Veel meer gewonden in het fietsverkeer Bon: CDA en VVD willen btw verder verlagen Bijzonder 2 5 6 7 9 12 13 Dodelijk ongeluk in Noord wijk «H Bush weigert tegoeden Iran te ruilen tegen gijzelaars Duidelijkheid over clubkaart voor aanvang voetbalcompetitie VANDAAG 11 ISa, CcidócSouoont £cidóc 6omant Woensdag 9 augustus 1989 80ste jaargang no. 24490 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend totSijthofl Pers, Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank Amro-bank NV Leiden Abonnementen: (incl 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat 14 00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties (excl.6% BTW) I 0,67 per mm familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chefredacteur GJ. Onvlee HET WEER Wolkenvelden en mogelijk een bui. Minimumtemperatuur omstreeks 13, middagtempera- tuur ongeveer 22 graden. Mati ge wind, eerst zuidwest, later op de dag draaiend naar noordwest. Vanaf vrijdag: nu en dan regen, af en toe zon. Zon op: 06.16, onder: 21.14; hoog water Scheveningen: 09.14 en 21.45; laag water: 04 30 en 16.27. Bel voor opgave van advertenties via telefax 070-902 702. QeidóaSowuwt Zwemmen in Ardennen op drie plaatsen verboden j BRUSSEL De Waalse autoriteiten hebben gisteren het zwemmen in drie Waalse plaatsen in de Ardennen tot nader order verboden in verband met het gevaar van besmetting met salmonella-bacteriën. Minister Andre Cools, belast met het toezicht op de gemeenten en het waterbeleid, heeft de 1 burgemeesters van de plaatsjes La Roche-en- Ardenne, Florenville en Tilff opdracht gegeven in de riviertjes in hun plaatsen een zwemver- bod af te kondigen. Cools kondigde verder aan dat het aantal controles op watervervuiling de komende dagen zal worden verhoogd. Het ver bod is uitgevaardigd nadat vorige week aan de Vlaamse Westkust was gebleken dat het zwem men in zee gewoon doorging, ondanks een aan beveling niet in het met salmonella besmette zeewater te gaan. Society Shop naar Goudsmit DEN HAAG De handelson derneming Goudsmit gaat de Society Shop overnemen, waaronder ook de Haagse ves tiging in de Hoogstraat. Goud smit exploiteert een aantal winkelketens, waaronder Xe- nos, een deel van Jamin en sinds kort de Sweetheart Can dy Shops. De Society Shop is een keten van 24 chique modewinkels die gevestigd zijn in achttien stadscentra. Er werken 180 mensen, die allen hun baan houden. Op de nettowinst van Goudsmit zal de overneming voorlopig geen effect hebben. NOORDWIJK Bij een verkeersongeluk in Noordwijk is gistermiddag de 62-jarige A.M. Goudzwaard-Meyenfeldt uit Scheve ningen om het leven gekomen. De vrouw stak om ongeveer 16.00 uur over op de Vogelaarsstraat en werd aangereden door een 22-jarige motorrijder uit Lisse. Vermoedelijk heeft de Lissenaar te hard ge reden waardoor hij de vrouw niet meer kon ontwijken. De Scheveningse werd overge bracht naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden waar ze overleed aan haar verwon dingen. De motorrijder is zwaar gewond overgebracht naar het Diaconessenhuis in Leiden. De mooiste De 52-jarige hotel-employee Takeshi Saito is gisteren de winnaar geworden van de jaarlijkse baard- en snorwedstrijd in Tokio. Dit fraaie bijeengebonden meesterwerkje heeft de prijswinnaar laten groeien naar het voorbeeld van „Sönguku", een beroemde Chinese romanfiguur. FOTO: AP Iran executeerde dit jaar al 700 drugshandelaren NICOSIA Volgens een overzicht van de Iraanse politie zijn de afgelopen zes maanden in het land 772 drugshandela ren geëxecuteerd, 6668 drugssmokke laars en -handelaars gearresteerd, 53 drugsbendes opgerold en meer dan een miljoen kilo drugs in beslag genomen, waarvan twee derde opium. Bij het smokkelen' van de verdovende midde len naar Ipan zouden Afghanen een be langrijke rol spelen. Volgens officiële cijfers telt Iran één miljoen drugsge bruikers. Van de veertigduizend ver slaafden die het laatste half jaar zijn ge arresteerd, rookte bijna de helft opium en veertig procent gebruikte heroïne. De fotograferende pers kreeg gisteren ge legenheid de koninklijke familie op 'de ge voelige plaat' vast te leggen. Koningin, prins Claus en hun zonen (v.l.n.r.) Johan Friso, Willem-Alexander en Constantijn poseerden bereidwillig bij het jachtkasteel het Oude Loo in Apeldoorn, prins Claus hield onder het goedkeurend oog van zijn zonen zijn paard in bedwang en Johan Fri so probeerde een geleende camera uit v<?or een zelfportret. FOTO'S: ANP DEN HAAG CDA en VVD zijn het er over eens dat de btw de komende jaren verder verlaagd moet worden. Zowel pre mier Lubbers als VVD- lijsttrekker Voorhoeve vinden dat het hoge btw- tarief van 18,5 procent de komende kabinetsperiode omlaag kan naar 17 pro cent. Daarmee gaat Ne derland meer in de pas lo pen met de overige EG- landen, aldus Lubbers en Voorhoeve in het NCW- blad 'De Onderneming'. PvdA-leider Wim Kok laat in het midden of het tarief in Ne derland omhoog of omlaag moet. „Daar heb ik geen uitge sproken opvatting over", aldus Kok Wel erkent hij dat de Nederlandse tarieven concur rerend moeten zijn met die in de omliggende EG-landen. Lubbers laat in het blad van de christelijke werkgevers we ten dat de Bondsrepubliek te gelijk met een eventuele Ne derlandse btw-verlaging zijn tarief zal moeten optrekken van 14 naar 16 procent. Het 'gat' dat dan overblijft tussen de Duitse en Nederlandse btw- tarieven zou in een laatste ronde van de btw-harmonisa- tie binnen de EG gedicht kun nen worden. De Europese Commissie heeft bepaald dat de btw-tarieven in de twaalf lidstaten vóór het wegvallen van de binnengren zen in 1992 op één lijn moeten LEIDSCHENDAM Het aantal gewonden door verkeersongeval len in ons land is veel hoger dan uit officiële statistieken blijkt. Per jaar raakt 1 op de 34 Nederlanders gewond, dat betekent jaarlijks 430.000 verkeersgewon- den. Van dit aantal worden er slechts 50.000 in de officiële statistie ken opgenomen (12 pro cent). Dit zegt de Stichting We tenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV) na een onderzoek dat is verricht in opdracht van het ministerie van verkeer en waterstaat. Uit het on derzoek is onder meer ge bleken dat veel fietserson gevallen uit de statistieken blijven. Fietsers, vooral tus sen 0 en 15 jaar, vormen de grootste groep die in het verkeer gewond raakt. De registratie wordt completer naarmate het letsel van de gewonden ernstiger is Het verschil tussen de onge vallen die in werkelijkheid plaatsvinden en de officiële statistieken heeft volgens de stichting twee oorzaken. Ten eerste wordt de politie niet van alle ongevallen op de hoogte gebracht, terwijl zij wel de officiële cijfers le vert. Ten tweede registreert de politie alleen die onge vallen die aan de interna tionale definitie voldoen. Het ongeval moet volgens die definitie plaatsvinden op de openbare weg, min stens één rijdend voertuig moet erbij betrokken zijn en er moet letsel zijn (in Ne derland meer dan alleen een schram). De SWOV geeft in het rap port mogelijkheden aan om tot een verbeterde registra tie te komen. Naast de poli tieregistratie zou gebruik gemaakt kunnen worden van een andere registratie. Dit najaar start een proef met het privé-ongevallen registratiesysteem van het de Stichting Consument en Veiligheid. Bij deze proef worden via een steekproef bij ziekenhuizen de polikli nisch behandelde slachtof fers van ongevallen geregi streerd. BAYRUT De impasse rond het gijzelaarsdrama in Libanon blijft, nadat de Amerikaanse president Bush heeft geweigerd Iraanse tegoeden terug te geven. „We zijn niet be reid om de Iraanse tegoe den te koppelen aan de gijzelaars-kwestie", aldus een woordvoerder van het Witte Huis. President Rafsanjani van Iran zou volgens de Teheran Times hebben voorgesteld om „zijn invloed" aan te wenden in de pogingen zeventien westerse gijzelaars in Libanon vrij te krijgen. De voorwaarde die hij daarbij stelde was dat de Vere nigde Staten eerst de bevroren Iraanse tegoeden vrij geven. De Verenigde Staten hebben in 1980 ruim twintig miljard gulden aan Iraanse tegoeden bij banken in de VS bevroren, als reactie op de gijzeling van het personeel van de Ameri kaanse ambassade in Teheran De Teheran Times citeerde een anonieme bron uit de Iraanse regering. Hij zei: „Het is algemeen bekend dat wij di rect noch indirect betrokken zijn bij ontvoeringen. Maar wij hebben natuurlijk wel reli gieuze invloed in Libanon, die we kunnen gebruiken in onze pogingen de gijzelaars vrij te krijgen". Pag 5: Rabin: Obeid alleen vrij bij gevangenenruil Oostduitsers in „ambassade" BRD niet vervolgd BONN De honderdder tig Oostduitsers die zich in de permanente vertegen woordiging van de Bonds republiek in Oost-Berlijn bevinden, zullen niet wor den vervolgd als zij het pand verlaten. De DDR heeft dit toegezegd, aldus een woordvoerder van de Westduitse regering. De vluchtelingen krijgen van Oost-Berlijn echter geen ga rantie dat zij naar de Bondsre publiek mogen emigreren Bonn heeft haar vertegen woordiging in Oost-Berlijn maandag gesloten omdat „de voorwaarden om zo veel Oost duitsers op menswaardige wij ze onder te brengen niet meer aanwezig waren". De Westduitse minister van de kanselarij, Rudolf Seiters, heeft gisteren de Oostduitse verwijten dat Bonn door het opnemen van de vluchtelingen de soevereiniteit van de DDR aantast, van de hand gewezen. „Ons land heeft emigratie nooit aangemoedigd", aldus Seiters. Hij zei dat alleen de DDR verantwoordelijk is voor het vluchtelingenprobleem. „De DDR moet de (binnen landse, red) situatie verande ren zodat de druk om het land te verlaten afneemt". Bonn er kent het staatsburgerschap van de DDR niet, maar kent alleen een „Duitse nationali teit". Als gevolg daarvan heb ben inwoners van de DDR recht op Westduitse papieren. Pag 5: DDR-burgers: „Het is nu of nooit" Slachtoffer Op het strand van het Amerikaanse Darmouth kijken twee onder zoekers verslagen naar het lijk van een orka. Het dier is aange spoeld toen het al ernstig verzwakt of dood was, nadat het door een haai was aangevallen. De flanken van de orka vertonen die pe wonden als gevolg van haaiebeten. FOTO: AP DEN HAAG Nog vóór aanvang van het nieuwe voetbalseizoen valt de be slissing over het lot van de omstreden KNVB- clubkaart. In kort geding is de Haagse rechtbank president mr. Wijnholt gisteren verzocht de KNVB en de Staat te ver bieden de voetbalpas ko mende zondag in te voe ren. Mr. Wijnholt maakt zijn beslissing uiterlijk vrijdagmiddag om twee uur bekend. Het gaat zon dag om de „risico-wed- strijden" FC Den Haag - Ajax en FC Utrecht - Fey- enoord. De eisers van het verbod zijn supportersverenigingen van de voetbalclubs FC Den Haag, FC Utrecht en Ajax, alsmede de landelijke federatie van sup porters en de Stichting Waak zaamheid Persoonsregistratie. De gedaagde partijen waren de Staat der Nederlanden en de KNVB. De tegenstanders van de voet balpas zijn van mening dat de invoering ervan een ontoelaat bare inmenging in de persoon lijke levenssfeer van suppor ters met zich meebrengt. Bij de beslissing om een supporter al dan niet zo'n pas te verstrek ken, maakt de KNVB name lijk gebruik van strafdossiers, die op aanvraag door het Openbaar Ministerie worden verstrekt. De registratie van die vertrouwelijke gegevens bij de voetbalbond kan volgens de advocaten niet door de beu gel. Want, zo redeneren zij, de KNVB mag dan een omvang rijke en respectabele bond zijn, het is in geen geval een in stantie met een „echte", con troleerbare publiekrechtelijke De landsadvocaat en zijn con frère van de KNVB waren -van mening dat het belang van het vaderlandse voetbal voorop dient te staan. Dit zou het best zijn gediend met een systeem, dat de KNVB in staat stelt de vandalen onder de supporters voor enige tijd van de tribunes te weren. De club- kaart biedt die mogelijheid, en de gegevens daarvoor worden op verantwoorde wijze van Justitie verkregen. Pagina 9: „KNVB wordt schaduwpolitie met eigen sancties". Ondanks vertraging nieuw succes Ariane KOUROU De Europese draagraket Ariane-4 is van nacht met succes gelanceerd vanaf de basis Kourou in Frans-Guyana Korte tijd later werden, eveneens met succes, een Westduitse televisiesatel liet en de Europese astrono- miesatelliet Hipparcos in een baan om de aarde gebracht. De Hipparcos (kosten 316 miljoen dollar) is de vrucht van twin tig jaar wetenschappelijk werk van de Europese ruimtevaart organisatie ESA. De satelliet moet in de ruimte de afstand tussen sterren meten met een precisie die op aarde niet mo gelijk is. Daarbij speelt onder meer een door de TU-Delft en TNO ontwikkeld rekenpro gramma een cruciale rol. Vol gens wetenschapsmensen kun nen de gegevens die de Hip parcos tijdens zijn missie van twee en een half jaar verza melt meer inzicht verschaffen over het ontstaan van het heelal. De eerste startpoging van de Ariane-4 vannacht mislukte overigens. De raket kwam niet uit zijn lanceerin- stallatie. Bij de tweede keer verliep de lancering zonder problemen. Pagina 7: Amerika's super- spion ziet appel op Rode Plein 14 PAGINA'S Tweehonderd jaar spanning Franse kerk en staat Rechter moet beslissen over lot diepvries embryo's Russische landbouwers onder indruk Nederlandse motivatie Zomerhit zaait tweespalt in Spanje Rooks en Theunissenietin Profronde Leiden wil vervolging van kamer bemiddelaar Onrust onder personeel VAM- opleidingen SKAN gooit bijltje erbij neer 8 PAGINA'S GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5/7 ECONOMIE 6 SPORT 9 LEIDEN 11 OMGEVING 12 EN 13 RADIO EN TELEVISIE 14 „Willen onze abonnees zoiets lezen of niet". Meer dan eens stelt de redactie van de Leidse Courant zich deze vraag. De aard van onze krant en dus die van onze lezerskring vereist vaak een bijzondere benadering van het nieuws. Niet alleen in de com mentaarkolom, maar ook in de berichten en versla gen over zaken, die ons dagelijks bezighouden of waarmee we plotseling worden geconfronteerd. De val van een kabinet, een ramp in een ver land. Er is nu eenmaal een bijzondere reden, waarom velen juist de Leidse Courant kiezen. Dezelfde als waar om u onderstaande bon invult. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement w or den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1