Gorbatsjov roept op tot hervormingen in DDR Kok bereidt PvdA voor op concessies Bon: finale 5 7 13 26 28 32 Gloria's voetstap D< Polen: bevolking 'sparen' bij invoering markteconomie WVC stuurt Molukkers in Vught dwangbevelen Ml 21 'bji.cü-'U^ £eicUe (Bowuvnt Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34.2312DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen- (incl. 6% BTW) f .24,24 per maand (aut.betaling), f .72,34 per kwartaal Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat 14 00-15 00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0.67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Orivlee Zaterdag 7 oktober 1989 81ste jaargang no. 24541 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Wisselend bewolkt en enkele buien. Middagtemperatuur on geveer 14 graden. Noordwes ten wind, vrij krachtig, 5, aan de kust en op het IJsselmeer hard tot stormachtig, 7 a 8. De vooruitzichten voor morgen tot en met woensdag: wissel vallig en vooral na maandag weer af en toe regen. Middag- temperatuur rond 14 graden. Capingsdrama oopt goed af l-TAPOA Alle 81 passagiers van et gekaapte Myanmarese vliegtuig jn gisteravond in Thailand vrijgela- en. Zij hebben de Fokker-28 na een egen uur durend kapingsdrama on- edeerd kunnen verlaten. Vice-pre- ïier Thienchai Sirisamphan van Thi- land, die met de twee kapers had on- erhandeld, begeleidde hen samen iet de bemanning bij het vertrek uit et vliegtuig. De bewindsman ver- laarde dat de twee studenten, die ge- reigd hadden het toestel op te bla- en, alleen maar een lijst met politie- e eisen in de publiciteit hadden wil- tn brengen. Bezetting van ambassade San Salvador voorbij SAN SALVADOR Twintig fa- milieleden van Salvadoraanse po litieke gevangenen en „verdwe nen mensen" die in de Costari- caanse ambassade in San Salva dor 12 mensen gegijzeld hielden, hebben hun gijzelaars vrijgelaten en hun bezetting op vreedzame wijze beëindigd. Ze worden ervan beschuldigd di recte banden te hebben met de linkse FMLN guerrillabeweging. Hun bezetting wordt een „daad van provocatie" genoemd. Jef Geeraerts overleeft aanval door kodiahbeer ANCHORAGE De Vlaamse schrijver Jef Geeraerts (59) is in een nationaal wildpark in Alaska aangevallen door een kodiakbeer. Het dier naderde de schrijver van achteren, maar Geeraerts, die jagend in Zaire al voor hetere vuren heeft gestaan, wist het monster tijdig neer te leggen. Hij kwam er met een paar schrammen vanaf. Kodiakberen zijn ongeveer de grootste roofdieren die men op land kan aantreffen. Geeraerts was in Alaska op reportage voor het Ne derlandse blad Playboy, maar volgens sommige kranten in Vlaanderen kwam de aanval van de beer hem alles behal ve ongelegen. Over een maand begint in Antwerpen immers weer de Vlaamse boekenbeurs. Britse nonnen in kippenhok LONDEN Veertien non nen hebben zich gisteren in gesloten in het kippenhok van hun klooster in het Brit se Daventry in Midden-En- geland. Zo willen de reli gieuzen voorkomen dat de gezondheidsdienst hun 5000 kippen de nek omdraait, na dat in de eieren salmonella besmetting is geconstateerd. Moeder-overste Catherine verklaarde dat de van de ei- er verkoop bestaande orde ten onder zal gaan als de kippen geslacht moeten wor den. Aanhouding in moordzaak- W ybran BRUSSEL Een volstrekt onbekende groep die zich „Fier en vrij jong Palestina" noemt, heeft gisteren de moord op de leider van de Joodse gemeenschap in Bel gië opgeëist en met nieuwe aanslagen gedreigd. Tegelijk stootte justitie op sporen die kunnen leiden naar dader(s), van de moord op dr. Joseph Wybran. In Gent zou vol gens de Vlaamse omroep al een aanhouding verricht zijn. Pagina 5: Uitvaart Wybran Vrienden Noriega zetten geld op hoofd tegenstanders PANAMA-STAD Volgens de Pa namese regeringskrant Critica heb ben zakenlieden die generaal Manu el Antonio Noriega steunen 250.000 dollar uitgeloofd voor de moord op zes van zijn tegenstanders in het bui tenland. Panamese soldaten hebben donderdagavond de gewezen presi dentskandidaat van de oppositie, Guillermo Endara, tijdens de bestor ming van zijn kantoor mishandéld. De Amerikaanse president Bush verklaarde, dat in de toekomst mili taire steun voor tegenstanders van Noriega niet uit te sluiten is". Ouderwetse begroeting in Oost-Berlijn tussen Michail Gor batsjov (links) en Erich Honecker. OOST-BERLIJN Sovjet-president en par tijleider Michail Gor batsjov heeft in Oost- Berlijn, waar hij is voor de viering van de 40e verjaardag van de stich ting van de DDR, zijn Oostduitse gastheren in bedekte termen opge roepen hervormingen door te voeren. Gorbatsjov werd gisteren bij zijn aankomst op het vlieg veld Schönefeld van Oost- Berlijn ontvangen door staats- en partijleider Erich Honecker. Tijdens zijn toe spraak, 's avonds in het bomvolle Paleis van de Re volutie, riep de Sovjetrussi- sche leider de Oostduitse re gering op te praten met alle groepen in de samenleving en zei dat geen enkele land onverschillig kan blijven voor de hectische verande ringen die over de hele we reld plaatsvinden. „Natuurlijk kent de DDR zijn eigen ontwikkelings problemen", aldus Gorbats jov. „Alle staten worden ge confronteerd met de veran deringen in de politieke en economische wereldorde Geen land kan zich afzijdig houden van de internatio nale problemen en de eisen van de wetenschappelijke en technologische revolu tie". Gorbatsjov zei er niet aan te twijfelen dat de DDR „met zijn intellectuele po tentieel" een antwoord op die vragen zal weten te vin den. Tijdens een kranslegging bij het Graf van de Onbekende Soldaat eerder op de dag zei Gorbatsjov: „Zij die hun in spiratie putten uit het leven en de maatschappij hoeven nergens bang voor te zijn". „Wij kennen onze Duitse vrienden goed. Zij zijn spe cialisten in het over de din gen nadenken en h.et aan brengen van veranderingen indien die nodig zijn". De Sovjet-leider ging niet zo ver dat hij zijn gastheren aanraadde zijn perestrojka over te nemen. „Het be langrijkste is dat de burgers zelf beslissen". De afgelopen maanden zijn tienduizenden DDR-burgers hun land ontvlucht uit te leurstelling over het uitblij ven van economische en po litieke hervormingen, die volgens de rechtlijnig com munistische leiding in Oost- Berlijn helemaal niet nood zakelijk zijn. Verscheidene duizenden mensen, velen gekleed in de blauwe bloe zen van de officiële Vrije Duitse Jeugd (FDJ) en poli tieagenten in burger, ston den buiten het graf om Gor batsjov te zien. Sommigen riepen „Gorby, Gorby, help ons". Anderen „Wij blijven hier". Gorbatsjov ontkende dat de DDR in gevaar is. „Het is onvergelijkbaar met onze problemen". Hij bena drukte dat hij de Oostduitse leiding niet onder druk zal zetten. Pagina 25: Donkere wol ken boven de Branden burger Tor. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Na twee iveken 'onzichtbaar' te zijn geweest, heeft Ruud Lubbers voor het eerst weer commentaar gele verd op het verloop van de kabinetsformatie. „Het prima", zei de infor mateur gisteravond bij het verlaten van zijn werkka mer in het Torentje. Hij vertelde dat hij in het weekeinde de nog reste rende sociaal-economische geschilpunten tussen PvdA en CDA wil weg werken. Lubbers heeft zich voorgeno men een tweede 'praatstuk' te maken, dat maandag zal wor den voorgelegd aan de onder handelaars van CDA en PvdA, De Vries en Kok. Het eerste 'praatstuk' behelsde voorna melijk immateriële zaken. De Vries en Kok gaan dit week einde zelf ook aan het werk. Ze willen proberen met hun fractiespecialisten „witte vlek ken in te vullen". PvdA-leider Wim Kok lijkt bezig zijn fractie voor te berei den op de noodzaak van forse concessies, vooral op sociaal- economisch terrein. „Alle par tijen moeten rekening houden met nieuwe feiten. Dat bete kent dat er over en weer moet worden ingeleverd", aldus de socialistische voorman na al weer een dag van vijf uur on derhandelen met zijn CDA- collega Bert de Vries. Volgens Kok liggen er nog „flink wat open einden". Hij noemde punten als het inko mensbeleid, de koppeling van de uitkeringen aan de loonont wikkeling in het bedrijfsleven en de defensie-uitgaven. De si tuatie is echter niet zodanig, meent Kok, dat „het hoofd in de schoot gelegd moet wor den". Pagina 3: De Vries optimis tisch over formatie WARSCHAU Bij mon de van vice-premier Les- zek Balcerowicz heeft de Poolse regering gisteren haar voorlopige economi sche beleidsplan gepre senteerd, dat voorziet in de invoering van een martkeconomie in Polen. krap-geldpolitiek, faillisse menten en werkloosheid. Als men bereid is deze offers te brengen zal het nieuwe beleid binnen een jaar zijn eerste vruchten afwerpen, aldus de vice-premier. Alleen een snelle overgang van een planeconomie naar een vrije markteconomie kan Polen uit de economische ma laise redden, zo luidt de cen trale gedachte van de Poolse regering. Balcerowicz verze kerde echter dat de regering zal proberen de bevolking zo veel mogelijk te sparen voor de negatieve gevolgen van een dergelijk economisch beleid. Zo zal een werkloosheidsuitke ring worden ingevoerd en zul len maatregelen worden geno men om de sociale zekerheid te garanderen. Pagina 5: Poolse regering -kiest voor twee-fasenplan Eerste stappen ■Scheveningen onder grote belangstelling de Original Star Boulevard geopend. Zij deed dit door haar voetstappen te zetten in een cementtegel op de boulevard, vlak voor de trappen van het Kurhaus. Het is de bedoeling dat in de toekomst meer internationale sterren daar hun voetsporen achterlaten. FOTO: RINUS SLIERENDRECHT VUGHT Het ministerie van WVC heeft gisteren door een deurwaarder een dwangbevelen laten be zorgen bij een deel van de bewoners van het Moluk se woonoord Lunetten in Vught. Het gaat om een groep van ongeveer dertig Molukkers, die geen echte huurovereenkomst heb ben. Ze moeten het woon oord binnen vijf dagen verlaten. Eerder deze week besliste de president van de rechtbank in Den Bosch dat de groep bruik ieners, zoals ze worden ge noemd, door WVC uit het woonoord mag worden gezet. Het gaat veelal om jonge Mo lukkers, die bij hun ouders zijn blijven wonen. Die ouders hebben over het al gemeen wél een geldige huur overeenkomst. Het ministerie van WVC wil ook die huur overeenkomsten beëindigen. Daarover loopt een aantal juri dische procedures, die nog wel tot 1992 kunnen duren. Het ministerie wil het woon oord Lunetten slopen. Voor de bewoners van Lunetten is el ders in Vught een compleet nieuwe wijk gebouwd. Omdat het merendeel van de Moluk kers er niet voor voelt naar die nieuwe wijk te verhuizen, worden die woningen inmid dels ook uitgegeven aan ande re woningzoekenden. De gemeente Vught wist hele maal niet dat het ministerie dwangbevelen zou versturen. Burgemeester G. de Graaf is daarover verbolgen. „Het is bepaald niet elegant wat het ministerie heeft gedaan", aldus De Graaf. Het departement weerspreekt dit door te wijzen op het „louter formele" karak ter van de uitgevaardigde dwangbevelen. Fransen verlaten fregattennroject PARUS Slechts een paar dagen nadat Groot-Brittan- nïe daartoe overging heeft ook de Franse regering be sloten uit het Navo-project voor de bouw van een ge meenschappelijk fregat te stappen. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hadden in januari 1988 met de Bondsrepubliek Duitsland, Italië, de Verenigde Staten, Canada en Nederland hier over overeenstemming be reikt. Het lag in de bedoeling in het kader van „fregat 90" vijftig schepen te gaan bou wen. Staatssecretaris Van Houwelingen van defensie zal maandag de Tweede Ka mer in een brief op de hoog te stellen van de situatie nu Groot-Brittannië, Frankrijk en hoogstwaarschijnlijk ook Italië afgehaakt hebben. Vol gens een woordvoerder van Defensie zullen ons land en de Bondsrepubliek bereid zijn onder stringente voor waarden verder te gaan met een gezamenlijk fregatten- project. Freek de Jonge publiektrekker Nationale Toneel DEN HAAG Met een een malige actie hopen Freek de Jonge en het Nationale Toneel het Haagse publiek weer mas saal naar de Koninklijke Schouwburg te krijgen. Op 12 oktober speelt het Nationale Toneel voor de pauze een van de laatste voorstellingen van „De tijd en het vertrek" van Botho Strauss, waarna De Jon ge zijn jongste voorstelling „De volgende" in uitvoering neemt. Freek is gewend volle zalen te trekken, het Nationale Toneel niet, althans niet in Den Haag. „Dat we in Amster dam wel voor volle zalen spe len, betekent in elk geval dat het geen onzin is wat we bren gen", aldus de nogal wanhopi ge regisseur Hans Croiset, die met de inbreng van Freek de Jonge de, wat hij noemt „ing- roeitijd van het Nationale To neel" in Den Haag aanzienlijk hoopt in te korten. Pagina 21: „Den Haag heeft hardere duw nodig dan el ders". 32 PAGINA'S Nyers: communistische partij moet zichzelf opheffen Ondergronds spoornet nog luchtfietserij Onderzoek centraal ontharden drinkwater Neville Southall belooft Oranje warm avondje Muziekprijs winnaar Ton Koopman: „Ik denk dat het binnen een maand met die ton is gedaan" INKLEUR Gentechnologie, vloek of zegening? „Die prijs is voor mijn olifanten" Oost-Timor is zijn doden nog niet vergeten GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3/4/7 BUITENLAND 5 ECONOMIE9 LEIDEN/REGIO 13/14/15 AUTO 16 SPORT 17/19 KUNST/RTV 21 RTV PROGRAMMA 22/23 FINALE 25 T/M 32 Voetbal op tv Alsof zij niets wist van de opwinding, die erover is ontstaan, zette de popster Gloria Estefan gisteren haar voet in een bak cement. Dat gebeurde in Scheveningen, waar een Sterrenboulevard moet worden aangelegd, met zoveel mogelijk in beton ge goten voetstappen van zoveel mogelijk sterren. Net zoiets als in Amerika ook al bestaat, maar ook net zoiets als ...in Rotterdam zou moeten komen. En dat Scheveningen Rotterdam nu dwars zit, geeft de nodige opwinding. Dat zelfs leidt tot een kort ge ding. Leuk om in de Leidse Courant te lezen hoe dat nu komt en hoe het straks allemaal afloopt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. CcidócSouAcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1