Menselijke keten verbindt drie Baltische republieken Bon: 9.7! 2.4: 5.9 5.5i L.2!fc ia Albeda (WRR): Kok is geknipt voor Financiën 3 7 9 11 Krenten 'oekomst TV 10 somber 10 druggebruiker overlijdt in Leids politiebureau VANDAAG 10 Ccidóc (SouAcmt Donderdag 24 augustus 1989 80ste jaargang no. 24503 Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071 -122244. Voor abonnementen: 071 313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat 14.00-15.00 uur, tel 071-122248. 'W Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Morgen veel bewolking en af en toe regen, later enkele op klaringen. Minimumtempera tuur ca. 13 graden, middag- temperatuur van 18 tot 21 gra den. Matige, aan de kust af en toe krachtige wind. Zon op: 06.40; onder: 20.43. Scheveningen hoog water: 10.16 en 22.56; laag water: 5.14 nummers f. 1,10 en 17.50 uur. ISSUM De toekomst van de iderlandstalige, commerciële satel- tzender TVlO ziet er somber uit. it pas getekende contract met I.S., eigenaar van de Astra-satel- houdt namelijk niet in dat TVlO k een omroeplicentie krijgt in Lu- mburg. Die heeft TVlO nodig om Nederland als buitenlandse zen- r te worden erkend. ilgens Henri Roemer, directeur n CLT, moedermaatschappij van [*L en Veronique, zal TV10 nooit n zendmachtiging krijgen van de ïxemburgse overheid. Dat is na- ilijk exclusief voorbehouden aan CLT, die jaarlijks 2,5 miljard Lu xemburgse frank (135 miljoen gul den) betaalt voor deze monopolie-po sitie en deze in elk geval behoudt tot 1995, wanneer het contract met de overheid eindigt. TV10 noemt de uitlatingen van Hen ri Roemer „onzin". Maar navraag bij het Commissariaat voor de Media leert dat „het Sterrennet" over een Luxemburgse omroeplicentie zal moeten beschikken om als buiten landse zender in Nederland te mo gen opereren. Sloop Chinese Muur voor huizenbouw PEKING Inwoners van Binnen-Mongolië hebben de afgelopen tijd de Chinese Muur over een afstand van zo'n dertig kilometer grote schade toegebracht door stenen en de len van uitkijktorens te stelen voor de bouw van huizen. Volgens de „China Daily" betreft het een gedeelte uit de Ming-periode, die duurde 1368 tot 1644. De vandalen hebben onder meer vier torens ontmanteld, die tot nu toe perfect waren behouden, aldus de krant. De Grote Muur is met z'n zesduizend kilometer lengte één van de belangrijkste culturele schatten ter wereld. Maasvlakte 's werelds grootste poparena ROTTERDAM De Maasvlakte biedt in au gustus 1990 onderdak aan „Port Pop '90", het grootste popfestival ter wereld, dat nu al „de Olympische Spelen van de popmuziek" wordt genoemd. Het festival - onderdeel van de festi viteiten rond het 650-jarig bestaan van de stad Rotterdam - zal geheel in het teken staan van het milieu en de opbrengsten zijn dan ook be stemd voor het Wereldnatuurfonds. De organi satie, onder leiding van drs. P.A. de Ruiter (50), directeur economische zaken van Rotter dam, wil onder de titel „Bring nature back to the future" een week lang doorlopend concer ten en theatervoorstellingen geven. Voor het festijn wordt een compleet dorp gebouwdwaar- in een gigantische poparena is opgenomen. NEDERLANDERS VRU UIT PRAAGSE CELLEN PRAAG De zeven Nederlanders, die sinds maandag in Praagse politiecellen worden vastge houden komen waarschijnlijk morgen vrij. De zes mannen en een vrouw worden volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Den Haag niet vervolgd, maar zullen waarschijnlijk het land worden uitgezet. De zeven niet met name genoemde Nederlanders werden opgepakt wegens het negeren van politiebevelen en het roepen van staatsvijandelijke leuzen. Zij en nog zo'n vijftig Italianen, Hongaren, Polen, Bulgaren, Oost- en Westduitsers en Joegoslaven bevonden zich in de menigte, die afgelopen maandag herdacht dat troepen van het Warschau Pact 21 jaar geleden een hardhandig einde maakten aan de Praagse Lente. Over het lot van de 320 gearresteerde Tsje chen kon geen informatie worden verkregen. ;uo Yamashita L8L wijggeld voor laitresse apanse abinetschef )KYO Japan is nog niet komen van de schandalen vorige regeringen van pre- ier Takeshita en premier ao troffen of de volgende af ire dient zich aan. Deze keer at het om de tweede man in t Japanse kabinet, Tokuo imashita die ruim 40.000 gul- n zwijggeld zou hebben be- ald aan een maitresse. De ibinetschef gaf vanmorgen drie jaar lang een buiten- htelijke relatie met de rouw te hebben gehad. Ya- lashita bood zijn excuses aan ?gens het in diskrediet bren- van de Liberaal Democra- he Partij, maar weigerde functie als kabinetschef premier Kaifu neer te leg- Irtiesten eugdcircus in ipstand tegen ïgisseur [ONINGEN Enkele ;ntallen kinderen die in vrije tijd artiest zijn kindercircus Santelli, »bben gisteren hun club- tbouw in Groningen be- De kinderen eisen dat een einde komt aan de lictatuur" van hun artis- ?k leider Lukas Akker |4>- kinderen van het jeugdcir- dat jaarlijks door Europa rt, zeggen dat het circus ar hen een belangrijke hob- is maar geen beroep en dat |)cker niet het recht heeft om tn „als beesten" te behande- p. Bovendien zou hij de laat- tijd meer bezig zijn met het vechten van ordinaire ru ts dan met het circus. Santel- telt momenteel nog slechts jeugdige (6 tot 16 jaar) cir- isartiesten. Enkele jaren ge len waren dat er nog 46. ker gaf gisteren toe dat hij x dominant kan zijn. Maar dictator is hij niet. „Je in het circuswereldje nu maal autoritair zijn". Het ituur heeft de zakelijk lei- van Santelli nu gevraagd te bemiddelen tussen de ideren en hun regisseur. L.9 d-minister voor 1 rieks gerecht THENE Het Griekse par- nent heeft gisteren bij stem- ng besloten om een voorma minister uit de socialisti- Iie regering van premier Pa- idreou wegens betrokken- id bij een corruptieschan- al voor het gerecht te bren- n. Het betreft oud-ondermi- iter van financiën Nikos At- nossopoulos. Hij zou mee bben geholpen om de Euro- se Gemeenschap voor ruim ee miljoen gulden op te lich- door het vervalsen van ha- en douanedocumenten. BETOGING IN MOSKOU UITEENGESLAGEN Zwaaiend met de nationalistische vlag betogen honderden in een rij aaneengesloten Balten bij de Estlandse hoofdstad Tallinn. FOTO: AP TALLINN Meer dan twee miljoen mensen hebben gisteren in Est land, Letland en Litou wen letterlijk de han den ineengeslagen om een menselijke keten van zeshonderd kilome ter te vormen. Op deze wijze herdachten de Baltische staten het Mo- lotov-Ribbentrop Pact dat vijftig jaar geleden een eind maakte aan hun onafhankelijkheid. Om zeven uur 's avonds ga ven de kerkklokken het te ken tot het sluiten van de mensenrij, die de drie hoofdsteden Tallinn, Riga en Vilnius verbond. Veel betogers konden hun tranen niet bedwingen toen via de radio de nationale hymne van het vooroorlogse onaf hankelijke Letland weer klonk. „Wij willen weer ei gen baas zijn in het land van onze voorouders. Wij vechten net zolang door tot de Sovjetunie ons loslaat", zei een geëmotioneerde vrouw uit Letland. De „Baltische straat", die de verbondenheid tussen de Baltische landen moest symboliseren, werd na een kwartier opgeheven. De deelnemers kwamen daarop bijeen op diverse demon straties. In Riga, waar een bijeenkomst wordt gehou den van nationalistische groeperingen uit verschei dene delen van de Sovjetu nie, zamelden activisten handtekeningen in voor een petitie waarin de Opperste Sovjet gevraagd wordt de annexatie van de Baltische landen illegaal to verklaren. Betogers die gisteren in Moskou hun solidariteit met de Balten betuigden zijn met geweld uiteengeslagen. Zwaaiend met hun wapen stokken en voorafgegaan door een waterkanon trok ken speciale „spetsnaz"- eenheden de menigte in om de betogers hun plakkaten uit handen te rukken en hen tegen de grond te druk ken. De betogers boden geen verzet; 75 van hen werden gearresteerd. Ook in de Poolse stad Szczecin zijn gisteren wa terkanonnen ingezet om de duizenden demonstranten te verjagen die tegen het Molotov-Ribbentrop Pact betoogden. Ten gevolge van dit pact kwamen het oosten van het toenmalige Polen en het oostelijk deel van Roemenië in handen van Moskou. Andere betogingen in Warschau en Radom ver liepen zonder incidenten. Pagina 5: DDR erkent be staan geheime protocollen (Van onze parlementaire redactie) AMSTERDAM Het mi nisterie van financiën is de aangewezen post voor PvdA-lijsttrekker Wim Kok als er een kabinet van PvdA en CDA komt. Op die plaats kan de PvdA-voorman zijn in vloed aanwenden om overheidsgelden op een onconventionele manier door te sluizen naar het werkgelegenheidsbeleid. Dit zei prof.dr. W. Albeda, oud-minister van sociale zaken en voorzitter van de Weten schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), gister avond na afloop van een debat met Kok in hqj politieke café De Balie in Amsterdam. „Veel waarnemers gaan ervan uit dat Kok Sociale Zaken onder zijn hoede zal krijgen, maar volgens mij kan hij beter tot zijn recht komen op Finan ciën", aldus Albeda. Tijdens het debat, dat gewijd was aan het probleem van de langdurige werkloosheid, be nadrukte Albeda dat bij de ka binetsformatie juist op het punt van het werkgelegen heidsbeleid en de sociale ze kerheid knopen moeten wor den doorgehakt. „Laat de for mateur dat na, dan verzandt de hele besluitvorming en treedt onnodige vertraging op. Dan gaan de ambtenaren op de departementen namelijk gewoon door met het oude be staande beleid". Zeil-oma De Canadese grootmoeder Jane Weber (links) arriveerde gister avond in het Engelse Plymouth. Na haar solotocht over de Atlan tische Oceaan werd de zeil-oma verwelkomd door haar tante Jackie House, die de behouden vaart vierde met het openen van een fles champagne. FOTO: EPA 1IDEN Een 25-jarige Lu- mburger is gisteravond rond 'n voor zeven in het Leidse litiebureau aan de Lange- acht overleden. De man was middags rond half vier door politie in verwarde toe- and aangetroffen aan de Ommedijkseweg, waar omwo nenden hadden gezien hoe hij door de bosjes kroop. Op vragen van surveillerende agenten reageerde hij in het Duits. Hij vertelde dat hij die dag al enkele malen heroïne had gebruikt en wekte een verwarde indruk. Hij is daarop in eerste instantie onderzocht door medewerkers van de Eerste Hulp Dienst. Voor ver der onderzoek is hij naar het politiebureau vervoerd. In overleg met een gemeente arts stemde-de man begin van de avond in met opname in niet meer baten. Vermoed een ziekenhuis. Juist op het wordt dat de man als gevolg moment dat hij een afstands- van een overdosis, mogelijk in verklaring zou ondertekenen combinatie met een hartkwaal voor de drugs in zijn auto, is overleden. Vandaag is sectie werd hij getroffen door een verricht, hartstilstand. Reanimatie door de agenten en de arts mocht Lubbers mijdt debat met lijsttrekkers DEN HAAG CDA-lijsttrek- ker Lubbers heeft tot dusver alle uitnodigingen om met lijsttrekkers van andere partij en in debat te gaan naast zich neergelegd. Volgens een woordvoerder van het CDA heeft Lubbers door zijn drukke werkzaamhe den als premier geen tijd. Van daag was Lubbers niet aanwe zig op een discussiebijeen komst van de ouderenbond Cosbo. Gisteren was Lubbers uitgenodigd voor een discussie over het openbaar vervoer in Den Haag. De lijsttrekkers Kok, Voorhoeve (VVD), Van Mierlo (D66) en Beckers (Groen Links) waren wel aan wezig. Dinsdag schitterde Lub bers ook door afwezigheid tij dens een door de Technische Universiteit in Enschede geor ganiseerd debat. CDA-fractie- leider de Vries kwam als ver vanger. Een lijsttrekkerdebat dat het VNO had willen hou den op 31 augustus in Bussum gaat ook niet door omdat Lub bers weigert te komen. Bloemen voor Meijer ASSEN De bos bloemen die premier Lubbers gisteren kreeg overhandigd op een CDA - verkiezingsbijeenkomst in Assen, verruilde snel van eigenaar. Lubbers gaf de bloe men aan oud-PvdA-kamerlid Wim Meijer, commissaris van de koningin in Drenthe, die de bijeenkomst als eregast bij woonde. Lubbers noemde dat tot hilariteit van de toehoor ders een daad van grote soli dariteit. 16 PAGINA'S Autoverzekering per computer Voorhoeve: Lubbers zal ook met PvdA regeren Frankrijk trekt twee schepen terug uit Libanese kustwateren Verhuizing Leidse Annakliniek nog onzeker Leimuidense jongeren hebben eigen honk nodig Lissese Joop Lieverse stopt met rondbrengen medicijnen Roda JC verslaat PSV in Eindhoven GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE 7 LEIDEN 9 OMGEVING 10/11 SPORT12/13 AUTONIEUWS 14 RADIO EN TELEVISIE 15 „Lees naast uw krant...". Zo begint een al jaren lang bekende reclamekreet van een bekend opinie weekblad. Maar aangezien wij geen reclame willen maken voor één weekblad laten wij het afmaken van die slogan graag aan de lezers zelf over. Wat we in de Leidse Courant wel elke week doen, is het geven van een overzicht van een hele serie weekbladen, zoals ook vandaag. We pikken dan een paar krenten uit de pap en schotelen die dan de lezers voor. Vooral met het doel hen over de in houd van die bladen in te lichten. Maar we kunnen ons gerust verenigen met de slagzin: „Lees naast de Leidse Courant...". Die u dan overigens zelf maar (na onderstaande bon) moet invullen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1