Videocamera goed wapen tegen voetbalvandalen Bon: Bij vliegramp in Cuba 126 doden 8 ANDIJVIE EN SPEKLAPJES 2 3 4 9 Sportief l Verkiezingsstrijd l barst nu echt los Bejaardenverzorging in actie in Leiden VANDAAG £eicUe 6ou*o/nt Maandag 4 september 1989 80ste jaargang no. 24512 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34, 2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., lamilieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie Directeur-hooldredacteur IJ. Hallewas. Chel-redacteur GJ. Onvlee. HET WEER Morgen perioden met zon en droog. Minimumtemperatuur ongeveer 9 graden. Middag- temperatuur rond 19 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Zon op: 06.59; onder: 20.18. Scheveningen hoog water: 6.45 en 18.59; laag water: 2.35 en 14.50 uur. ^1 j (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Na de 'los se flodders' van de afgelo pen twee weken is de ver kiezingsstrijd in het week einde echt losgebarsten. De oorzaak hiervan is het eerste en tevens laatste tv- debat tussen CDA-lijst- trekker Lubbers en PvdA-voorman Kok, dat zaterdagavond werd uit gezonden en waarnaar 1,7 miljoen mensen hebben gekeken. Op grond van een opiniepei ling die het bureau Interview van Maurice de Hond gisteren heeft gehouden en waarin dus de invloed van het tv-debat is verwerkt, gaat het CDA de verkiezingen woensdag win nen. Maar doordat de VVD nog steeds fors zakt, krijgt de CDA-VVD-coalitie 'slechts' 75 zetels en derhalve geen meer derheid in de Tweede Kamer. Het debat tussen Kok en Lub bers eindigde volgens De Hond vrijwel onbeslist: 44 van de ondervraagden vond dat Lubbers en Kok aan el kaar waren gewaagd. Lubbers kreeg de voorkeur van 30 van de kijkers, tegen 26 voor Kok. Maar relatief won Kok, omdat vooraf slechts 12 van de ondervraagden hem de zege toedichtte/terwijl 55 voor Lubbers koos. VVD-lijsttrekker Voorhoeve reageerde verbolgen op het debat. „Lubbers bood onvol doende weerstand aan Kok", zei Voorhoeve gisteravond voor de VAR A-televisie. „Lubbers gaf een aantal pun ten gewoon weg". Volgens Voorhoeve heeft Lubbers een pertinente onwaarheid verteld over het VVD-program. „Lub bers stelde dat de VVD wil korten op de aow en zorgvoor zieningen. Dat is een verkeer de voorstelling van zaken, dat |kan niet. Het tegendeel is na melijk waar". Voorhoeve vond het „onbe grijpelijk en heel merkwaar dig" dat Lubbers het gedeelte- Verlies voor CDA en PvdA DEN HAAG Vergele ken bij de InterView-opi- niepeiling van een week geleden hebben CDA en PvdA verlies geleden. Het CDA zakt volgens de jong ste peiling van 55 naar 53 zetels, de PvdA van 51 naar 49. De VVD stijgt van 20 naar 22, D66 van negen naar twaalf. Groen Links verliest ten opzichte van een week geleden één zetel (van negen naar acht). De kleine christelij ke partijen blijven op zes. InterView heeft ook een prognose gemaakt van wat de diverse partijen woens dag minimaal en maxi maal aan zetelskunnen behalen. Dat beeld ziet er als volgt uit: CDA (50 tot 56), PvdA (46-52), VVD (19-24), D66 (10-14), Groen Links (6-10), SGP (3-3), GPV (1-2), RPF (1-2). Als de overige partijen een ka merzetel weten te halen maken de Socialistiese Partij en Janmaat een kans. lijk terugdraaien van de Oort- operatie voor belastingverla ging, zoals de PvdA wenst, niet onbespreekbaar acht. „Dat is beleid waaronder de handte keningen van CDA en VVD staan. Je kunt het alleen be grijpen als Lubbers een obsta kel wil wegruimen voor een coalitie met de PvdA. Dat geeft te denken". Lubbers rea geerde vanmorgen op deze op merking van Voorhoeve met: „Dat is gewoon geklets van de heer Voorhoeve. Ik vind het niet fraai dat hij nu tracht de interne problemen van de VVD op te lossen door ver keerde verhalen rond te strooien over de operatie-Oort. Het is een zwaktebod". Lub bers benadrukte dat hij de vereenvoudiging van het be lastingstelsel en de daaraan gekoppelde verlaging zeker niet ter discussie wil stellen. LEIDEN In Leiden en omgeving zijn vandaag ac ties gevoerd in de bejaar denzorg. Zondagsdiensten werden onder meer ge draaid in Huize Groenho ven en Huize Roomburgh in Leiden en in verzor gingshuis Hofwijck in Oegstgeest. Volgens een woordvoerder van Hof wijck zouden de bewoners vandaag niét in bad gaan en wordt er geen post rondgebracht. In Huize Groenhoven kregen de kamers geen beurt. In Huize Roomburgh is alleen door het keukenpersoneel een zondagsdienst gedraaid. „Op maandag krijgen de bewoners vaak een extraatje, maar dat gaat nu niet door", aldus direc teur R. Stuurman. Het personeel van 't Hofflants Huys in Voorschoten over weegt om na de verkiezingen kamerleden uit te nodigen: „Als ze een paar dagen mee draaien, kunnen ze zelf zien hoe de situatie is", zegt direc teur J. Lenselink. Volgens hem heeft het personeel van het Voorschotense bejaarden centrum afgezien van het draaien van zondagsdiensten, omdat daardoor de bewoners worden getroffen. In totaal in circa 170 instellin gen in het land werden van daag zondagsdiensten ge draaid. Duizenden werknemers in de bejaardenzorg hebben vanmid dag in de Statenhal in Den Haag een protestbijeenkomst gehouden om hun eis voor een loonsverhoging van vier pro cent kracht bij te zetten. Werkgevers en bonden zijn vandaag voor het eerst na de vakantie weer aan het overleg begonnen over een nieuwe cao. Partijen bereikten in mei een principe-akkoord over 0,7 procent loonsverhoging en een nieuw systeem voor functie waardering, maar de AbvaKa- bo-onderhandelaar werd later door de leden teruggefloten. De eis is inmiddels opge schroefd tot 5 procent. Gouden greep bij juwelier LEIDEN Uit een vitrine bij een juwelier aan de Haarlemmer straat is zaterdagmiddag rond kwart voor vier een tableau met gouden ringen gestolen. De ringen vertegenwoordigen een waarde van 9.000 gulden. De diefstal zou zijn gepleegd op een moment dat het erg druk was in de winkel. Drie mannen kwamen rond die tijd binnen. Eén van hen boog zich over een vitrine, die hij van achter open maakte waarna hij de ringen greep. Direct daarna verliet het drietal de winkel. Zakkenrollers actief in Leids centrum LEIDEN Zakkenrollers zijn afgelopen zaterdag bijzonder actief geweest in het gebied tussen Breestraat en Haarlem merstraat. Twaalf mensen hebben aangifte gedaan dat tussen kwart voor twee en vier uur 's middags hun porte monnee was gestolen. De dief stallen werden gepleegd in de Koornbrugsteeg, in de Don- kersteeg, op de Vismarkt, in de Hoogstraat, op het Stad huisplein en in de Haarlem merstraat. De portemonnees werden over het algemeen uit tassen gestolen. Eén van de betrokkenen miste haar porte monnee nadat een voorbijgan ger tegen haar was opgebotst, bij een ander was een gat in haar draagtas gesneden, weer een ander merkte pas dat de portemonnee weg was toen ze in een warenhuis wilde afre kenen. De inhoud van de ge stolen beurzen varieerde van wat kleingeld en betaalpassen tot 410 gulden. In een aantal gevallen werden ook betaal kaarten en pasjes weggeno- Gullit vergezelt Erica Terpstra (Van onze parlementaire redac tie) DEN HAAG De Nederland se voetballer Ruud Gullit zal op de derde dinsdag in september het VVD-kamerlid Erica Terp stra vergezellen naar de Haagse Ridderzaal. Ieder kamerlid mag op Prinsjesdag, wanneer de koningin het nieuwe parle mentaire seizoen officieel voor geopend verklaart, een intro ducé meenemen. Meestal zijn het familieleden of kennissen. Oud-zwemster Erica Terpstra nodigt traditioneel een bekende Nederlander uit de sportwereld Bom na verkoop Duivelsverzen LONDEN Voor de deur van een warenhuis in het Londense West End is gisteravond een bom ontploft; één voorbijgangster raakte gewond. Vol gens de politie houdt de explosie ver band met de campagne van islamiti sche fundamentalisten tegen het boek De Duivelsverzen van Salman Rushdie. De bom ontplofte nabij een boekwinkel van Penguin, uitgeverij van het omstreden boek. Zoals be kend besloten V D en de Bijenkorf eind vorige week De Duivelsverzen niet in, de verkoop te brengen uit vrees voor reacties van islamitische zijde. Pag. 6: Vertaalster Duivelsverzen: „Liefde op het eerste gezicht" Fatale stunt Brandend stort een straaljager van het Canadese militaire showteam „Snow birds" in Lake On tario, nadat het tij dens een optreden tijdens de driedaag se luchtshow van de Canadian National Exhibition tegen een ander toestel van het team is ge vlogen. Eén piloot kon zich met zijn parachute redden; de ander wordt ver mist maar is ver moedelijk omgeko men. MINISTER: COMBIKAART MOET GOEDKOPER (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De vi deocamera blijkt een goed wapen te zijn in de strijd tegen het voetbal vandalisme. Bij alle risi co-wedstrijden in het betaald voetbal moeten dan ook voortaan vide ocamera's in en buiten de stadions worden ge plaatst. Aan de hand van de opgenomen beelden kan de identifi catie en aanhouding van zich misdragende supporters aanzienlijk FOTO: DIJKSTRA vergemakke- worden lijkt. Dit staat in een rapport dat minister Korthals Altes (justitie) vanmorgen heeft ontvangen van de 'Werk- groep Verbetering Aanhou ding Voetbalvandalen'. In de tweede helft van 1988 is in en rond diverse voet balstadions geëxperimen teerd met het gebuik van videocamera's. Deze experi menten kunnen als geslaagd worden beschouwd, meent de werkgroep. Toch blijken velen er huiverig voor de camera's voortaan bij elke voetbalwedstrijd in te zet ten. De overgrote meerder heid van de werkgroep vindt het beter de observa tiesystemen te beperken tot „risicowedstrijden met een grote supportersschare of moeilijke streekderby's", omdat anders de videoca mera's al snel hun waarde zullen gaan verliezen. De werkgroep heeft de mi nister nog een groot aantal andere adviezen aan de hand gedaan. Zo vindt zij dat de combikaart (een combinatie van een toe gangskaart voor een wed strijd en een trein- of bus kaartje) een stuk goedkoper moet worden. Daardoor wordt het voor veel suppor ters aantrekkelijker in groe pen te reizen en niet indivi dueel op pad te gaan. Alle „risico-supportersgroepen" moeten volgens de werk groep een vaste, herkenbare begeleid ingsploeg krijgen, bestaande uit politie-agen- ten en leden van de betref fende voetbalclub. Dit is be ter dan dat supportersgroe- pen tijdens de reis naar een uitwedstrijd één of meerde re malen worden overge dragen aan andere begelei dingsgroepen. De minister heeft voorts het advies gekregen ervoor te zorgen dat politiemensen speciaal worden getraind in het observeren van grote groepen mensen. Ook vindt de werkgroep dat na aan houding van voetbalvanda len zoveel mogelijk „snel recht" moet worden toege past. Hiermee zijn de a" lopen jaren goede ervarin gen opgedaan. DUITSE EN ITALIAANSE TOERISTEN VERONGELUKT MEXICO-STAD Kort na de start op de luchtha ven van Havana is gister avond een Cubaans ver keersvliegtuig met toeris ten uit de Bondsrepubliek en Italië verongelukt. Volgens het officiële Cu baanse persbureau Prensa Latina zijn alle 126 inzit tenden om het leven ge komen. In een bij de luchthaven gele gen woonwijk, waar brokstuk ken van het toestel neerkwa men, raakten 63 mensen ge wond. Het vliegtuig, een Iljoesjin 62, explodeerde in hevig onweer. Volgens het Spaanse persbu reau EFE is het mogelijk door bliksem getroffen. Het Russi sche toestel van de Cubaanse luchtvaarmaatschappij Cubana was een kilometer verwijderd van de luchthaven José Marti. Brokstukken van het viermo torige toestel kwamen neer op huizen in de bij de luchthaven gelegen woonwijk. Twintig woningen zijn compleet ver woest. Het vliegtuig had een 11-kop pige bemanning en 115 passa giers, van wie 113 toeristen uit de Bondsrepubliek en Italië, aan boord. Vlucht 9046 van Cubana de Aviacion voerde een chartervlucht uit naar Mi laan en zou een tussenlanding maken in Keulen. De Cubaanse president Fidel Castro en andere regerings functionarissen spoedden zich onmiddellijk naar de plaats van de ramp. Alle vliegver keer op de luchthaven werd stilgelegd en de afgezet. Wassenaarder bewusteloos na wespestekèn WASSENAAR Een 40-jari- ge inwoner van Wassenaar is zaterdagmiddag bewusteloos geraakt nadat hij een aantal keren was gestoken door woe dende wespen. De man had een wespennest ontdekt in de kruipruimte van zijn woning aan de Fabritiuslaan. Bij het verwijderen van het nest ging het mis: het nest viel op de grond en de wespen zwerm den naar buiten. Het slachtof fer raakte door het gif bewus teloos en moest ijlings worden overgebracht naar ziekenhuis Bronovo in Den Haag. Hij is inmiddels weer thuis. Het duurde geruime tijd voordat alle wespen uit het huis ver dreven waren. Spanningen Niet alleen in Armenië zelf leiden de spanningen rond de enclave Nagorno-Karabach tot emotio nele taferelen. Op een Armeens kerkhof in Mos kou kwam het gisteren tot felle discussies tus sen Armeniërs over de situatie in de door Arme nië en Azerbaidzjan betwiste enclave. In het ge bied zelf zijn de spanningen dermate hoog op gelopen, dat het zich volgens de legerkrant Krasnaya Zvezda „op de gevaarlijke rand van een burgeroorlog" bevindt. Pagina 7: Ligatsjov pleit voor rust en orde Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Andijvie, 500 gram Speklapjes, zonder zwoerd, 500 g ë50"4.25 "7/IQ kilo -9-m /.tK7 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Surinaamse indianen kapen vrachtschip en pompgemaal PARAMARIBO De groep die zich „indianen van het Amazonegebied" noemt, heeft gisteren in West-Suriname op nieuw toegeslagen. Bij de Awaraslui's is een vrachtschip van een particuliere reisorga nisatie gekaapt. De drie be manningsleden van het schip, dat vanuit Nickerie op weg was naar Paramaribo, zijn ge gijzeld. In het dorp Away is het pompgemaal bezèt. Het ge maal zorgt voor de irrigatie van rijstarealen in het district Nickerie. Intussen hebben de actievoe rende indianen de kapitein en een oude man, die ze gegijzeld hielden op de donderdag ge kaapte veerboot, vrijgelaten. Behalve de opvarenden van de veerboot houden de indianen sinds donderdag een piloot van een Cessna van de luchtvaart maatschappij Gum Air in gij zeling. De regering is in constant be raad over de situatie. Vandaag moet ze in de Nationale As semblee (parlement) ingaan op vragen en opmerkingen over de gijzelingskwesties en de ge volgen voor de binnenlandse veiligheid. In Amsterdam hebben giste ren een aantal organisaties van en voor Surinaamse india nen de Nederlandse regering gevraagd er bij Paramaribo op aan te dringen de eisen van de indianen in te willigen. Verder hebben zij in een open brief aan president Shankar laten weten zich aan te sluiten bij de eisen van de actievoerders in Suriname. Pagina 5: Surinaamse politi ci vermoeden leger achter acties indianen Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, tele foon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. 20 PAGINA'S Poolse primaat wil opnieuw onderhandelen over klooster Opening academisch jaar -?■ P Beckers: Groen Links ook voor PPR-stemmers herkenbaar Drugsmaffia pleegt aanslag op vliegtuig VS VEBO verloopt Gondelvaart maakt Oude Wetering tot een sprookje T- iV ÉI Peter Jan Rens: „Televizierring is symbool van liefde tussen publiek en mij" GEESTELIJK LEVEN2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3/5 BUITENLAND 6/7 BEURS6 DEN HAAG9 OMGEVING 10 KUNST 12 RADIO EN TELEVISIE 13 VAN HUIS UIT 14 SPORT 15 t/m 24 Wie de Leidse Courant al langer dan vandaag leest - tien tegen een bent u dat, en kunt u dit dus be vestigen - weet dat sport in onze kolommen een ruime plaats krijgt toebedeeld. Niet alleen op maandag, de dag waarop er een hausse is in de verkoop van losse nummers van onze krant, maar ook op andere dagen. Vaak in een apart katèrn, als daar aanleiding toe is. Sport is nu eenmaal voor velen belangrijk, dus ook voor ons, al blijven we wel met onze benen op de grond staan. De slo gan „Niet voor sport alleen" zou in onze adverten ties dan ook beslist niet misstaan. Wèes sportief, maar dan wel met de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging); In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1