Loonmatiging blijft nodig Bon: Brouwers Bier Alcohol-arm 0.49 Den Haag Vandaag. De Hema Morgen. 3 4 10 12 Nota Positie D66 in formatie lijkt ernstig verzwakt H HEMA PRIJSJES DAGEN 20,21,22,23 september. Spanning rond gijzeling in België VAND'AG fieidócGou/ta/rit Dinsdag 19 september 1989 80ste jaargang no. 24525 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. 'AM verstoort chtrust Hagenaars HAAG De onafgebroken zware toon linds zondagnacht door de bewoners van laagse wijk Loosduinen wordt gehoord, t afkomstig van de Nederlandse Aardo- Maatschappij (NAM). Dit bedrijf heeft kilometer uit de kust gas opgespoord en Srzoekt nu of exploitatie rendabel is. Bij n komt gas vrij, dat moet worden ver- id omdat er nog geen afvoer is aange- Dit proces geeft volgens de NAM „een erend lawaai". De werkzaamheden zijn ravond geëindigd, maar worden volgen- week nog eens herhaald. Het bedrijf bij overlast om begrip. Nie Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor akx Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f .72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19,00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET WEER Komende nacht enkele mist banken en een minimumtem peratuur tussen 12 graden bij zee en 8 graden landinwaarts. Morgen perioden met zon. MiddagtemperatUur 21 graden. Matige zuidwestenwind. Zon op: 07.22; onder: 19.43. Scheveningen hoog water: 6.57 en 19.15; laag water: 2.35 en 15.00 uur. Christusbeeld in Rio brokkelt langzaam af RIO DE JANEIRO Het symbool van Rio de Janeiro, het standbeeld van Christus de Verlos ser wiens open armen al 58 jaar de baai om spannen, is een bedreiging geworden voor de twee miljoen toeristen die jaarlijks naar het beeld komen kijken. Slecht onderhouden en door erosie aangetast brokkelt het bijna veertig meter hoge monument zienderogen af. „Er zijn al meer dan zesentwintig scheuren tot drie me ter hoog", aldus Roberto Ascoly, directeur van het reservaat met de heuvel van Corcovado, waarop het Christusbeeld staat. Behalve geres taureerd moet het beeld ook nodig worden schoongemaakt. Voor schoonmaak en herstel is bij de officiële instanties echter geen geld, zodat nu getracht wordt bijdragen los te krijgen van het bedrijfsleven. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De rol van D66 in de ka binetsformatie lijkt uitgespeeld. Aan het begin van de middag zag het er niet naar uit dat de PvdA een zetel in de minister raad af zou staan aan de Democraten. Informateur Lubbers wil D66 alleen opne men in een centrum-linkse coalitie, als de beide progressieve partijen akkoord gaan met een zetelverdeling in het kabinet van '7-6-1' (CDA-PvdA-D66). „De PvdA wil een gelijkwaardige zetel verdeling in het kabinet, net zoals het CDA dat wil, maar dan daaraan toege voegd een ministerspost voor D66. Wat Lubbers voorstelt komt er in feite op neer dat de PvdA een zetel inlevert voor Van Mierlo...", zei een socialist voordat zijn fractie vanmiddag om vier uur bijeen kwam, om zich te beraden over de voor stellen van Lubbers. Waarnemers maken hieruit op dat de PvdA niet van zins is haar 'zevende' zetel in het kabinet op te geven. Informateur Lubbers wil liefst morgen al uitsluitsel hebben van alle bij de formatie betrokken partijen. Als CDA of PvdA on overkomelijke bezwaren heeft, „dan denk ik dat ik mijn opdracht aan de koningin moet teruggeven". Dan komt er dus géén centrum-linkse coalitie. Als alleen D66 be zwaar maakt, zal de informateur verder gaan met PvdA en CDA. Volkomen onverwacht presenteerde Lub bers gisteren een pakket voorstellen. Hij zette daarmee PvdA en D66 voor het blok. Willen deze partijen dat er een cen trum-links kabinet komt, dan moeten ze instemmen met zijn 'conclusies'. Daarbij gaat het, zoals gezegd, allereerst om de vraag of D66 mee mag doen in een nieu we regering. De PvdA moet nu een beslis sing nemen. Vindt deze de aanwezigheid van D66 zo belangrijk dat zij akkoord gaat met '7-6-1'? Lubbers ziet geen reden waar om het CDA, dat zonder verlies en als grootste partij uit de stembus is gekomen, een minderheidspositie in het kabinet zou innemen. Daarom wil hij ook niet praten over de formule '7-7-1', die door de socia listen is gesuggereerd. Pagina 3: „Euthanasie niet wettelijk re gelen" KABINET IN 'POLITIEK TESTAMENT': (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het demissionaire tweede kabinet- Lubbers heeft vandaag in zijn laatste rijksbegro ting, die als 'politiek testament' kan worden be schouwd, een oproep gedaan tot verdergaande loonmatiging. Ook in de vanmiddag door koningin Beatrix voorgelezen Troonrede werd het „cruciale belang" hiervan benadrukt. Een loonexplosie brengt de opbloei van de economie en het herstel van de werkge legenheid in gevaar, zo waarschuwt het kabinet. Spoedig overleg met vak bonden en werkgeversorga nisaties zal dit gevaar moeten keren. De Miljoenennota voor 1990 straalt tevredenheid uit over de groei van handel en bedrijvigheid en de vermin dering van het begrotings tekort. De Nederlandse eco nomie is de afgelopen jaren gezonder en weerbaarder geworden, aldus het kabi net. Om dat proces te ver sterken moet volgens minis ter Ruding (financiën) naast loonmatiging ook doorge- gaan worden met bezuini- J?ee, gingen op de overheidsfi- fr] nanciën en lastenverlichtin- toffe gen voor burgers en irtijei bedrijfsleven. „Het jaar 1990 Ej is dan ook geen eindstation 1 nJe| maar een tussenstop'", aldus rerl? Ruding. in dj ^et teleurstelling consta teert het kabinet dat de werkloosheid maar zeer langzaam afneemt en dat het aantal arbeidsonge schikten nog altijd stijgt. Ook de hoge staatsschuld (317 miljard gulden) en de daarmee gepaard gaande rentelasten baren het kabi net zorgen. Dat geldt even eens voor het milieuvraag stuk. Wat dat aangaat ligt ér voor het volgende kabinet een zware taak te wachten. Val kabinet kost 790 miljoen DEN HAAG „Wie breekt betaalt", luidt het politieke spreekwoord. Doorgaans wordt bedoeld dat het veroorzaken van een kabinetsval, de ver antwoordelijke partij tij dens de daarop volgende verkiezingen, lelijk op breekt. Nu blijkt uit de Miljoenennota dat de val van het kabinet de schat kist ruim 790 miljoen gul den heeft gekost. Een aan tal wetsontwerpen dat de Kamer niet meer wilde behandelen omdat ze „te controversieel" waren, leidde tot een verlies van 550 miljoen gulden. Een aantal niet behandelde fis cale wetsvoorstellen gaf 240 hiiljoen gulden minder ontvangsten. ne op het Binnenhof hadden vanmorgen al vrij vroeg twee dames een goed plekje gezocht. Hoog - maar niet de hele - konden zij aankomst en vertrek van de Gouden Koets bij de Riddelzaal in het oog houden. foto: anp „Aan de groei van het ver keer moeten grenzen ge steld worden en pijnloze op lossingen zijn daarbij niet voorhanden", zei premier Lubbers op een persconfe rentie over Troonrede en Miljoenennota. Aangezien met de vorming van een nieuw kabinet al een begin is gemaakt, had de Troonrede deze keer een sober, vooral terugblikkend karakter. De Miljoenennota bevatte ook vrijwel uitslui tend maatregelen die al eerder bekend waren ge maakt. Tot de belangrijkste behoren de volgend jaar in te voeren algemene belas tingverlaging- en vereen voudiging, de verhoging van de minimumlonen en Aantal wao'ers naar 1 miljoen DEN HAAG De dreigende stijging van het aantal ar beidsongeschikten naar ruim 1 miljoen is voor het ministe rie van sociale zaken „onaanvaardbaar". Een werkgroep van werkgevers en vakbeweging beraadt zich momenteel op maatregelen om arbeidsongeschiktheid tegen te gaan en herintreding van wao'ers te bevorderen. Nederlander is fanatieke toerist DEN HAAG Nederlanders zijn fanatieke toeristen. Het percentage landgenoten dat één of meer keren per jaar op vakantie gaat is in 1988 opgelopen tot meer dan 70 Op merkelijk is dat Nederlanders steeds vaker in eigen land op vakantie gaan. De groei zit 'm echter niet in langdurige vakanties, maar in korte tripjes. De verwachting is dat het toerisme volgend jaar in West-Europa gemiddeld met 3 zal groeien. Spionage toegenomen ondanks perestrojka DEN HAAG De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) heeft het in 1988 en 1989 bijzonder druk gehad. Ondanks perestrojka en glasnost zijn de activiteiten van vooral de Russische KGB toegenomen. Zowel vorig jaar als begin dit jaar werd een Oosteuropese spion uitgewezen. Naar aanlei ding van de affaire-Rushdie heeft de BVD intensiever ge speurd naar de activiteiten van extreem-islamitische groe peringen in ons land. Ook was extra geld en personeel no dig voor onderzoek rond de aanslagen tegen Shell-vestigin- gen en door IRA-activiteiten. sociale uitkeringen met 1 procent (met ingang van 1 januari) en eenzelfde verho ging van de salarissen voor het overheidspersoneel. Pagina 22: reacties Uitgaven van het Rijk in 1989 en 1990 Un de Miljoenennota 1990 wordt een overzicht gegeven van de uitgaven (in miljoenen guldens) van het Rijk in de jaren 1989 (vermoedelijke uitkomst) en 1990 (ontwerp-begroting). 1989 1990 Huis der Koningin 10,6 11,0 Hoge Coll. van Staat en Kabinet der Koningin 196,3 197,3 Algemene Zaken 46,9 45,5 Kabinet voor Antilliaanse en Arubaanse Zaken 295,6 312,6 Buitenlandse Zaken 4958,4 5127,3 Justitie 3543,9 3581,2 Binnenlandse Zaken 4213,1 4145,6 Onderwijs en Wetenschappen 29995,8 29132,0 Nationale Schuld 41776,0 43394,7 Financiën 6490,0 6254,2 Defensie 14209,4 14263,7 VROM 15651,0 14457,5 Verkeer en Waterstaat 8081,5 8456,7 Economische Zaken 3536,2 3561,1 Landbouw en Visserij 2991,3 2933,7 Sociale Zaken en Werkg. 23190,7 21704,2 WVC 11828,4 11660,0 Ontwikkelingssamenwerking 4818,5 5257,6 (waarvan voor rekening Buza) 4047,0 4323,2 Aanvullende posten 267,3 2825,3 Gemeentefonds 13281,0 13857,0 Provinciefonds 1085,5 1115,6 Fonds Investeringsrekening 3600,0 1800,0 Rijkswegenfonds 1548,4 1692,0 Afdrachten EG 5906,0 6381,0 Mobiliteitsfonds 107,0 163,0 In 1990 minder doden en gewonden in verkeer DEN HAAG Het jaar 1990 wordt voor de ver keersveiligheid het jaar van de waarheid. Volgens Verkeer en Waterstaat zullen het jaarlijkse do dencijfer en het aantal ge wonden met respectieve lijk 200 en 1500 dalen. Voor de aanpak van on veilige situaties op rijks wegen is volgend jaar 24 miljoen gulden gereser veerd. Hiervan moeten onder meer acties tegen alcoholmisbruik worden betaald. Er komt meer aandacht voor bromfiet ser^, jongere automobilis ten en ouderen in het ver keer. Minister Smit-Kroes ziet voorts veel heil in het ontsteken van autoko plampen overdag. 7erv£ ierdi rdenbj- 2erd( S me- ierdml (ADVERTENTIE) nieuw. Nu extra voordelig, met gratis glas. J proberen. Want: 'n half >o icent smaakt naar meer. js 0.3 liter 3 v&59-voor 24 flessen van44T6"voor 11.76, :is Brouwers Bier alcohol-arm bij aankoop van een krat* 'biedingen geldig van woensdag 20 tot met zaterdag 23 september. olang de voorraad strekt W I Geen compromis EG - fusiecontrole BRUSSEL De EG-ministers voor de interne markt zijn er gisteren in Brussel niet in ge slaagd een compromis te berei ken over een Europese vorm van fusiecontrole. Vooral Ne derland en Italië weigeren in te stemmen met een formule waarbij Brussel alleen iets te zeggen zou krijgen over hele grote concentraties in het bedrijfsleven. Toch is er wel voortgang geboekt. De grote landen zouden er nu in elk ge val mee instemmen dat de goedkeuring van fusies boven een bepaalde drempel een ex clusieve bevoegdheid wordt van de Europese Commissie. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGIE®S Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 ELKE DONDERDAG DE BIJLAGE Bil UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Haagse politie houdt „autonomen" aan DEN HAAG De Haagse po- litie heeft in de afgelopen nacht twee zogenoemde „auto nomen", oftewel anarchisten, aangehouden. Het tweetal, een 25-jarige Hagenaar en een 19- jarige jongen uit Delft, had teksten aangebracht langs de route van de Gouden Koets. De twee zijn na verhoor vrij gelaten, aldus de politie. (ADVERTENTIE) BRUSSEL De spanning rond de gijzeling in de woning van een bankdi recteur in het plaatsje Tilff nabij Luik is nog steeds om te snijden. Het dorpje is hermetisch afge sloten en de politie heeft vanaf half acht vanoch tend vergeefs onderhan deld met 4e drie zwaar bewapende Franse gang sters, die sinds zaterdaga vond de vriend van een bankemployé met haar twee dochters van 10 en 13 jaar vasthouden. Volgens de Franstalige tv-zen- der RTBF heeft het gangstert rio onder leiding van de be ruchte Philippe Delaire een losgeld van veertig miljoen frank (zo'n twee miljoen gul den) en een auto gevraagd. De gangsters zouden ook hebben gewaarschuwd dat de deuren van de woning van springstof fen zijn voorzien. rvoi^j-.o js oon goede bekende van de Nederlandse, Belgische en Franse politie. Op 29 april 1987 gijzelde hij samen met de beruchte uitbreker Robert van Oirbeek' („le petit Robert") elf mensen in het Nederlandse Valkenburg, onder wie de di recteur van de plaatselijke NMB-bank. Èen dag later gin gen ze aan de haal met 700.000 gulden uit het filiaal. Delaire werd sindsdien twee keer ge pakt, maar wist telkens weer te ontkomen, recentelijk zelfs per helikopter. De gijzeling is vermoedelijk voortgekomen uit een misluk te bankoverval. De drie mis dadigers hielden daarbij aan vankelijk ook de vriend van de vrouw, filiaalhouder van het Gemeentekrediet in Luik, gegijzeld. Die slaagde er zon dagavond evenwel in op een onbewaakt ogenblik uit het raam te springen. Hij brak daarbij zijn voet, maar wist desondanks de politie te waar schuwen. 24 PAGINA'S „Roze wolk rond adoptie is verdwenen" Orkaan Hugo raast voort Gematigd optimisme over Leiderdorpse financiën Volgend jaar reconstructie Sandtlaan Rijnsburg Ruding beklaagt zich over Lubbers geestelijk leven .2 opinie/weer2 binnenland 3/4 buitenland 5 economie7 kunst 8 leiden 9 omgeving 10/11/12 sport 13 radio en televisie 15 troonrede17 miljoenennota19 t/m 24 Meestal komt een nota achteraf. Bijvoorbeeld bij een etentje. „Heeft het u gesmaakt?". „Dank u, het was voortreffelijk, mag ik de nota van U?". Een dialoog die men in restaurants wel kan horen. Een nota vooraf kom je daar zelden of nooit tegen. Dat is wel het geval in een of ander bestuurscolle ge, zoals bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Daar wor den nota's gepresenteerd in de betekenis van: schriftelijke uiteenzetting. De miljoenennota is zo iets, al lijkt het er volgens sommigen toch meer op dat de belastingbetaler de nota krijgt gepresen teerd. Wat het ook is: op Prinsjesdag kan de lezer van de Leidse Courant van de miljoenen weer goe de nota nemen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1