Ccidóc Qowuvnt Bush verkiest diplomatie boven militair ingrijpen Vele woningen 4 11 13 Jordanië wil weer beheer over Westelijke Jordaanoever Van der Valk-ontvoerder uitgeleverd aan België Verboden te zingen in de trein ECU vier dagen betaalmiddel bij Haagse winkeliers VANDAAG Wegpiraat veroorzaakt forse ravage en paniek HEINEKEN-ONTVOERDER NIET VERDER VERVOLGD CcldócSouAont Woensdag 2 augustus 1989 80ste jaargang no. 24484 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend totSijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hooldredacteurl J. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee Wolkenvelden, maar vrijwel overal droog. Minimumtempe ratuur rond 12 graden, mid- dagtemperatuur omstreeks 20 graden. Zwakke tot matige westelijke wind. Zon op: 6.05; onder: 21.26. Scheveningen hoog water: 4.55 en 17.29; laag: 12.55. met speciale rubriek ZIE PAGINA van de UIT-bijlage Mosselbedrijven in Britse handen YERSEKE De Britse Le vensmiddelengigant Albert Fischer heeft twee grote mosselbedrijven uit het Zeeuwse Yerseke overgeno men. Het gaat om de familie bedrijven Roem van Yerseke en De Leeuw Cornelisse. Er zou door Fischer voor bei de bedrijven samen 56,5 mil joen gulden zijn betaald. Roem en De Leeuw gaan ge zamenlijk een van de groot ste ondernemingen voor mossels, kokkels en oesters in Europa vormen. De overna me heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid. Opnieuw geweld in Nagorny-Karabach MOSKOU In de Sovjetunie is het ge schil tussen Armeniërs en Azerbajdzja- nen opnieuw opgelaaid, nadat zo'n 300 Azerbajdzjanen een Armeens vrachtwa genkonvooi aanvielen dat op weg was naar de omstreden enclave Nagorny-Ka rabach. Dertien chauffeurs raakten ge wond bij het incident in de zuidelijke Sovjetrepubliek Azerbajdzjan. Verder liepen drie militaire begeleiders van het konvooi verwondingen op toen zij pro beerden de aanvallers terug te drijven. Volgens Tass dreigen de problemen tus sen Azerbajdzjanen en Armeniërs op nieuw te escaleren. „Er worden nog al tijd wegversperringen opgeworpen en vrachtauto's aangevallen. De situatie in de autonome regio Nagorny-karabach blijft gespannen". Nederlanders met 22 kilo heroïne in Madrid gepakt MADRID De Spaanse politie heeft op het vlieg veld Barajas van Madrid een Nederlander gearres teerd die probeerde 22 kilo heroïne het land binnen te smokkelen. Volgens de politie had de Nederlander, wiens naam niet is bekendgemaakt, de drugs verborgen in een dubbele bodem van zijn koffer. De Nederlander ar riveerde in Madrid na vlucht uit de Thaise hoofd stad JOHANNESBURG De afgelopen twee maanden zijn meer dan 450 Zuidafrikaanse zwarten gearresteerd omdat zij in de trein hadden gezon gen. De politie pakte hen op op grond van allerlei niet bewezen beschuldi gingen, zoals het uit de trein gooien van passagiers. De arrestanten zijn allen op borgtocht vrijgelaten. Men sen uit de zwarte wijken rond Johan nesburg die met de trein van en naar hun werk reizen, gebruiken de over volle treinen vaak voor het houden van politieke bijeenkomsten, aldus het progressieve weekblad „Weekly Mail". Tijdens die bijeenkomsten worden vaak militante liederen ge zongen. Spookrijder van 90: ik rijd uitstekend WESSEM Eigenlijk was hij gewoon veront waardigd, de 90-jarige spookrijder die gisteren door de politie van de snelweg Eindhoven- Maastricht werd gehaald. Hij negeerde de stop tekens die de agenten hem gaven en kwam pas tot stilstand nadat de politie hem van de weg gedrukt had. En toen nog begreep hij niet wat er aan de hand was. „De man vond dat hij uit stekend kon autorijden", vertelt een woord voerder van de rijkspolitie. „Maar we hebben toch maar zijn wagen en zijn rijbewijs in beslag genomen Hoe moest de hoogbejaarde spookrij der toen zijn woonplaats Voeren in België be reiken? Hij had een voorstel: zijn 99-jarige zus kon hem wel halen. De politiewoordvoerder: „Dat leek ons geen goed idee, we hebben hem maar een taxi laten nemen HBG neemt Britse aannemer over RIJSWIJK De Holland- sche Beton Groep HBG uit Rijswijk heeft tegen beta ling in contanten alle aan delen van het in Londen gevestigde aannemings concern Kyle Stewart ver worven. In het lopende boekjaar verwacht Kyle Stewart een omzet van circa 660 miljoen te beha len, voornamelijk in de uitiliteitsbouw. De onder neming heeft circa 1000 medewerkers in dienst. Pagina 6: HBG wil her stel rendement '«EST P3US.L ihWt STïfü De broer van de bedreigde Amerikaanse gijzelaar Joseph Cicippio houdt op grote borden voor zijn woining bij, hoeveel dagen de Amerikaanse gijzelaars in Libanon vermist \Jvorden. De 59- jarige Cicippio werd in 1986 ontvoerd. Hij was vice- rector van de Amerikaanse universiteit in Bayrut. FOTO: AP (Van onze correspondent Jo Wijnen) WASHINGTON Presi dent Bush is met zijn be langrijkste politieke en militaire adviseurs tot de slotsom gekomen, dat de gijzelaarscrisis in het Midden-Oosten beter met diplomatie dan met wapengekletter kan wor den bestreden. De Amerikaanse regering hoopt dat nu ayatollah Kho meini van het toneel is ver dwenen, de meer gematigde toekomstige president Rafs- anjani verdere executies van Amerikaanse gijzelaars in Li banon kan voorkomen. Gisteren was de Sovjet-mi nister van buitenlandse za ken Sjevardnadze in Tehe ran. Hij overhandigde zijn Iraanse gesprekspartners een boodschap van zijn Ameri kaanse ambtgenoot James Baker. De Russische minister heeft zijn bezoek overigens om onbekende redenen voor tijdig afgebroken. Het feit dat Libanese extre misten gisteren niet zijn overgegaan tot de executie van de Amerikaanse gijzelaar Joseph Cicippio wordt in Washington uitgelegd als een mogelijk gevolg van Iraans ingrijpen. Cicippio zou giste ren zijn terechtgesteld als Is rael de ontvoerde sjeik Obeid niet op vrije voeten had ge steld. Israel heeft die eis van de hand gewezen en wil al leen gevangenen ruilen. Het ultimatum van de Libanese ontvoerders is met 48 uur verlengd. Maar gedreigd is dat de gijzelaar dan zeker ge dood zal worden. Als het nieuwe dreigement wel wordt uitgevoerd zal in Libanon een uiterst explosie ve situatie ontstaan, zo is de verwachting in Washington. In dat geval is een militair ingrijpen van de VS onver mijdelijk. Het is volgens bronnen in de VS niet uitge sloten dat Iran eerder het doelwit van een Amerikaan se vergeldingsactie zal wor den dan Libanon. Vloot Inmiddels is de Amerikaanse vloot in de Middellandse Zee in staat van paraatheid ge bracht. In totaal beschikt de Amerikaanse marine daar over 24 schepen, honderden vliegtuigen en duizenden manschappen. Intussen is een hoge VN-di- plomaat op weg naar Bayrut om de dood van luitenant kolonel Higgins te onderzoe ken. President Bush heeft Paus Johannes Paulus II ge vraagd zijn invloed te gebrui ken om het lichaam van de geëxecuteerde VN-militair terug te krijgen. Pagina 5: Israel verdedigt ontvoering sjeik De zilveren munt van 25 ECU met de beeltenis van Constantijn Huygens en diens zoon Christiaan. DEN HAAG Een aan tal winkeliers in de Haag se binnenstad accepteert tijdens de komende „Eu ropean Festivities", die van 7 tot 10 september in die stad worden gehou den, een speciaal geslagen ECU-munt als betaalmid del. Er komen gouden munten van 200 ECU, zilveren van 25 ECU en nikkelen van tien en twee en een half ECU. Ze kosten respectievelijk 600, 75, 30 en 7,50 gulden en zijn vanaf de eerste week van september te koop bij de Nutsspaarbank aan de Grote Marktstraat. Alleen de munten van 7,50 gulden worden bij speciale aanbiedin gen door een aantal winkeliers en restauranthouders geaccep teerd. De ECU's dragen de beeltenis van Constantijn Huygens en diens zoon Chris tiaan Op de muntzijde staat een hanzeschip omgeven door 12 sterren afgebeeld. De nomi nale waarde van de ECU, de Europeese munteenheid van de toekomst, is ongeveer 2,35 gulden. De Europese festiviteiten be staan uit tal van congressen, thematische exposities en spor tieve en culturele evenemen ten. Op een speciaal podium in de Hofvijver worden concer ten gegeven en in het stadhuis aan de Groenmarkt staat het milieu centraal. Pagina 7: Grote Europese vierdaagse in centrum Den Haag 14 PAGINA'S Zigeunercongres nu al een wonder Het weer is zelfs computer de baas Crisis in Pools parlement over verkiezing Kiszczak Nieuwe eigenaar steekt miljoenen in Hotel Noordzee Uitgeverij Brill optimistisch Hafakker mag uitbreiden GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5/7 ECONOMIE 6 SPORT 9/12 LEIOEN li OMGEVING 13 RADIO EN TELEVISIE 14 POLITIEKE OMMEZWAAI HOESSEIN (Van onze correspondent Willy Werkman) AMAN Koning Hoes sein van Jordanië wil te rugkomen op zijn precies één jaar geleden genomen besluit om de door Israel bezette westelijke Jor daanoever los te koppelen van het Jordaanse - ko ninkrijk. Een officieel be sluit daartoe zal kort na de Jordaanse parlements verkiezingen in november dit jaar worden genomen. Volgens diplomatieke bron nen in de Jordaanse hoofd stad Aman zoekt koning Hoessein nu politieke steun van westerse en Arabische landen om een, ook voor de PLO aanvaardbare, formule te vinden voor de hereniging van de westelijke Jordaanoe ver en het Hasjemitische ko ninkrijk. Precies een jaar geleden kon digde koning Hoessein in een dramatische televisierede aan, de „wettige en admini stratieve banden" met de westelijke Jordaanoever te verbreken. Hoessein deed dat indertijd omdat hij vrees de dat de Intifada, de Pale stijnse opstand op de weste lijke Jordaanoever, ook de politieke stabiliteit ten oosten van de rivier de Jordaan zou kunnen aantasten. Meer dan de helft van de Jordaanse bevolking bestaat uit Pales- tijnen die tijdens de Israe- lisch-Arabische oorlogen van 1948 en 1967 voor het optrek kende Israëlische leger oost waarts vluchtten. Deze Engelse toeristen hadden zich hun vakantie in Nederland heel anders voorgesteld. Door toedoen van de wegpiraat belandden ze met caravan en al op de vangrail. FOTO: ANP UTRECHT Door gericht op de banden te schieten heeft de politie gistermiddag laat een wegpiraat tot staan kunnen brengen. De man, een 27-jari- ge Hagenaar, veroorzaakte op de snelweg Den Haag-Arnhem een forse ravage en grote pa niek door met een geleende zware stationcar zeker twaalf keer andere auto's van achte ren te rammen, inclusief een, politiewagen. De medeweggebruikers be landden in de vangrail of in de berm. Wonderwel viel er vol gens de politie slechts één licht gewonde, een vrouw die in een auto zat die met caravan en al van de weg werd ge drukt. De Hagenaar, die vrijwel con stant 130 kilometer per uur reed, legde de laatste 15 kilo meter van zijn opzienbarende tocht op slechts drie wielen af Het vierde wiel had onderweg afgehaakt. De motieven voor de dodenrit zijn de politie nog niet helemaal duidelijk. Drank was er niet in het spel. De po litiewoordvoerder houdt het erop dat de man in een vlaag van zware overspannenheid heeft gehandeld. Tijdens het verhoor ontstak de man in zo'n grote razernij dat de politie doktershulp moest inroepen. Vandaag is hij voor geleid voor de officier van jus titie en dan zal worden beke ken of hij wellicht moet wor den behandeld door een psy chiater. DEN HAAG/AMSTER DAM Franco C, de Ita liaan die gezien wordt als het brein achter de ont voering van mevrouw Toos van der Valk in 1982, is half juli overgele verd aan België. C. zou volgens het ministerie van Justitie „te vluchtgevaar lijk" zijn. België had eerder al om de uit levering van C. gevraagd, in verband met een schietpartij aan de grens, in 1986. De Ita liaan diende echter eerst min stens tweederde van zijn tien jarige gevangenisstraf uit te zitten, alvorens aan België uit geleverd te kunnen worden. Aanhoudende geruchten de- C. is volgens een woordvoer ster van Justitie de afgelopen maanden herhaaldelijk naar andere gevangenissen overge bracht. „In juni kregen we uit politiekringen bericht dat de vriendin van C. een ontsnap ping uit Scheveningen op touw aan het zetten was. Wij hebben de Italiaan toen on middellijk naar Maastricht overgebracht". Onder zeer strenge bewaking is C. twee weken geleden overgebracht naar een inrichting in Brussel. De Amsterdammer Willem H, in 1987 tot elf jaar veroordeeld voor de ontvoering van Fred dy Heineken en diens chauf feur Doderer, wordt niet ver volgd voor een mogelijk aan deel in een reeks overvallen in de jaren '77-'82. Volgens het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam is er „onvoldoen de grond voor verdere stappen tegen H". Tegen mede-ont voerders Cor van H. en Jan B. zal wél een gerechtelijk voor onderzoek worden begonnen. Pas begin dit jaar kreeg het OM toestemming Cor van H. en Willem H. te vervolgen voor berovingen. De Franse justitie had de twee aanvanke lijk alleen uitgeleverd voor de Heineken-zaak. Van H. en B. worden onder meer verdacht van een vuurgevecht met de politie in 1977, een overval op de Makro in Duivendrecht, waarbij 2,4 miljoen gulden werd buitgemaakt, en een overval op 'een postkantoor te Amsterdam, waarbij 1,7 mil joen werd binnengehaald. FIETS VERKOOP FORS OMHOOG RIJSWIJK In 1988 heeft de consument bijna twee miljoen fietsen gekocht. Dat is 25 pro cent meer dan in 1987. Iets meer dan de helft is nieuw ge kocht. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de verkoop van nieuwe fietsen gestegen is. Volgens de Bovag heeft de klant vooral belangstelling voor zeer sportieve fietsen zo als race-, semi-race- en super- sportfietsen. De gemiddeld be taalde prijs voor een nieuwe fiets bedroeg vorig jaar ruim 600 gulden. Ballast Nedam mag Club bouwen op Sint Maarten AMSTELVEEN Ballast Nedam Caribbean heeft opnieuw een opdracht binnengehaald voor de bouw van een vakantiecomplex op Sint Maarten. De contracten betreffen zowel de bouw als de financiering en hebben een totale waarde van 90 miljoen gul den. Het project, de Royal Palm Beach Club, bestaat uit een aan het strand gelegen appartementencomplex van vijf verdiepingen met bijbehorende voorzieningen als zwembad, winkelgalerij en restaurant. Het aantal appartementen bedraagt 140. De bouwsom bedraagt 47 miljoen gulden en de oplevering zal in december 1990 geschieden. „In het huis van mijn Vader zijn vele woningen". Een bijbeltekst, die net zoals zo vele andere, een hoopvolle klank heeft. Die „vele woningen" zijn voor onze krant een goede reden eens na te gaan hoeveel kerkgenootschappen er buiten de officiële kerken zijn, die eens apart in de schijnwerpers zouden moeten worden gezet. In de rubriek Kerk en Wereld zijn inmiddels al enkele afleveringen van „De Vele Woningen" verschenen. Morgen al weer de volgende. Er komen inmiddels diverse aan vragen binnen voor proefabonnementen op de Leid- se Courant. Steeds meer mensen ontdekken im mers, dat ook onze krant moet worden gezien als „een huis met vele woningen". De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1