ÊeicUe Qowuvnt Evenhuis afgetreden Bon: SPEED O 2 4 5 7 13 14 15 Verzekerd MAN BEKENT 402 INBRAKEN Onrust bij Scheveningse Visafslag na aanhoudingen "'IA* rubbers g zich niet er met KAMER ONJUIST VOORGELICHT OVER FINANCIËLE TRANSACTIES Bijna zes ton afgelost Man dood na tegenhouden autodieven ff//LASER H Brinkman: „Ik koop geen TY10-aandelen Illegalen aangehouden CcidbcSoiiAcuit JU| u joj Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313577. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6/o BTW) f,24,24 per maandx(aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. 'GEL4 f Advertenties, (excl 6/o BTW) f 0 67 per mm., familieberichten £.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Donderdag 29 juni 1989 80ste jaargang no. 24455 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Losse nummers f. 1,10 HET WEER Af en toe zon en een kleine kans op een bui, in de avond vanuit het westen regen. Mini mumtemperatuur omstreeeks 9 graden. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Weinig wind. Zon op: 05.23; onder: 22.03. Scheveningen hoog water: 00.56 en 13.25; laag water: 08.34 en21.14 uur. voor FOTOKOOPJES zie pag. 22 ANWB verwacht druk weekeinde DEN HAAG In het zuide lijk deel van Nederland begin nen dit weekeinde de school vakanties. Als gevolg hiervan verwacht de ANWB vooral op de noord-zuid verbindingen een drukker verkeersbeeld dan normaal. Grote problemen zijn echter niet voorzien. De jaarlijkse marine-vlootdagen in Den Helder, van morgen tot en met zondag, zullen een aan zienlijke verkeersdrukte te zien geven op de wegen in Noord-Holland. Mensen die van plan zijn in de stad Lu xemburg aanstaande zaterdag de proloog van de Tour de France mee te maken, staan eveneens volle wegen te wachten. LANGEDIJK De rijkspolitie van Langedijk heeft met de aanhouding van een 46-jarige man 402 inbraken opgelost met een totale buit van circa drie ton. De politie was al enkele we ken op zoek naar de verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats had. Hij kon door een attente agent van de Alkmaarse gemeentepolitie worden aangehouden in een gestolen auto, die afgeladen was met gestolen goederen. De man heeft bekend sinds afgelopen najaar honderden zomer huisjes en caravans te hebben openge broken. Een 50-jarige heelster, haar beide medeplichtige zoons en nog een verdachte zijn aangehouden. SCHEVENINGEN De reeks aanhou dingen van medewerkers van de Sche- vingense Visafslag op verzoek van de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van visserij heeft tot grote on rust geleid onder het personeel. De leiding van de afslag houdt nu dagelijks personeelsbijeenkomsten om de medewerkers op de hoogte te houden. Het personeel is met name zeer verontwaardigd over de wijze waarop hun aangehouden colle ga's behandeld worden door politie en justitie. „Ze worden behandeld als criminelen", aldus Bart Westerbeek van de AbvaKabo. Volgens hem heeft de politie vandaag weer een mede werker van de afslag voor verhoor opgeroepen. Het zou gaan om de bedrijfsleider of om de as sistent-bedrijfsleider. Westerbeek: „Het perso neel is zeer aangeslagen. Men heeft het gevoel dat de personeelsleden door de AID tegen el kaar worden uitgespeeld. Burgemeester Haver- mans heeft op verzoek van het personeel toege zegd dat hij zal proberen iets aan de situatie te doen". (Van onze J lementaire redactie) 13GA HAAG De PvdA- e in de Tweede Ka- ïeeft in het vanmor- legonnen debat over affairè-Kuwayt/Hol- a Kloos felle kritiek erd op de regering in l^lgemeen en premier sewers in het bijzonder. )9uq' niqqi Ivoerder Kombrink JS bj de premier zich niet net de zaak te bemoeien de elke schijn van be- as|{ ïverstrengeling te ver- i. Hij diende hier nog )9g-3motie over in omdat hij «kaai het antwoord van Lub- raëü dlde afwachten. A«n het geheim genomen ■ILIJ' Ingsbesluit van januari diplomatieke contacten '^50" Kuwayt te bevriezen Kombrink in harde irdingen af, niet alleen deze maatregel naar de .)63 pg van zijn fractie veel te u cjing maar ook omdat de gg| r daarover niet is inge- 3U n „Onze voorlopige conclu- oet dan ook zijn dat de ng niet passend heeft ge- 0G( ild en tegenover de Ka- jjiu irnstig in gebreke is ge- n", aldus Kombrink, i Gü woordvoerder Weisglas i" e zich ten aanzien van opoiers voorzichtiger uit. „De >00-: er had zich in deze zaak >LIA(? terughoudender moeten vjlen", aldus de VVD'er, INpverigens |e. Engwirda (D66) vroeg Iers in navolging van brink „zich voortaan van activiteit in deze zaak te qfiuden". Ook hij hekelde gjesluit om de diplomatieke kkingen met Kuwayt op lag pitje te zetten en de :r daar niet over in te ttSOfen. „Het belang van deze ILeu en het daarmee gemoeide willig rechtvaardigt een der- :e maatregel niet", aldus 'irda. mesty vreest or leven Sn honderden Üinezen HAAG Amnesty In- itional is niet gerust op °uot van de honderden Chi- 3l:!tn die na het bloedige mili- optreden op het Plein li ide Hemelse Vrede in Pe- IU op 3 en 4 juni zijn opge- China's beruchte reputa- het gebied van executies meerlijke processen doet ergste vrezen, aldus de senrechtenorganisatie. ens officiële cijfers zijn na bloedbad in Peking 33 ien terechtgesteld, ese autoriteiten ongebrui- k is meer dan een symbo- e hoeveelheid informatie executies openbaar te i". na 5: Nieuwe partijlei- bevestigt harde lijn an wil idergoed )pen "TDEN Een 29-jarige Ise vrouw is gistermiddag g gevallen door een man haar ondergoed wilde ko- De vrouw liep met een ilielid van het winkelcen- n De Kopermolen naar Zij werd gevolgd door 1 man. Deze belde haar la- Jop, stelde zich keurig voor wilde haar ondergoed ko- De vrouw weigerde en de probeerde het nog een keer via de telefoon. De w bleef echter weigeren. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG VVD- staatssecretaris Albert Jan Evenhuis (economi sche zaken) is vanmor gen afgetreden omdat hij de Tweede Kamer onjuist heeft ingelicht over zijn persoonlijke fi nanciële transacties. Evenhuis is ook niet meer beschikbaar voor de kamerverkiezingen van 6 september. Hij nam op de ontwerp- kandidatenlijst al een lage plaatst in: nummer 24. In een kort briefje aan mi nister De Korte (economi sche zaken) maakte Even huis melding van zijn ver trek. „Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan over mijn persoonlijke situ atie mede in relatie tot mijn gezin en familie, bericht ik' U dat ik heden Hare Majes teit wil verzoeken mij ont- slag te verlenen", zo be richtte Evenhuis 'zijn' mi nister. In tegenstelling tot wat Evenhuis de Kamer vorige week naar aanleiding van publicaties in onze krant meedeelde, heeft hij een privé-lening van ƒ225.000 die hij in 1987 bij Drukkerij Giethoorn in Meppel afsloot geheel ten eigen bate aange wend. Tegenover de Kamer verklaarde de demissionaire staatssecretaris dat hij het geld had geleend ten behoe ve van het noodlijdende ak kerbouwbedrijf van zijn zwager. Tevens deelde hij mee dat de investeringspre mies die de Meppelse druk- MEPPEL Staatssecretaris Evenhuis heeft de afgelopen weken bijna zeshonderdduizend gulden contant op tafel gelegd om zijn afgesloten leningen bij diverse banken en Giethoorn Beheer in Meppel in een keer af te lossen. Evenhuis betaalde op 7 juni een bedrag van ruim 330.000 gulden aan de Bondsspaarbank, waarmee hij op het nip pertje een kort geding voorkwam. Nu blijkt dat hij een aantal dagen later ook direct 225.000 gulden heeft betaald aan drukkerij Giethoorn Beheer in Meppel, het volledige bedrag van een privé-lening die hij eind 1987 bij dit bedrijf had afgesloten. Bovendien betaalde hij vorige week ook nog een al jaren openstaande rekening van twintigduizend gulden bij een rietdekkersbedrijf in Sleen. Hoe Evenhuis 575.000 gulden kan neertellen is niet duide lijk. Hardnekkige geruchten in Meppel willen dat zijn geldschieters gezocht moeten worden in de kringen van de Rotary-club. Pagina 3: Evenhuis vulde het ene gat met het andere kerij in 1987 en 1988 van gen geheel los stonden van het ministerie van Econo- de hem verstrekte lening, mische Zaken had ontvan- NRC-Handelsblad onthulde gisteravond dat Evenhuis met de geleende som een persoonlijke schuld bij de bank Credit Lyonnais aflos te om beslaglegging op zijn eigen onroerend goed te voorkomen. De bewinds man bezit een woonhuis in Meppel en een boerderij met een stuk land in Daler veen. Twee jaar geleden raakte Evenhuis in moeilijkheden omdat hij een lopende le ning van in totaal 221.000 gulden bij de bank Credit Lyonnais onvoldoende had afgelost. De lening was gro tendeels bestemd geweest voor hemzelf en gedeelte lijk voor zijn vrouw en zwa ger. Omdat Evenhuis her haaldelijk in gebreke bleef liet Credit Lyonnais op 13 november 1987 beslag leg gen op de onroerende goe deren van de staatssecreta ris. Vervolgens leende Evenhuis bij zijn achter buurman J.P. Giethoorn, directeur van Drukkerij Giethoorn in Meppel, een bedrag van ƒ225.000 waar mee hij de schuld bij Credit Lyonnais in één keer aflos te Onmiddellijk na de onthul ling van het dagblad riep VVD-fractieleider Voorhoe ve zijn partijgenoot Even huis in een persoonlijk on derhoud ter verantwoor ding. Trein uit de rails na botsing met vrachtauto De 54-jarige vrachtwagenchauffeur P.J. Snelder- waard uit Alphen aan den Rijn is gistermiddag overle den na een botsing tussen zijn vrachtwagen en een passagierstrein op het traject Leiden-Utrecht. De Al- phenaar negeerde rond drie uur waarschijnlijk de rode waarschuwingslichten op de spoorwegovergang Rietveldsepad, waarna de trein de vrachtwagen vol in de flank raakte. De trein ontspoorde over de volle lengte en kwam deels op zijn kant in de sloot terecht. De klap was zo hevig dat de vrachtwagen in tweeën brak. De trein vervoerde tussen de tachtig en hon derd mensen. De meesten van hen vluchtten in pa niek de trein uit en verdwenen met toevallig passe rende automobilisten. Acht inzittenden van de trein, onder wie de machinist, werden met lichte verwon dingen afgevoerd naar het Rijnoord Ziekenhuis in Al phen. Zeven van hen zijn inmiddels naar huis terug gekeerd. Het treinverkeer is door het ongeluk tot morgenochtend gestremd. Pendelbussen vervoeren de reizigers tussen Woerden en Alphen. Treinreizi gers wordt aangeraden via Boskoop en Gouda te rei- AMSTERDAM Een po ging twee autodieven te gen te houden heeft een 68-jarige Amsterdammer gisteren het leven gekost. De man lette op verzoek van een autodealer even op een wagen, toen twee mannen er instapten en wegreden. De man probeerde dat te verhin deren, waarop hij door de die ven, die onder invloed van al cohol verkeerden, klem werd gereden tegen een muur. Zwaargewond werd hij naar een ziekenhuis gebracht, waar hij anderhalf uur later over leed. De daders waren intus sen met de gestolen auto tegen een boom gereden en konden door de politie worden aange houden. Hen wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. 22 PAGINA'S Klooster vangt aidspatiënten op LOS: geef slachtoffer rol in strafrecht Lobby-firma moet imago Mobutu in VS oppoetsen Ondervoede Mopambiquanen vechten om maiskorrels Bezoekers centrum in park Cronesteyn Leiden Van Cassel: Al 100 Jaar brood op de plank in Zoeterwoude Bollenschuren gevaarlijk speelterrein voor kinderen GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5/7/8 ECONOMIE9 SPORT 10/11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 KUNST t16/17 AUTONIEUWS19 RADIO EN TELEVISIE 21 GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE Bil UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA NU OFFICIEEL DEALER XT/3,10 Mhz 8086,51/4" en 31/2" drive, Incl14" monitor, 1011.board, pr.kabel. ENTRO.prijs: Fl.2299.-ind. btw COMPUTERSYSTEMS* Wagenstraat 39 - Den Haag - Tel. 070-639686 AALSMEER Na het be kend worden van het voornemen van TV10 naar de beurs te willen, heeft minister Brinkman (WVC) laten weten geen belangstelling te hebben voor deze aandelen. „Ik koop geen TV10-aande- len". De minister lijkt een eenza me positie in te nemen, want in een eerste reactie is er po sitief gereageerd op het voor nemen van de nieuwe satel lietzender. Volgens- M. Laqueur, direc teur van Ventura Capital In vestors (VCI), financier van TV 10, moet de beursgang niet worden gezien als een manier om de financiële po sitie van het station te ver sterken, maar eerder als een stap om de organisatie een breed maatschappelijk draag vlak te geven. Volgens de di recteur kan TV 10 nu al reke nen op 208 miljoen gulden aan inkomsten uit reclame. „Maar stel dat heel Neder land door middel van een tientje aandeelhouder wordt, dan kan de politiek zo'n tele visie-zender toch niet tegen houden". Pagina 17: Concurrentie strijd barst lbs in Hilver sum SASSENHEIM Drie illegale werknemers zijn gisteren door de politie aangehouden bij ver schillende bedrijven in Sassen- heim. Het ging om een illegale Marokkaan en twee illegale Egyptenaren. Een van hen was een afgewezen asielzoe ker. Ze zijn alle drie terugge bracht naar de plaats van her komst. Twee aangehoudenen werd snel vrijgelaten. Ze ble ken wel over de jihste identi- teitspapieren te beschikken maar hadden die niet bij zich. De controle werd gehouden in samenwerking met Dienst In spectie Arbeidsverhoudingen. Gokkende dieven in de kraag gevat WOUBRUGGE Een 16-jari- ge en een 17-jarige jongen uit Alphen zijn gistermiddag aan gehouden nadat zij een porte monnee hadden gestolen en de inhoud daarvan hadden ver gokt. De bestolen vrouw uit Woubrugge lichtte na de dief stal de politie in en stuurde de agenten af op een snackbar waar de jongens zaten. Toen de politie arriveerde gingen de jongens er vandoor op een ge stolen fiets. Op de Vieram- bachtsweg werden zij in de kraag gegrépen. De fiets is in middels teruggegeven aan een vrouw uit Alphen, die haar ei gendom gistermorgen plotse ling mis^e- „Eigenlijk is het te gek dat degene die verzekerd is moet betalen voor wie zo a-sociaal is om dat niet te doen". Het had uzelf kunnen zijn, die hier aan het woord was. Immers wie vindt niet, dat iedereen die in een auto rijdt verzekerd moet zijn. Strikt geno men is dat immers niet rechtvaardig. Geen wonder, dat de directeur van het Waarborgfonds Motorver- keer vandaag in de Leidse Courant zegt, het een goede zaak te vinden dat Justitie vanaf aanstaande zaterdag gaat beboeten voor onverzekerd rijden, maar waarom komt de opbrengst niet ten goede aan zijn fonds? Dat zou eerlijker zijn; dan draaien de overtreders zelf op voor de schade die ze aan- De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres:i. Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd [N®

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1