(Sowuvnt /a Ruimtevaartdivisie van Fokker verhulst mogelijk naar Leiden Bon: Drugsmaffia verklaart totale oorlog aan regering Colombia Pleidooi voor geheel nieuw sch ooisysteem 2 3 4 5 10 11 14 Heerlijk ra Nieuwe premier Polen pleit voor referendum VANDAAG Vrijdag 25 augustus 1989 80ste jaargang no. 24504 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk. 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248 Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Half tot zwaar bewolkt, vooral vannacht af en toe regen. Mi nimumtemperatuur 15 graden in Zeeland tot 9 graden in het noordoosten. Middagtempera- tuur rond 18 graden. Zwakke tot matige wind, uit uiteenlo pende richtingen. Zon op: 6.42; onder: 20.41. Scheveningen hoog water: 11.56; laag: 6.17 en 19.05. Zie de bruidsadvertentie op pagina 14 useum jaarkaart ientje duurder EN HAAG De museumjaarkaart ordt volgend jaar tien gulden duurder. Ie kaart, Waarmee zonder bijbetaling mu- •a kunnen worden bezocht, gaat van der- 0 naar veertig gulden. De museumjaar- aart voor 65-plussers gaat met vijf gul- en omhoog naar 25 gulden. De speciale ugd-museumjaarkaart blijft hetzelfde osten. De leeftijdsgrens gaat echter om- ag van 25 naar 18 jaar. Het had overi- :ns weinig gescheeld of de kaart had op houden te bestaan. Een aantal musea in randstad, waaronder het Haags Ge- eentemuseum en het Amsterdams Ste- ■lijk Museum, vonden dat zij te weinig ld van de stichting museumjaarkaart itvingen. Er is een nieuwe verdeelsleu- 1 gekomen. Alleen Jane Weber champagnefles na dat zij alleen in haar zeilboot de Atlantische Oceaan is overgestoken. De Canadese grootmoeder be gon de tocht op 29 juli in Halifax, Nova Scotia en arriveer de gisteren 4400 kilometer oost waarts in het Britse Plymouth. Jane is de eerste Canade se die de oversteek maakte. FOTO: AP Asperge-oorlog tussen Limburg en Salland ZWOLLE Zijn de Limburgse asperges smake lijker dan de Sallandse houterige stokken? De provincale VVV van Overijssel wil bewijzen van niet. Hoewel als grap begonnen, wil ze volgend jaar april een asperge-smakelijkheidstest organi seren. Een en ander is het gevolg van een brief wisseling met de VVV Noord- en Midden-Lim burg naar aanleiding van een artikel in het Dag blad voor Noord- Limburg. Daarin constateerde directeur N. van Enschot van de Overijsselse VVV een „onverklaarbare groei" van het aantal Limburgse toeristen naar zijn streek. In een lu dieke brief schreven de Limburgers terug dat dat niet waar kan zijn want zij wonen al in het beloofde land, waar zij dagelijks verse vlaai eten en in het seizoen twee maal daags asperges. Tus sen haakjes deelden zij een venijnige steek uit: „Het blijft toch behelpen met die Sallandse hou terige stokken, niet waar"? Zwaan ramt vogelliefhebber LELYSTAD Een 68- jarige vogelliefhebber is gisteren op zijn motor op de Oostvaardersdijk bij Lelystad geramd door een overvliegende zwaan. De man werd van zijn motor gevin gerd en liep daarbij di verse schaafwonden en, een hersenschudding op. Hij moest worden opgenomen. De motor reed na de botsing nog zeker honderd meter door. De politie trof in de koffer van de motor foto- apparatuur en vo gelboeken. Voyager-2 ontdekt twee nieuwe manen PASADENA Een paar uur voor haar scheer- vlucht over de noordpool van de blauwe pla neet Neptunus heeft het Amerikaanse ruimte schip de Voyager-2 gisteren weer twee nieuwe manen ontdekt. Daarmee komt het nu bekende aantal Neptunusmanen op acht. Zij hebben een doorsnede van 50 tot 420 kilometer en draaien in banen op 48.000 tot 117.000 kilometer van.de planeet. Tevoren waren slechts twee manen be kend, Triton en Nereïde. De sonde heeft van morgen om 05.56 uur onze tijd een twaalf jaar durende vlucht langs de vier buitenste planeten van ons zonnestelsel bekroond door op 4.900 ki lometer afstand langs Neptunus te scheren. Voordat het ruimteschip in de interstellaire ruimte verdween heeft het de maan Triton op 104,000 kilometer afstand bekeken. ""ter LEIDEN/AMSTER DAM De ruimte vaartdivisie van Fokker (Fokker Space and Sys tems (S S) verhuist mogelijk van Schiphol- Oost naar Leiden. Een dergelijke verhuizing zou nodig kunnen zijn als de Raad van Com missarissen te zijner tijd zou besluiten tot uit breiding van de pro- duktie voor de Fokker 100 op Schiphol-Oost en er dientengevolge on voldoende ruimte over blijft voor Fokker S S op Schiphol-Oost. wel de produktie-uitbrei- ding voor de Fokker 100 als over een mogelijke nieuw onderkomen voor de ruim tevaart-afdeling van Fok- ke,r gesproken. Volgens een woordvoerder van Fokker gaat het slechts „om een eerste verkenning en zullen er zeker geen besluiten worden genomen". Die val len, naar zijn zeggen, pas over op z'n vroegst een maand. De Fokker-woordvoerder noemt een verhuizing van de ruimtevaart-afdeling naar Leiden op dit moment nog „uiterst twijfelachtig. Eerst zal worden bekeken of het toch niet mogelijk is dat deze afdeling in haar huidige vestigingen in Am sterdam Zuid-Oost en Schiphol-Oost kan blijven". Indien over enige weken toch het besluit zou vallen naar Leiden uit te wijken, lijkt de meest logische vesti gingsplaats het Bio Science Park. Het gebouw zou dan naar verwachting 16.000 vierkant meter groot wor den, waarvan circa 10.000 vierkante meter in beslag wordt genomen door kan toorruimte. Er zullen naar schatting 360 mensen ko men te werken. Met de in vestering zijn enkele tien tallen miljoenen guldens ge moeid. Fokker Space and Systems houdt zich vooral bezig met de bouw van onderdelen van satellieten voor de Eu ropese Ruimtevaartorgani satie ESA, zonnepanelen en de bouw van een robot-arm voor het Europese ruimte veer Hermes. Al ongeveer een jaar gele den is Fokker begonnen haar onderzoek naar een nieuwe vestigingsplaats. Aanvankelijk werd een lijst van 23 plaatsen opgesteld, maar al snel werd duidelijk dat Almere, Amsterdam- Zuidoost (waar Fokkers hoofdkantoor is gevestigd) en Leiden de belangrijkste kandidaten waren. Leiden is om een aantal re denen een aantrekkelijke kandidaat: de bejfrekkelijk lage grondprijs en de vrij korte afstand tot de ESA-la- boratorium in Noordwijk. Indien tot verhuizing naar Leiden zou worden beslo ten, dient het gebouw, aldus ingewijden, in 1991 in ge bruik genomen te worden. Wethouder M. van der Nat (economische zaken) van Leiden wilde vanmorgen geen enkel commentaar )e Korte: Compromis mor salaris Ambtenaren •EN HAAG - Viee-pre- lier De Korte heeft in n poging de impasse in let kabinet te doorbreken ver de verhoging van de mbtenarensalarissen, oorgesteld de lonen niet iet 2 maar met 1,8 pro ent te verhogen. erwacht wordt dat vanmid- ag tijdens het kabinetsberaad nopen worden doorgehakt, linister Van Dijk van bin- enlandse zaken, de verant- 'oordelijk bewindsman voor ?t overheidspersoneelsbeleid, jil een salarisverbetering, T~ oor ambtenaren en trendvol- ;rs van 2 procent. Minister uding van financiën wil ech- Kr niet verder gaan dan 1,3 Premier Lubbers, mi- ister De Koning (sociale za- en) en de fractievoorzitters Haan CDA en VVD steunen mi- ®rl ister Van Dijk. De ministers 6 rinkman (WVC) en Deetman inderwijs) hebben de kant an Ruding gekozen, omdat zij ;n deel van het extra geld >or ambtenaren liever ge- uiken voor „leuke dingen" nnen het eigen departement. lamtair van achthavens ieneden peil EN HAAG In passanten- chthavens zijn onvoldoende initaire voorzieningen en als er zijn, zijn ze niet schoon. 60 procent van de gevallen het riskant om gebruik te taken van de toiletten ep ouches met het oog op infec- es door bacteriologische ver- Uiling. Sommige zijn zo vuil at ze een gevaar vormen voor gezondheid, zo concludeert ANWB na een steekproef ider 14 jachthavens ver- >reid over het land (daarbij aren geen Zuidhollandse ha- ens). De ANWB liet bacterio- 'gisch onderzoek verrichten oor het Bacteriologisch Con- ole Station in Katwijk en eek ook naar faciliteiten als uilcontainers en loosvoorzie- ingen voor chemische toiliet- in en afvalwater. Lech Walesa, de leider van het vakverbond Solidariteit, genoot ■gisteren van de direct op televisie uitgezonden zitting van het Poolse parlement waar zijn adviseur Tadeusz Mazowiecki tot premier van Polen werd gekozen. FOTO: AP WARSCHAU De giste ren met ruime meerder heid in het Poolse parle ment gekozen nieuwe pre mier, Tadeusz Mazowiec ki, overweegt om een re ferendum te houden on der het Poolse volk over een economisch noodplan. Met deze volksraadpleging hoopt de uit het vakverbond Solidariteit afkomstige pre mier voldoende steun te vin den voor het uitvoeren van economische hervormingen en „pijnlijke saneringsmaatrege len". „Het noodplan moet ge richt zijn op het veranderen van het economisch systeem in Polen volgens meer marktge richte principes", aldus Mazo wiecki. In een historische bijeenkomst van het Poolse parlement, de Sejm, werd Mazowiecki tot premier gekozen. Van de par lementsleden stemden 378 voor Mazowiecki, vier tegen en 41 onthielden zich van stemming. Mazowiecki's premierschap betekent de eerste fundamen tele breuk met het communis tische machtssysteem, dat Sov jet-dictator Stalin na de Twee de Wereldoorlog in Oost-Euro pa vestigde. Mazowiecki gaat leiding geven aan een coalitie-regering van Solidariteit, communisten en twee onafhankelijke partijen. Hij hoopt eind deze maand zijn kabinet te kunnen presente ren. De Sovjet-regering bracht in een telegram haar gelukwen sen over aan de nieuwe pre mier en sprak de hoop uit dat zijn verkiezing geen afbreuk zal doen aan de goede betrek kingen tussen Moskou en Warschau. De Amerikaanse president George Bush beloof de Mazowiecki in een felicita- tieboodschap „krachtige steun" bij diens pogingen om zijn land te leiden naar „eco nomisch herstel en democrati- sche verandering". Noodvlucht Nog wat onwennig proberen deze passagiers het zich gemakkelijk te maken op de stalen banken van het Hercules transport vliegtuig, waarmee ze door de Australische luchtmacht naar Canberra vervoerd worden. Het leger besloot de pilotenstaking te breken nadat gisteren het binnenlandse luchtvaartverkeer in Australië kwam stil te liggen toen alle 1.600 piloten van de binnenlandse luchtvaart hun ontslag hadden ingediend. De piloten gingen over tot deze ongekende stap nadat de maatschappijen als gevolg van een loonconflict individuele piloten begonnen te ontslaan. FOTO: EPA BOGOTA Colombiaan se drugshandelaren tegen wie in de VS een arresta tiebevel loopt, hebben de regering gisteren de „tota le en absolute oorlog" verklaard. Ook journalisten, rechters, za kenlieden, vakbondsleiders en „alle anderen die ons in het verleden hebben vervolgd" werden gewaarschuwd. De ko mende dagen kunnen vernie tigende aanvallen op „bedrij ven en andere eigendommen van de oligarchie" verwacht worden, aldus de verklaring van de drugsbaronnen op wie de regering een grootscheepse klopjacht is begonnen. De verklaring kwam enkele uren na twee bomaanslagen op het hoofdkwartier van de Conservatieve partij en een kantoor van de Liberalen in Bogotó. Een persoon kwam hierbij om het leven. Bij een radiostation werden bijtijds ex plosieven gevonden en door de politie onschadelijk gemaakt. De aanslagen werden gepleegd een dag nadat de regering van president Virgilio Barco nog eens benadrukt had vastbeslo ten te zijn om drugssmokke laars weer aan de de Verenig de Staten te gaan uitleveren. Na de bomaanslagen heeft de Amerikaanse regering vijf miljoen dollar ter beschikking gesteld om personeel in Co lombia te trainen en in te zet ten in de strijd tegen de drugs handel. Het oplopende conflict tussen regering en drugsmaffia is ontstaan toen de regering na de moord op Luis Carlos Ga- lan aankondigde de drugshan del met harde hand aan te zul len pakken. Galan, een presi dentskandidaat die sterk ge kant was tegen de drugshan del in zijn land, werd afgelo pen vrijdag vermoord. Pagina 5: Amsterdammer werft Israëliërs voor Colom biaanse drugsmaffia Vrouw benoemd tot kabinets chef in Japan TOKYO In Japan is Mayumi Moriyama be noemd tot opvolgster van de afgelopen nacht afge treden kabinetschef To- kuo Yamashita. Het is de eerste keer in de geschie denis van Japan dat een vrouw een dergelijk hoge functie bekleedt. De kabinetschef heeft de rang van minister en is behalve rechterhand van premier Kai- fu, de officiële woordvoerder van de regering. Haar voor ganger, de 69-jarige Yamashita besloot vannacht toch nog on verwachts op te stappen nadat hij eerder had toegegeven drie jaar lang een buitenechtelijke relatie te hebben gehad met een serveerster. Hij zou haar bovendien 40.000 gulden zwijggeld hebben betaald. De leiders van de regerende Libe raal Democratische Partij wa- reii gisteren in spoedberaad bijeen om na te gaan hoe zij de de schade van het jongste schandaal konden beperken. De LDP heeft bij de Japanse kiezers de afgelopen maanden al flink aan populariteit inge boet, onder meer door een beursschandaal, een nieuwe BTW-heffing en de sexuele avonturen van oud-premier Uno. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnummer 071- 122248 DEN HAAG Onder wijsdeskundigen vinden dat het onderwijsstelsel in ons land de afgelopen ja ren niet diepgaand is ver- andërd. Zij pleiten daarom voor een „nieuwe pedago- gisch-didactische aanpak die in feite neerkomt op een nieuwe school, met een nieuw klimaat, een nieuwe cultuur en een nieuwe organisatie". Deze gedachte staat in een vandaag verschenen rapport met de titel „De bedrijvige school; een visie op het onder wijs van de toekomst". Het rapport is opgesteld door een commissie onder leiding van prof. dr. H.M. Langeveld, hoogleraar emancipatievraag stukken aan de Erasmus uni versiteit in Rotterdam. Op drachtgever was de Algemene Bond van Onderwijspersoneel (ABOP). Verhoging van het onderwij- speil vereist volgens de des kundigen een vernieuwing van het onderwijs, die gedra gen zou moeten worden door de „bedrijvige" school. Ken merken daarvan zijn initiatief, aanpassingsvermogen, bezie ling en openheid. Vernieu wing vraagt ook in het le raarsberoep om veranderingen die de professionele bezieling moeten en kunnen vergroten^ meent de commissie. Pagina 4: Docenten kunnen niet volstaan met één vak File na „overval" op benzinepomp WASSENAAR Een loze melding van een overval op een benzinepomphouder op de Rijksstraatweg in Wassenaar, ter hoogte van Kerkehout, heeft vanmorgen rond tien uur een file veroorzaakt. Een vrouw uit Den Haag (42) kreeg in haar auto met haar dochter (22) in slaande ruzie. De moe der stapte uit bij de benzine pomp en dwong de pomphou der onmiddellijk de politie te bellen. Een collega van de pomphouder dacht dat er spra ke was van een overval, daar om werd de politie gewaar schuwd. Die was binnen enke le minuten ter plaatse en zette de Rijksstraatweg af. Toen bleek dat het ging om een ru zie tussen de twee Haagse da mes, werd het verkeer op de drukke weg weer vrijgegeven. 16 PAGINA'S Bisschop Gijsen ziet perspectief voor katholiek onderwijs Al 2,5 miljoen alleenstaanden „Rechtdoen aan rol vrouw in geschiedenis" Amerikanen geobsedeerd door jaren zestig Van der Valk: „Vakantie naar a Antillenkan K goedkoper" V Rooks kopman bij WK I Leidse a doelgroepen U beleid succesvol V Regionale zuiverings installatie Alphen in 1994 klaar Katwijkse politie vreest ordeproblemen bij bezuinigingen Rolling Stones als vanouds op „Steel Wheels" GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER/BRIEVEN., BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING LAND-EN TUINBOUW 12 KERKDIENSTEN 12 FILM/KUNST 14 RADIO EN TELEVISIE 15 10/11 (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PIRAIM<&liiaS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Het weekeinde is weer begonnen. Gauw de krant lezen en dan volop genieten van de vrije tijd. Dat had u gedacht! Het lezen van de krant gaat u vast meer tijd kosten dan u hebt voorzien. Het begint al met het lezen van dit stukje, dat in de volksmond al „de bon van de dag" is gaan heten. Snelle lezers doen daar toch al gauw 30 tot 35 seconden over. En dan al die andere stukken nog, waarmee de krant vandaag weer vol staat. Het ene hog boeien der en belangwekkender dan het andere. Nee, ver andert u maar gerust van gedachten. Straks genie ten van de vrije tijd, maar eerst uitgebreid de Leid- se Courant lezen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (vóór controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1