ftïicUe (Bowvcvnt Duizenden studenten onverzekerd Bon: Onderzoek Congres naar rol VS bij coup Panama 2 11 16 Mariëlle 1.999.- SPEEDSHOP 5 9 13 14 17 6 t/m 15 Bejaarde vrouw opgelicht door nep-monteurs SCATOLA Ceidóc SouAO/nt Vrijdag 6 oktober 1989 81ste jaargang no. 24540 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tot Sijthoff Pers. Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familiebenchten f.(j.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. HET WEER Wisselend bewolkt, later op de dag enkele buien. Minimum temperatuur rond 11, middag- temperatuur circa 14 graden. Wind draaiend van west naar noordwest, matig tot vrii krachtig, aan de kust tot hard of stormachtig. Vooruitzichten tot en met woensdag: wissel vallig. VIDEO KAMERA - VHS - Compact - 6x zoom - High-speed shutter nformatie-oproep »ver Wallenberg op Sovjet-televisie IOSKOU In het avondjournaal van Ie Sovjet-televisie, Vremja, is gister- vond een oproep gedaan aan burgers m zich te melden met informatie over laoul Wallenberg, de Zweedse diplo mat van wie aangenomen wordt dat hij een Sovjetgevangenis stierf. Wallen- lerg heeft in de Tweede Wereldoorlog 00.000 Hongaarse joden uit handen van Ie Duitsers gered. Voor het eerst werd een Sovjetprogramma de mogelijk- leid geopperd dat Wallenberg, die vlak a de oorlog spoorloos verdween, nog in even zou kunnen zijn. ZWITSERS IN LIBANON ONTVOERD SIDON Twee Zwitserse me dewerkers van het Internatio nale Comité van het Rode Kruis zijn vanmorgen ontvoerd in de Zuidlibanese havenstad Sidon. De ontvoering van Em manuel Christen (3) en Elio Er- riquez (23) is de laatste in een reeks ontvoeringen van perso neelsleden van buitenlandse hulporganisaties in Sidon. De politie heeft de kidnapcampag- ne toegeschreven aan de orga nisatie van Abu Nidal, Fatah- Revolutionaire Raad. Ruding betreurt verhoging rente DEN HAAG In een nogal ongebruikelijk commentaar heeft minister Ruding van finan ciën de verhoging van de rente vandaag met een vol procent betreurd. De minister herhaal de zijn standpunt dat. hij een verdere rentestij ging op dit moment ongewenst acht, vooral in het licht van de zeer hoge, economisch onge wenste niveaus van de reële rente. De geld markthandelaren reageerden vrij laconiek op het besluit van De Nederlandsche Bank. Met de verhoging volgt De Nederlandsche Bank het voorbeeld van de Duitse centrale bank, de Bundesbank en de centrale banken van Zwit serland, Oostenrijk, Frankrijk en Groot-Brit- tannië. De verhoging betekent dat rood staan voor het bedrijfsleven duurder wordt, daar de rentetarieven die banken hun klanten in reke ning brengen, zijn afgeleid van de officiële rente. Pagina 6: Geen grote zorgen over hogere rente Strandrace mag gewoon doorgaan DEN HAAG De tien- duizenden liefhebbers van de motorsport, die elk jaar naar Scheveningen komen om het zand te zien opstui ven onder het geweld van motoren in allerlei soorten en maten, kunnen gerust zijn. Het evenement kan zondag normaal doorgaan. Dat heeft de Raad van State gisteren bepaald in een spoedprocedure, die was aangespannen door een aantal Scheveningse wijkorganisaties. Kamervoorzitter W. Deet- man. FOTO: DIJKSTRA Deetman valt over spel- en stijlfouten DEN HAAG De leden van de Twee de Kamer moeten voortaan beter op hun spelling en stijl letten bij het opstel len van schriftelijke vragen aan minis ters en staatssecretarissen. Dat vindt de nieuwe kamervoorzitter Wim Deetman. Daarom heeft Deetman de griffie (het secretariaat) van de Kamer de opdracht gegeven scherp in de gaten te houden hoe de parlementariërs hun vragen for muleren. Op de griffie worden alle ka mervragen bijgehouden en geregi streerd. Volgens de griffie is Deetman nog strenger dan zijn voorganger Dick Dolman. Maar, zo wordt er gekscherend aan toegevoegd, Deetman* is dan ook mi nister van onderwijs geweest. ïonderd- luizend lussen -billen naar Amerika 40SKOU Deze ireek is de Ameri- ;aanse ambassade in loskou het doelwit ran een enorme in- rasie van Sovjet- lurgers die naar de herenigde Staten villen emigreren. Zo'n 100.000 mensen lebben een aan vraagformulier voor visum opge laaid. Deze dramatische toe name is het gevolg van de beperkende Ameri kaanse maatregel over emigratie van Sovjet burgers naar de VS, die op 1 oktober werd inge-, voerd. Daarbij is be- >aald dat 50.000 Sovjet- lurgers per jaar in aan- nerking kunnen ko men voor de status van vluchteling. Bovendien kunnen 30.000 40.000 mensen voorwaardelijk worden toegelaten, mits zij hun reis en verblijf in de VS zelf kunnen financieren. De meeste aanvragers zijn joden en Armeniërs. Pagina 4: Lege ambas sades vangen nieuwe vluchtelingen op Oogje Niet alleen aan de oostelijke kant van de Berlijnse Muur is het druk met veiligheidsmaatregelen, ook in de geallieerde zone wordt nauwlettend een oogje in het zeil gehouden in verband met het bezoek van Sovjet president Gorbatsjov. Hij kwam vanmorgen aan in de Oostduitse hoofdstad voor de viering van het 40-jarig bestaan van de DDR. FOTO: EPA Pag. 4: DDR houdt de adem in SITUATIE VRESELIJK EN ONHOUDBAAR' DEN HAAG Een groeiend aantal stu denten in ons land is niet verzekerd tegen ziektekosten. Volgens schattingen van de SSGZ, een ziektekos tenverzekeraar spe ciaal voor studenten, zou rond vier procent niet verzekerd zijn. Dat komt neer op on geveer 24.000 studen ten. De SSGZ en de Studen tenvakbond noemen de sir tuatie 'vreselijk en on houdbaar'. Inmiddels heeft het ministerie van onder wijs een onderzoek inge steld om de situatie te ver beteren. De meesten van de onver zekerde studenten zijn ge weigerd voor een studen ten-ziektekostenverzeke ring, omdat ze een ver hoogd ziekte-risico met zich meedragen. Een ast- ma-patiënt of iemand met zelfs maar een kleine ver denking van kanker, valt buiten de boot. Zij zijn aangewezen op een kost bare standaardpakket-po lis, die voor de meeste stu denten echter onbetaal baar is. Een studentenverzekering kost rond de 40 gulden per maand. Een standaardpak ketpolis Komt op 191 gul den per maand. „Als je van een beurs moet rond komen, is het bijna on doenlijk zo'n hoge premie te betalen", aldus woord voerster Anneke Wester man van de SSGZ. De studentenverzekeraars bieden een heel lage pre mie aan, maar koppelen daaraan wel allerlei extra voorwaarden. In feite worden uitsluitend gezon de studenten toegelaten. Jongeren met een zoge naamd „belast medisch verleden", aldus de SSGZ, worden geweerd. „We moeten wel", zegt Westerman. „De premies zijn zo laag, dat je geen voorspelbare risico's kunt nemen. Doe je dat wel, dan moet je als verzeke raar de premies verhogen. En dat kun je niet maken voor de grote groep gezon de patiënten. Het klinkt vreselijk, maar we kunnen niet anders. Het is hoog tijd dat de politiek met goede oplossingen komt". Pagina 3: Pleidooi voor één studentenverzeke ring WASHINGTON Het Amerikaanse congres gaat een onderzoek instellen naar de rol die de Vere nigde Staten hebben ge speeld bij de mislukte staatsgreep in Panama af gelopen dinsdag. Veel Amerikaanse politici hebben twijfels over de offi ciële versie van de gebeurte nissen en de redenen die Was hington opgeeft waarom het de opstandige militairen niet heeft geholpen bij hun poging Panama's sterke man Manuel Noriega af te zetten. Volgens minister van defensie Dick Cheney wisten de Ame rikanen op zondag al dat er een coup zat aan te komen, maar leek de bron van die in formatie niet betrouwbaar ge noeg. Gisteren voegde hij daaraan toe dat de rebellen de VS, die 12.000 militairen in Panama hebben, gevraagd hadden de wegen af te zetten tijdens de staatsgreep. „Wij hebben hen daarop nooit een antwoord gegeven", aldus Cheney. Maar de VS planden wel op dinsdag een oefening waarbij de legerbases zo beschermd werden dat daardoor precies de toegangswegen naar Norie ga's hoofdkwartier, waar de coup plaatsvond, werden ge blokkeerd. Puur toeval, vol gens het Amerikaanse ministe rie van defensie. De conservatieve senator Jesse Helms heeft gesuggereerd dat de coupplegers de VS zelfs hebben voorgesteld Noriega Cheney noemde dit echter pure onzin. Volgens hem wil den de opstandelingen Noriega helemaal niet uitleveren. Noriega zelf heeft al verschil lende keren gezegd dat de VS achter de coup zaten. Hij heeft het echter ook gemunt op de oppositie. Nadat oppositielei der Guillermo Endara gisteren huisarrest kreeg, hebben mili tairen 's nachts zijn kantoor aangevallen. Endara zelf werd voor de ogen van journalisten geboeid weggevoerd, maar zou na ondervraging door de ge heime politie weer zijn vrijge laten. Een Amerikaanse tele visieploeg werd korte tijd vast gehouden, al haar filmmateri aal is in beslaggenomen. Straf Ajax mede op conto Freek de Jonge ZURICH Naar alle waarschijnlijkheid is Freek de Jonge medever antwoordelijk voor de straf die Ajax gisteren door de tuchtcommissie van de UEFA kreeg opge legd. Naar aanleiding van het gestaakte voetbalduel tegen Austria Wien mo gen de Amsterdammers twee seizoenen niet in Eu ropese bekertoernooien uitkomen. De Jonge, als gastspeaker in De Meer aanwezig tijdens de wedstrijd tegen de Oostenrij kers, meende bij wijze van grap in de pauze te moeten roepen: „Wil de heer Wald- heim de heer Wiesenthal bel len". De tuchtcommissie van de UEFA kan deze opmerking van de cabaretier als opruiend hebben uitgelegd. In het verle den heeft een soortgelijk geval een Turkse club ook al eens een straf gekost. Ajax is in middels met het fenomeen gastspeaker gestopt. De UEFA is pas in de loop van vandaag met de argumenten gekomen over de zware straf die Ajax, dat in beroep gaat te gen uitspraak van de tucht commissie, kreeg opgelegd. Naast de uitsluiting van de Eu ropese velden voor twee sei zoenen werd de wedstrijd in de eerste ronde van de UEFA- Cup tegen Austria met 3-0 verloren verklaard. Op het moment van staken was de stand 1-1 toen aanhangers van Ajax ijzeren staven het veld opgooiden. Eén daarvan trof doelman Wohlfart van Austria. Scheidsrechter Galler besloot daarop de wedstrijd te staken. De vermoedelijke fan die het projectiel naar de Oos tenrijkse doelman gooide is af gelopen week door de Amster damse politie aangehouden. Pagina 9: Straf kost Ajax zes miljoen gulden (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen Bel tussen 18.0 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 1 uur. teletoonnr.071-122248 en uw k wordt nog dezelfde avond nabezorgd. VAI^KG 22 PAGINA'S gerechtigheid loont" Brinkman 's nachts gebeld door gegadigden commerciële tv KLM organiseert intern verjaardags feestje Knieblessure houdt Vanenburg aan de kant Wethouder Tesselaar: Leiden moet goedkope koopwoningen bouwen VVD Zoeterwoude stemt tegen begroting Sassenheim doet niets aan onveilige Hoodstraat Paul McCartney's nieuwe tournee een beetje te netjes Tekeningen Dick Brunasteeds ja weereen |U worsteling IV GEESTELIJK LEVEN/OPINIE.. 2 BINNENLAND 3/5/7 BUITENLAND 4/6 KERKDIENSTEN 8 LAND EN TUINBOUW 8 SPORT 9 ECONOMIE 11 LEIOEN/REGIO 13/14/15/16 KUNST/RTV 17 BOEKEN 18/19 FILM 20 RTV PROGRAMMA 21 WEER/PUZZEL/MENU21 (ADVERTENTIE) Samen feestelijk uit op INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS Op de nieuwe Femina ontdekt u een wereld van nieuws, o.a, over Doe-Het-Zetf Mode Wonen Smullen Hobby en Vrije Tijd Keukens Huisdieren (met Martin Gaus e.v.a.) Beeld en Geluid Plus sprankelendë"shows, demonstraties, attracties enz. Kom 't samen beleven, de vernieuwde Femina. Een feest voor 't hele gezin! OKTOBER AHOY' Strijkbout vergeten: deel woning uitgebrand NIEUWKOOP Een hete strijkbout heeft gistermorgen voor een ravage gezorgd in een woning aan de Marijke- laan in Nieuwkoop. De vrouw des huizes was in de slaapka mer de was aan het strijken toen haar echtgenoot de koffie klaar had. Zonder de strijk bout van de plank te halen werd een verdieping lager de koffie genuttigd. Bij terug komst bleken zowel de strijk plank als de gordijnen in brand te staan. Pogingen om zelf de brand te blussen liepen op niets uit. Brandweerlieden, moesten het dak openhakken om de vuurhaard te kunnen bestrijden. Door de enorme rookontwikkeling en de drei ging dat het vuur zou over slaan moesten de naastgelegen woningen worden ontruimd. De gezinnen met kleine kinde ren vluchtten de straat op. De brandweer is een uur bezig ge weest met bluswerkzaamhe den. Van de woning brandde uiteindelijk de bovenverdie ping volledig uit. Bij de buren is een huis voorlopig niet be woonbaar. LEIDEN Een 85-jarige Leidse vrouw is gisterochtend in haar woning aan de Joseph Haydnlaan bestolen door nep- monteurs. Na het bezoek miste tij een gouden halsketting en broche. Een man belde bij haar aan en legitimeerde zich. Hij kwam van het gemeente lijk gasbedrijf, zei hij. De vrouw liet hem binnen en de man was geruime tijd bezig met de geiser in de keuken. Toen de vrouw even naar de badkamer liep, kwam zij een tweede man tegen. Ook hij zei dat hij van de gemeente was. Super clown Amerika's meest favoriete clown, Red Skelton, breekt in lachen uit als vijf bewonderaars hem tijdens een persconferentie „overvallen" in clownskostuum. Superkomiek Skelton verzorgt jaarlijks 75 optredens, die altijd zijn uitverkocht. FOTO: AP Mariëlle Harteveld vond het maar wat leuk. Ze mocht samen met de burgemeester van Rotterdam en een meneer van het Internationaal Bloembollen centrum in de Maasstad de eerste van vijftigdui zend bloembollen in de grond stoppen. De stad had ze gekregen om te zien hoe straks in het voorjaar de boel er door opfleurt. Allemaal als voorbeeld voor andere steden en dorpen, waar de bol nog veel te weinig wordt gebruikt om de plantsoenen met zijn bloemen te verfraaien. Mariëlle staat vandaag met foto en al in de land- en tuinbouwrubriek „In en om de Kas". Tussen al het veel gelezen agrari sche nieuws, waar de Leidse Courant altijd zoveel aandacht aan besteedt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. (ADVERTENTIE) Luxe dames- en herenschoenen viert haar 1-jarig bestaan in de maand oktober met een aardige attentie. Paleispromenade Plaats 9 Den Haag. Gemengde reacties op compromis CDA en PvdA Voorletters: Adres: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De christelijke partijen SGP en GPV reage ren met gemengde gevoelens op het compromis dat CDA en PvdA hebben bereikt over de anti-discriminatiewet. De ka tholieke onderwijsvakbond KOV is wel blij met het com promis. „CDA en PvdA zien eindelijk de realiteit onder de ogen", zei KOV-voorzitter Van Overbeek vanmorgen voor de KRO-radio. SGP en GPV stelden in voor lopige reacties vast dat er zo wel positieve als negatieve kanten kleven aan de over eenkomst tussen CDA en PvdA. Volgens deze fracties is het gunstig dat de rol van de rechter in stand blijft. SGP- fractievoorzitter Van der Vlies zei „helemaal geen behoefte te hebben" aan wetgeving. GPV-fractieleider Schutte zei „nauwelijks" het nut in te zien van de onderzoeksommissie gelijke behandeling die in het leven wordt geroepen. „Ik vrees dat er dan toch enige sturing zal-ontstaan in de rich ting van gelijke behandeling", aldus Schutte. Pagina 3: Homoseksualiteit geen grond meer voor ont slag Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verroek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1