Ëeiclóe (Bowtcvnt moet naar Oost-Europa Deel ontwikkelingshulp Ar Magneetkaart nieuw charges frij Arnhemse „drugsopstand" Massale demonstratie voor democratie in DDR VANDAAG Rijkspolitie van Den Haag samen met Delftse korps VOORSTEL VAN DEN BROEK POSITIEF ONTVANGEN: CcidócGoivicwit HET WEER Dinsdag 26 s 80ste jaargang no. 24531 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tol Sijthoff Pers. Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f 0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. WIJKBEWONERS AANGEHOUDEN 'nn MïlNHEM De Arnhem- zjJIe politie heeft de afgelo- en nacht enkele charges ^J loeten uitvoeren om de ust te herstellen in de ntekijk Klarendal, waar be- va toners in actie zijn geko- -r< aen tegen de overlast oa>- drugs. Bij ongere geldheden in verschillen- e wijken werden tien e c anhoudingen verricht. lanvankelijk leken acties ach- erwege te blijven. Maar rond liddernacht brak een groep an ongeveer veertig bewo- ers van de wijk Het Broek de traat op die de gemeente als edoogzone voor tippelaarsters eeft voorgesteld. Bij de rellen ussen actievoerders en politie ie daarop volgden kreeg een olitieagent een steen tegen ijn hoofd. Hij moest zwaarge wond worden overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij direct werd geopereerd. Later die nacht arresteerde de politie in de wijk Klarendal nog twee mannen. In een straat waar eerder een.drug spand werd vernield moest de politie een charge uitvoeren om de buurtbewoners uiteen te jagen. Daarbij werd één man aangehouden. De tweede arrestatie werd verricht nadat een man vanaf zijn balkon drie bloembakken naar de po litie had gegooid. Hem wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. De politie moest ook optreden in de wijk Presik- haaf. Daar hadden buurtbewo ners uit protest tegen het har de rijden een straat opgebro ken en een brandende barrica de opgeworpen. Na een charge werden drie aanhoudingen verricht toen de bewoners weigerden te vertrekken. Pagina 3: De spuiten liggen zelfs in de speeltuin laagse Irugsdealers earresteerd ia klachten Ü1' EN HAAG Het lokale rugsteam van de Haagse poli- e heeft gisteren naar aanlei- ing van klachten van buurt- ewoners invallen gedaan in [ie panden in de stad. Daarbij jn drie dealers en zestien ïrslaafden aangehouden. De erslaafden zijn na verhoor rijgelaten. In het eerste pand 'aar de politie binnenviel >ak ert* 23-jarige hoofdver- _t achte in deze zaak gearres- erd. Hij had negenduizend g ilden op zak. Verder waren i het pand behalve enkele ïrslaafden ook een 24-jarige .V i een 33-jarige Hagenaar k fnvve^g, die eveneens wor- !ldeen ver"dacht van handel in erdovende middelen. De poli- g j e wist dat de hoofdverdachte ok opereerde vanuit andere anden. Daar vond de politie nder meer een machinege weer, een geluidsdemper, mu- itie, veertig gram heroïne, ertig gram cocaïne en een ge- reer met een afgezaagde loop. Grote buit bij overval op casino Holiday Inn LEIDEN Het casino in mo tel Holiday Inn aan de Ples- manlaan is vannacht overval len. De dieven gingen er met een bedrag van 30.000 gulden vandoor. Omstreeks 2.30 uur meldden twee mannen zich met bivakmutsen op bij de ba lie van het motel. Onder be dreiging van een vuurwapen werden een medewerker en een croupier naar de ingang van het casino gestuurd. In het casino bevond zich op dat mo ment alleen nog personeel, dat op de grond moest gaan liggen. De daders namen intussen 30.000 gulden uit de kluis. Hierna gooiden de twee een aantal traangasgranaten om hun aftocht te dekken. Haring en corenwyn voor Luns De voormalige minister van buitenlandse zaken en oud-secretaris-generaal van de Navo, mr. Joseph Luns, was gistermiddag eregast bij de traditionele uitreiking van haring en corenwyn in het Leidse Holiday Inn. Bij die bijeenkomst waren 51 landen door hun ambassadeurs of zaakgelastig den vertegenwoordigd. In totaal waren meer dan 90 diplomaten aanwezig; vol gens een woordvoerder van de gemeente Leiden was er van de diplomatieke wereld nog nooit zoveel belangstelling geweest voor de internationale herdenking van Lei- dens Ontzet. De 3 October-Vereeniging stuurt gesponsord door een aantal be drijven al jaren haring en corenwyn naar Nederlandse ambassades in het bui tenland. Op die manier krijgt de viering van Leidens Ontzet een internationaal tin tje. De haring en corenwyn zijn symbolisch voor de uitreiking van haring en witte brood in de Sleutelstad zelf. De corenwyn geldt daarbij als „vervangend graanpro- dukt" voor het brood. Een van de aanwe zigen was de ambassadrice van China. Volgens de woordvoerder van de gemeen te Leiden was dat een schoonheidsfoutje. De uitnodigingen voor de herdenking wa ren al de deur uit toen de studentenop stand in Peking bloedig werd neergesla gen. „Nu konden we er niet meer vanaf". foto: wim van noort Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnummer 071- 122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGEföS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geboeide lezer ADELAIDE De politie van het Australische Adelaide heeft in het huis van een man die was opgepakt wegens diefstal in een boekwinkel zo'n twaalf ton aan gestolen boeken aangetroffen. De boeken lagen in nagenoeg alle kamers van het huis tot tegen het plafond opgestapeld. De 59-jarige Kenneth Sach moest met lede ogen aanzien dat de politie zijn huisbibliotheek (waarde omgerekend acht ton) met een vrachtwagen wegvoerde. Op 18 oktober moet de Australiër voor de rechtbank uitleggen in hoe verre zijn leeshonger hem tot grijpgrage acties heeft aangezet. LEIPZIG In het cen trum van de Oostduitse stad Leipzig is gisteravond de grootste demonstratie voor democratie gehouden die ooit in de DDR heeft plaatsgevonden. Naar schatting 8000 mensen lie pen mee in de protest- tocht. Terwijl de betogers zich in de richting van het station begaven, groeide de stoet steeds meer tot zij ongeveer was verdubbeld. De politie greep in nadat het verkeer in de binnenstad ge heel was ontwricht. Volgens ooggetuigen werden enkele tientallen mensen gearres teerd. De demonstratie begon na het gebruikelijke „vredes gebed" in de Nicolaaskerk in Leipzig, waar veel dissidenten en mensenrechtenactivisten op af komen. In de kerk woon den ongeveer 2000 mensen de dienst bij en buiten hadden zich minstens zoveel belang stellenden verzameld. Tijdens de tocht door het centrum werden vrijheidsliederen en - leuzen aangeheven. De de monstratie vond plaats enkele uren nadat de communistische autoriteiten hadden geweigerd de nieuwbakken oppositie groepering Neues Forum offi cieel te registreren en de leden ervan hadden gelast hun acti viteiten onmiddellijk te sta ken. Twee oprichters van de oppositiebeweging waren eerder op de dag bij het minis terie van binnenlandse zaken ontboden, waar hun te ver staan werd gegeven dat Neues Forum niet gelegaliseerd zou worden, omdat er geen .„maat schappelijke noodzaak" voor het bestaap van de groep zou zijn. Ondertussen blijven de rege ringen van de DDR en de Bondsrepubliek verwoede po gingen doen om een oplossing te vinden voor de 120Ö Oost duitsers die hun toevlucht hebben gezocht in de West- duitse ambassades in Praag en Warschau. Wolkenvelden, ook af en toe zon en overwegend droog. Temperatuur ongeveer 18 gra den. Matige wind uit noordelij ke richtingen. Tot het week einde wolkenvelden en droog. Van tijd tot tijd ook zonnige perioden. Temperatuur onge veer 18 graden. Zon op: 06.34; onder: 18.27. Hoog water Schev.: 00.26 en 13.56; laag w.: 09.40 en 21.55. 18 PAGINA'S Chaos rond tv- bestel neemt met de dag toe Vraagtekens bij energiebesparing a van /I rijksgebouwen i NEW YORK Minis ter van buitenlandse za ken Van den Broek heeft in New York de mogelijkheid geopperd Oosteuropese landen als Polen en Hongarije hulp te verlenen uit de begroting voor ontwik kelingssamenwerking. „Men moet de discussie over de vraag of een be paald gedeelte van de groei van de begroting voor ont wikkelingssamenwerking moet worden besteed voor programma's voor Oost-Eu ropa. niet uit de weg gaan", zo verklaarde hij na afloop van een gesprek met zijn Hongaarse collega, Gyula Horn. Van den Broek leek onder meer te denken aan de mogelijkheid om met ontwikkelingsgeld Neder landse ondernemers, die in Polen en Hongarije joint ventures willen aangaan, hetzelfde soort faciliteiten te verlenen als onderne mers die in ontwikkelings landen actief zijn. In een eerste reactie zei woordvoerder A. Fortuin van Cebemo, een van de grote Nederlandse ontwik kelingsorganisaties, het idee van Van den Broek toe te juichen. „Ontwikkelings hulp houdt niet op bij be paalde grenzen. Het is nodig waar armoede heerst. In dat opzicht zullen wij sterk overwegen mee te doen met de hulp aan Oost-Europa. Maar dan moet ons budget wel worden verhoogd. Wij zijn namelijk absoluut niet van plan bepaalde projecten elders te laten vallen", al dus Fortuin. De VVD-Tweede-Kamerle- den Voorhoeve en Weisglas vinden dat Nedèrland moet meedoen aan een gezamen lijk Westeuropees hulppro gramma om hervormings gezinde Oosteuropese lan den te steunen. De West- duitse minister van buiten landse zaken, Genscher, heeft eerder een pleidooi gehouden om in EG-kader een nieuw soort „Marshall plan" op poten te zetten. De Europese Commissaris van Externe Betrekkingen, Andriessen, klaagde on langs dat er te weinig voor uitgang wordt geboekt in de economische hulpverlening door de geïndustrialiseerde landen aan Polen en Hon garije. '5 lijpels ontkent advies lage maximum-snelheid Ta (Van onze parlementaire redactie) EN HAAG Minister Nijpels van mi ni ontkent dat het advies aan de kabi- ïtinformateur voor het verlagen van de iximum snelheid van 120 naar 100 of kilometer per uur van hem persoonlijk iomstig is. [et is een ambtelijke notitie van mijn nisterie, die ik ter informatie aan in- mateur Lubbers heb gestuurd", zei pels vanmorgen. „Er is dus niets aan hand. Het is geen politiek testament, •t leek mij belangrijk om de informa- ir op de hoogte te stellen van de gevol- ïn van het terugdringen van de kool- foxide-uitstoot". ubbers heeft de nota die hem door Nij- >]s was toegestuurd onmiddellijk terug-" izonden. In de ministerraad was sproken dat de bewindslieden tijdens de informatieperiode geen politiek testa ment zouden achterlaten voor de infor mateur. De verkeerswoordvoerders in de Tweede Kamer reageerden verdeeld op de notitie. Alleen PvdA-kamerlid Castricum was enthousiast. Hij ziet het voorstel van Nij pels als „een hart onder de riem" van zijn partij. Het CDA-kamerlid Lansink zei grote (financiële) problemen te vrezen als de door Nijpels aanbevolen snelheid door de politie moet worden gehandhaafd. Dat was immers in maart 1988 de belangrijk ste reden waarom de limiet omhoog werd gebracht. Het liberale kamerlid mevrouw Jorritsma-Lebbink toonde zich dan ook zeer verbaasd dat een partijgenoot van haar een dergelijk voorstel heeft gedaan. Minister Nijpels. DEN HAAG De rijkspolitie in het district Den Haag heeft het plan om samen met de gemeentepolitie in Delft een nieuw politie- gebouw te betrekken. Bedoeling is om tot een betere samenwer king te komen. Volgens een woordvoerder van het Delftse korps is het heel goed mogelijk dat wanneer je in één gebouw zit om garage, sportzaal, restaurant en donkere kamer te delen. „Ook kan je bedenken dat je samen een technisch onderzoek gaat doen", aldus de woordvoer der. Het Delftse korps telt 225 leden, het Haagse district van de rijkspo litie 400. Rijks- en gemeentepolitie zijn van oudsher formeel ge scheiden en vallen onder verschillende ministeries, respectievelijk Justitie en Binnenlandse Zaken. Samenvoeging van beide politie, waar de laatste tijd nogal over wordt gesproken, ligt politieke ge voelig. In de praktijk, onder meer in het Haagse district, wordt al vaak samen gewerkt. Trompetist Birkenau geeft instrument weg NEW YORK De 78-jarige in Canada woonachtige Nederlander Louis Bannet heeft afstand gedaan van de trompet, die hem gedurende meer dan twee jaar in het concentratiekamp Birkenau in leven hield. Doordat hij in het kamporkest speelde, werd hij niet, zoals zovele ande ren, vermoord. Bannet gaf de trompet aan het in New York gevestigde Museum of Jewish Heritage. De Amsterdamse mu sicus Lex, van Weren, die onlangs de trompet waarop hij in Auschwitz speelde aan het herinneringscentrum Kamp Wes- terbork schonk, zegt blij te zijn met de daad van Bannet. „Ik deed hetzelfde werk als Bannet, maar in het orkest van Auschwitz. Dat verhaal kan niet vaak ge noeg verteld worden". Chinese omaatjes spioneren voor Deng PEKING In de kleine steegjes van de wijk Xi- nyuan in het noordoosten van Peking regeert Wang Shuqing als buurtoma. Ze bemiddelt bij ruzies, be paalt of een vrouw in ver wachting mag raken en zorgt ervoor dat iedereen er netjes en verzorgd uit ziet. Nu speelt ze dan nog een andere rol: ze spio neert voor de Chinese ge rontocratie en haar voor man Deng. „Big Brother" heeft zijn grote zus te hulp geroepen. Nadat de democratische beweging in juni van dit jaar bloedig werd neerge slagen, gaf de regering buurtcommissies van be jaarde vrouwen opdracht hun buren scherp in de gaten te houden om na te gaan of ze er wellicht een andere politieke mening jp na houden. Pagina 5: Oma contro leert zelfs de menstrua- tie-cyclus President Bush: Chemische wapens de wereld uit Israel zet „onwettige" Palestijnen massaal over de grens Art en Direct beleeft première in Leiden Politiek Ter Aar tegen boterbriefje ambtenaren De veelbewogen geschiedenis van de parochie Hoogmade Minder vernielingen in Sassenheim Holland Festival wil echte festivalkoorts teweeg brengen Na het paspoort en de gratis jaarkaart van de Ne derlandse Spoorwegen voor studenten gaat nu ook de magneetkaart - in plaats van de strippenkaart - voor het openbaar vervoer niet door. Siemens Ne derland is daar nogal teleurgesteld over, want die zou de apparatuur ontwikkelen en leveren. Net als in die andere gevallen wordt nu bekeken of er een schadeclaim kan worden ingediend. De magneet kaart haalde het niet, omdat hij nog te fraudege voelig en te klant-onvriendelijk zou zijn. En ook over de kosten waren er nog te veel onzekerheden. Blijf op de hoogte van al die mislukkingen. Vul on derstaande bon in, want als aangetrokken door een magneet komt de Leidse Courant op u af, klant vriendelijk als geen ander en de eerste twee weken zeker zonder kosten. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam; Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement w or den geweigerd. Parijs kijkt men niet zo snel op van vreemd uitgedoste bezoe- Maar deze Haida-lndiaan uit de Canadese provincie British- trok toch wel de aandacht, toen hij gek'^ed in de tradi- dracht zijn blik over de Lichtstad liet gaan. Morgen stap- de Haida's in Parijs in hun kayaks om over de Seine naar te roeien. Als zij die tocht ook in deze klederdracht afleg- zullen zij nog heel wat bekijks trekken. foto: ap

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1