Leiden en Den Haag in de ban van Bush Bon: 3 5 7 8 9 BROCCOLI EN RUNDERVINKEN Aan de hand Herbert von Kara jan overleden S CDA biedt ruimte Voor commerciële omroepen Vertragingen Schiphol zo goed als voorbij VANDAAG loskou: Rookpluim uit nderzeeër was oefening 99 Gorbatsjov wil meepraten over wereldeconomie £cidóc(2outorit t £cicUc0omcmt Uitgave Westerpers, behorend totSi|thoff Pers, Apolhekersdiik 34.2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244 Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank.: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut. betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f,0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Maandag 17 juli 1989 80ste jaargang no. 24470 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Losse nummers f 1,10 Wolkenvelden, later op de dag perioden met zon, overwegend droog. Minimumtemperatuur rond 12, middagtemperatuur circa 19 graden. Matige, over dag af en toe krachtige wind, uit noordwest tot noord. Zon op: 5.41; onder: 21.50. Scheve- ningen hoog water: 3.39 en 16.10; laag: 11.56. )elftse vrouw doodgestoken SLFT De politie van Delft heeft nog geen spoor vonden van de dader van de steekpartij waarbij in de cht van zaterdag op zondag de 32-jarige W. Bres om t leven kwam. ik omtrent een mogelijk motief van de dader tast de litie nog volkomen in het duister. De vrouw werd ïstreeks 3 uur in de Delftse Muijskenstraat, een door n parkachtige omgeving leidende weg, van haar fiets sleurd en met acht messteken gedood, lar stoffelijk overschot werd korte tijd later door een wóner uit de omgeving gevonden. Voor zover men nu toe heeft kunnen nagaan is aan de steekpartij en vechtpartij voorafgegaan en is er evenmin sprake n een seksueel misdrijf. De vrouw, die lid was van dansgroep, had zaterdagavond een uitvoering gege- n in het ontspanningsgebouw De Tent in het Agneta- rk in Delft. Ze was op weg naar huis toen zij werd igevallen. Onderzoek naar alle verbrandingsinstallaties DEN HAAG In opdracht van het ministerie van milieubeheer verricht het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in Bilthoven onderzoek naar de uitstoot van dioxine bij alle twaalf installaties voor de verbranding van huisvuil en bedrijfsafval. Omdat de giftige stof moeilijk te meten is, neemt het onderzoek volgens een woordvoerder van het ministerie nogal wat tijd in beslag. Hij schat dat het nog wel enkele we ken kan duren voordat de resultaten van het on derzoek bekend zijn. Vast staat nu al dat de vuil verbrandingsinstallaties aan veel strengere eisen moeten gaan voldoen wat betreft de uitstoot van de rookgassen. WENEN De Oostenrijkse dirigent Herbert von Karajan is gistermiddag op 81-jarige leeftijd in zijn woning vlakbij Salzburg plotseling over leden. Von Karajan verkeerde al enkele jaren in slechte gezondheid en had de laatste tijd grote moeite het podium op te lopen. Ondanks zijn zwakke gezondheid kwam zijn dood onver wacht. Herbert von Karajan leidde dertig jaar lang de Berliner Philharmoniker, tot hij dat na steeds terugkerende onenigheid over zijn autori taire aanpak de rug toe keerde. Daarnaast was hij vele tientallen jaren de stuwende kracht ach ter het befaamde Salzburger Festival. Voor dit festival repeteerde hij zaterdag nog voor Verdi's opera „Un ballo in Maschera", waarmee het op 27 juli zou worden geopend. Pagina 10: Herbert von Karajan zowel be wonderd als verguisd Olie in rivier: grote vlammenzee MOSKOU De rivier de Noren in de Oekraïne in de Sovjetunie heeft vijf uur lang over een groot aantal kilometers in vuur en vlam gestaan. Het water vloog in brand, doordat een voorbijganger per ongeluk een brandende siga ret in de rivier had gegooid. Af gelopen maandag was 4000 kubie ke meter olie in de rivier ge stroomd, nadat een bulldozer per vergissing een pijpleiding had be schadigd. Twee bruggen en een tractor nabij het dorpje Malje Moski werden vernield. De voor bijganger liep ernstige brandwon den op. LEIDEN/DEN HAAG Een toespraak in de Leidse Pieterskerk over de Oost-West-rrelatie en de officiële opening van een expositie over de Pilgrim Fathers zijn de belangrijkste ceremo niële handelingen die de Amerikaanse presi dent George Bush van middag verricht tijdens zijn bliksembezoek aan ons land. De komst van de president, met in zijn kielzog een ge zelschap van circa 800 auto riteiten, veiligheidsmensen en journalisten, is precies volgens het strakke, door de Amerikaanse ambassade opgezette, tijdschema verlo pen. Het presidentiële vlieg tuig, Air Force 1, en twee andere Boeings arriveerden om acht minuten over tien op een winderig Schiphol. De president stapte om kwart over tien uit en werd verwelkomd door koningin Beatrix, prins Claus, pre mier Lubbers en minister Van den Broek. In Leiden is het Rapenburg, waar president" Bush en ko ningin Beatrix wellicht een stukje te voet zouden gaan, schoon gepoetst. Twee orga nisaties in Leiden hebben aangekondigd maandagmid dag het bezoek van de pre sident te zullen aangrijpen om hun ongenoegen te ui ten over het Amerikaanse beleid met betrekking tot respectievelijk Zuid-Ameri- ka en het Amerikaanse abortusbeleid. Daar tegen- Met spandoeken worden president Bush en zijn vrouw in Leiden welkom geheten over bestaat bij burgemees ter C. Goekoop van Leiden de indruk dat ongeveer 10.000 mensen Bush en zijn gevolg zullen komen toejui chen. In Den Haag, waar parke ren langs de presidentiële route niet was toegestaan, bleef vanochtend een ver keerschaos uit. Maar de maatregelen hebben wel tot vele problemen geleid. Dit weekeinde was de speciale informatietelefoonlijn van FOTO: WIM VAN NOORT de politie overbezet en zijn 160 geparkeerde auto's weg gesleept. Pagina 3: Binnenstad schoon voor Bush PARTIJBESTUUR ONVERWACHT OVERSTAG: (Van onze parlementaire redactie) BUSSUM Het partijbe stuur van het CDA heeft zaterdag onverwacht zijn principiële verzet tegen de toelating van commerciële omroepen in Nederland opgegeven. In een wijzi gingsvoorstel op het con cept-verkiezingsprogram ma werd vastgelegd dat deze omroepen, indien ze worden toegelaten, fors voor het gebruik van de kabel zullen moeten beta len. Dat geld kan dan onder meer gebruikt worden om de pu blieke omroepen te versterken en te voorkomen dat deze het onderspit delven. Lubbers noemde de opmars van commerciële tv zaterdag tijdens het partijcongres in Bussum een feit. „En volgens mij op zichzelf geen drama tisch feit", aldus de premier die benadrukte dat het CDA zijn ogen voor de Europese wetgeving niet kan sluiten. Hij suste ongeruste partijgenoten die zich zorgen maken over de toekomst van KRO en NCRV met de woorden: „Het gaat er niet om nieuwe ontwikkelin gen categorisch te verbieden. De kern ligt in het waarbor gen van een pluriform publiek bestel". De tekst van het verkiezings programma werd door het be stuur gewijzigd nadat vrijdag de kieskring Den Haag al veel steun had weten te verwerven voor zijn voorstel commerciële tv in Nederland expliciet toe te staan. De uiteindelijke me dia-paragraaf zet nu de deur voor de commerciële omroe pen op een kier. Pagina 4: Geen vrij baan voor TV10 en Véronique SCHIPHOL De situatie op Schiphol als gevolg van acties van de Franse luchtverkeers beveiliging was vanmorgen ,,zo goed als normaal". De ver tragingen waren gereduceerd tot enkele minuten. Alleen en kele chartervliegtuigen die te laat waren teruggekomen, ver trokken een uur later dan het geplande tijdstip naar het zui den. Gisteren hadden 43 charter vluchten te kampen met ver tragingen variërend van veer tig minuten tot vier uur; zater dag waren er zelfs vertragin gen van zeven uur. Dë char termaatschappijen Martinair, Transavia en Air Holland waarvan het totale vluchtsche- ma in de problemen was geko men, sloegen op buitenlandse luchthavens de handen ineen. Waar mogelijk werden passa giers van elkaar meegenomen, om zo de vertragingen voor deze reizigers zo klein moge lijk te houden. Twee retour vluchten die zwaar vertraagd waren, kopden daardoor wor den geannuleerd. Degenen die dit weekeinde per auto in de richting van Oostenrijk reden, hadden te maken met enorme files in de Bondsrepubliek. De langste file bedroeg meer dan honderd kilometer. Pagina 3: Stoelen op retour vluchten waren niet alle maal bezet 16 PAGINA'S Boeren van Maasland bezorgd over hun kaas hart dragen Sluitstuk van revolutiefeest verborgen achter rookgordijn Veel meer bezoekers voor Leidse Lakenfeesten Raadslid verwijt Alphense wethouder doofpot-politiek Het dagboek van een nachtmerrie GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 4/5 KUNST 6/10 LEIDEN 7 OMGEVING 8 RADIO EN TELEVISIE 9 SPORT 11 T/M 16 NMB-ALPHEN OVERVALLEN ALPHEN AAN DEN RIJN Een met een carnavalsmasker uitgedoste man heeft vanmorgen rond half tien de vestiging van de Nederlandse Middenstands Bank (NMB) aan de Julianastraat in Alphen overvallen. Hij stapte met een apenmasker voor het gezicht de bank binnen, waarna hij een personeelslid bedreigde met een vuurwapen. De man ging er vandoor met een onbekend bedrag aan de geld. Het gaat volgens politiewoordvoerder L. Wiltenburg waarschijnlijk om een niet al te groot bedrag. Mede werkers van de bank waren vanmorgen vroeg nog aan het tel len hoeveel er is meegenomen. De man stapte na de overval in een gereedstaande groene Audi. De auto werd vijf minuten later leeg terug gevonden op het achter het bankgebouw gelegen par keerterrein in de Paradijsstraat. pLO De Noorse reuring eft de ambassadeur van de Ivjetunie op het matje geroe- h om tekst en uitleg te ge- bi over wat gisteren opnieuw p brand leek aan boord van p Sovjetonderzeeër in de B"a- ntsz-zee. Ilgens een woordvoerder p het Noorse ministerie van lensie ontkent de Sovjetunie ft er sprake was van brand. K zou slechts een „oefening" p geweest. „Wij weten niet kt wij met deze informatie pmoeten", aldus de woord erder. f Noorse autoriteiten meld- p gisteren dat er brand was uitgebroken aan boord van een Sovjetonderzeeër van de Alpha-klasse in de Barentsz zee, op 120 kilometer ten oos ten van de Noorse stad Vardö. Een Noors marine-schip had een rookpluim uit de dooi kernenergie aangedreven on derzeeër zien komen. Late: gemaakte luchtopnamen van de onderzeeër, die op de Noor se televisie werden getoond, leken echter te bevestigen dat er niets ernstigs aan de hand was. Er viel geen rook te zien of sporen van schade en het vaartuig voer met vrij hoge snelheid op eigen kracht rich ting thuishaven. tADVERTENTIE Met de duim in de mond toekijkend, of joelend en in de handen klappend, de kinderen die gisteren tijdens het North Sea Jazz Festival het voor hen bestemde „Gigs for kids" mee maakten waren hoe dan ook diep onder de in druk. Ze kregen onder meer optredens voorge schoteld van een acht jarig jazz-zangeresje en van een doedelzakspe ler. Het festival trok dit jaar volgens schattingen van de politie 62.000 mensen naar het Con gresgebouw, die vooral op zondag zorgden voor een ongekende ver keerschaos. De organi satie van het festival zegt in totaal 55.000 mensen binnen de poorten te hebben ge had. FOTO: PETER VAN MULKEN Pagina 6: Verbijste rend optreden drum mers uit Burundi Op dezelfde dag dat Steven Rooks de vijftiende etappe van de Tour de France won en dat bij de vliegbasis Valkenburg de zogenaamde vredes-acti- visten in de aanval gingen, maakten Leiden en Den Haag zich op voor een hoog bezoek. Met het weg slepen van auto's en het plaatsen van allerlei ver sperringen. Want na de top in Parijs daalde VS- president Bush vandaag, een kwartier eerder dan de afgesproken tijd, af naar de lage landen. Waar overigens tal van andere vliegtuigen vanuit het zui den uren juist te laat neerdaalden of vertrokken. Maar waar in elk geval de Leidse Courant vandaag weer overal in de bus ligt. Om haarfijn uit te leg gen wat er allemaal in de wereld aan de hand is. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. [Ike dinsdag en woensdag lebben we groente en vlees y.*rjs de aanbieding m proccoli, 100 gram Rundervinken,^ Voorletters: Adres: ands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. PARIJS De leiders van de zeven rijkste westerse industrielanden (G-7) hebben voorzichtig posi tief gereageerd op de brief van Sovjetleider Michail Gorbatsjov. In een schrijven aan de G-7 deed Gorbatsjov de suggestie dat zijn land nauwer wordt be trokken bij de internationale economische coördinatie. De Sovjetunie, aldus Gorbatsjov, wil volledig meepraten en - spelen in de wereldeconomie. Het was voor het eerst dat de leider van de Sovjetunie direct contact zocht met de Groep van Zeven tijdens hun jaarlijk se vergadering. Gorbatsjov had zijn brief gericht aan de Franse president, als gastheer van de G-7, met het verzoek deze door te geven aan de an dere zes deelnemers aan de top. „Onze perestroika (poli tiek van hervormingen) is on deelbaar verbonden met een beleid gericht op een volledige en veelomvattende deelname aan de wereldeconomie", aldus Gorbatsjov. Hij voegde daar aan toe dat „de wereld alleen maar kan profiteren van het openstellen van een markt zo groot als de Sovjetunie". De Verenigde Staten lieten bij monde van Marlin Fitzwater, de woordvoerder van het Wit te Huis, weten dat zij de ver klaring van de Sovjetpresident „positief en ondersteunend" vinden. De Westduitse bonds kanselier Kohl acht de brief „opmerkelijk en op een welge kozen tijdstip", zo zei zijn woordvoerder. Pagina 5: Bush: Sovjetunie moet nog veel hervormen Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1