Eeidóc 6ouAci/nt WVC ontkent voorrang Duitse hartpatiënten Bon: Finale Wadden bereiden zich Ivoor op algenplaag 2 G 4 6 7 9 11 Vertragingen op Schiphol na acties in Frankrijk Bush keurt ontvoering van Hezbollah-leider af Niet te geloven «[Tientallen doden bij tetogingen in Sri Lanka VANDAAG ■l.'IUM'liM AUTOGHEEMSKERI Gaslek legt verkeer op A44 lam Ccidóc (SotiAont Zaterdag 29 juli 1989 80ste jaargang no. 24481 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tot Sijthoff Pers. Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (inch 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f,0.67 per mm, familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteurGJ. Onvlee Vrij zonnig, vooral in het noorden ook wolkenvelden en vrijwel overal droog. Middag- temperatuur van 22 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Matige zuidelijke wind. Zon op: 05.58; onder: 21.33. Scheveningen hoog water: 1.46 en 14.36; laag water: 10.00 en 22.14 uur. IARLINGEN De Vereniging tot Be- ïoud van de Waddenzee vreest een ex- ilosieve groei van algen, na alarmeren- le berichten uit Westduitsland. Tussen Jorkum en Wangerooge is een algenta- lijt geconstateerd, waaronder binnen ien week het zeeleven verdwijnt. 3 )e toename van de algen is naast het warme veer toe te schrijven aan de grote hoeveelhe- len fosfaten en nitraat in het water. Volgens bioloog Hans Revier, woordvoerder van de waddenvereniging in Harlingen, bedreigen de algen vooral schol, bot en schepdieren. Hier door kan de al sterk uitgedunde zeehondenpo pulatie opnieuw een knauw krijgen. Tot op heden is het Nederlandse deel van de Waddenzee nog van de algenplaag verschoond gebleven. „Dat kan echter ieder moment ver anderen", zegt Revier. „De voorwaarden die tot de vervuiling geleid hebben zijn bij ons precies dezelfde. We gaan er vanuit dat het ieder mo ment raak kan zijn". Nieuwe evacuaties rond Tsjernobyl MOSKOU Drie jaar na de ramp met de kernreactor Tsjernobyl in de Sovjet unie moeten nog eens 11.600 mensen worden geëvacueerd wegens stralings gevaar. Volgens de Opperste Sovjet (parlement) van de Wit-Russische Repu bliek staan de inwoners van het gebied rond Tsjernobyl nog steeds aan sterke straling bloot. Zij moeten de komende vijf jaar het gebied verlaten. Er is geen verklaring gegeven waarom de evacua tie over vijf jaar wordt uitgesmeerd. Na de explosie in de kernreactor in april 1986 zijn 100.000 mensen uit het gebied geëvacueerd. Bij het ongeluk kwamen 31 mensen om het leven. Vliegtuig kerkhof Op een onbekende plaats in de Sovjetu nie staan deze merk waardige vliegtuigen, die als hongerige haaien lucht lijken te happen. Volgens het Russische persbu reau Tass gaat het om toestellen die op grond van het Salt-ll- verdrag van hun kernwapens zijn ont daan en vervolgens richting vliegtuigkerk hof zijn gestuurd. FOTO: TASS /aten met chemicaliën voor de deur van het pand waar de politie n drugs-laboratorium aantrof. FOTO: ANP Politie ontdekt drugs-laboratorium 4 AMSTERDAM De Amsterdamse politie heeft gisteren een la- ioratorium ontdekt waar de chemische drug XTC werd ge- 5 naakt. In het laboratorium in de hoofdstad werden twee ver- lachten aangehouden, een 41-jarige en een 60-jarige man. De olitie werd op het spoor van het laboratorium gezet toen mel- lingen binnenkwamen over rookontwikkeling uit het bewuste land. Toen de politie de deuren van het pand forceerde, trof zij laar het XTC-laboratorium in vol bedrijf aan. Volgens de politie eri varen chemicaliën begonnen te koken en was daardoor stoom intstaan. Vijftien omwonenden moesten tijdelijk hun huis veria- en in verband met gassen die door de kokende chemicaliën rrijkwamen. 'LOMBO Minstens mensen zijn gisteren in !ri Lanka om het leven 'ekomen tijdens verschil- ende gewelddadige beto- jen jingen tegen de aanwezig- ïeid van Indische troepen n het land. India begint 'andaag met de terug rekking van zijn troepen lit Sri Lanka. )e politie opende op verschil- ende plaatsen het vuur op nenigtes die ondanks een uit- [aansverbod dé straat op wa- en gegaan. Tot de manifesta- tes was opgeroepen door het linghalese Volksbevrijdings- ront (JVP). Sinds juli 1987 [ou de extremistische JVP al mgeveer 4.000 mensen ver noord hebben. )e Srilankaanse minister van mitenlandse zaken, Ranjan Wijeratne, gaat vandaag met een delegatie naar India om een tijdschema vast te stellen voor, de terugtrekking van de 45.000 Indische soldaten die sinds 1987 in Sri Lanka ver blijven. De Indische militairen kwamen vandaag precies twee jaar geleden de Srilankaanse regering te hulp in de strijd te gen de Tamilbevrijdingstijgers. Deze verzetsgroep vecht voor onafhankelijkheid. Tot nog toe had India gewei gerd gehoor te geven aan het ultimatum van de Srilankaan se president Ranasinghe Pre- madasa, dat de „Indische vre desmacht" vóór 29 juli moest vertrekken. Tegen de aanwezigheid van de Indische troepen was met name fel geageerd door het extremistische Singhalese Volksbevrijdingsfront, dat zijn gewelddadige acties de laatste tijd sterk opvoerde. "I DEN HAAG Het mi nisterie van WVC heeft gisteren met klem te gengesproken dat Duit se hartpatiënten in Ne derland zullen worden geopereerd, terwijl Ne derlandse patiënten op een wachtlijst worden geplaatst. Ook wil het departement snel met de ziektekosten verzekeraars en andere be trokkenen rond de tafel gaan zitten om te komen tot een oplossing. Het aantal derland dat wacht op een hartoperatie groeit dage lijks. De Nederlandse hart- centra moeten zich echter houden aan het „plannings- besluit hartchirurgie" dat dit jaar in 10.000 operaties voorziet. De verwachting was dat dit voldoende zou zijn, aldus een woordvoer ster van WVC. „Uit de wachtlijsten blijkt echter het tegendeel". Volgens de woordvoerster zijn berichten als zouden Duitse patiënten voorrang krijgen boven Nederlandse hartpatiënten niet juist. „Het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven heeft het mi nisterie laten weten dat zij een verzoek heeft ontvan gen uit West-Duitsland om Duitse patiënten te opere ren. Van de kant van het ministerie is toegezegd dat daar geen bezwaar tegen is, mits dit niet ten koste gaat van Nederlandse patiënten. Het zal echter nog zeker een jaar duren alvorens er structureel een of andere voorziening is voor de op name van Duitsers. Het is dus niet zo dat er nu al Duitse patiënten op de stoep staan om geopereerd te worden en Nederlanders naar Engeland worden overgevlogen". Pagina 3: Onderzoek naar behoefte hartchirurgie Chevrolet op tractorwielen Een Chevrolet op vier gigantische tractor banden, drie meter vijftig hoog en breed, 6000 kilo zwaar, ver pletterde gisteravond tien auto's. Dit gebeur de op het Schevening- se strand, waar ter ge legenheid van de hon derdste aflevering van het tv-programma De Heilige Koe een spek takel werd opgevoerd. De enkele duizenden toeschouwers zagen tussen de auto- en motorraces een klein supershowtje, opge voerd door de Ameri kaan Barry Packard en zijn „grootste S-10 Chevrolet Pick-up ter wereld". Volgens insi ders is de motor een super-charged Che vrolet ,met dubbele carburateurs die 750 pk's ontwikkelen. Het gevolg van al die po wer: donderende deci bels en een Monstert ruck in vogelvlucht. 24 PAGINA'S „Kerken Afrika vreedzaam in competitie met islam" Engwirda heeft alle hoeken van de Kamer gezien Sommige mannen passen beter op hun boot dan op hun vrouw Feyenoord op commerciële toer Totale reorganisatie verpleeghuizen regio Leiden C. de Mooij ereburger van Rijnsburg Veertig jaar BVD: geheim, jn vertrouwelijk, in 't f geniep Selectie gezondheidszorg: ja Staatssecretaris |U speelt bal terug IV De zonsovergave van Lily Slotema GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE 6 SPORT 7/13 LEIDEN 9 OMGEVING 10/11 LAND EN TUINBOUW12 RADIO EN TELEVISIE 14/15 FINALE17 T/M 24 VLUCHTEN GEMIDDELD ANDERHALF UUR LATER SCHIPHOL Acties van ne, lersoneel van de Franse> ■J luchtverkeersbeveiliging ,p lebben gisteren voor ver dagingen gezorgd op de S /luchten tussen Neder- an land en bestemmingen in '^Frankrijk, Spanje en Por tugal. Gemiddeld liepen de vluchten gisteren an derhalf uur oponthoud op. Ook vandaag en morgen wordt rekening gehouden met vertragingen. Ook tijdens het weekeinde van 14 en 15 juli hebben technici in de Franse lucht verkeersleidingscentra het werk neergelegd. Daardoor kon de verkeersleiding toern 20 procent minder vliegver keer accepteren dan was voorzien. Dit leidde tot uren lange vertragingen in het vakantie-charter- Vandaag en morgen zijn voor de drie Nederlandse chartermaatschappijen Mar tinair, Transavia Airlines en Air Holland, opnieuw topda gen in het zomervakantie- vervoer. Vertragingen op de vluchten van en naar Spanje en Portugal werken door op de totale vluchtschema's. Om de problemen zoveel moge lijk te ontlopen wordt ge zocht naar alternatieve rou tes. Daarvoor zijn twee mo gelijkheden: één via Zuid- Engeland en de Atlantische Oceaan, de andere via het verkeersleidingscentrum Frankfurt. In beide gebieden komt echter zeer veel ver keer voor waardoor er ook voor die routes beperkingen gelden. WASHINGTON/JERU ZALEM De Ameri- 3k kaanse president George Bush heeft de ontvoering van de geestelijk leider van de pro-Iraanse Hez- bollah-beweging, sjeik Obeid, door Israëlische commando's afgekeurd. ia„Ik geloof niet dat ontvoering en geweld de zaak van de vrede dienen", aldus de presi dent gisteren in een reactie. Hij zei nog geen contact met de Israëlische regering te heb- 'i° ben gehad over de zaak. De shi'itische leider werd in de nacht van donderdag op vrijdag uit zijn woning in het dorpje Jibshiet in Zuid-Liba- non samen met twee van zijn d, lijfwachten ontvoerd en mee gnomen naar Israel. Een der lijfwacht die zich verzette, ?eni de werd ter plekke dood gescho ten. Het Israëlische leger heeft in een verklaring gezegd dat Obeid is ontvoerd, omdat hij de aanstichter is van geweld dadige acties tegen Israel en omdat hij de Hezbollah-strii- ders aan wapens heeft gehol pen. In Zuid-Libanon wordt echter gespeculeerd over de mogelijk heid dat de sjeik is ontvoerd om hem te kunnen ruilen te-; gen drie vermiste Israëlische soldaten die, naar wordt aan genomen, gevangen worden gehouden door de Hezbollah. De groep houdt ook een aantal westerse gevangenen in gijze ling. Obeid wordt er bovendien van verdacht betrokken te zijn ge weest bij de ontvoering in fe bruari 1988 van de Ameri kaanse marine-kolonel Willi am Higgins, die werkte voor de Verenigde Naties in Liba non. De geestelijk leider sprak toentertijd openlijk zijn goed keuring uit over de ontvoe ring, en beschuldigde de offi cier er van een spion van de inlichtingendienst CIA te zijn. Obeid heeft overigens zelf al tijd ontkend met Hezbollah verbonden te zijn. (ADVERTENTIE) Tril ra r OFF DEALER LEIDEN NISSAN IROELOFARENDSVEEN Lammenschansweg128 Alkemadelaan 1 Tel. 071-310811 Tel. 01713-12866. WASSENAAR Het verkeer op de A44 tussen Wassenaar en Leiden heeft vanacht enige tijd stil gelegen, door een on geval waarbij een gaslek on stond. Op de ventweg naast de autosnelweg raakte omstreeks drie uur ter hoogte van het Mobile-tankstation een auto van de weg. Het voertuig kwam in een sloot terecht en veroorzaakte daarbij een lek in een gasleiding. Bij het ter perse gaan van de krant was het GEB nog bezig met de re paratie van het lek. DC-10 landt zonder neuswiel TORONTO Een DC-10 van Canadian Airlines heeft giste ren op de luchthaven van To ronto een landing moeten ma ken zonder neuswiel. De be manning van de DC-10 wist dat het toestel een wiel had verloren bij het opstijgen van de luchthaven in Rio de Janei ro. Het vliegtuig is zonder pro blemen op de luchthaven ge land. In de afgelopen negen dagen zijn twee DC-10-vlieg tuigen neergestort: op 19 juli in Sioux City in de VS en afgelo pen donderdag in^ Libische hoofdstad Tripoli. (ADVERTENTIE) De Amerikaanse televisie is soms net zo adembe nemend bezig als ons eigen NOS-journaal en de rubriek Brandpunt. Wat ze uitzenden is soms „niet te geloven". Je bent erbij, je zit ernaar te kijken, maar of het waar is, is de vraag. Zo had het tv- netwerk ABC vorige week de primeur dat een Amerikaanse diplomaat in Wenen zou spioneren. Een in het geheim opgestelde camera liet zien hoe de diplomaat een tas overhandigde aan een Sovjet spion. Alleen moest de volgende dag worgen ge meld dat de opname niet echt was geweest. Het ging om een in scène gezette opname. Kijk, zoiets overkomt je niet bij de Leidse Courant. Die krant is niet alleen je geld, maar ook je geloof waard. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1