Gowuvnt ,Deel accijns alcohol voor gezondheidszorg r>r> >66 met tl been |n kabinet Lil 1 kortimo op vandaaIT 3 4 5 6 9 13 14 15 WEGER 17 Geluidsdrager TIJDELIJK wm DAGEN Woensdag 20 september 1989 80ste jaargang no. 24526 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071 -122244. Voor abonnementen- 071 -313677. Giro 103003 Bank: Amro-bank NV Leiden Abonnemenien:(inci.6%BTW)f 24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat, 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f .0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur f.J. Haflewas, Chef-redacteur G.fOnvlee. HET WEER Vannacht in het binnenland mogelijk enkele mistbanken. Minimumtemperatuur om streeks 13 graden. Overdag overwegend zonnig en mid- dagtemperatuur ca 24 graden. Matige zuidelijke wind. Zon op: 07.24; onder: 19.41. Scheveningen hoog water: 07.45 en 20.06; laag water: 03.14 en 15.35 uur. |aticaan is voor ierplaatsing llooster Auschwitz RTICAANSTAD Het Vaticaan left dinsdag met zoveel woorden laten iten dat het Karmelietessenklooster het vernietigingskamp Auschwitz •plaatst moet worden. Vaticaan is bereid mee te betalen i een nieuw gebedscentrum, waarin f Karmelietessen ondergebracht kun- m worden. Dit blijkt uit een dinsdag {gegeven verklaring van de commissie tor de religieuze betrekkingen met het lendom, die is ondertekend door de )orzitter, kardinaal Willebrands. jina 2: Mgr. Glemp wijst gedwon- i verplaatsing af Chauffeursblokkade bij Brenner opgeheven ROME/WENEN De blokkades door Italiaanse vrachtwa genchauffeurs aan de grensovergangen met Oostenrijk zijn vanmorgen opgeheven. De rijen vrachtwagens verdwijnen echter langzaam omdat veel chauffeurs hun wagen hebben laten staan en naar huis zijn gegaan sinds de acties vorige week begonnen. De NOB Wegtransport, ondernemers in het beroepsgoederenvervoer, liet gisteravond laat al weten via haar steunpunt bij de Brennerpas te hebben vernomen dat de Italiaanse wegvervoerders tot opheffing hadden besloten. Het conflict, dat acht dagen heeft geduurd, is voorbij dank zij een akkoord tussen de Italiaanse regering en de wegvervoer ders nadat maatregelen ter verbetering van het vrachtver keer door Oostenrijk waren toegezegd. Pagina 6: Italiaanse regering dreigde met ingrijpen LIEGE De Belgische politie wil niet dat er iets uitlekt van de onderhan delingen met de gangsters in Tilff. Daarom worden de wagens van journalisten gecontroleerd op afluister-apparatuur. FOTO: ANP Franse gangsters dreigen gijzelaars te vermoorden TILFF De drie Franse gangsters die sinds zater dag in het Belgische plaatsje Tilff een vrouw en twee kinderen gegijzeld houden, zouden hebben gedreigd hun gijzelaars te vermoorden als niet aan hun eisen wordt voldaan. Gisteren wezen de mannen een aan bod van de hand om er met ruim 1,6 miljoen gulden vandoor te mogen gaan, op voorwaarde dat zij de twee kinderen zouden vrijlaten. Zij weigeren perti nent de twee meisjes (10 en 12 jaar oud) te laten gaan. De Belgische justitie, zo zei een woordvoerder, zal geen nieuwe initiatieven nemen. „De zaak is ern stig, want we zitten volkomen vast". Voor justitie is vrijlating van de twee meisjes eeti absolute eis om de gangsters een vrije aftocht te kunnen garanderen. Pagina 7: Franse gangster oude bekende van po litie België archieffoto van de DC 10 van de Franse luchtvaartmaat- Ihappij UTA. FOTO: ANP hak Franse DC10 gevonden in Niger ARIJS Wrakstukken van het Franse verkeersvliegtuig, dat iteren kort na vertrek uit N'Djamena in Tchad verdween, zijn inmorgen in het zuidoosten van Niger gevonden. Of er moge- k overlevenden zijn onder de 171 inzittenden van de DC-10 as nog niet bekend. Een Frans opsporingsvliegtuig lokaliseerde DC-10 op ongeveer 650 kilometer ten noordwesten van de thadische hoofdstad N'Djamena. Het verkeersvliegtuig had om Jtn over zeven 's avonds Nederlandse tijd moeten landen op (Vt vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. 7: Radiocontact werd plotseling verbroken *VDA BEREID ZETEL AF TE STAAN j* (Van onze H§ parlementaire redactie) JEN HAAG D66 is verzekerd van een plaats 1 het nieuwe kabinet, als let maar bereid is tot een Spmpromis op het punt lan de euthanasie. J jjla urenlang beraad besloot de pdA-fractie gisteravond, on- fcnks grote aarzeling, één ftinisterspost af te staan aan e Democraten. De socialisten liaan akkoord met de door in formateur Lubbers voorgestel zetelverdeling van 7-6-1 floor CDA, PvdA en D66. De Uaim op twéé zetels in het ieuwe kabinet, heeft D66 in- niddels opgegeven. De deelneming van D66 aan een centrum-linkse coalitie hangt nu alleen nog af van de bereidheid van de Democraten om hun gekoesterde initiatief- wet (euthanasie uit het wet boek van strafrecht halen) ter discussie te stellen. De D66- fractie begon haar beraad daarover vanochtend om half elf. Ingewijden verwachten dat deze partij zich uiteindelijk wel inschikkelijk zal tonen. „Wij zijn bereid over alles te praten, als we maar serieus ge nomen worden en aan de on derhandelingstafel kunnen plaats nemen", aldus een D66'er. Rivierblindheid treft 18 miljoen mensen EIDEN Rivierblindheid, een ziekte die tot blindheid kan feiden, zal naar schatting 18 miljoen mensen treffen en nog eens o miljoen mensen in 34 landen bedreigen. Nu al zijn er volgens e Wereld Gezondheidsorganisatie meer dan 340.000 mensen Hind door geworden, zo bleek vandaag op symposium in Lei- len. Symptomen van de ziekte zijn hevige jeuk, misvormende |uidknobbels en tenslotte blindheid. De zwarte vlieg die zich in pieren voortplant, brengt de ziekte over. Rivierblindheid komt jooral voor in West- en Centraal-Afrika, in gebieden in het Bidden-Oosten en in Midden- en Zuid-Amerika. Met een ge neesmiddel van fabrikant Merck Sharp en Dohme (MSD) dat de jpekte voorkomt, wordt nu een half miljoen mensen behandeld. (ADVERTENTIE) l/RRIRBELEGLRZEN Variabele glazen zijn glazen waardoor u op alle afstanden goed kunt zien zonder hinderlijke overgang Glazen zonder halve- maantjes dus. Veel mensen vinden dat prettiger en in ieder geval staat het mooier. Brilmij geeft t/m 14 oktober a s. tegen inlevering van deze bon, maar liefst f50,- korting bij aankoop van een paar variabele glazen. (Geen andere kortingen te zelfder tijd.) En u mag twee maanden proberen of ze u bevallen. L_ Leiden, Haar- lemmerstr. 107 füü Alphen a/d Rijn v.Manderslootstr 9 U NIEUWE VOORZITTER ZIEKENFONDSEN STEEF WEIJERS: ZEIST De nieuwe voorzitter van de Vere niging van Nederlandse Ziekenfondsen, Steef Weijers, heeft voorge steld een deel van de accijnzen op ongezonde produkten als alcohol en tabak te gebruiken voor de financiering van de toekomstige ba sisverzekering tegen ziektekosten. Op de algemene vergade ring van de VNZ vandaag in Zeist maakte Weijers een vergelijking met het milieu beleid dat er ook van uit gaat dat „de vervuiler be taalt". Hij noemde het ook denkbaar bepaalde milieu heffingen als „herstelbeta lingen" ten goede te laten komen aan de gezondheids zorg. Weijers deed een dringend beroep op de particuliere verzekeraars om samen met de ziekenfondsen het voor touw te nemen voor de nieuwe verzekering. De VNZ-voorzitter vindt het geen goede zaak dat de ver schillende standpunten op het ogenblik verharden, terwijl onderzoek leert dat bijna 85 procent van de be volking één basisverzeke ring wil (zonder verschil tussen ziekenfonds en „par ticulier"). Explosief noemde Weijers de stijging van de kosten voor hulpmiddelen. Hij schrijft die toe aan het aan bod, dat volgens hem veel groter is dan de reële be hoefte en daardoor als het ware.vraag uitlokt. Hij zei dat de ziekenfondsen geen wettelijke mogelijkheden hebben - zoals een beter omschreven verstrekkin genpakket - om de kosten stijging die daarvan het ge volg is tegen te gaan. Koningin en mariniers Koningin Beatrix bij de Ridderzaal, waar zij gisteren het parlementaire jaar opende met het uitspreken van de Troonrede. Rondom haar de aangetreden erewacht van mariniers. FOTO: CEES VERKERK Pagina 5 Prinsjesdag 1989 in dë stromende regen Leidse aangerand LEIDEN Een Leids meisje is in de nacht van zaterdag op zondag aangerand en met een mes bedreigd. Ze fietste rond kwart voor een langs het bas ketbalveld bij de Ridderspoor tunnel in de Merer.wijk. Daar werd ze door een man op een bromfiets gedwongen af te stappen. Hij probeerde haar, onder bedreiging van een mes, mee te sleuren in het struikge was. De man sloeg op de vlucht toen onverwachts een personenauto naderde. Topambtenaren bepleiten verdere verlaging van btw (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er is praktisch geen geld voor het door de PvdA voorge stane „nieuwe beleid". Met het herstel van de koppelingen, de extra mi lieu-uitgaven en de terug dringing van het financie ringstekort is de koek al vrijwel op. De ruimte van drie miljard gulden die overblijft zou gebruikt moeten worden voor een btw-verlaging tot onge veer het niveau dat in Duitsland gehanteerd wordt (14 procent). Dit schrijft de Centraal Econo mische Commissie (CEC) waarin topambtenaren zitten van Financiën, Economische Zaken, Algemene Zaken en de Nederlandsche Bank in een advies aan informateur Lub bers. Vanmiddag wordt nog de laatste hand gelegd aan het stuk. De ambtenaren becijferen dat om de btw-verlaging te kun nen doorvoeren al een extra bezuiniging nodig is. Ander nieuw beleid zal eveneens uit ombuigingen op 'oud beleid' gefinancierd moeten worden, aldus de CEC. De commissie ontraadt om nieuwe uitgaven te betalen uit hogere belastin gen, zoals de PvdA voorstelt. De commissie is wél voorstan der van herstel van de koppe ling tussen lonen en uitkerin gen per 1 januari en halverwe- ge het nieuwe jaar, mits de loonmatiging bij het bedrijfs leven wordt voortgezet. Ook komt de commissie PvdA en D66 enigszins tegemoet in hun wens de inkomensverschillen in 1990 te beperken. De forse groei van de koopkracht van modale inkomens zou over meerdere jaren uitgesmeerd moeten worden, zo stelt de CEC voor. De CEC is verdeeld over de mate waarin het fi nancieringstekort moet wor den teruggedrongen: tot 2 pro cent of iets minder ver. Illegalen aangehouden RIJNSBURG/VALKEN BURG Bij controles bij drie tuinbouwbedrijven in Rijns- burg zijn gisteren zes illegale buitenlanders aangehouden. Het zestal, afkomstig uit Ma rokko, Egypte en Libanon, wordt Nederland uitgezet. Te vens werden vijf Polen gever baliseerd omdat zij werkten zonder vergunning. De Polen hebben hun paspoort moeten inleveren en moeten vrijdag Nederland verlaten. Nog eens 19 vreemdelingen kregen een verbaal omdat zij hun papie ren niet konden tonen. Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Drie miljoen handtekeningen voor behoud regenwoud NEW YORK Secretaris generaal Javier Perez de Cuellar heeft gisteren een petitie met drie miljoen handtekeningen in ont vangst genomen, waarin de Verenigde Naties wordt ge vraagd een plan op te stel len om de regenwouden te redden. De World Rainforest Move- ment, die de handtekenin gen in 23 landen verzamel de, wil dat de Algemene Vergadering van de VN in een speciale zitting een plan opstelt om het verdwijnen van de regenwouden tegen te gaan. De World Rainfo rest Movement is een orga nisatie van 60 milieu-orga nisaties, voor het merendeel uit de rijke landen. Elk mi nuut verdwijnt er naar schatting 60 hectare regen woud van de wereld. De milieu-organisatie Greenpeace maakte giste ren bekend dat binnen acht jaar alle tropische bossen in de Middenamerikaanse staat Costa Rica zullen zijn vernietigd. Het oerwoud wordt met een angstwek kende snelheid gekapt. „De verwoesting van het woud heeft een „zeer kritiek sta dium" bereikt, zei Cecilia Crespo, de directrice van Greenpeace in de hoofstad van Costa Rica, San José. In 1970 was 50 procent van het Middenamerikaanse land nog met tropisch bos bedekt. 20 PAGINA'S „Uitrangeren van partijen niet immoreel" Social talk onder genot van een borrel Gorbatsjov: Verdere zuivering van partij Gezocht: prachtige zakenman Lat redt positie van Pim Verbeek Storm op Leids gemeentebestuur blijft uit Toekomst van Torenvalk blijft somber Bewoners Burchtstraat Sassenheim zijn onzekerheid beu Nederlandse film wacht op wondertje GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER .BINNENLAND PRINSJESDAG ECONOMIE BUITENLAND SPORT LEIDEN OMGEVING KUNST RADIO EN TELEVISIE Voetbal op tv Het gaat niet om iemand, die met een draagbare radio door bos en hei sjokt. Ook niet om iemand, die bezig is luidsprekers in een winkelstraat op te hangen, vlak voor een braderie. Het gaat zelfs he lemaal niet om iemand, want een geluidsdrager is een ding, dat weliswaar geluid draagt maar op zichzelf toch doodstil blijft. Grammofoonplaten, muziekcassettes en compact discs: het zijn alle ge luidsdragers. En hun aandeel op de markt is aan het veranderen, ten gunste van de laatste soort. Een beelddrager is weer iets anders, maar of de Leidse Courant ook zoiets is daarvan krijgt u pas een goed beeld als de bezorger hem dagelijks naar u toe draagt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek am een proefabonnement w or den geweigerd £eidóc Qowuvnt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1