£eidóe ëowtwnt Gifschip mag in Rotterdam lossen Russen in Estland staken door Bon: Politiek 3 6 12 9 11 ME-stichting kan stroom brieven niet meer aan 5 Politie extra alert bij FC Den Haag-Ajax 1DAAG Vs Vrijdag 11 augustus 1989 80ste jaargang no. 24492 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel 071 -122244. Voor abonnementen 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t./'m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur I J Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Komende nacht plaatselijk mist en eerst af en toe regen. Minimumtemperatuur om-' streeks 15 graden. Morgen overwegend droog en af en toe zon. Middagtemperatuur onge veer 22 graden. Zwakke tot matige zuidwestenwind. Zon op: 06.19; onder: 21.10. Scheveningen hoog water: 11.36 en 00.24; laag water: 6.05 en 18.45 uur. SPEED SHO ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN 10/15 cm mat of glanzend GRATIS 20/30 vergroting Vandaag gebracht, morgen klaar. Roelofarendaveen - Leimuiden Duitser overleeft sprong uit trein UTRECHT Een 22-jarige West duitser uit Mannheim heeft gisteren een sprong uit een D-trein ter hoogte van Maarn overleefd. De trein had als bestemming de Bondsrepubliek en raasde met een snelheid van 130 kilometer over de rails. De Duitser ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Volgens een woordvoer der van de NS staat nog niet vast waarom hij de trein zo overhaast wil de verlaten. Het vermoeden bestaat dat de man onder invloed van cocaï ne en bier in paniek is geraakt toen hij de conducteur zag aankomen. Hij gaf zijn paspoort aan een medereizi ger die hij niet kende, drukte de ruit uit een deur en sprong. Bijna 3.900 gehandicapten op wachtlijst tehuis UTRECHT De wachtlijst voor een plaats in een gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandicapten groeit alarmerend snel. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 500 wachten den bij, evenveel als in heel 1988. Als er niet snel plaatsen bijkomen zal in de jaren '90 de gemiddelde wachttijd oplopen tot meer dan tien jaar. Nu is die wachttijd al gemiddeld twee jaar, aldus de FIAD, de vereniging van dag- en woonvoorzieningen voor gees telijk gehandicapten. Op de allengs langer wordende wachtlijst stonden per 1 juli '89 bijna 3.900 mensen. Vol gens een woordvoerder zijn dat alle maal urgente tot zeer urgente geval len. Topseizoen voor campings LEIDSCHENDAM De ruim ze ventig kampeer- en bungalowbe- d rijven in ons land hebben een uitstekend seizoen. Naar schatting van het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT) zijn deze zomer ongeveer 10 procent meer vakan ties op de campings doorgebracht dan vorig jaar. Het aantal Neder landse kampeerders groeide, ter wijl bovendien opvallend veel Skandinaviërs, Spanjaarden en Italianen een of twee dagen op de Nederlandse campings vertoefden. Incidenteel werden meer kampe rende Fransen en Britten gesigna leerd. De Duitsers blijven overi gens wel de grootste groep toeris ten in ons land. Moskou betaalt boeren met westerse munt MOSKOU De Sovjetunie gaat de boeren gedeeltelijk in vreemde valuta's betalen. Hiermee wil de regering de binnenlandse agrarische pro- duktie verhogen in de hoop dat er minder hoeft te worden ingevoerd. De betaling in vreemde valuta zal gelden voor dat gedeelte van de oogst dat boeren extra weten te bin nen te halen boven het gemid delde Jaarlijkse produktieni- veau. Volgens Amerikaanse schattingen is de Russische graanoogst dit jaar opnieuw la ger uitgevallen. Via vluchtstrook met rolstoel op weg naar Iran ZOETERMEER Het doel lag nog ver achter de horizon, maar ze waren vastbesloten het te bereiken. De uitgestippelde route zou hen dwars door Europa naar Iran brengen. Maar dat ze met hun rolstoel niet zomaar rustig over de vluchtstrook kunnen rollen, daar hadden de Iraniërs die gisteroch tend door de Zoetermeerse politie van de A12 (Den Haag/Utrecht) werden geplukt, niet zo bij stilgestaan. Agenten waren omstreeks elf uur getuige van een stukje rolstoelmarathon. Op de vluchtstrook stopte een busje, een rolstoel werd uitgeladen, daar werd een gehandicapte in gezet en die rolde vervolgens opgewekt over de vluchtstrook. Richting Iran, begreep de politie toen ze het gezelschap aan hield. Uit de busje kwam een kaart met de route voor de .rolstoelmarathon, keurig uitgezet langs vooral grote wegen. De agenten slaagden erin de Ira niërs ervan te overtuigen dat het in ons land niet gebruikelijk is met rol stoelen over vluchtstroken te rijden. Rolstoel en berijder gingen de bus weer in en reden vervolgens weg in de richting van de provinciale weg naar Pijnacker. Hoe de marathon zich daar verder ontrolde weet de woord voerder van de politie niet. Ook leeftijd en woonplaats van de Iraniërs zijn onbekend, evenals het doel van de marathon. ROTTERDAM Het Ne derlandse vrachtschip Oostzee met zijn lading va ten met giftig epichloorhy- dride wordt morgenoch tend om zes uur in de Rot terdamse haven verwacht. De eigenaar heeft uiteinde lijk gistermiddag van het gemeentelijk Havenbedrijf en van Rijkswaterstaat het groene licht gekregen naar de Maasstad te komen om de lading te lossen. De toe stemming kwam nadat de Westduitse zeevaartinspec tie had verklaard dat het vaartuig voldoet aan de nautisch-technische voor waarden. De Oostzee die vanmorgen vroeg het anker lichtte, kwam vanmiddag binnen de Neder landse territoriale wateren en wordt sindsdien begeleid door een boot van de kustwacht. Aan boord bevindt zich ook een Ne derlandse loods die gisteravond in alle haast naar West-Duits- land afreisde. Greenpeace begeleidt de Oost zee niet op de tocht naar Rotter dam. De milieu-organisatie had dat voornemen wel, maar het vaartuig Beluga is te klein om het slechte weer te trotseren dat momenteel in Noordwest-Euro pa heerst. De Vervoersbond FNV is niet tegen het lossen van het gif schip Oostzee in de Rotterdamse haven. De bond wil echter wel van begin af aan worden be trokken bij alle plannen voor het lossen en schoonmaken van het schip. Hij eist in elk geval een waarborg voor de veiligheid van alle mensen die daarbij zijn betrokken. Opgepast voor de slurf „De slurf van een olifant reikt onverwacht ver", waarschuwt dit bord, dat door een medewerker van Burgers Dierenpark in Arn hem wordt opgehangen. De kolossale dikhuiden hebben er de laatste tijd een handje van om de eigendommen van argeloze bezoekers hun olifanten-onderkomen in te slingeren. Maar door het nieuwe bord zullen ze waarschijnlijk minder snel in de verlei ding komen. FOTO: ANP AMSTERDAM De ME- stichting voor patiënten die lij den aan een chronisch ver moeidheidssyndroom, heeft sinds de tv-uitzending van de EO vorige week over deze ziekte zeker achtduizend brie ven binnen gekregen. Ook staat bij de bestuursleden de telefoon al dagen roodgloei end. De patiëntenorganisatie is dusdanig' overstelpt met reac ties dat drie van de zeven be stuursleden hun werk voor de stichting voorlopig hebben moeten neerleggen. Zeker tot half september zal de stichting niet meer in de publiciteit tre den en zijn de activiteiten op een laag pitje gezet, zo heeft secretaris Marion Lescrauwaet laten weten. „We hebben nu in een klap achtduizend brie ven gekregen, maar we weten niet eens hoe we ze allemaal open moeten krijgen. Als ik straks naar het postkantoor ga, liggen er misschien weer dui zend op ons te wachten". Pagina 4: Artsen zoeken naar oorzaak chronische moeheidsziekte File na ongeval bij Schiphol AMSTERDAM Een onge luk, waarbij zes auto's en een bus waren betrokken, heeft vanochtend voor een lange file op de A-4 ter hoogte van Schiphol gezorgd. De rijbaan richting Den Haag is bijna een uur afgesloten geweest. Vier mensen raakten gewond. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Gat in de weg Na de hevige stormen en regenbuien van de afgelopen dagen kunnen deze twee auto's in Yuma (Arizona) geen kant meer uit. Door de geringe afwateringsmogelijkheden is al het zand onder de rijweg weggeslagen. FOTO: AP ONDANKS VERBOD AUTORITEITEN MOSKOU In de Sovjet republiek Estland hebben de gisteren begonnen sta kingsacties van Russische werknemers zich uitge breid, ondanks de afkon diging van een stakings verbod door de regering van Estland. De stakers protesteren tegen een nieuwe wet, die aan immi granten strengere eisen stelt voor het verkrijgen van stem recht en het recht zich voor openbare functies kandidaat te stellen. De stakers eisen dat de Opperste Sovjet van Estland „de discriminatoire elemen ten" uit de nieuwe kieswet schrapt en de beslissing om de Estlandse taal tot de officiële voertaal te maken opnieuw ter discussie stelt. Door de stakingen ligt het treinverkeer in de republiek vrijwel geheel lam. De acties zijn overgeslagen naar onder meer de bouwnijverheidssec- tor en de scheepswerven. De regering van de republiek Estland probeert met een sta kingsverbod een eind te ma ken aan de acties. Opdracht is gegeven het „ononderbroken functioneren van de econo mie" te verzekeren. De Russische stakers gaan ech ter door. „Wij blijven vechten tegen de pogingen dit apart heidssysteem in Estland in te voeren" zei Artur Kopitin, een lid van het stakingscomité. DEN HAAG Hoofd commissaris J. Brand van de Haagse politie voorziet geen extra ordeproblemen bij de voetbalwedstrijd van zondag tussen FC Den Haag en Ajax, nu voor de pasjesregeling van de KNVB het juridische groene licht is gegeven. De president van de ar rondissementsrechtbank in Den Haag wees giste ren alle bezwaren van supporters tegen het pasje van de hand. Volgens mr. Wijnholt is de wet over de openbaarheid van persoonsgegeven niet helder genoeg om het ver schaffen van strafdossiers over supporters, door de overheid aan de voetbal bond, onrechtmatig te ver klaren. De consequentie daarvan is, dat ook de KNVB niet verweten kan worden dat zij de verkregen inlich tingen registreert. Het doel van de bond, bestrijding van het voetbalvandalisme, is verder niet in strijd met „de goede zeden", zodat ook op die grond niet tot onrecht matigheid kan worden ge concludeerd. De „KNVB-clubkaart" wordt nu gewoon volgens plan het komende weekeinde inge voerd bij de „risico-wedstrij den" FC Den Haag-Ajax en FC Utrecht-Feyenoord. De Haagse politie is erop voor bereid. Hoofdcommissaris Brand: „De wedstrijd van FC Den Haag wordt door erg veel, juist jeugdig, publiek bezocht. Dat feit op zich brengt problemen met zich mee. Voor ons betekent dat extra alert zijn op de hand having van de openbare orde". De meeste Haagse agenten zullen hun vrije zon dag moeten inleveren. Pagina 7: Standpunten over pasjesregeling onver anderd Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 e en 15.00 uur. telefoon 071-12.22.48 en u nabezorgd. EVP wil 'jubeljaar' voor Derde Wereld DEN HAAG Ruim vijf jaar geleden introduceerde de Evangelische Volkspartij (EVP), toen nog in de Tweede Kamer vertegenwoordigd door Cathy Ubels, het 'sabbatsjaar'. -Iedere werknemer zou er eens in de zeven jaar een jaar tus senuit moeten kunnen om zo een werkplek vrij te maken voor een werkloze. Bij de ko mende verkiezingen wordt het 'sabbatsjaar' opnieuw ten tone le gevoerd, maar dan samen met een 'jubeljaar'. Het begrip 'jubeljaar' ontleent de EVP aan het Oude Testament, waarin beschreven wordt dat de stammen van het huidige Israel die land zijn kwijtge raakt, daar na vijftig jaar op nieuw een claim op moeten kunnen leggen. Analoog aan deze 'herverdeling' van land bepleit de partij in zijn van daag gepresenteerde program ma een herverdeling van schulden. De Derde Wereld zou in een 'jubeljaar' een deel van zijn schulden kwijtge scholden moeten worden. Het 'sabbatsjaar' werd destijds als onbetaalbaar afgewezen door minister De Koning (soci ale zaken). De EVP wil nu be ginnen met een proef, waarbij 15.000 werknemers hun baan voor een jaar afstaan. Tijdens het 'sabbatsjaar' wordt het sa laris gewoon doorbetaald. De EVP doet 6 september mee op de lijst van Groen Links. EVP-lijsttrekker Cor Ofman bekleedt de elfde plaats. Pagina 4: „Misschien is het wel goed, een pastor in de politiek" Zege Regilio Tuur ondanks knock down NEW YORK Regilio Tuur heeft vannacht in Madison Square Gardens in New York de Amerikaan Manuel Gomez verslagen na een unanieme beslissing van de drie scheids rechters. Tuur, nog altijd onge slagen sinds hij prof is, won de eerste ronde. De tweede ronde verloor hij: eerst ging hij neer na een rechtse directe tegen het hoofd, terwijl hij diezelfde ronde nog een harde rechtse directe moest incasseren. Tuur herstelde zich echter en won de derde en vierde ronde. 14 PAGINA'S it John Hendriks schreef handboek voor milieu- politie Goed geslapen, en toch uitgeput Kaunda gaat praten over „ontmanteling apartheid" „Reclame mag natuur niet vervuilen" Ontwikkeling m Polgar uitvloeisel f van experiment I Seth Gaaikema met vernieuwde show in Diligentia Buschauffeurs NZH eisen besloten vervoer op discolijn Bouw zorgcentrum Alphen begint nog dit jaar GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN.. BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING KUNST KERKDIENSTEN LAND- EN TUINBOUW RADIO EN TELEVISIE 3/4/8 7/10 (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR GMI>RAIK)<g>Ë®g Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag Of het nu over de komende verkiezingen, de gang van zaken in de gemeente van haar inwoning of over de provincie gaat. Carla leest alles wat daar over in de Leidse Courant wordt geschreven. „Als ik 's avonds de krant uit heb, heb ik het gevoel goed geïnformeerd te zijn. Niet alleen over de fei ten en de discussies daarover, maar ik ben met be hulp van de commentaren in de Leidse Courant ook in staat mij een goed oordeel te vormen over de gang van zaken. Zonder plaatselijke krant - van dit niveau - zou ik mij beslist onthand voe len". Probeer de Leidse Courant veertien dagen en u praat al niet anders. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd £eidóGGou/ia/rit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1