£eicUc0otwo/nt tot het eind spannend Lubbers: Dansen Vluchtelingen dreigen met hongerstaking Definitief akkoord over nieuwbouw van Haagse Hogeschool CDA wint tv-debat Groen Links verliest SPEED SHOP STUNT met CANON PRIJZEN Zie adv. pag. 18 Woensdag 6 september 1989 80ste jaargang no. 24514 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tol Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34, 2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen; 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden Abonnementen: (incl. 6% BTW) i.24,24 per maand (aut.betaling), f .72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 122248. Advertenties: (ejccl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur I.JHallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER In de nacht en vroege ochtend weinig wind en plaatselijk mistbanken. Minimumtempe ratuur van 13 graden dicht bij zee tot 7 graden plaatselijk in het binnenland. Overdag over wegend zonnig. Middagtempe- ratuur rond 24 graden. Zon op: 07.01, onder: 20.14; hoog water Scheveningen: 07.41 en 19.59; laag water: 03.25 en 15.07. Mededeling aan onze lezers 18 PAGINA'S „Mgr. Bomers drukt stempel op kerkelijk bezoek aan Israel" Dans Lambada, pak slaag opz'n Braziliaans „Overheid werkt corruptie arbeidsbureaus in de hand" Hiele verge Feyenoord me een groie griepaanval PvdA besluit campagne in Leiden W.de Vrey burgemeester Nieuwkoop Noordwijk gaat door met centrumplan Georges Simenon overleden LAUSANNE De schrijver Geor ges Simenon, geestelijk vader van onder meer Commissaris Maigret, is maandag in het Zwitserse Lausanne op 86-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Sime non behoorde tot de meest gelezen auteurs ter wereld. Zijn oeuvre om vat 80 „Maigrets" en 132 andere ro mans. Zijn boeken werden in 55 ta len uitgegeven en vormden de basis voor meer dan 50 speelfilms en ruim 200 televisieprodukties. De schrijver zal vandaag in besloten kring wor den begraven. Pagina 15: SimenonS naam onver brekelijk verbonden met Maigret. Georges Simenon. BUDAPEST Een deel van de duizen den Oostduitse vluchtelingen in Honga rije dreigt in hongerstaking te gaan, als er vrijdag nog geen duidelijkheid is over hun vertrek naar de Bondsrepubliek. Hongaarse functionarissen hebben de afgelopen dagen verklaard dat het nog wel weken kan duren voordat de vluch telingen mogen vertrekken, omdat de DDR en Bonn eerst tot een regeling moeten komen. Voor veel van de Oost duitsers duurt dat allemaal veel te lang. Intussen zijn in Hongarije alle voorbe reidingen getroffen om de Oostduitse vluchtelingen voor langere tijd in ten tenkampen en opvangcentra onder te brengen. In de Tsjechoslowaakse hoofd stad Praag is vernomen dat zich op het terrein van de Westduitse ambassade meer dan driehonderd Oostduitsers be vinden, die naar het Westen willen. Volgens een Westduitse diplomaat heeft de aanwezigheid van zoveel mensen in middels tot een „kritieke" situatie ge leid. Pagina 5: Ziekte Honecker brengt DDR op tweesprong Meervoudig onverzadigde vetzuren schadelijk voor de gezondheid LONDEN Eén van de veelgeroemde dieetvetten van de jaren tachtig is mogelijk schadelijk voor de gezondheid, zo hebben wetenschappers onlangs ontdekt. Ze geloven dat meervoudig onverzadigde vetzuren van het soort dat meestal wordt verwerkt in halvarines een grotere kans geeft dan andere vetsoorten op atherosclerose, oftewel aderverkalking en -vernauwing. Een onderzoeksteam van de universiteit van Cambridge is tot de conclusie gekomen dat mensen die grote hoeveelheden meervoudig onverzadigde vetzuren eten, in de veronderstel ling dat deze hen beschermen tegen ha#- en vaatziekten, juist een verhoogd risico lopen een hartkwaal te krijgen. Pagina 5: olijfolie rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren. Zwarten staken massaal op blanke verkiezingsdag JOHANNESBURG In zinderende spanning be leefde Zuidafrika vandaag de „blanke" verkiezings dag, beheerst door massa- protesten, stakingen en rellen. Oproerpolitie en legereenheden waren in groten getale op de been, zetten wegen af en be waakten stembureau's. Op meerdere plaatsen kwam het tot ongeregeldheden. Het blanke deel van de bevol king velde vandaag haar oor deel over het voorzichtige her vormingsbeleid van de Nasio- nale Partij van waarnemend president De Klerk; daarente gen bleef mogelijk een miljoen zwarten weg van het werk; met name in de mijnbouw kwam de produktie stil te lig gen. Bussen en treinen van en naar de zwarte woonwijken bleven, voor zover gereden werd, leeg. In tal van plaatsen trokken zwarten de straat op als protest tegen het ontbreken van stemrecht. Gisteren namen tienduizenden betogers tegen de apartheid al een voorproefje op deze ver kiezingsdag. Bij de universiteit Stellenbosch in de Kaappro vincie, van.oudsher een blank bolwerk, gingen honderden blanke en zwarte studenten de straat op om te demonstreren. Voor de ogen van verbaasde toeschouwers ging de politie de betogers met twee meter lange zwepen te lijf en werden honden losgelaten. Tientallen mensen werden gearresteerd. Hoewel de organisatoren van de campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid hebben be nadrukt dat de acties geweld loos moeten blijven werden in zwarte woonwijken van Dur ban brandbommen gegooid naar de huizen van zwarte po- litie-agenten. In de regio rond Kaapstad werden twee bom aanslagen gepleegd, waarbij overigens geen gewonden vie len. Kerkelijk leiders onder wie dominee Boesak en aarts bisschop Tutu riepen nogmaals op de protesten vreedzaam te houden. Pagina 7: Positie Nasionale Partij verzwakt Bloeiende Victoria vanavond te zien LEIDEN De Victoria Regia in de Hortus te Leiden staat vanavond in bloei. De botani sche tuin aan het Rapenburg is tussen 21.00 en 23.00 uur geo pend voor belangstellenden die de bloeiende reuzenwater- lelie willen aanschouwen. Het komt zelden voor dat de Victo ria bloeit. De waterlelie laat bovendien alleen 's nachts zijn pracht zien. De Victoria bloeit twee nachten achter elkaar: de eerste nacht is de kleur van de bloem wit, de tweede nacht rood. Dit jaar heeft de waterle lie al eerder gebloeid. Dat ge beurde echter precies in het weekeinde. Wegens pers oneelsproblemen bij de Hortus Botanicus kon het publiek de plant toen niet bezichtigen. Meubelfabriek Oisterwijk in Japanse handen OISTERWIJK De fail- liete Meubelfabriek Ois terwijk heeft een nieuwe eigenaar. De Japanse za kenman Ki Taek Kang, eigenaar van ruim twintig ondernemingen en 2100 detailhandelszaken in Ja pan, heeft de fabriek op gekocht. Oisterwijk nieuwe stijl zal op nieuw eiken meubelen gaan maken, die vooral naar Japan zullen worden uitgevoerd. Za kenman Kang is van plan de meubelfabriek te reorganise ren. Dansen is in. Ruim een kwart van de Nederlandse dansscholen heeft dat de afgelopen zeven jaar dui delijk gemerkt. En wel aan een groei, die maar liefst 68 procent bedroeg. Bij eenderde van de scholen was dat weliswaar minder, maar bedroeg de groei altijd nog twintig procent. Van elke hon derd jongeren van zestien tot twintig jaar hebben er nu 52 dansles gehad. Waarom zou de toenemen- dè belangstelling van de jongeren alleen beperkt moeten blijven tot het dansen en zich niet ook bij voorbeeld kunnen uitstrekken tot het lezen van een goede krant? En als ze niet naar het pijpen van anderen willen dansen kunnen ze het beste de Leidse Courant nemen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Tot vanavond zeven uur hebben circa tien mil joen kiesgerechtigde Nederlanders de gele genheid hun stem uit te brengen voor de ver kiezing van 150 leden van de Tweede Kamer. Vanmorgen liep het bij de stembureaus nog niet storm, hoewel zich de eerste uren al aanzienlijk meer kiezers meldden dan bij de verkie zingen voor het Europees parlement op 15 juni, die re sulteerden in een bedroe vend lage opkomst van 48 pet. Ofschoon de opiniepeilin gen eensgezind hebben uit gewezen dat het CDA de grootste partij zal blijven, leeft binnen de PvdA toch nog de hoop dat de enquêtes AMSTERDAM Premier Ruud Lubbers is als winnaar uit het televisiedebat tussen de vijf lijsttrekkers van de grote partijen gekomen. Dit komt naar voren uit een blik- semonderzoek van het NIPO. Rond elf uur gisteravond hadden 398 personen via de com puter vragen beantwoord van het onderzoekbureau. Van hen vond 36 procent Lubbers (CDA) de beste lijsttrekker en slechts 3 procent vond hem de slechtste. Kok van de 'PvdA volgde op de tweede plaats met 19 procent die hem de beste vond, tegenover 3 procent die hem de slechtste vond. Ria Beckers van Groen Links werd slechts door 3 procent de beste gevonden en door 51 procent de slechtste. Vooral op de aanhang voor Groen Links lijkt het debat slecht uitgewerkt te hebben. Slechts 78 procent van de on dervraagden die zeiden op Groen Links te zullen stemmen, bleven ook ria het debat nog bij die keuze. Zestien procent zei op een andere partij te zullen gaan stemmen. Bij de andere partijen zijn de verschuivingen als gevolg van het debat geringer. Van de aanhang van D66 houdt 88 procent vast aan de gemaakte keuze, maar zegt 6 procent op een andere partij te gaan stemmen. Van Mierlo trok daarentegen 3 procent aan twijfelaars over de streep. 34 procent van de ondervraagden vond Joris Voorhoeve de slechtste lijsttrekker uit het debat vond, maar de schade voor de VVD bleef beperkt. 92 procent van de aanhang blijft bij zijn keuze. ongelijk zullen hebben. Dat was immers ook het geval bij de kamerverkiezingen van mei 1986, toen de opi niepeilers de ruime zege van het CDA niet hadden zien aankomen. In plaats van het 'Lubbers-effect' van toen zou er nu een 'Kok-effect' kunnen ont staan, zo wordt in PvdA- kringen gespeculeerd. Ook premier Lubbers zei gister avond dat het hem niet zou verwonderen als er op een laatste moment nog een nek-aan-nek-race tussen CDA en PvdA zou ontstaan. De kernvraag waar het vandaag om draait is of CDA en VVD samen weer een meerderheid (76 zetels of meer) zullen behalen. Is dat niet het geval, dan ligt de formatie van een PvdA- CDA-kabinet, eventueel aangevuld met D66, het meest voor de hand. Als CDA en VVD wèl de meer derheid behouden, neemt het CDA bij de komende onderhandelingen een ster ke positie in omdat dan zo wel met de PvdA als met de VVD kan worden gere geerd. Volgens een kleine steek proef van het NIPO (onder 398 personen) is Lubbers gisteravond als winnaar van het televisiedebat uit de bus gekomen. Kok kwam op de tweede plaats. Ria Beckers, de lijsttrekker van Groen Links, verwierf de minste sympathie en kan mogelijk stemmen verliezen aan de PvdA. Pagina 4: Braaf verkie zingsdebat DEN HAAG De nieuw bouw voor de Haagse Hoge school in het bedrijvengebied Laakhaven, achter het station Hollands Spoor, kan doorgaan. Minister W. Deetman heeft hierover gisteren nog net voor de verkiezingen defi nitief overeenstemming be reikt met de gemeente Den Haag en de onderwijsinstelling voor hoger beroepsonderwijs. Met de bouw is een bedrag ge moeid van 164 miljoen gulden. De extra kosten die zijn ver bonden aan de bouw in het in dustriegebied, zoals voor bo demsanering en aanleg infra structuur en parkeerplaatsen, worden door Den Haag be taald. Tevens zijn het ministerie en de gemeente in verband met de nieuwbouw, een grote her schikking van huisvesting van Haagse scholen overeengeko men Zo zullen de twintig leegkomende gebouwen van de Haagse Hogeschool door andere Haagse scholen voor voortgezet onderwijs worden gebruikt. Ook wil de gemeente vrijkomende ruimten benutten voor woningbouw (extra in vestering van 200 miljoen gul den). Pagina 11: Hogeschool moet in 1994 klaar zijn (ADVERTENTIE) Vanaf vorige week worden de nieuwe programma's in de Nederlandse van deze krant daarom niet meer 's woensdags, maar donderdags. Glunderend neemt de tienjarige Martijn van Mourik het cadeau in ontvangst voor het winnen van een ballonwedstrijd in Ugchelen bij Apeldoorn. Zusje Inge glundert mee en toont het ballonkaartje dat terecht kwam in de Verenigde Staten, in de buurt van San Francisco. Dit betekent dat de ballon een reis van ruim tienduizend kilometer gemaakt moet hebben. De ouders van Martijn heb ben besloten contact op te nemen met de afzenders om te controleren of ze niet het slachtoffer zijn van een grap. FOTO: CEES BAARS De wekelijkse pagina met besprekingen van de nieuwe films blijft gehand haafd in de vrijdag-editie van uw krant. De eerstvolgende UIT-bijlage treft u dus morgen bij uw krant aan. De directie In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N.B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd Ballon naar VS bioscopen voortaan op vrijdag uitgebracht in plaats van op donderdag. Om u zo actueel mogelijk te blijven inlormeren verschijnt de UIT-bijlage Premier Lubbers bracht vanmorgen al vroeg zijn stem uit in Rotterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1