ËeicUe 6omcwit CDA stemt tegen commerciële tv I finale 28 Rooie oortjes A Geestelijke handicap geen criterium voor behandeling 9.90 VA1 3 4 25 Zaterdag 15 juli 1989 80ste jaargang no. 24469 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (inch 6% BTW) f 24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten 1.0,60 per mm. Fax: 07.0-902702 tbv, advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur j.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Qnvlee. Losse nummers f. 1,10 Wolkenvelden en hier en daar wat regen of motregen. Tem peratuur ca. 18 graden. Matige, aan de kust nu en dan krachti ge, noordwestelijke wind. Ko mende dagen wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Overwegend droog. Zon op: 05.39; onder: 21.52. Hoog water Schev.: 01.10 en 13.40; laag w.: 08.45 en 21.36 uur. Uitkeringen krijgen één procent extra DEN HAAG Mensen die een uitkering krij gen, gaan er vanaf 1 januari volgend jaar 0,9 irocent op vooruit. Het kabinet ziet ervan af I voor 1990 een wet in te dienen waardoor de uitkeringen opnieuw voor een jaar bevroren 5 jouden kunnen worden. Over de salarissen <an de ambtenaren en de trendvolgers heeft iet kabinet nog geen besluit genomen. Premier Lubbers heeft dit gisteren na afloop van het aatste kabinetsberaad voor de vakantie be- tend gemaakt. De kosten voor de koppeling van de uitkeringen aan de lonen bedragen 525 miljoen gulden. Wat er verder in het jaar met de uitkeringen gebeurt hangt volgens Lubbers if van vervangende wetgeving van het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer. Prinses Juliana zal over een maand vermoedelijk geheel zijn hersteld. foto: anp Prinses Juliana breekt ribben DEN HAAG Prinses Juliana (80) heeft tijdens haar vakantie in Porto Er- cole (Italië) twee ribben gebroken toen zij in haar villa uitgleed en op de trap viel. De prinses werd in het naburige Orbetello- ziekenhuis behandeld. Ze voelde zich fit genoeg om gisteren een tochtje op het prinselijk jacht te maken. Ze kan haar vakantie ge woon voortzetten. Naar verwachting zal ze over een maand geheel hersteld zijn. China verkoopt 'ware verhaal' oproer op video PEKING De Chinese regering heeft haar propa gandamachine tegen het recente 'contra-revolutionai re oproer' op volle toeren gebracht. Voor buitenlan ders is een videoband op de markt gebracht met de titel 'Het ware verhaal van het oproer'. De videoband toont beelden van de verkoolde lijken van militairen die de dood hebben gevonden en van groepen activis ten die militairen met stenen bekogelen. De video band kost 30 yuan (17 gulden). Tegen de zin van president Bush heeft de Ameri kaanse Senaat zich gisteren uitgesproken voor extra economische sancties tegen China. De stemverhou ding was 81 tegen 10. Twee weken geleden stemde het Huis van Afgevaardigden voor hardere straf maatregelen na het bloedige militaire optreden tegen de studentenbeweging. Peking wil grondwet Hongkong snel bespreken HONGKONG China is van plan de grondwet voor Hongkong na 1997 volgend voorjaar ter goedkeuring voor te leggen aan het Chinese Nationale Volkscongres. Groot-Brittannië had er bij China op aangedrongen daarmee te wachten om nog wijzigingen in het ontwerp te kunnen aanbrengen. De wet moet de basis vormen voor de naleving van de Brits-Chinese overeenkomst uit 1984, waarin de teruggave van de Britse kroonkolo nie aan China wordt geregeld. Na de recente gebeurte nissen in China is in Hongkong het vertrouwen in de toekomst sterk afgenomen. De Britse minister van bui tenlandse zaken Sir Geoffrey Howe heeft gezegd dat verschillende onderdelen van de wet herziening behoe ven. Hij toonde zich vooral bezorgd over een bepaling die het China toestaat in Hongkong de noodtoestand af te kondigen. PARTIJRAAD BUIGT ZICH VANDAAG OPNIEUW OVER BESTEL BUSSUM Hoewel er in het CDA stemmen opgaan om het fanatie ke verzet tegen de komst van commerciële omroepen te verzach ten, zullen de christen democraten hun verkie zingsprogramma op dit punt naar verwachting niet bijstellen. Gisteren, op de eerste dag van de tweedaagse partij raadsvergadering in Bus- sum, werd een voorstel van de afdeling Den Haag om zenders als TV 10 en Véro- nique onder bepaalde voor waarden toe te staan met een minieme meerderheid verworpen. Vanmorgen zou het voorstel opnieuw in stemming komen. Overigens nam gisteren niet de gehele partijraad aan de stemming deel. Het amen dement-Den Haag kwam aan de orde in een 'deel raad', waar het met slechts één stem verschil werd af gewezen. Aangenomen moet echter worden dat deze stemverhouding niet representatief was voor de gevoelens in de partijraad als geheel. De afdeling Den Haag vond het stemmen- verschil in de deelraad ech ter zo klein dat zij het par tijbestuur ertoe wist over te halen het voorstel vandaag alsnog aan de voltallige par tijraad ter. beoordeling voor te leggen. (ADVERTENTIE) VANMIDDAG NA 17.00 UUR IS DE NIEUWE WOONINFO UIT Neem mee uit de wooninfo-box bij de etalage aan de Zonnebloem van ons kantoor of bel Van Beukering Rfl Makelaardij Zonnebloem 72 Leiden, 071-214521 Karolusgulden 44 Leiderdorp Brinkman wil uitkeringen meer op maat DEN HAAG Minister drs. L. Brinkman (WVC) wil dat sociale diensten strikter gaan kij ken naar toekenning van uitkeringen. Ook meent hij dat vrijblijvend afwij zen van aangeboden werk moeilijker gemaakt moet worden. Dat zegt hij in een interview met onze krant. De minister, die ge noemd wordt als de toe komstig fractievoorzitter van het CDA, pleit voor meer financiële verant woordelijkheid van ge meenten bij het uitkeren van bijstandsgelden. ,Het mag niet langer gebeu ren dat wat mijnheer Jansen krijgt ook meteen aan me vrouw Pietersen wordt uit gekeerd. We zullen de uitke ringen selectiever moeten uitdelen en de gelijkheid in. dat opzicht moeten laten af nemen", aldus Brinkman die gemeenten meer ruimte wil geven voor een eigen bij- standsbeleid. In hetzelfde interview zet Brinkman de euthanasie kwestie op slot. „Wat mij be treft is die kwestie niet on derhandelbaar bij de kabi netsformatie". Hij kondigt directe voorlichting t aan, waarbij hij duidelijkheid wil scheppen voor medici en verplegend personeel ten aanzien van situaties waarbij sprake is van vraag naar eu thanasie. „Ik wil een einde maken aan situatie dat de kwestie rond de euthanasie wetgeving uitsluitend een discussie tussen juristen wordt". Pagina 6: „Over euthanasie kun je niet onderhande len" UTRECHT v— Bij een noodzakelijke medische ingreep mag een geestelij ke handicap geen reden zijn om die ingreep niet uit te voeren. Ook kan de geestelijke handicap geen selectie-criterium zijn als, bijvoorbeeld door schaar ste, een bepaalde behan deling of voorziening niet voor alle patiënten be schikbaar is. voorgeestelijk gehandicapten dezelfde regels gelden als voor alle andere burgers. Dat heb ben minister Brinkman en staatssecretaris Dees van WVC gisteren geschreven in een brief aan de Vereniging Fede ratie van Ouderverenigingen. De federatie vroeg de vaste kamercommissies voor justitie, volksgezohdheid en gehandi captenbeleid in maart om op heldering over de zaak van een pasgeboren mongooltje waarin de arts op verzoek van de ouders besloot het kind te laten overlijden door het niet te opereren aan een darmafs luiting. De Hoge Raad besloo' onlangs de betrokken arts nie strafrechtelijk te laten vervol ^6n Daarom vinden Brink man en Dees het nu „niet pas send" op de „bijzondere aspec ten van dit individuele geval' in te gaan. In antwoord op vragen van de Kamerleden Laning, Bóersema en Van der Burg van het CDA over wel of niet behandelen van geestelijk gehandicapte pasgeborenen, antwoordt de minister dat de Gezondheidsraad snel om ad vies zal worden gevraagd. Dubbel vuurwerk Na de militaire parades, de opera's en het vele proto col rond de ontvangst van tientallen staatshoofden, werd de viering in Parijs van de 200e verjaardag van de Franse Revolutie gisteravond verplaatst naar een bijna carnavales ke happening op de Champs Elysées. Ook bo ven de Are de Triomphe barstte het vuurwerk los. Maar vuurwerk was er ook dank zij de Britse premier Thatcher, die in interviews voor haar vertrek naar Pa rijs had gezegd dat het concept van de mensen rechten niet is „uitgevon den" in de Franse Revolu tie in de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burgers, maar 500 jaar eerder, in de Britse Magna Charta, alsmede in de De claration of Rights uit de 18e eeuw, en in de Glo rious Revolution van 1688. De premier werd in Parijs onthaald op boegeroep, en het dagblad Le Parisien schreef „die mevrouw Thatcher is werkelijk on mogelijk". Zelfs de Franse premier Michel Rocard kon in een interview met de Britse televisie niet laten om terug te slaan met een sneer naar „de huidige tendens tot sociale wreed heid in Groot-Brittannie". foto: anp Rabbijn verwijderd bij klooster aan rand Auschwitz OSWIECIM Poolse arbeiders hebben gisteren met harde hand een groep betogers, onder wie een Amerikaanse rabbijn, verwijderd van het terrein van het nonnenklooster, aan de rand van het voormalige concentratiekamp Auschwitz. De rabbijn en zes studenten hadden eerder geprobeerd het klooster te bezetten en gëeist dat de veertien nonnen die het bewonen zouden ver trekken. De demonstranten vinden dat het klooster de nage dachtenis ontheiligt van de zes miljoen joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn vermoord. Verjaardagsfeestje van Joe Williams Zanger Joe Williams in de Jan Steen-zaal van het Haagse Congresgebouw met een muzikaal feestje ter ere van zijn zeventigste verjaardag: een grijze gentleman die nog altijd thuis is in de blues. De eerste dag van het North Sea Jazz Festival '89 zit erop. „Electrische" Herbie Hancock waè een van de grote publiekstrekkers, salsa- keizer Ray Baretto was de uitsmijter, klavierleeuwin Dorothy Doregan keerde na enkele jaren afwezigheid triomferend terug (als vervangster van de weggebleven Sarah Vaughan), tenorsaxofonist Stan Getz liet hoogstaande, koele jazz horen al gaat het gerucht dat hij ernstig ziek is, en volgens Paul Ackets organisatie zagen 15.000 mensen dat allemaal op de eerste dag van het festival. Pagina 17: De terug keer van Dorothy Do- negan. ADVERTENTIEt SPËËDSHQP KLASSIEKE CD'S op DDD-kwaliteit Roelofarendsveen 28 PAGINA'S in drie katernen Verbod op drinken melk uit Rijnmond Europahotel verandert in omroepstudio door komst Bush INKLEUR Paul Witteman houdt het bij de VARA Mr. Spong en de prijs voor zuiver recht Het Oerhuis van Loek Nieuw geestelijk leven 2 opinie/weer 2 binnenland 3/4 buitenland5 economie 6 sport 7/9/11 leiden 13 omgeving 14/15 kunst 17 radio en televisie 18/19 finale21 t/m 28 Weer doden in Gazastrook JERUZALEM Israëlische militairen hebben gisteren bij rellen in vluchtelingenkampen in de Gazastrook twee Pale stijnse jongeren doodgeschoten en zeker 20 anderen verwon dingen toegebracht. In dat be zette gebied werd ook een van collaboratie met Israel ver dachte Palestijn door gemas kerde Palestijnse activisten doodgestoken. Ook op de Westoever deden' zich rellen Twintig jaar geleden zaten we met rooie oortjes bij de zwart-wit televisie. Te kijken naar de beelden van de eerste mensen op de maan. Ook de Leidse Courant stond er vol van, hoe de Amerikanen met hun Apollo-11 de Russen een lesje gaven. Vandaag een terugblik in de Finale. Op wat ooit als „reiken naar de maan" werd gezien en letterlijk ervoor zorgde, dat het gezegde „het geld is naar de maan" werkelijkheid werd. Dat laatste is zeker niet het geval als u een abonnement op de Leidse Courant neemt. Dat zult u met eigen ogen constateren als u de komende weken onze krant wijze van proef gaat lezen. Met rooie oortjes. (ADVERTENTIE) AUTQ-tfEEMSKERI OFF. DEALER LEIDEN |E3 NISSAN ROELOFARENDSVEEN Lammenschansweg128 Alkemadelaan 1 Tel. 071-310811 Tel. 01713-2866 Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00, zater dags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr. 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Nieuwe Argentijnse minister sterft na herstelplan BUENOS AIRES De nieuwe minister van eco nomische zaken van Ar gentinië, Miguel Roig, is gisteren overleden aan een hartaanval. De minis ter had zijn ambt pas een week geleden aanvaard in het kabinet van president Carlos Menem. Roig had de taak om de in een diep dal verkerende eco nomie van Argentinië weer gezond te maken. Zijn eerste taak was afgelopen zondag het bekendmaken van een soberheidsprogramma. Daar in was onder meer een grote devaluatie van de austral, de 'nationale munteenheid, ver vat om de hollende inflatie tot stilstaan te brengen. Roigs benoeming tot minister was enthousiast begroet door het Argentijnse zakenleven. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (vóór controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. ficidócSoiiAcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1