Kok wil regeren, maar „niet tot elke prijs" Vut voor ambtenaren wordt steeds duurder Wedden KLM stelt SLM DC-10 beschikbaar Gorbatsjov ontwaart „nieuwe geest" in het Warschaupact VANDAAG ille Britse havens dinsdag plat jpanmng oopt op Nagórno .arabach £eidóe(BouAa/nt HET WEER AMSTERDAM De KLM en de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM hebben een prin cipe-akkoord bereikt over vliegcapaciteit die de KLM beschikbaar stelt voor het onderhou den van de vluchten Amsterdam-Paramaribo- Amsterdam. De KLM heeft DC-10-capaciteit beloofd, terwijl de SLM voor bemanning zal zorgen. Volgens de KLM-woord voerder zijn er nog besprekingen gaande over de hoeveelheid capaciteit die de SLM krijgt. Het is de bedoe ling dat de nieuwe regeling per 1 november bij de winterdienstregeling ingaat. Vlak na het neerstorten van het SLM-vliegtuig op de Suri naamse luchthaven Zanderij was de KLM we gens gebrek aan capaciteit niet in staat om de SLM uit de brand te'helpen. De regeling geldt voorlopig voor onbeperkte tijd. Sovjetleider Gorbatsjov heft samen met gastheer Ceausescu het glas tijdens het diner. FOTO: AFP BUKAREST Binnen het Warschau Pact heerst een „nieuwe geest", waar bij elke lidstaat zijn eigen weg mag gaan en die van de andere dient te respec teren. Dat zei partijleider Michail Gorbatsjov van de Sovjetunie gisteren tijdens een banket in Bukarest. In de Roemeense hoofdstad vindt dezer dagen de jaarlijkse top plaats van de zeven Oosteuropese landen. „Er is sprake van een nieuwe geest in het Warschau Pact, die in de richting gaat van on afhankelijke oplossingen voor nationale problemen", aldus Gorbatsjov, wiens programma van hervormingen ('perestroj ka') lang sluimerende spannin gen binnen het Warschaupact aan de oppervlakte heeft ge bracht. De Sovjetleider maakte duidelijk dat hij niet van plan is de overheersende positie van zijn land te gebruiken om het proces van hervormingen te stimuleren of af te remmen. Gorbatsjov: „Wij erkennen de eigenaardigheden van onze partijen en volkeren op hun weg naar de socialistische de mocratie en verdergaande ont wikkeling". Pagina 5: Gorbatsjov heeft handen vol aan lastige 'zo nen' Normaal wil eigen agenten meenemen ZELHEM De popgroep Normaal die bij sommige gemeentebe stuurders beelden oproept van chaos en drankmisbruik, heeft agenten van de rijkspolitie in de Achterhoek gevraagd mee te gaan naar Terschelling, ter ondersteuning van de plaatselijke politie. Op het eiland willen de vroede vaderen een gepland op treden (a.s. woensdag) verbieden omdat ze - wegens het geringe aantal agenten - verstoring van de openbare orde vrezen. „Ze ker tien agenten hebben positief gereageerd. Voor hen is zo'n dag een uitje en het zijn allemaal Normaal-fans. Overigens vind ik het belachelijk dat er maar vier agenten aanwezig zijn op een eiland waar tienduizenden vakantievierders komen", aldus Nor maal-manager Martin Jansen. Top: bij man stapt op ij Perscombinatie AMSTERDAM Drs M. de Jong, voorzitter van de hoofd directie van de Perscombina tie, en commissaris drs. Th. A.J. Meys zijn van plan bin nenkort hun functies neer te leggen. De Jong en Meys kun nen zich niet verenigen met het standpunt van president commissaris W. Polak, die na een maandenlange studie tot de conclusie is gekomen dat voorlopig binnen de Perscom binatie (uitgever van de dag bladen De Volkskrant, Het Pa rool en Trouw) onvoldoende steun kan worden gevonden voor een fusie met andere on dernemingen. Vorig jaar no vember bekend geworden fu sieplannen met de Nederland se Dagbladunie (NRC en Alge meen Dagblad) zijn afgeketst op grote bezwaren binnen de redacties van beide onderne mingen. Leven iets goedkoper DEN HAAG Tussen medio mei en half juni is het leven 0,1 procent goedkoper gewor den; aardappels en kleding voor kinderen en vrouwen gingen in prijs omlaag. Sinds juni vorig jaar zijn de prijzen voor het levensonderhoud met een procent gestegen. 32 PAGINA'S in drie katernen George Steiner: waar God is, is hoop Kwart hulpbehoevende ouderen zonder hulp „Oort-wijzer" maakt ook werknemers wijs f Pt Regen slechts uitstel van executie voor McEnroe Post stelt tactiek bij Ouderen in Hazerswoude willen snel coördinator Musical Ain't Misbehavin' in Scheveningen Patiëntenselectie: een onmenselijk dilemma voor artsen Slapeloze nachten voor medewerkers TV- 10 en Radio Véronique Het is onbegonnen werk om de wedders bij de paardenrennen te registreren. Ook al wordt er ver ondersteld dat de wedders behalve goed geld naar kwaad geld gooien, datzelfde geld - waarvan veron derstelt wordt, dat het zwart is - ook nog eens gaan witwassen. Welk merk waspoeder daarbij meestal wordt gebruikt weet zelfs minister Braks niet. Hij vreest overigens dat een dergelijke regis tratie tot „onoverzienbare administratieve moeilijk heden" zal leiden. Nou, als het daarover gaat, zijn wij bij de Leidse Courant beslist niet voor een kleintje vervaard. Er kunnen zich via de bon niet genoeg mensen als proefabonnee laten registreren. Wedden, dat u dat nu even .gaat testen? De Leidse Courant wil iï^best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De PvdA wil na de verkie zingen van 6 september dolgraag gaan regeren, maar toch niet tot elke prijs. Lijsttrekker Wim Kok beklemtoonde gis teren in zijn toespraak aan het slot van het tweedaagse PvdA-con- gres; „Wij willen alleen regeren als ons pro gramma voldoende her kenbaar in het kabi netsbeleid tot uitdruk king komt". Volgens CDA-voorzitter Van Velzen is de kloof tus sen CDA en PvdA door het PvdA-congres al leen maar groter ge worden. Kok maakte er in zijn rede, die 27 keer door applaus werd onderbroken, geen ge heim van dat het CDA hem de meest geschikte coalitie partner lijkt Dit betekent volgens hem echter niet dat het CDA in de verkiezings campagne gespaard zal wor den. „Wij gaan het CDA aanspreken op de werkloos heid, de ongelijkheid in de samenleving, het bedreigde milieu en het gebrek aan zorg die het kabinet-Lub- bers achterlaat. Wij zullen het CDA ook aanspreken op het gebrek aan beleid in zijn verkiezingsprogramma. Veel woorden, maar geen extra financiële inspannin gen om de werkloosheid te bestrijden of te investeren in onderwijs en gezond heidszorg. Niets extra's bo ven wat al in het Milieube leidsplan is beloofd". De VVD zal volgens Kok in de PvdA-verkiezingscampagne vooral worden aangevallen op „de eenzijdige keuze voor de beter gesitueerden". In felle bewoordingen uitte Kok zijn ergernis over het feit dat de inkomensver schillen gedurende de kabi- netten-Lubbers steeds gro ter zijn geworden. „CDA en VVD hebben er bewust voor gekozen groepen men sen uit elkaar te laten groei en", aldus Kok. „De ruimte in de economie werd vooral gebruikt om koopkracht te scheppen waar deze al. be hoorlijk aanwezig was. De uitkeringen bleven achter. En als de kerken opkwa men tegen 'de nieuwe ar moede', was er altijd wel een bewindsman te vinden die kwam uitleggen dat lage uitkeringen nodig waren in de strijd tegen de werkloos heid en dat het met de ar moede wel meeviel". Pagina 3: Kok hekelt „muur van zelfvoldaan heid CDA"; Geen percen tage voor daling defensie uitgaven; „Kloof CDA- PvdA groter geworden" Zaterdag 8 juli 1989 jaargang no. 24463 Uitgave Westerpers, behorend tol Sijtholf Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD. postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leid< Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72.34 per kwartaal. Klachten bezorging ma. t/m vr 18.00-19.00 uur, zat. 14 00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f 0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas. Chefredacteur G.J. Onvlee. ÉN HAAG Als er fn maatregelen geno- pn worden, zullen de [gaven voor vervroegde ttreding (vut) in de pbtenarensector in het jaar 2000 ruim drie mil jard gulden bedragen. Dit heeft een werkgroep be rekend, die door het kabi net belast was met een onderzoek naar de moge lijkheden de vut in de hand te houden. Vorig jaar kostte de ambtena ren-vut circa 2,2 miljard gul den. Op de totale loonsom is dit 3,1 procent. In 1982 be droeg dit percentage nog maar 0,8. De snelle groei kan worden af geremd of gestopt op een aan tal manieren: verhoging van de vut-leeftijd, verlaging van de netto vut-uitkering, koppe ling van vut-rechten aan het aantal dienstjaren, deeltijd- vut, flexibele uittreding en ar beidstijdverkorting in plaats van vut zijn op hun financiële gevolgen onderzocht. De werkgroep beveelt aan de vut- rechten in elk geval niet al te abrupt te verminderen, maar een overgangsperiode in te las sen. Ook in het particuliere bedrijfsleven is een discussie over de vut op gang gekomen. Hier en daar zijn al maatrege len genomen om de vut-aan- spraken te beperken. Het demissionaire kabinet zal geen standpunt meer innemen over de wenselijkheid de groei Het laat dat over aan een nieu we regering. De ministerraad heeft gisteren slechts minister Ruding van financiën gemach tigd het ambtelijk rapport aan het parlement aan te bieden. Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. A' B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd Perioden met zon maar ook enkele regen- of onweersbui en. Na morgen droog. Middag- temperatuur ongeveer 25 gra den, aan de kust koeler. Wind in hoofdzaak uit het zuidwes ten, overwegend matig. Zon op: 05.31, onder: 21.59; hoog water Scheveningen: 08.05 en 20.26; laag water: 03.34 en 16.07. ONDEN De grootste Britse jdikbond TGWU heeft voor dins- ig een algemene havenstaking tgeroepen om de werkgevers te iï vingen de cao-besprekingen met dokwerkers voort te zetten, algens de bond kan de staking Eiaanden gaan duren. De veer- ,uensten naar Dover en Felixsto we worden niet getroffen. staking zal vooral het goederenver- r treffen: auto's, containervervoer, 'jantenpapier, hout, graan, bederfelijk dit, ijzererst en chemicaliën. De olie- Ei oducenten in de Noordzee hebben al innen aangekondigd om met hun be voorradingsschepen uit de Schotse ha vens naar Noorwegen uit te wijken. Volgens de voorzitter van de haven- werkgevers, Nicholas Finney, moeten „de arbeiders begrijpen dat, als zij gaan staken, niet iedereeen weer naar het werk zal kunnen terugkeren. Dat is geen dreigement, dat is een economi sche realiteit". De dokwerkers willen dat de havenwerkgevers afzien van hun plan de op 3 juli afgelopen cao voor de 60 belangrijkste havens niet te verlen gen, maar voortaan op lokaal niveau met de werknemers te onderhandelen. De werkgevers zeggen dat de oude overeenkomst hen dwong 12 procent meer mensen aan het werk te houden dan nodig was en niet meer toepasbaar is bij de moderne vervoertechnieken. Kapingstraining Gelukkig hebben de meeste mensen nooit direct te maken met een vliegtuigkaping, maar de kans is natuurlijk altijd aanwezig. Omdat zakenmensen die vaak vliegen, een grotere kans lopen, is voor hen in Engeland een cursus „hoe te reageren op kapers" opgezet. Voor de prijs van duizend gulden lijkt het net echt. FOTO: AP Wereld record poging polonaise mislukt De poging die studenten vereniging Minerva gisteren deed om het wereldrecord langste polonaise te verbeteren is mislukt. Slechts 1500 Leidenaars bleken in polonaise door het centrum gedanst te hebben. Op de foto dansen de mensen nog voor het oog massaal langs het Gerecht in de binnenstad. Als evenement was de recordpoging volgens de organisatoren wel een succes. „De mensen hebben een gezellige avond, het is een echt volkfeest geworden, terwijl Leiden weer even in de belangstelling heeft gestaan. We kunnen met opgeheven hoofd naar huis", aldus organisator Niels-Peter van Doorn. FOTO: WIM VAN NOORT Pagina 13: Aansluiten en meedoen, u komt op te levisie gjDSKOU In een wijk i de rand van Stepana- ■t, hoofdstad van Na- no Karabach, hebben .eniërs en Azerbajdzja- gisternacht korte tijd 8j elkaar geschoten en 'probeerd eikaars huizen brand te steken. politie wist het incident aatselijk te houden", aldus persbureau TASS, dat aef dat' de spanningen tus- de twee bevolkingsgroe- toenemen omdat „vanda- van beide bevolkings- de situatie willen „de- biliseren". .vandalen" terroriseren in wilde weg mensen op it. Vrouwen zouden met 8n kinderen naar bossen in 8( bui^rt zijn gevlucht. De 8bmissie werd twee maan- 1 geleden in het leven ge- jpen om een oplossing voor gorno Karabach te vinden, j Armeniërs die er wonen (oJlen dat de enclave juridisch igfdt losgemaakt uit Azer- ,gdzjan en bij de republiek Igmenië komt. Armeniërs in Ipanakert zouden momen- ■d hun geld niet van de bank nnen halen, voedseltrans- naar de stad zouden ge- oteerd worden, mensen inen geen medische verzor- krijgen, telefoon verbin den zijn verbroken. In de i is al twee maanden een imene staking aan de gang de plaatselijke economie op verlies van ongeveer 80 gulden is komen te m, aldus TASS. 38 onlusten in Armenië en )8 jorno Karabach kwamen )8'ig jaar meer dan 90 mensen het leven. Afgelopen zater- voelde Sovjet-president :hail Gorbatsjov zich geroe- voor de televisie te waar- uwen dat etnische proble- n zoals in Nagornbo Kara- jj h een bedreiging vormde jgpr de Sovjetunie; hij beloof- 38 de achterliggende sociaal- nomische problemen te zul- oplossen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1