstad voor één jaar geschorst, i omdat hij in zijn praktijkruimte geslachtsgemeenschap heeft gehad met een 20-jarige patiënte. Het hof is van oordeel dat de arts „het vertrouwen in de stand der geneeskunde in zeer ernstige mate heeft onder mijnd". verdovings- dampen inademde (foto links). Daarna lag hij, hoewel het in Rotterdam was, voor FOTO'S: ANP Uiteengeslagen Demonstranten in Taipeh, de hoofd stad van Taiwan, dragen een gewon de vrouw weg. Zij raakte gewond toen de Taiwanese oproerpolitie een demonstratie voor een gevangenis uit eensloeg. In totaal raakten 64 mensen gewond. De beto ging was gericht op de vrijlating van twee activisten, die wegens 'opruiing' tot langdurige ge vangenisstraffen zijn veroordeeld. FOTO: AP Lancering Galileo uitgesteld WASHINGTON Waar een groep anti-nucleaire activisten gis teren niet in slaagde, lukte een onwillige computer: verhinderen dat het Amerikaanse ruimteveer Atlantis morgen vertrekt. We gens de technische problemen is de lancering van de Atlantis met aan boord de ruimtesonde Galileo ten minste vijf dagen uit gesteld. Het uitstel kwam nog geen twee uur nadat een federale rechter in Washington een verzoek om het vertrek van de Gali leo te verhinderen ongegrond had verklaard. Het verzoek was ingediend door een groep tegenstanders van atoomenergie. De zen betogen dat het onverantwoord is om de Galileo, die 22 kg plutonium bij zich heeft, door de Atlantis te laten lanceren. Het plutonium dient als brandstof wanneer de sonde na de lancering begint aan haaf ruimtereis naar Venus en Jupiter. Pagina 5 :Rechter vindt zich ongeschikt om te oordelen over gevaren Galileo-projekt DEN HAAG— De PTT oriënteert zich op de ver koop van schotelantennes in de Primafoon-winkels. De afgelopen tijd heeft het voormalige staatsbe drijf contact gelegd met het bedrijf Satcom te Waddinxveen. Een PTT- bedrijfstest van de scho tels moet deze maand nog uitsluitsel geven over de vraag of het voormalige staatsbedrijf de schotels werkelijk gaat verkopen. Volgens een woordvoerder van de PTT is een aantal mon teurs momenteel al in oplei ding voor de nieuwe activiteit. Indien de bewuste schotels goed worden bevonden, start de PTT in november met de verkoop ervan. Met de scho tels van Satcom is niet allen de Astra-satelliet (waarop Vero- nique en TV 10 zenden) te ont vangen, maar ook vier andere satellieten. In verband met de waarschijnlijke levering aan de PTT gaat het bedrijf de productie van schotels binnen drie weken opvoeren van vierhonderd naar duizend per dag. Momenteel zijn nog 1,2 miljoen huishoudens niet op een ka belnet aangesloten. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een potentiële markt voor schotels bestaat van 200.000 huishou dens. 16 PAGINA'S „Omgeving Congresgebouw kantoplokatie worden" Molukkers mogen in Lunetten blijven wonen Sovjetunie verwisselt Marx voor ufo's Geen financiële basisvoor cultuurplannen Leiden Sterke verdeeldheid in Koudekerk over hoger rioolrecht Sassenheimse politiek woedend „Ontbreken Gullit doet Oranje meer pijn dan absentie Welshmen" GEESTELIJK LEVEN/OPINIE.. 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE7 LEIDEN/REGIO 9 T/M 11 KUNST/RTV 12 SPORT 13/14 RTV PROGRAMMAS15 WEER/PUZZEL15 Voetbal op tv BBC 1, 16.50 land. Nederland 3, 19.25 Nederland. België Nederlands 2, 20.00 Zwitserland-Belglë. t Polen-Enge- 1 Wales- ELKE DONDERDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA ADVERTENTIE INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS Op de nieuwe Femina ontdekt u een wereld van nieuws, o a. over Doe-Het-Zelf Mode Wonen Smullen Hobby en Vrije Tijd Keukens Huisdieren (met Martin Gaus e.v.a.) Beeld en Geluid Plus sprankelende shows, demonstraties, attracties enz. Kom 't samen belevende vernieuwde Femina. Een feest voor 't hele gezin' „Wanneer je hijgend voor een gesloten groenteboer staat, kun je dan ook aantoonbare schade oplo pen?". Een eigenaardige vraag zo te zien. Maar misschien toch zo gek nog niet als je die plaatst tegen de achtergrond van het nieuws van vandaag. Daarin probeert de Consumentenbond de banken aansprakelijk te stellen voor „aantoonbare schade" die mensen oplopen als gevolg van een defecte be taalautomaat. Die dingen worden steeds meer ge bruikt, maar als ze kapot zijn sta je daar wel met je pincodekaart en zonder geld. En met dat laatste doe je niet veel, maar kun je wel altijd twee weken de Leidse Courant proberen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open énvelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaai, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1