Moskou waarschuwt stakers voor catastrofe I Bon- 8 vandaaoT 3 4 7 11 12 13 Het fijne mekkende ifvaten in rachtschip TOEZEGGINGEN AUTORITEITEN HALEN NIETS UIT Brinkman wil snel gesprek met TV10 en Véronique Yan der Stoel bemiddelt tussen PLO en Israël CeicUe 6oma/nt Woensdag 19 juli 1989 80ste jaargang no. 24472 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl.6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), (.72,34 per kwartaal Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Zonnig. Minimumtemperatuur ongeveer 12 graden. Middag- temperatuur van 22 graden aan de kust, tot 26 graden in het zuiden van het land. In het weekeinde nog warmer. Wei nig wind. Zon op: 05.44, onder: 21.48; hoog water Scheveningen: 04.55 en 17.25, laag water: 00.41 en 13.00. met speciale rubriek ZIE PAGINA van de UIT-bijlage JXHAVEN De bemanning van het ederlandse vrachtschip „Oostzee" is gis- ravond voor de kust van het Westduitse ixhaven van boord gehaald, nadat in het heepsruim een aantal vaten met het gifti- epichlorhydrine was lek geslagen. Zij n ter observatie in een ziekenhuis opge- >men. De „Oostzee" had 1.000 ton van de (tige stof aan boord en ligt momenteel in monding van de Elbe voor anker. Drie doden bij ongeluk AMBT-DELDEN Door een ver keersongeval in Ambt-Delden zijn vanmorgen drie personen om het le ven gekomen. Een vierde persoon, de bestuurder van een vrachtauto, raakte zwaar gewond en moest door de brandweer worden uitgezaagd. Daarna werd hij per helikopter afge voerd. Volgens de politie is het onge luk op de weg Delden-Goor veroor zaakt door een onvoorzichtig over stekende personenauto, die werd aangereden door een uit de richting Goor komende personenauto. Ver volgens is een vrachtauto op de twee auto's ingereden. Passagiers Veel aanspraak heb je er niet aan als vliegtuigpassagier, maar het is tenminste weer eens iets anders dan anders. Kunstenaar Philipe Durdu (links) uit Brussel exposeert volgende week zijn beelden van papiermaché in New York. En waarom zou je ze dan niet gewoon vervoeren in vliegtuigstoelen? FOTO: ANP Verse sneeuw op Zugspitze BONN Op de Zugspitze in de Bei erse Alpen is hartje zomer een vers pak sneeuw gevallen. Een overtrek kend koufront uit het noordwesten ging gisteren met neerslag gepaard. Boven 2000 meter kwam die in de vorm van sneeuw. De Zugspitze is met 2962 meter de hoogste berg van de Bondsrepubliek Duitsland. Hij is te vinden in de buurt van de bekende wintersportplaats Garmisch-Parten- kirchen, vlak bij de grens met Oos tenrijk. Van wintersport op de verse sneeuw kan overigens geen sprake zijn. De kabelbanen die de skiërs er heen zouden moeten brengen, zijn buiten bedrijf. Iraks hield egevens iver dioxine chter (Van onze parlementaire redactie) EN HAAG Minister raks van landbouw heeft oorkomen dat minister ijpels van milieubeheer vee weken geleden al ;t bericht de wereld in tuurde dat melk van vee- ouders in de buurt van laardingen en Maassluis iet dioxine is vergiftigd. wee weken geleden was er lar één monster van de ismette melk beschikbaar. wilde daarom eerst ver- irgaand onderzoek van het ijksinstituut voor Volksge- mdheid en Milieuhygiëne 1IVM) afwachten, p verzoek van Braks werd aarom een passage over ioxine uit een rapport van de andelijke Commissie Coördi- atie Afvalbeleid over afval an het ministerie van milieu eheer geschrapt. „Ik wilde :erst maatregelen nemen om paniek te voorkomen. Boven- Minister Braks FOTO: DIJKSTRA dien wilde ik absolute zeker heid hebben", zei Braks in het Agrarisch Dagblad van giste ren. Minister Nijpels dacht daar anders over en wilde meteen met de informatie naar buiten komen. In een vertrouwelijke brief aan de voorzitters van de vaste Kamercommissies voor mi lieubeheer, landbouw en volksgezondheid heeft Nijpels gemeld dat er iets aan de hand was in het Lickebaertgebied bij Vlaardingen. Vorige week waren alle gegevens bekend en zijn de Kamercommissies ingelicht over de vergiftiging* van de zuivelprodukten. Pagina 3: „We moeten alleen onze groente goed wassen" MOSKOU De stakin gen van mijnwerkers in het westen van Siberië en in de Oekraïne brei den zich nog steeds ver der uit, ondanks de te gemoetkoming door de regering aan een aantal eisen van de stakers. Volgens de autoriteiten beginnen de stakingsac ties een bedreiging te vormen voor de staalin dustrie en de elektrici teitscentrales, die zijn aangewezen op de aan voer van kolen. Precieze gegevens over het aantal mijnen waar het werk is neergelegd zijn moeilijk te verkrijgen. Maar de schatting is dat in totaal meer dan 120.000 mijnwerkers in de twee belangrijkste steenkoolge- bieden van de Sovjetunie meedoen met de staking. Berichten dat de stakingen zijn overgeslagen naar het derde belangrijke mijnge- bied, Karaganda in Ka- zachstan zijn door het offi ciële persbureau TASS te gengesproken. Wel zijn volgens TASS al leen al in West-Siberië ze ker 160 bedrijven in de kolenverwerkende, de electronische, de lichte en de machine-industrie de dupe van de mijnstaking. TASS waarschuwde dat het kolengebrek „een ca tastrofe" kan veroorzaken. De stakende mijnwerkers lijken weinig waarde te hechten aan de toezeggin gen die tot nu toe door de autoriteiten zijn gedaan. „Veel stakers zijn kenne lijk geïrriteerd, zij geloven niet langer in de eindeloze beloften van plaatselijke functionarissen en centra le instanties over de ver betering van de werk- en levensomstandigheden", aldus TASS. Politburo-lid Nikolai Sljoenkov beloof de gisteren in het Koe- znetsk-bekken tijdens een massa-bijeenkomst met 30.000 stakers onder meer een grotere aanvoer van voedsel en gebruiksgoede ren zoals zeep en waspoe- der, betere betaling van nachtwerk, langere va kanties en verdubbeling van de groothandelsprij- zen voor steenkool. )VER OPNAME IN NEDERLANDS BESTEL (Van onze parlementaire redactie) )EN HAAG Minister rinkman van WVC wil og vóór de kabinetsfor matie met TV10 en Véro- j ique gaan onderhande len over het legaal opne men van deze zenders in het nationale omroepbe stel. Volgens een woordvoerster van WVC heeft Brinkman haast, omdat TV 10 en Véro nique al in oktober willen beginnen met uitzenden. De minister is op dat moment liever in gesprek met Joop van den Ende en Lex Har ding dan dat hij hen officiëel de toegang tot de kabel moet ontzeggen. TV 10 en Véronique moeten met dat laatste overigens wel ernstig rekening houden. „Ons beleid is erop gericht de U-bocht-constructie de pas af te snijden", aldus de woordvoerster. WVC zal niet toestaan dat TV10 en Véro nique vanuit Italië respectie velijk Luxemburg hun pro gramma's naar Nederland gaan zenden. Minister Brink man voelt zich juridisch erg sterk staan, nu de Europese Commissie heeft uitgespro ken dat TV10 en Véronique géén echt buitenlandse zen ders zijn en dus ook geen rechten kunnen ontlenen aan de Europese regels. Pagina 3: Uitzenden in Ne derland gaat commerciële tv geld kosten 'resident Cenya steekt lagtanden 3 n brand AIROBI In Kenya is gis- ren 12.000 kilo ivoor ter aarde van zes miljoen gulden erbrand als gebaar voor de rijd om het behoud van de frikaanse olifant. President aniel Arap Moi, die in het ationale-park van Nairobi de and stak in de stapel ivoor, van een historische stap ïen verschrikkelijke mi- eu-tragedie" te voorkomen. laden zeggen meer -dan oordenzei Moi voordat hij stapel slagtanden aanstak. Cenya kan de wereld niet ragen te stoppen met het ko- ?n van ivoor en tegelijkertijd 'lf ivoor verkopen", aldus de resident. ijn land leidt een campagne oor een wereldwijd verbod 1 de handel in ivoor, en het brand steken was een bood- hap aan olifantenstropers it Nairobi de ivoorhandel als sloten beschouwt. Het mees ivoor was in beslag geno- ien op stropers, die er verant- 'oordelijk voor zijn dat in de igelopen tien jaar het aantal ifanten in Kenya daalde van 000 tot 17.000. enya heeft, met steun van Uurland Tanzania, de Con- ie van internationale han- in bedreigde diersoorten Pgeroepen de ivoorhandel te erbieden tijdens de bijeen- omst van de organisatie in ktober in Zwitserland. De EG de Verenigde Staten steu- en de stap. Maar zuidelijke frikaanse staten - waaron- Zimbabwe en Botswana -, zeggen de stroperij redelijk ider controle te hebben, wil- van een verbod niets we- •n omdat zij de inkomsten uit ïgale ivoorhandel hard nodig j-bben. Het aantal Afrikaanse pariten wordt nu geschat op PO-000, tegen 1,5 miljoen tien geleden. De door president Moi aangestoken stapel slagtanden vatte snel vlam, omdat het van te voren met een brandbare vloeistof was overgoten. FOTO: EPA (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Max van der Stoel, oud-minister van buitenlandse zaken (PvdA), heeft eind vorige maand een bemiddelings poging gedaan tussen Is raël en de PLO. Een woordvoerster van het ministerie van buiten landse zaken heeft dat vanmorgen bevestigd. In afzonderlijke gesprekken met PLO-topman Abdullah Hourani en de Israëlische onderminister van financiën Yossi Beilin „heb ik gepoogd heel duidelijk uit te vinden waar knelpunten liggen, me ningsverschillen, en waar mogelijk een een begin van overeenstemming is", aldus Van der Stoel in De Volks krant van vanmorgen. De PLO-topman en de Israë lische onderminister waren eind juni tegelijkertijd in Ne derland. Beide partijen heb ben dat zorgvuldig geheim gehouden. De gesprekken met Van der Stoel hebben niet geleid tot een ontmoe ting tussen Hourani en Bei lin. Een gezamenlijke ver klaring zou op het laatste moment zijn afgeblazen. Van der Stoel stelt zich ove rigens bescheiden op over zijn bemiddelaarsfunctie. Naar eigen zeggen heeft hij beide gesprekspartners slechts zijn „eigen indruk ken" van de andere partij overgebracht. Van der Stoel zegt wel verder beschikbaar te blijven als bemiddelaar om op die manier aan het vredesproces in het Midden- Oosten bij te dragen. Volgens een woordvoerster van het ministerie van bui tenlandse zaken is minister Van den Broek wel op de hoogte van, maar niet be trokken bij de bemiddelings poging van Van der Stoel. Telefoonstoring in kop Noord-Holland HAARLEM Door een soft- warefout is het telefoonver keer van en naar de kop van Noord-Holland gisteravond ernstig gestoord geweest. De storing ontstond bij uitbrei dingswerkzaamheden in de di gitale telefooncentrale in Alk maar. De storing was om half elf al grotendeels verholpen. Vanaf dat moment kwam het telefoonverkeer weer lang zaam op gang. Vanaf kwart voor twaalf was nergens meer sprake van problemen. Neo-nazi op vrije voeten BAMBERG Karl-Heinz Hoffmann, de voormalige leider van de neo-nazistische organisa tie Wehrsportgruppe Hoffmann, komt vrijdag vrij. Hoffmann was in 1986 tot negen jaar ge vangenisstraf veroordeeld we gens het martelen van leden van zijn organisatie. Hij komt vervroegd vrij wegens goed ge drag. Hoffmann werd ook be schuldigd van de moord op de joodse uitgever Shlomo Lewin en diens vriendin Franziska Birkman in Neurenberg in 1980. Verdachten Kampense moord vrijgelaten KAMPEN De 27-jarige man en de 25-jarige vrouw die afgelopen vrijdag zijn aangehouden in verband met de moord op de 19-jarige stu dente Ceciel Bot, zijn in op dracht van de officier van justitie in vrijheid gesteld. Uit het nader ingestelde on derzoek en diverse getuigen verhoren is hun betrokken heid bij de moord op de Kamper studente niet geble ken. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. 14 PAGINA'S Terug naar: Pietersberg Het gevaar loert op de boerderij Grieks parlement onderzoekt corruptie Papandreou De grote bruine beer bestaat niet meer Voetbal missionaris wordt gedreven door enthousiasme Leiden snel volgebouwd Provincie dreigt aanleg RW 11 af te dwingen in Hazerswoude Maaike Leeuwenburgh enige Nederlandse American Eagle GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE 6 KUNST 6 SPORT 7/8 RADIO EN TELEVISIE 9 LEIDEN 11 OMGEVING 12/13 Een heel belangrijke dag vandaag in de Tour de France. Dus zit iedereen aan de buis gekluisterd. Behalve dan al die wandelaars rondom Nijmegen, die vandaag de tweede dag van de Vierdaagse bele ven. Straks hebben die immers altijd nog de Leidse Courant, waarin ze niet alleen lezen hoe het met Steven Rooks en de rest van het peloton is afgelo pen, maar ook hoeveel van de gisteren vertrokken 29.888 wandelaars uit eigen gelederen er vandaag weer aan de start verschenen van deze 73e editie van dit wandelevenement. Want er kan zowel van het een als het ander nog zo veel op de televisie te zien zijn, het fijne lees je er eigenlijk pas over in de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee wc proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N.B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd 1®, Ceidóe Oowia/nt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1