sr Nog tientallen vermisten na scheepsramp op Thames Bon: 8 2 BOSPEEN EN SLAVINKEN Uw gids Libanese terreurgroep waarschuwt Frankrijk Poolse communisten willen meer posten in regering Solidariteit 6oma/nt Maandag 21 augustus 1989 80ste jaargang no. 24500 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthofl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071 -122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003 Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) (.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Zonnig. Minimumtemperatuur ongeveer 14 graden. Middag- temperatuur van 23 graden aan de kust tot 27 in het zuid oosten van het land. Matige westen wind. Vanaf donder dag kans op regen. Zon op: 06.35, onder: 20.49; hoog water Scheveningen: 07.18 en 19.42; laag water: 03.05 en 15.20. Twee doden bij brand in Haags hotel DEN HAAG Bij een felle uitslaande brand in een hotel-café in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag een Haags echtpaar om het leven gekomen. Het tweetal lag te slapen in een kamer op de vijfde etage, waar om drie uur brand uitbrak. De slachtoffers, F. van Roon (47) en zijn vrouw J. van Roon (35) slaagden er niet meer in hun kamer te verlaten. De andere 35 gasten van het logement konden het pand wel tijdig verlaten. Zij keerden terug naar hun ka mers nadat de brand was geblust. Vijf mensen werden op hun eigen verzoek elders onderge bracht. De schade aan het hotel bedraagt circa 35.000 gulden. De kamer van het echtpaar werd theel verwoest. De brandweer sluit niet uit, it de brand is ontstaan doordat één van de lachtoffers in bed heeft liggen roken. Kamernood neemt verder toe DEN HAAG Het aantal kamers dat door particulieren te huur wordt aangeboden is vorig jaar verder gedaald. De vraag naar kamers bleef ongeveer gelijk. Die vraag is momenteel ongeveer 3,5 maal zo groot als het aanbod. Bij de Stichtingén Studentenhuisvesting is de vraag even eens toegenomen. Dat blijkt uit een enquête van de Lan delijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting (LOBH) onder niet-commerciële kamerbemiddelingsbu reaus in het hele land. Aan enkele Tweede-Kamerleden is vandaag een notitie over jongerenhuisvesting in de ja ren negentig gepresenteerd, waarin flinke kritiek wordt geleverd op het beleid van staatssecretaris Heerma. De vraag naar kamers is in 1988 met 1,5 procent afgenomen ten opzichte van 1987, zo blijkt uit de enquête. Het aan bod verminderde daarentegen met 14,5 procent. Ten op zichte van 1986 was er zelfs een daling van 18,5 procent. Bij de Studentenhuisvesting bedroeg de gemiddelde wachttijd per 1 augustus 10,5 maand. Dat is 1,5 tot 2 maanden meer dan vorig jaar. Praag lijkt op belegerde stad politie agenten houden jonge activisten aan om hun papie ren te controleren. Op de 21e verjaar dag van de inval van troepen van het Warschau Pact in Tsjechoslowa- kije in 1968 ziet Praag er vandaag uit als een bele gerde stad. FOTO: AP Pagina 4: Beto gers Praag vre zen geweld auto riteiten Wagen met vuurwerk ontploft: acht doden ALICANTE Bij een enorme explosie op het parkeerterrein van een supermarkt in het Zuidspaanse Alicante zijn zaterdagavond acht mensen om het leven gekomen en der tig anderen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen door nog onbekende oorzaak een personenauto ontplofte, die was volgela den met vuurwerk. De chauffeur van de auto, de zoon van de directeur van een vuurwerkfabriek, werd gedood. De politie nam eerst aan dat het ging om een aanslag van de Baskische t afscheidingsbeweging ETA, omdat enkele uren daarvoor een tele fonisch bommelding was binnengekomen. De fabriek waaruit het vuurwerk afkomstig was, was vorige maand gesloten omdat het niet aan de veiligheidsvoorschriften vol deed. DISCOBOOT VERLEENDE BAGGERSCHUIT GEEN VOORRANG ALPHEN AAN DEN RIJN Een vijftienjarige Alphense jongen heeft zaterdagmiddag ernstige brandwonden opgelo pen toen hij een geiser pro beerde aan te steken. De jon gen deed dat rond tien voor half drie toen zijn ouders niet aanwezig waren in de woning aan het Topaasplantsoen. Ter wijl hij probeerde de geiser te steken, sloeg onver wacht een steekvlam in het gezicht van de jongen. Ook een deel van zijn kleding ver brandde. Politieagenten die Met takels wordt het wrak van de discoboot „Marchioness" naar de oppervlakte van de Theems gehesen. FOTO: AP LONDEN Bij de aan varing tussen een disco- boot en een baggervaar- tuig op de Thames in London zijn in de nacht van zaterdag op zondag mogelijk meer dan zes tig mensen om het le ven gekomen. Achtenzeventig mensen overleefden de ramp. In middels zijn 27 lijken gebor gen, de overige slachtoffers worden nog vermist. Volgens de Britse krant „The Independent" was er onenigheid ontstaan tussen de kapitein van de bagger- schuit en de kapitein van de plezierboot over wie het eerst onder de middelste boog van de Southwark Bridge door mocht. Alleen grote vaartuigen als de „Bowbelle" mogen door de middelste bogen van de ri- vierbruggen, terwijl plezier boten door de buitenste bo gen moeten varen. „The In dependent" berichtte dat de „Bowbelle" ook vijf jaar ge leden al eens een passa giersboot op de Theems had geramd, dat toen bijna zonk. De kapitein en tweede stuurman van de bagger- schuit werden gisteravond gearresteerd en onderzocht op overmatig drankgebruik. Zij werden later vrijgelaten, maar de politie wilde niet zeggen wat het resultaat was van de alcoholproef. De andere vijf bemanningsle den worden nog als getui gen verhoord. Over het aantal passagiers dat zich op de boot de „Mar chioness" bevond, bestaat nog onduidelijkheid. De po litie gaat ervan uit dat er wellicht 150 mensen aan boord waren, maar volgens de eigenaren van het schip waren het er niet meer dan 110. Volgens de vergunning mocht het vaartuig 149 pas sagiers en twee beman ningsleden aan boord heb ben. Het zoeken naar de vermis ten wordt bemoeilijkt door de sterke stroming. Eén van de lijken werd gisteren der tien kilometer stroomop waarts geborgen. De tachtig ton metende ple zierboot „Marchioness" was afgehuurd voor de verjaar dagspartij van de 26-jarige Antonio Vasconcellos, die ook tot de vermisten be hoort. Het feest was in volle gang toen het schip bij Southwark Bridge van ach teren door de 1.457 ton me tende baggerschuit „Bow belle" werd geramd. De Britse minister van transport, Michael Portillo, heeft onmiddellijk opdracht gegeven tot een onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Premier Margaret Thatcher onderbrak haar vakantie in Oostenrijk om de plaats van de ramp in ogenschouw te nemen. Ko ningin Elizabeth II, die op vakantie in Schotland is, zond condoleances naar de slachtoffers. Pagina 5: „Het was als een tank die over een mini heen rijdt" Jongen verbrand door steekvlam defecte geiser zeer snel ter plaatse waren, zetten de jongen direct onder de douche en hielden hem daarna koel met diepvriespro- dukten. Daarna is de jongen naar het Rijnoordziekenhuis en later naar het Brandwon denziekenhuis in Beverwijk vervoerd. Volgens de behan delende artsen is het aan het kordate optreden van de Al phense agenten te danken dat de wonden in het gezicht Van de jongen een goede gene zingskans hebben. BAYRUT De Libanese Revolutionaire Gerechtig- heidsorganisatie heeft gis teren gewaarschuwd dat de levens van twee Ame rikaanse gijzelaars in de waagschaal worden ge plaatst als de Franse mari ne in Libanon tussenbeide komt. pro-Iraanse ondergrondse Organisatie van sji'itische ex tremisten uitte het dreigement in een verklaring die bij een Libanese krant en bij het kan toor van een westers persa gentschap in Bayrut werd be zorgd. Bij de verklaring was een kopie gevoegd van de foto van de Amerikaanse gijzelaar Edward Austin Tracy. Frankrijk heeft het vlieg kampschip Foch en de torpe- dobootjager Duquesne naar het oostelijk deel van de Middel landse zee gestuurd. Volgens officiële verklaringen moeten de schepen eventueel bij de evacuatie van de ongeveer 7.000 Franse staatsburgers uit Libanon helpen. Moslim-lei ders houden er echter reke ning mee dat de Fransen een militaire interventie voorbe reiden om de christelijke strijdkrachten van generaal Michel Aoun te steunen in de burgerstrijd tegen het Syrische leger en zijn moslim-bondge- Pagina 5 EG komt met ei gen vredesplan Libanon Leidse ligt twee weken dood in huis LEIDEN Het stoffelijk overschot van een 81-jarige Leidse heeft twee weken in haar woning aan de Lage Morsweg gelegen voor buurtbewoners zaterdagmiddag rond drie uur ontdekten dat ze was overleden. Naast de vrouw lag het kadaver van haar hondje dat vrij kort na de vrouw ook is gestorven. Het lichaam Werd ontdekt toen een buurtbewoonster die de vrouw al onge veer twee weken niet had gezien, bij haar op bezoek wilde gaan. Toen ze niet opendeed, riep ze de hulp van een bovenbuurman in om de deur open te breken. Volgens de politie is de vrouw een natuurlijke dood gestorven. Twee doden bij ongeval op Prins Clausplein LEIDSCHENDAM Twee inzittenden van een personenauto zijn za terdagmiddag kwart over twee om het leven geko men bij een ongeval op het Prins Clausplein bij Leidschendam. De tHvee slachtoffers, de 21-jarige A. Veurink uit Vrooms- hoop en de eveneens 21- jarige R. Konijnendijk uit Rotterdam, werden van achter aangereden door een touringcar. Volgens de politie merkte de chauffeur van de bus, een 35-jarige man uit As sendelft, die uit de rich ting Amsterdam het plein naderde, te laat op dat er een file stond. De auto die het eerst werd geraakt, vloog direct in brand. De beide inzitten den werden volgens de politie op slag gedood. In de bus raakte niemand Brandweermannen bij de volledig uitgebrande auto. Op de achtergrond de bus die door het remmen dwars over de weg kwam te staan. Van de Broek pleit voor hulp aan Polen DEN HAAG Minister Van den Broek van buitenlandse zaken vindt dat de Westerse wereld de nieuwe regering in Polen moet helpen bij het uit voeren van een economisch, herstelprogramma voor het land. De bewindsman zei dit gisteren voor de NCRV-radio. De minister juicht de ontwik kelingen in Polen toe, maar wees er op dat alles valt en staat met het weer gezondma- ken van de economie in Polen. Om dat te bereiken zal het het land ingrijpende financiële maatregelen moeten nemen, mèent Van den Broek. WARSCHAU De Pool se communistische partij neemt geen genoegen met twee ministersposten in de regering die vakbondspo liticus Tadeusz Mazowiec- ki zal gaan vormen. In een door het Centraal Co mité opgestelde resolutie staat dat de vertegenwoordiging van de partij in het kabinet moet overeenstemmen met haar belang voor de politiek van het land, aldus PAP. Het Centraal Comité kwam zater dag bijeen om zich te beraden over de communistische steun aan de regering van Tadeusz Mazowiecki. Volgens waarnemers is de re solutie een tegemoetkoming aan de mensen van de harde lijn in de partij. Deze beschul digen Solidariteit en de twee kleine niet-communistische partijen (de Boerenpartij en de Democratische Partij) ervan dat zij het in april bereikte ronde-tafelakkoord schenden door de communistische Partij slechts een ondergeschikte rol toe te bedelen in de r gering. „Noch Solidariteit, noch de partij kan Polen op eigen kracht uit de crisis halen", al dus de verklaring. „De samen werking van deze twee krach ten moet uitgroeien tot een nieuw wapenfeit in de Poolse geschiedenis". Maar het com muniqué van het Centraal Co mité riep ook alle leden van de Communistische Partij op zich te verzetten tegen „iedere destabilisering van het land" en tot rust wegens de „plaats van Polen in de gemeenschap van socialistische landen". De Sejm, de Poolse Tweede Ka mer, zal naar verwachting woensdag met de benoeming van Mazowiecki instemmen. Pagina 5: Nieuwe premier toegejuichd Pim Verbeek blijft trainer Feyenoord ROTTERDAM Voorzitter Carlo de Swart van Feye noord, verwacht dat trainer Pim Verbeek, die gisteren nog te kennen gaf ernstig te over wegen op te stappen bij de club waar hij pas kort actief is, toch in dienst zal blijven. Aan leiding van de mededeling dat Verbeek weg zou gaan was de onverkwikkelijke gang van zaken gisteren tijdens de slot fase van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Naar aanleiding van het twee de Limburgse doelpunt be stormden honderden Rotter damse aanhangers het veld en passant twee hekken slopend. Arbiter Luinge gaf direct het sein om in te rukken. De woe dende supporters, die hun agressie botvierden op corner- vlaggen en wisselborden, hie ven spreekkoren aan tegen het bestuur van Feyenoord, dat in onheuse bewoordingen een slecht beleid werd verweten. Verbeek werd te kennen gege ven zo snel mogelijk uit De Kuip te verdwijnen. De trai ner voelde zichzelf en zijn ge zin na afloop dermate be dreigd dat hij in eerste instan tie besloot op te stappen. De Swart verzocht hem gister avond niet te zwichten voor supportersgeweld, waarna Verbeek enige bedenktijd aan vroeg. Pagina 12: Feyenoord wacht een duel zonder publiek. VA 18 PAGINA'S Pronuntius wil dat auto met Davidster voor de deur verdwijnt Kiezen op elkaar Klopjacht op drugsmaffia in Colombia Twaalfde Waterpop: warm en zonder wanklank Protest tegen slibstort in Alkemade Leidse Hortus maakt zich op voor jubileum GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND5 KUNST 6 LEIDEN 7 OMGEVING 8 RADIO EN TELEVISIE 9 SPORT 11 T/M 16 Automobilist leent reservewiel politie ZOETERMEER Als gevolg van een klapband heeft een au tomobilist uit Zoetermeer van nacht op de Afrikaweg in zijn woonplaats enige tijd langs de kant van de weg gestaan. Hij had wel een reservewiel bij zich, maar dat bleek niet de juiste maat. De man zei geen geld te hebben om ter plekke ANWB-lid worden. De politie heeft de man daarom voorlopg een wiel „geleend". Aan het hoofdbureau nabij de wasplaats stonden namelijk nog een aan tal reservewielen. Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees y<rj in de aanbieding V Bospeen, QQ per bos ^7*7 Slavinken, 100gLKtl.391 O (Aft kilo ®®©©14r90l£.*7 v 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Wie van tv kijken houdt, weet meestal wel hoe laat het NOS-journaal begint, maar voor de rest is toch een betrouwbaar tv-programma onontbeerlijk. Niet iedereen is geabonneerd op een radio- en tv-gids. Niet iedereen heeft ook een abonnement op een krant. Maar wie de Leidse Courant in huis haalt, heeft eigenlijk beide. Dagelijks publiceert onze krant, compleet met bijzonderheden erbij, wat u op de tv kunt zien en via de radio kunt horen. Handig en overzichtelijk ingedeeld. En dan te weten wat er allemaal nog meer in staat. De Leidse Courant: uw gids op uiteenlopend gebied. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1