ËeicUc 6omcwit Kabinetsformatie stokt even Kloof 2 3 4 5 9 13 14 15 17 Steek uw neus ineen gratis aanbod. Bij Brilmi) tijdelijk: twee brillen haien één betalen! (ia«8> Politie Leipzig blijft afzijdig bij massale betoging 6 t/m 15 CNV-bond spoorwegen eist 6 procent meer Uitgave Westerpers. behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. alAMk Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 gur, tel. 07,1 122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J.Onvlee. Losse nummers f. 1,10 bid Dinsdag 10 oktober 1989 81ste jaargang no. 24543 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Veel bewolking, af en toe re gen. Minimumtemperatuur- circa 9, middagtemperatuur rond 13 graden. Vrij krachtige noordwesten wind, aan de kust af en toe hard. Vooruit zichten voor donderdag tot en met zondag: half tot zwaar be wolkt en bijna overal droog. gezamenlijke aanpak £<an disco-vervoer Ai staN HAAG Disco-eigenaren, vervoerders en over- i id hebben de handen inéén geslagen om een goed sy- pm van de grond te krijgen voor het vervoer van dis- jangers. Een disco-verbod, afstemming van de slui- jstijden en alcohol-controles maken deel uit van het teem, dat de komende maanden van de grond moet ïen. Veilig Verkeer Nederland, de vervoerders-orga- tie KNVTO, het ministerie van verkeer en water- it en Horeca Nederland hebben daartoe een handlei- opgesteld. Daarin staat onder meer dat disco-eigena- gewelddadige gedrag in de disco-bus (dat totnutoe il eens de oorzaak was van het mislukken van disco- oer) zullen straffen door de vandalen desnoods de ang tot hun zaak te ontzeggen. Ook zullen de disco- maren hun sluitingstijden op elkaar en op de dienst- iling van de bus aansluiten, om te voorkomen dat alle ogangërs tegelijkertijd op straat komen te staan. Europees aanbod voor Smit-Kroes DEN HAAG De scheidende minister van verkeer en waterstaat, drs. Neelie Smit-Kroes, heeft een aanbieding gekregen om een topfunc tie te gaan bekleden binnen de Europese Ge meenschap (EG). Smit-Kroes is gevraagd lid te worden van een nog op te richten adviescollege van de EG op het gebied van transportzaken. Dit college moet de Europese commissaris voor transport, de Belg Van Miert, van advies gaan voorzien. Belangrijkste taak van de nieuwe EG-instantie zal het voorbereiden en begelei den zijn van een Europees transportbeleid tot het jaar 2000. Hieronder valt onder meer het project voor de supersnelle trein (TGV). Smit- Kroes wil pas een reactie geven als de benoe ming officieel bekend is gemaakt door de EG. Dat gebeurt waarschijnlijk volgende week. Neelie Smit-Kroes. „BABY- MOORDENARES" EIST SCHADEVERGOEDING DARWIN De Australische Lindy Chamber lain, die drie jaar gevangen heeft gezeten voor de moord op haar negen maanden oude doch tertje Azaria, eist negen miljoen gulden schade vergoeding. De vrouw heeft altijd ontkend en gezegd dat haar dochter het slachtoffer is ge worden van een wilde hond, een dingo. Azaria verdween in augustus 1980 van een kampeer terrein vlakbij Ayers Rock in hartje Australië. Lindy Chamberlain werd in 1982 tot levenslang veroordeeld. Na enige tijd werd Azaria's jasje gevonden, dat sporen vertoonde die Chamber lains lezing ondersteunden. Een rechtbank ver nietigde daarop het vonnis en beval de vrijla ting van mevrouw Chamberlain. Ook het von nis van haar man Michael, die als medeplichti ge voorwaardelijk was gestraft, verviel. De dra matische affaire is mede wereldvermaard ge worden door de film „A cry in the dark". Koffie weer in prijs omlaag UTRECHT Marktleider Douwe Egberts verlaagt voor de derde keer dit jaar de kof fieprijs „als gevolg van de prijsontwikkeling op de we reldmarkt", aldus het bedrijf. Daarmee is de koffie dit jaar voor de consument 61 cent goedkoper geworden. Morgen gaan de DE-koffiemerken tus sen de 15 en 20 cent per pakje van 250 gram omlaag, en ver wacht wordt dat de consumen tenprijzen met eenzelfde be drag volgen. Pagina 12: 'Zuivere koffie' niet goedkoper w Franse professor Stehelin, i een deel van de eer van de ibelprijs voor geneeskunde èiSt. FOTO: AP tè "'ranse Onderzoeker raJaimt deel van "Ter Nobelprijs jJOCKHOLM De Franse jjderzoeker dr. Dominique -jihelin, die werkzaam is bij ,Jt Pasteur Instituut in Lille, c»ft gisteren na de bekend- jiking van de Nobelprijs ujor de geneeskunde be geerd dat ook hij in de eer eid moeten delen. 'ihelin zei dat hij tussen „j?2 en 1975 voor de Ameri- ïse winnaars Bishop en Irmus in San Francisco gewerkt en dat zijn als eerste genoemd bnd in het artikel over de pultaten van het onderzoek ar het karakter van onco- en. heb drie jaar lang in hun watorium in mijn eentje het onderzoek gewerkt word niet eens als mede- kker genoemd", zo zei een aurgestelde Stehelin. De e Nobelprijswinnaars zei- op de aantijging van Ste in dat diens werk inder- ad „zeer belangrijk" was veest, maar verwezen alle _agen over de prijs naar het Jibel-comité. „Wij hebben aar niet genomineerd", zo Varmus. 'KOPPELING' GROOTSTE PROBLEEM (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De kabi netsformatie verloopt momenteel minder vlot dan was verwacht. Het is uitgesloten dat infor mateur Lubbers mor gen, zoals de bedoeling was, al een ontwerp voor een regeerakkoord kan publiceren. De kloof tussen CDA en PvdA is, vooral op soci aal-economisch gebied, nog te groot om nu al geheel te overbruggen. De duo's De Vries/Brink man en Kok/Wöltgens heb ben zich vandaag met hun specialisten gebogen over de belangrijkste problemen. Vanavond om half zeven zouden de onderhandelingen worden hervat. Dan gaat het vooral om de mogelijkheden voor een evenwichtiger in komensbeleid. Daarvan is weer het belangrijkste on derdeel de zogeheten koppe ling van de ambtenarensala rissen en sociale uitkeringen aan de lonen in het bedrijfs leven. De PvdA gaat ervan uit dat de koppeling, die de laatste zeven jaar nooit meer is toe gepast, volledig moet wor den hersteld. Alleen onder zeer bijzondere omstandig heden zou daarvan mogen worden afgeweken. Het CDA daarentegen draait de zaak om. Er mag alleen ge koppeld worden als de lonen niet te snel stijgen. Een ander twistpunt vormt de wens van het CDA de uitkeringen voor werkloze jongeren te verlagen tot het niveau van de basisbeurs voor studenten. De PvdA verzet zich hiertegen. Toch is men in politiek Den Haag niet bevreesd voor een impasse. „Aan de onderhan delingstafel is het woord 'on aanvaardbaar' tot dusver niet gevallen", zegt een in gewijde. Volgens hem zijn Lubbers, De Vries en Kok nog steeds bezield van de vaste wil „om elkaar te vin den en het beoogde cen trum-linkse kabinet te ver wezenlijken". Ook op immaterieel terrein moeten nog wat 'witte vlek ken' ingevuld worden. Daar onder bevinden zich onder meer het vraagstuk van de nieuwe medische technieken (commercieel draagmoeder schap en andere nieuwe voortplantingtechnieken), gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen, ge meentelijke (her)indeling, winkelsluitingswet en het vreemdelingenbeleid. De gesprekspartners zijn elkaar een flink stuk genaderd wat betreft een compromis over de basisvorming in het on derwijs. Pagina 4: Financieringste kort minder snel omlaag Reclame voor roken aan banden AMSTERDAM De Stichting Reclame Code heeft een ver nieuwde reclamecode aange nomen voor sigaretten en shag. De code is tot stand ge komen in overleg met sigaret- ten- en shagfabrikanten, zo heeft de Stichting Reclame Code vanmorgen meegedeeld. De nieuwe regels gaan 1 janu ari volgend jaar in. Een vanxle opvallendste bepa lingen in de nieuwe reclame code is het verbod op beeld- en tekstreclames die een verband leggen tussen roken en circa vijftig sporten, zoals skiën, tennis, zeilen en windsurfen. De tabaksindustrie dient zich bij haar reclame ook terughou dend op te stellen ten aanzien van produkten die onder de zelfde merknaam als sigaret ten en shag bekend staan. Het gratis uitdelen van siga retten op straat zal vanaf 1 ja nuari eveneens tot het verle den behoren. In discotheken, op popfestivals en in recreatie parken zullen reclames voor sigaretten en shag ook ver dwijnen. (ADVERTENTIES) zie pagina 12 Tegen inlevering van deze bon twee Eomplete brillen halen en maar één betalend (Geldig t/m 4 november 1989) De gratis tweede bril is bestemd «In de gratis bril gaan normale. I voor dezelfde persoon die ook de blanke glazen in dezelfde sterkte als eerste (betaalde) bril gaat dragen. in de eerste (betaalde) bril Het montuur van de bril die u wel Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, betaalt mag niet goedkoper zijn dan anti-kras, kleuren, enz.) dan geldt I f 100.- een toeslag Het montuur van de gratis bril komt «Geen andere kortingen te zelfder I uit de kollektie monturen met het ti|d rode driehoekje Op beidebnllen 1 jaar garantie. Leiden, Haar- lemmerstr. 107 Alphen a/d Rijn 1 v.Manderslootstr. 9 Veiligheid Conservatieve partij van premier Thatcher. De veiligheids maatregelen rond het congres zijn enorm streng vanwege de dreiging van een aanslag door de IRA. In 1984 ontsnapte premier Thatcher op het nippertje aan de dood toen in het hotel waar zij logeerde een IRA-bom ontplofte. FOTO: EPA Milieukeuring auto uitgesteld DEN HAAG De invoering van de wettelijke verplichte milieukeuring voor motorrijtuigen die ouder zijn dan vier jaar, is enkele maanden uitgesteld. Aanvankelijk zou de mi lieukeur per 1 januari 1990 verplicht zijn, maar die datum is nu verschoven naar april. De voorbereidingen duren volgens het ministerie van VROM langer dan voorzien. Het departement is nog in overleg met de BOVAG over de aanpassing van de apparatuur in de ga rages. Die zouden tegen april klaar zijn om de vereiste keu ringen te kunnen uitvoeren. ADVERTENTIES AUTOVERHUUR F.PRANGEftS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur. zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur. telefoonnr.071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd OOST-BERLIJN In de DDR is weer op grote schaal gedemonstreerd voor politieke hervormin gen. In Leipzig gingen gis teravond bijna zeventig duizend betogers de straat op om meer vrijheid te ei sen. In tegenstelling tot eergisteren hield de poli tie zich nu echter afzijdig. Aan het eind van de avond gingen de betogers uit eigen beweging vreed zaam uiteen. De leiding van de communisti sche partij in Leipzig gaf giste ren een verklaring uit, waarin zij bereid zei te zijn tot een dia loog en een „vrije gedachten- wisseling over de toekomst van het socialisme". Kerkelijke lei ders zagen de verklaring, die via de stadsradio werd uitge zonden, als een gunstig teken. In Dresden, waar de hervor mingsgezinde partijchef Hans Modrow de scepter zwaait, voerden vertegenwoordigers van de autoriteiten besprekin gen met betogers en mensen van de kerk. Op nationaal ni veau wijst de regering elke dis cussie over hervormingen ech ter van de hand. Gisteren zei president en partijleider Ho- necker nog dat alle pogingen het communisme te ondermij nen gedoemd zijn te misluk ken. De Westduitse bondskan selier Helmut Kohl daarente gen veroordeelde gisteren het „brute geweld" waarmee de Oostduitse politie de demon straties uiteen heeft gejaagd. Hij riep de DDR-leiding op ge hoor te geven aan het verlan gen naar politieke en economi sche hervormingen, zodat de Oostduitsers geen reden meer hebben om hun land de rug toe te keren. Hij beklemtoonde echter dat alle vluchtelingen uit de DDR welkom blijven in de Bondsrepubliek. Pagina 5: Dissidente DDR- dominee: „We zijn banger dan we hoeven te zijn". VAND/fliT^ 20 PAGINA'S Kardinaal Simonls: yergaderwoede ramp voor kerk Wetenschaps week voor jeugdigen Megapool zet cd- markt onder druk Hervormers maken dienst uit in Hongaarse socialistische partij Marco van Basten valt Thijs Libregts niet af Geen onderwijzers tekort in Leiden Rioolrecht in Hazerswoude Computerkunst in Leidse Waag Personeelstekort bij SMDB EXTRA SURF-BIJLAGE GEESTELIJK LEVEN OPINIE BINNENLAND BUITENLAND SPORT KUNST/RTV LEIDEN OMGEVING ECONOMIE RADIO EN TELEVISIE Voetbal op tv Samen feestelijk i uit op Op de nieuwe Femina ontdekt u een wereld van nieuws, o.a. over Doe-Het-Zeff Mode Wonen Smullen Hobby en Vrije Tijd Keukens Huisdieren (met Martin Gaus e.v.a.) Beeld en Geluid Plus sprankelende shows, demonstraties, attracties enz. Kom 't samen belevende vernieuwde Femina Een feest voor 't hele gezin! A V,/ OKTOBER U AHOY' ROTTERDAM v 'W-V ^Metrostation T y Zuidplein Open van 11.00 -17.00 uur Zondag van 10.00 -17.00 uur. LEDEN BEREID TOT ACTIE' (Van onze sociaal-economische redactie) WOERDEN De groep Spoorwegen van de Ver- voersbond CNV zal haar bruto looneis met drie kwart procent verhogen tot zes procent. Dat heeft deze groep besloten na het raadplegen van haar le den. Vorige week werd bekend dat de vakbonden voor NS-perso- neel een loonruimte van vijf procent zouden eisen tijdens de cao-onderhandelingen die in januari van start gaan. De ene helft van dit percentage moet volgens de bonden wor den besteed aan loonsverho ging, de andere helft aan werkgelegenheids- en scho lingsmaatregelen. De Vervoersbond CNV is ech ter tot de conclusie gekomen dat de loonruimte iets kan worden opgerekt. Verder is na een enquête duidelijk gewor den dat ruim tweederde van de leden bereid is „rechtvaar dige actie" te voeren als de cao-besprekingen vast komen te zitten. Woordvoerder Van der Kamp van de CNV-groep Spoorwegen noemt dit opmer kelijk: „Zelfs leden die actie voeren om principiële redenen niet zien zitten, zijn nu bereid mee te doen". Hoewel wij met zijn allen vinden, dat het knap lang duurt voordat er een nieuw kabinet in elkaar kan worden getimmerd, denkt men daar in politie ke kringen anders over. De kabinetsformatie „stokt even", heet het nu. De informateur slaagt er niet in morgen, zoals eerst de bedoeling was, al een ont werp te publiceren voor een regeerakkoord. De re den daarvoor is, zo leest u vandaag in de Leidse Courant, dat „de kloof tussen CDA en PvdA op sociaal-economisch gebied nog te groot is". Mocht u de verdere gang van zaken bij de kabinetsforma tie goed willen blijven volgen dan is het zaak nu een mogelijke kloof tussen U en de Leidse Courant snel te overbruggen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement w or den geweigerd ficidóc (SoiiAcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1