CeicUe 6omcmt Bush wil bemand station op de maan Zeker 115 doden bij vliegramp VS WMêk rovincie: AVR noet orde op aken stellen 4 w 7 10 13 Bladerend wijzer SPEED SHOP )eel van stakers in Siberië werkt weer Klacht Europese Commissie verrast minister Brinkman Verdachten bekennen overval VANDAAG^ £cidóc(Boiwcmt grandioze opruiming LEGE PLANKENVERKOOP zie pag. 8 Donderdag 20 juli 1989 80ste jaargang no. 24473 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) (.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv, advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Zonnig. Minimumtemperatuur rond 12, middagtemperatuur van 26 graden tot 30 graden. Matige oosten wind. Vooruit zichten voor zaterdag tot en met dinsdag: zonnig en warm. Zon op: 5.45; onder: 21.46. Scheveningen hoog water: 5.35 en 18.04; laag: 1.15 en 13.36 hartziekten al op jonge eftijd aan te pakken ETERMEER De kans op het jgen van hart- en vaatziekten op ;re leeftijd neemt sterk af, als er al de kinderjaren maatregelen wor- getroffen. Het is daarom belang- om kinderen regelmatig te onder ken op de bloeddruk en het cho- erolgehalte. Dat is de belangrijkste comst van een onderzoek door dr. 11a de Mhn, arts aan het Instituut demologie van de Erasmus Uni- siteit in Rotterdam. Bij het onder- k dat in Zoetermeer werd gedaan, •en meer dan vijftienhonderd kin- en betrokken. sjina 13: Sport en beweging van ensbelang Gemak tijdens Vierdaagse Wat de renners in de Tour niet kunnen, kunnen de Vierdaagselopers wel: HH even je gemak ervan ne men in de berm. Van daag hebben de wande laars zeven 'cols' te ne men, de Zevenheuvelen- weg langs Groesbeek. 1 Wie die volbrengt wacht ö:s- morgen een glorieuze in komst in Nijmegen. FOTO: ANP Pagina ll:„Zelfs mijn konijntje gelooft er niet meer in" Politici vrezen rellen bij duel FC Den Haag-Ajax DEN HAAG Haagse politici zien met angst en beven de eerste competitiewedstrijd van eredivisionist FC Den Haag, op zondag 13 au gustus thuis tegen Ajax, tegemoet. £ij denken dat de voetbalsupporters hun aversie tegen de door de KNVB ingevoerde pasjesregeling juist op die dag zullen laten blijken. „Ik weet bijna zeker dat er supportersrellen zullen zijn", zei VVD-raadslid mevrouw Blokpoel- Lotsy gisteren tijdens een vergadering van de commissie politie- en brandweeraangelegen heden. CDA-raadslid Den Duik, zelf ooit voorzitter van FC Den Haag: „Ik ben zeer be zorgd over hetgeen op 13 augustus kan ge beuren". En raadslid Bakker (PvdA): „De po litie zal het druk krijgen tijdens de eerste wedstrijd van FC Den Haag". Werkloosheid blijvend op een lager niveau DEN HAAG Het werkloosheidscijfer in ons land is structureel lager dan vo rig jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er de afgelopen drie maanden gemiddeld 376 duizend werk zoekenden geregistreerd stonden. Ver geleken met de overeenkomstige maan den van het vorig jaar lag dat aantal 46 duizend lager. De afname vindt plaats bij zowel de groep die korter dan een jaar werkloos is, als de groep langdurig werklozen. Vorig jaar waren in de on derzochte periode 171 duizend mensen korter dan een jaar werkloos tegen ge middeld 163 duizend in dit jaar. Bij de langdurig werklozen nam het geregis treerde aantal af met 25 duizend. WASHINGTON De Amerikaanse president George Bush wil dat zijn land een permanent bemand ruimtestation opzet op de maan en de eeste bemande missie naar Mars organiseert. Dit is in regeringskringen in Washington vernomen. De president zal vanavond (om 20.00 uur Nederlandse tijd) een toespraak houden ter gelegenheid van het feit dat twintig jaar geleden een mens voor het eerst voet zette op de maan. Dan zal hij deze plannen ontvou- De president zal in deze toe spraak geen specifiek tijd schema formuleren, zoals president John F. Kennedy ooit deed toen hij voorstelde een Amerikaan op de maan te brengen. Bush zal ook niets over de kostenramin gen zeggen. De nieuwe missies naar de maan en Mars vereisen on getwijfeld miljarden dollars. Het is zeer de vraag of het Amerikaanse Congres dit geld wil vrijmaken. De re gering heeft het nu al moei lijk om van het Congres 30 miljard dollar te krijgen voor een nieuw ruimtesta tion. Zo'n projekt is nu een noodzakelijke tussenstap naar een bemande missie naar Mars. Verwacht wordt dat het Congres niet eens bereid zal zijn de 13,3 mil jard dollar vrij te maken die Bush dit jaar voor de Ame rikaanse ruimtevaartorgani satie NASA heeft gevraagd. Dat bedrag zou minstens moeten worden verdubbeld om de nieuwe missies naar de maan en naar Mars te bekostigen. estolen Rembrandt teruggevonden W YORK/AMSTERDAM ln het veilinghuis Christie's in A' York is een tekening aangeboden die vermoedelijk tien geleden werd gestolen uit het Rembrandthuis in Arnster- n. Het gaat om een stuk papier van ongeveer 7,5 bij 12,5 cen- eter met aan de ene kant een pentekening van Rembrandts uw Saskia en aan de andere kant een van hun zoon Titus. De erts van Christie's hebben de waarde van de tekening op 000 dollar geschat. Bij het Rembrandthuis wil men dat niet Ier meer overnemen, omdat nooit echt is vastgesteld dat de ?ning inderdaad van Rembrandt is. H;j zou ook door een van leerlingen gemaakt kunnen zijn. De tekening is inmiddels rgedragen aan de Amerikaanse douane. Of en wanneer het kje terug komt naar het Rembrandthuis is nog niet bekend, ina 13: Rembrandt bijna anoniem geveild )TTERDAM De Af- Verwerking Rijnmond et er voor zorgen dat niet meer kan voorko rt dat samen met het ishoudelijk afval stof- i worden verbrand die arin niet thuishoren, arvoor moet de interne tg van zaken bij het be- jf worden verbeterd, t is de mening van de idhollandse gedepu- rde Van der Vlist (mi- ïzaken) over de over- dingen van de vergun- igen die zich bij AVR )ben voorgedaan. teren werd bekend dat de Et onder meer 200 ton che- ch afval, waarin concentra- aan pcb's tot 6.000 milli- m voorkwamen, in huis- iovens heeft verbrand, ter- de toegestane norm 50 igram is. Bij verbranding pcb's ontstaan dioxines. Vorige week vrijdag werd be kend dat te hoge concentraties van deze giftige stoffen voor komen in .de melk van koeien die in de buurt van de AVR grazen. Verder is gebleken dat de AVR in 1988 in strijd met de vergunningsvoorschriften 3.600 ton chemisch afval met huishoudelijk afval heeft ver brand, waarbij chloor en zwa vel vrijkwam. Bovendien heeft de AVR 13.000 ton che misch afval in de zes huisvui- lovens verbrand, zonder dat daarvoor de verplichte analy ses zijn uitgevoerd. Volgens Van der Vlist is er-bij het afvalverwerkingsbedrijf sprake van „te gemakkelijke procedures". Hij zal volgende maand met AVR doornemen welke verbeteringen de direc tie in de bedrijfsvoering wil aanbrengen om dit soort over tredingen van de vergunnin gen in de toekomst te voorko men. Pagina ,3: AVR weerspreekt uitkomsten onderzoek rie jaar cel wegens incest N HAAG/LEIDERDORP Wegens het plegen van incest ontucht is een 49-jarige man uit Leiderdorp vanochtend in er beroep veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke gevan- isstraf. Het Gerechtshof in Den Haag nam de eis over van de cureur-generaal. Eerder legde de rechtbank hem een straf i 24 maanden op. Leiderdorper had in de jaren '84 en '85 verschillende malen ïeenschap met zijn nu 15-jarige geadopteerde dochter. Tussen 3 en 1988 pleegde hij ontucht met een pleegdochter, die nu 13 Terwijl op de achtergrond de wrakstukken van de DC-10 nog brandden, werd aan overlevenden van de vliegramp eerste hulp verleend. Later zou het reddingswerk bemoeilijkt worden door de duisternis. FOTO: AP SIOUX CITY De vlieg ramp met een DC-10 van de Amerikaanse lucht vaartmaatschappij United Airlines in de staat Iowa heeft aan zeker 115 men sen het leven gekost. Vol gens United Airlines wa ren er 290 mensen aan boord van het vliegtuig. Van de overlevenden is een aantal zwaar gewond. Precieze gegevens over de aantallen slachtoffers waren rond het middaguur nog niet bekend, omdat de bergings werkzaamheden werden be moeilijkt door de ter plaatse nog heersende nachtelijke duisternis. De DC-10 was op weg van Denver naar Chicago toen problemen ontstonden met het hydraulische systeem, waar mee onder meer het hoogte roer wordt bediend. De gezag voerder vroeg toestemming voor een noodlanding op de luchthaven van Sioux City in Iowa. Bij de landingspoging sloeg het toestel over de kop en brak het in stukken, waar na het in brand vloog. Ver scheidene passagiers wisten op eigen kracht uit de wrakstuk ken te klimmen en zich in vei ligheid te brengen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van de storing in het hydraulische systeem. Bij de plaats Alta, waar de pi loot toestemming vroeg naar Sioux City te vliegen, zijn brokstukken van het vliegtuig „ter grootte van een kleine auto" aangetroffen, met een deel van de motor, aldus ver slaggevers ter plaatse. Pagina 5: Geen paniek onder passagiers DC-10 )SKOU Een deel de bijna 200.000 dui- id stakende mijnwer- in het Koeznetsk- tken in West-Siberië indaag weer gaan rken. overkoepelend stakingsco- had hen daartoe opgeroe- nadat de Sovjet-autoritei- aan de belangrijkste eisen aronder overwerk-en pen sioenregelingen) tegemoet wa ren gekomen. De stakingen in de Oekraïne, in de mijnen in het Donetsk- bekken, blijven zich echter uitbreiden. Het officiële persbureau TASS meldde vanmorgen dat inmid dels 24.000 mijnwerkers in het Koeznetsk-bekken weer aan het werk zijn gegaan. Nog 150.000 mijnwerkers zetten hier echter de staking voort. De acties in de Oekraïne heb ben zich gisteren verder uitge breid. Nu zijn 70 van de 120 mijnen in het Donetsk-bekken buiten bedrijf. Door het ge brek aan kolen staan de staal- en cokesindustrieën in dit ge bied op het punt om stilgelegd te worden. Sovjet-president Michail Gor- batsjov zei gisteren in een toe spraak tot de Opperste Sovjet dat de stakingen van de mijn werkers ook dreigen over te slaan naar andere bedrijfstak ken. Hij zei dat indien dit ge beurt, de regering gedwongen zal zijn tot „zulke extreme maatregelen dat het pijn zal doen". De stakingen braken vorige week dinsdag uit in West-Siberië en werden zater dagavond overgenomen door de mijnwerkers in het Do netsk-bekken. Dit zijn de be langrijkste kolenwingebieden in de Sovjetunie. Pagina 5: Stakers luiden doodsklok voor perestrojka „Acupunctuur even effectief als nep - acupunctuur" MAASTRICHT Acupunc- tuur lijkt even goed te werken als nep-acupunctuur. Het is best mogelijk dat patiënten na een behandeling met acupunc tuur minder last hebben van bepaalde klachten. Twijfelach tig is echter of dit door de be handeling komt, zo blijkt uit een onderzoek van de vak groep epidemiologie van de Rijksuniversiteit Limburg. Dierenliefde (Van onze parlementaire redactie) RIJSWIJK/BRUSSEL Het ministerie van wvc is verrast door de procedure die de Europese Commis sie gisteren voor het Euro pese Hof van justitie in Luxemburg tegen Neder land heeft aangespannen. De Europese Commissie vindt dat Nederland commerciële zenders uit andere landen van de Europese Gemeenschap (EG) niet mag weren. Met name het verbod om buiten landse programma's op de ka bel door te geven als die op Nederland gerichte reclame bevatten, is de commissie een doorn in het oog. De klacht van de commissie is een recht streeks gevolg van de patstel ling die is ontstaan over 'tv zonder grenzen'. De ministers van buitenlandse zaken van de EG konden het hier maandag niet over eens worden. Zij hebben de besluitvorming tot eind september uitgesteld. Het departement van WVC wijst erop dat minister Brink man op zeer korte termijn met een wijziging van de Mediawet zal komen. Daarin worden de beperkingen tegen buitenland se zenders zoals Sky Channel en Superchannel opgeheven. „Maar dat betekent nog niet dat wij Nederlandse commer ciële zenders als TV10 en Vé- ronique zo maar zullen toela ten", aldus een woordvoerster van WVC vanmorgen. „Dat maken wij uiteindelijk zelf wel uit". Pagina 3: Adverteerder re kent op TV10; Hermans (VVD) vreest vertraging commerciële tv SASSENHEIM/HAARLEM Twee van zes verdachten, van de bankoverval maandagmid dag op de ABN-bank in Sas- senheim hebben een bekente nis afgelegd. Het duo wordt vanmiddag voorgeleid aan de officier van justitie en de rech- ter-commissaris. Dat geldt ook voor twee andere verdachten die nog niets hebben losgela ten. Zij worden nog verder verhoord. Twee vrouwen zijn gistermiddag vrijgelaten. Hun aandeel in de overval blijkt zo klein te zijn dat verder vast houden niet nodig werd ge acht. De exacte buit van de overval is inmiddels ook be kend. Het gaat om een bedrag van 243.000 gulden dat in een van de vluchtauto's is terugge vonden, samen met drie pisto- Druk weekeinde DRIEBERGEN Het ko mend weekeinde zal het ge duld van veel vakantiegangers die over de Westduitse auto wegen naar de zon reizen, op de proef worden gesteld. De kans op een verkeerschaos daar is bijzonder groot. Ook in Frankrijk worden de nodige vertragingen verwacht; vooral op zondag als de laatste etappe van de Tour wordt verreden, zal het in de omgeving van Parijs flink druk zijn. In Ne derland worden geen grote problemen verwacht. 16 PAGINA'S Twintig jaar geleden eerste mens op de maan Jaruzelski wil president van de verzoening worden Meedingen naar staatsorders uit EG vaak kansloos en duur WW B jt .172* ÜhI lüHf Kritiek Theunisse en Rooks op rol van Alcala Enquête: Leiden a is geen echte U cultuurstad V Muzikaal afscheid van Voorhoutse school Peter Boon staat model voor nieuwe honkbalteam GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN 9 OMGEVING 10/11/12 KUNST 13 AUTONIEUWS14 RADIO EN TELEVISIE 15 7/12/13 Bladerend door de Leidse Courant worden we weer heel wat wijzer vandaag. Ondanks de barrières, die tegen TV10 en Veronique worden opgeworpen, heb ben de adverteerders er groot vertrouwen in, dat beide commerciële zenders er in het najaar beslist zullen komen. Of dat ook zo is kunnen we pas ver na de verkiezingen van 6 september constateren. Voor die dag - en daarna - heeft nu ook de Staat kundig Gereformeerde Partij zijn programma klaar. Sexlijnen en babbelboxen moeten verdwijnen en de studenten moeten maar weer thuis, in het grote ge zin, gaan wonen. Dit, en nog veel meer leest u van daag in de Leidse Courant: dat beslist elke dag komt en ook wordt gelezen door uit- en thuiswo nende studenten. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1