Provincie verzwijgt smog-alarm Bon: Drugsmaffia werkt met Nederlandse chemicaliën 13 A 1 15 rinal# 47 49 56 Politieke lijn AUTO-HEEMSKERK De Koning wil onderzoek snel afronden CcidócSoutcuit Eeidóc @oma/nt Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthóff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel.'071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro-103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betahng), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr 18.00-19.00 uur, zat. 14 00-15.00 uur, tel. 071-122248. I^P Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Losse nummers f 1,10 Zaterdag 9 september 1989 80ste' jaargang no. 24517 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND HET WEER Overwegend zonnig, vooral aan de kust ook wolkenvel den. Vrijwel overal droog. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Noordoos tenwind, 3 a 4, aan de kust af en toe krachtig. Zon op: 7.06; onder: 20.06. Scheveningen hoog water: 10.51 en 23.50; laag: 5.30 en 18.20. Vanaf zaterdag 16 september kunt u bij deze krant PUZZELEN VOOR MUSEA o' 'raagse schnitzel alt slecht bij VUC |N HAAG De softbalsters i het Haagse VUC en het Zoe- meerse Birds zullen hun trip ir Tsjechoslowakije niet snel geten. Gisteren, voor het ver- i naar Nederland werd in lag nog snel even een schnitzel eten, maar de partij vlees bleek t van de beste kwaliteit te zijn. de bus kondigden zich reeds de ste verschijnselen van voedsel- rgiftiging aan en eenmaal in Ne- ;land bleek iedereen die van het es had gegeten hoge koorts te >ben. De wedstrijden die VUC Birds dit weekeinde zouden Jen, gaan door de omstandighe- niet door. Wachten In een gang van het ziekenhuis van Calcutta wachten zusters op nieuws over Moeder Teresa. De 79- jarige zuster werd eerder deze week opgenomen nadat zij, volgens haar artsen, een hartaanval had gehad. Inmiddels heeft haar toestand zich volgens de geneesheren gestabiliseerd. Zij noemden haar vooruitzichten „gunstig". foto: ap Explosie oorzaak ramp Noors vliegtuig KOPENHAGEN Gevreesd wordt dat alle 55 inzittenden van een Noors vliegtuig, dat gister avond in het Skagerrak is gestort, om het leven zijn gekomen. Een explosie aan boord van het toestel zou de oorzaak zijn geweest van de ramp die zich even ten noorden van het Deense schiereiland Jutland voltrok. Kort voor het vallen van de nacht zijn de lichamen van tweeëntwintig mannen en tien vrouwen geborgen. Het toestel, dat vijf bemanningsleden en vijftig pas sagiers aan boord had, was gecharterd door de rederij Wilhelm Wilhelmsen Group om in Hamburg de te waterlating van een schip bij te wonen. De helft van de 100 werknemers van Willemsen Li nes, een dochteronderneming van Wil helm Wilhelmsen, was aan boord. „De schok moet vreselijk zijn geweest", aldus een helikopterpiloot die aan de reddingswerkzaamheden deelnam. Het toestel zou „als een steen" in zee zijn ge vallen. Het wrak is dan ook in kleine stukjes uiteengebroken, hetgeen er vol gens deskundigen op wijst dat het vlieg tuig met een grote vaart is neergestort. Ook het feit, dat het toestel plotseling van da radarschermen verdween, ter wijl het weer toch goed was, wijst daar op. Het vliegtuig was een tweemotorige Me tropolitan, eigendom van de Noorse luchtvaartmaatschappij Partnair. De Scandinavische maatschappij SAS vliegt al vijfentwintig jaar niet meer met dit type vliegtuig, dat nauwelijks meer voor lijnvluchten wordt ingezet. DEN HAAG De Stichting Natuur en Milieu en de Astma Patiënten Vereniging (VbbA) zijn woedend op de provincie Zuid- Holland, omdat zij een waarschuwingsfase luchtverontreiniging voor het publiek ge heim heeft gehouden. In Zuid-Holland is van donderdag 18 uur tot giste ren 17 uur de waarschu wingsfase van kracht ge weest. Volgens een woord voerster van de provincie wilde men geen rucht baarheid aan de waarschu wing geven, omdat „die waarschijnlijk maar kort zou duren en we geen on nodige paniek wilden zaai en". Wel werden 150 be drijven gevraagd de uit stoot van schadelijke stof fen te beperken. „Het be kendmaken van de waar schuwingsfase aan het pu bliek willen we vanaf nu beperken tot de langere periodes", aldus de woord voerster. De organisaties hebben echter felle kritiek op deze beleidslijn, VbbA-voorzit- ter Timmers vindt dat de provincies de plicht heb ben het publiek te infor meren. Cara-patiëntén hebben volgens hem baat bij de wetenschap dat een waarschuwingsfase van kracht is. En een woord voerster van Natuur en Milieu vroeg zich af: „Waar ligt trouwens de grens? Bij 24 uur, 48 uur, of 72 uur". De gedeputeerde van mi lieuzaken, Van der Vlist, verklaarde in een reactie dat hij de kwestie intern zal aankaarten. „Ik ben van mening dat we als overheid geen informatie moeten achterhouden. Nu blijkt dat veel mensen ero ver struikelen, moeten we het beleid omgooien. Ik heb er geen moeite mee om bijvoorbeeld in de zo mer een soort dagelijkse smogverwachting bekend te maken". Ook de kamerleden Rijn- Vellekoop (PvdA) en Te Veldhuis (VVD) zeiden gisteravond dat het pu bliek recht heeft op zoveel mogelijk informatie. Misslag in Zuidkorea In Zuidkorea zijn rellen tussen stu- kwam het in de hoofdstad Seoul net in aan de knuppel van de politie- denten en de politie nog steeds aan weer tot schermutselingen. De jon- man te ontkomen. de orde van de dag. Ook gisteren geman op de foto slaagt er echter foto: ap l/itte helmen, ichende ezichten en rode euzen in het ustralische idney. Het laatselijke irandweerkorps raagt zingend ijn steentje bij an de eldinzameling oor onderzoek laar wiegedood. foto: ap iraf met moeite angs Sabatini JEW YORK De finale het damesenkelspel >p de open Amerikaanse enniskampioenschappen Flushing Meadow zaat tussen Steffi Graf en flartina Navratilova. De Westduitse had dit maal bel moeite had met de Argentijnse Gabriela Sa batini (3-6 6-4 6-2). De partij op het snikhete cen tre court (vijftig graden) duur de met een uur en 55 minuten langer dan voor Graf gebrui kelijk is. In de eerste set leek zich nog even een verrassende ontknoping van het dames- toernooi aan te dienen. Sabati ni won in krap een half uur de eerste set. In de tweede reeks ging het echter een stuk min der met de Argentijnse, die niet bekend staat om haar uit muntende conditie. Amerikaan wil kip eten met koningin Beatrix (Van onze correspondent Jo Wijnen) WASHINGTON De 64-jarige Ameri kaanse makelaar Lawrence Silverstein heeft ma» een wens; de Nederlandse koningin ontmoeten „en als het enigs zins mogelijk is een stukje kip met haar eten". Om dat te bereiken vertrekt hij volgende week woensdag naar Nederland, overigens zonder te weten of de fel begeerde ontmoeting ooit tot stand zal komen. De wens om met de Nederlandse vorstin kip te eten stamt uit 1945, toen de nog jonge Silver stein met een Nederlands schip van San Frans- cico naar de Filipijnen reisde. Met lede ogen zag hij hoe iedere dag een hoeveelheid heerlij ke gerechten naar het officiersdek werd ge bracht. „Op zeker ogenblik hield ik een van de Nederlandse obers staande die op dat moment een gebraden kip naar de officiersmes bracht. Ik vroeg hem of er niet een stukje voor mij af kon. De man weigerde natuurlijk. Daarop zei ik: „Let op mijn woorden, er komt nog oojt een dag dat ik kip eet met jouw koningin". Dat was natuurlijk een grapje. Maar het idee heeft zich in de loop van de jaren in mijn hoofd vastgezet. Ik zoli inderdaad niets liever willen dan de Ne derlandse vorstin ontmoeten". Silversteins stad genoten in Clifton (New Jersey) leven volledig mee. De plaatselijk krant The Herald News heeft al aangekondigd een „Lawrence Silver- steindag" uit te roepen als de ontmoeting tussen deze prominente inwoner van Clifton en de Nederlandse koningin alsnog tot stand komt. BOGOTA De Colombi aanse drugsmaffia maakt bij het produceren van co caïne onder meer gebruik van uit Nederland afkom stige chemicaliën. Dat hebben Colombiaanse functionarissen gisteren verklaard in een reporta ge van KRO's Brandpunt. Volgens de Colombianen zou den de chemicaliën op legale wijze aan Colombiaanse bedrij ven worden verkocht. Maar eenmaal in dat land aangeko men vinden ze op slinkse wijze hun weg naar de drugsfabri katen. Voor de produktie van cocaïne wordt vooral gebruikt gemaakt van aceton-derivaten. In de uitzending werden de namen genoemd van HCI en Shell. Beide bedrijven zeiden in een reactie geen honderd procent garantie te kunnen ge ven dat hun op zichzelf legale leveringen altijd goed terecht komen. Wel zeiden de woordvoerders van de bedrijven, dat de han- Maar voor het PvdA-kamerlid Stoffelen gaat de huidige con trole niet ver genoeg. Hij heeft de regering gevraagd naar de mogelijkheden van een alge heel verbod op de uitvoer van chemische stoffen naar Colom bia. Deze bedroeg vorig jaar ruim drieduizend ton met een waarde van ruim 25 miljoen gulden. Intussen duurt de drugsoorlog in Colombia onverminderd voort. De'leiders van de drugs maffia hebben nu ook ge dreigd met de ontvoering van, of moord op scholieren. Vol gens het Colombiaanse leger zijn de bedreigingen bedoeld als vergelding voor de uitleve ring door Colombia aan de Verenigde Staten van een hoge leider van de drugsmaf fia. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, tele foon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. (ADVERTENTIE) I I LI 'lr JJ OFF. DEALER LEIDEN E3 NISSAN ROELOFARENDSVEEN Lammenschansweg128 Alkemadelaan 1 Tel. 071-310811 Tel. 01713-12866. ONGEBRUIKELIJK BEGIN VAN FORMATIE (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG CDA-mi- nister Jan de Koning, die gisteren door de koningin werd benoemd tot infor mateur, beschouwt zijn opdracht als zeer beperkt. Hij gaat in „hooguit drie a vier dagen" alleen maar onderzoe ken welke mogelijkheden er zijn voor de vorming van een kabinet, dat kan rekenen op „een vruchtbare samenwer king" met het parlement. Vol gens De Koning is hij geen echte informateur. Hij ziet zichzelf als 'onderzoeker'. Zijn partijgenoot Lubbers sprak eergisteren van een pre-infor- mateur. De Koning zal ge sprekken voeren met alle frac tievoorzitters, dus ook met Janmaat van de Centrum-De mocraten Hij wil vooral ant woord hebben op de vraag wat voor kabinet de fractievoorzit ters per se niet willen. Pre mier Lubbers daagde gisteren D66 uit om te zeggen of het nu wel of niet wil deelnemen aan een kabinet met CDA en VVD. D66-leider Van Mierlo gaf daarop zijn standaard-ant woord dat de regeringspartijen maar niet al te hard op zijn steun moeten rekenen. Hij kondigde aan hetzelfde te zul len zeggen tegen de (pre-)in- formateur. In feite weet De Koning dus al wat hem gezegd zal worden. In Den Haag be schouwt men zijn 'onderzoek' dan ook als een manoeuvre van het CDA om op een ele gante wijze van de VVD af te komen. De Koning zal waarschijnlijk woensdag verslag uitbrengen aan de koningin. Hij zal dan waarschijnlijk adviseren mogelijkheid van een cen trum-links kabinet te onder zoeken. Postkantoor opgeblazen SILJAN Noorse inbrekers die in een postkantoor een brandkast wilden kraken, heb ben zich verkeken op de hoe veelheid explosieven die zij nodig hadden. In plaats van de deur van de brandkast vloog het gehele postkantoor de lucht in De amateur-krakers ontkwamen. Zij lieten een zwaarbeschadigd gebouw ach ter, dat bezaaid lag met gebla kerde brieven en bankbiljet- SER-advies voor informateur De Koning niet eensluidend Opvang m zwerfjongeren K schiet tekort V Polen neemt wm afscheid van communisme 1 Lekker eten en zonnen in Hongaars a vluchtelingen- U kamp V Reiniging stad onbetaalbaar Fusie EZL en Rijnoord rond INKLEUR Kijkcijfers zijn geen criterium voor Astrid Joosten Rutger Hauer neemt zichzelf voor het eerst serieus Grasduinen kiest partij voor natuur geestelijk leven opinie/weer binnenland buitenland economie leiden omgeving sport autonieuws kunst radio en televisie finale 2* Na de ongebreidelde babbelboxen, de overspannen sekslijnen, de brallende gein- en ongegeneerde scheldlijnen krijgen we straks in het voorjaar ook politieke 06-telefoonlijn. Een algemene politieke in formatielijn, waaraan volgens de Stichting Bestuur- schapskunde in Leiden grote behoefte zou bestaan. Bellers hebben de mogelijkheid vragen te stellen over de politieke actualiteit van dat moment. Leuk natuurlijk, maar volstrekt overbodig voor mensen, die het altijd politiek goed geïnformeerde dagblad de Leidse Courant lezen. En gezien de grote be langstelling voor deze 06-lijn lopen er nog veel te veel mensen rond, die nog geen lijntje naar onze krant hebben uitgelegd. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1