Thatcher blijft dwarsliggen Zojuist geplukt. Schone energie wintig doden j aanslag op hinese trein VANDAAG ïNV: 30 miljard voor nieuw beleid Icidóc Qowuvni Dinsdag 27 juni 1989 80ste jaargang no. 24453 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tot Sijthoff Pers. Apothekersdi)k 342312 DD. postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen 071 -313577. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling). f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging, ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15 00 uur. tel. 071-122248. een j Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm.tamilieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chel-redacteur GJ. Onvlee. In de nacht en ochtend nog een enkele bui, overigens af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Minimumtem peratuur omstreeks 11 graden. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Matige westelijke wind, in het noordelijk kustge bied eerst nog af en toe krach tig, 6. Zon op: 05.22; onder: 22.04. ks hebben biddeld n zeulden /'E'r dag nodig lyinjï O O joen 1 bijjHAAG De veel- n w<*-de veronderstelling ugsverslaafden een ïonderd gulden per )dig zouden hebben in hun verslavings- Eten te kunnen vol- s een mythe. In de gevallen kan een /olstaan met een ge- 1 ld dagelijks bedrag "tgulden. Ook is het t dat vrijwel alle hun 'verslavings- op onwettige wijze ijgen. hrijft drs. M. Grapen- etenschappelijk onder bij het ministerie van in het juli-nummer et blad SEC (Samenle- n Criminaliteit). Samen E. Leuw en drs. H. stelde Grapendaal een eid onderzoek in naar I onomie van drugsver- *n". Het drietal kwam conclusie dat lang niet «nks in hun inkomen n door autoradio's of goederen te stelen. Er $fele inkomstenbronnen: gen hebben een gewone anderen verdienen geld ostitutie, straathandel in het verkopen van scho- Jiiten en het opknappen MWusjes voor de midden- |S9zoals ramen zemen, de f'egen of het helpen uit- van auto's. In veel ge- hebben junks ook een ing. Slechts een vijfde an het inkomen van een afde wordt vergaard liddel van diefstal. n militairen rond door [seminslag RPENZEEL Tien mi- zijn vannacht in >enzeel tijdens een vel ing gewond geraakt likseminslag. Twee van oesten naar het Brand- jicentrum in Beverwijk gebracht. Anderen n verpleegd in een zie- Amersfoort. Zij ren niet in levensgevaar. Chinese studenten in ons land duiken onder DEN HAAG Een aantal Chinese studenten in Ne derland voelt zich zo bedreigd door de ambassade van hun land, dat ze zijn ondergedoken. Een veertigtal studenten heeft politiek asiel aangevraagd, zo heeft een woordvoerder van het comité Support China Now vanmorgen meegedeeld. Ten minste vier van de leiders van de demonstraties die de afgelopen tijd in Den Haag tegen de Chineese regering zijn gehouden, zijn naar een onbekend adres verhuisd. Zij werden telefonisch geïntimideerd en op straat aangesproken door personeel van de Chinese ambassade. Eind van dit jaar moet een groot aantal van de vierhonderd Chinese studenten in ons land terugkeren naar Chi na. De groep die dit niet wil, groeit echter gestaag, aldus de woordvoerder van het comité. „De leiders van de protestmanifestaties zullen bij terugkeer zeker geëxecuteerd worden". BIJNA HELFT ZIEKENHUIS PATIËNTEN ONDERVOED LEIDEN Bij 30 tot 45 procent van de patiënten in zieken huizen komt bij de opname ondervoeding voor. Door de voedingstoestand van de patiënt te meten, kan dit eerder onderkend en opgevangen worden. Dat stelt M. 't Hart- Eerdmans, hoofd van de dienst Diëtiek van het Academisch Ziekenhuis Leiden, in Cicero, het blad van het ziekenhuis. Een goede voedingstoestand is van belang bij het voorko men van complicaties en een snelle genezing. Het checken van de voedingstoestand kan dus geld besparen, aldus 't Hart-Eerdmans. Zij verwacht dat in het jaar 2000 van alle ziekenhuispatiënten de voedingstoestand wordt gemeten en dat ondervoeding dan zelden meer voorkomt. Veel patiën ten moeten volgens haar in de toekomst via sonde of infuus worden gevoed. In het ziekenhuis werkt een commissie met chirurgen, internisten, diëtisten, apothekers en voedingsver- pleegkundigen nu aan een protocol voor het bepalen van de voedingstoestand. Dat gebeurt door te kijken naar lichaams gewicht en naar biochemische bepalingen in het lichaaiji. Barbecuevlees is vaak besmet DEN HAAG Barbecuevlees is vaak besmet met ziektever wekkende bacteriën. Dat geldt zowel voor vlees uit winkels als vlees dat wordt aangebo den op markten en braderieën, aldus een gezamenlijk onder zoek van Consumentenbond en Konsumenten Kontakt. Van de in totaal 43 gekochte barbecueprodukten waren er 22 besmet. De bacterie salmo nella, een van de bekendste veroorzakers van voedselver giftiging, kwam het meest voor. In vier gevallen was er ronduit sprake van bedorven (kippe)vlees. Half miljoen boete voor DSM wegens illegaal storten MAASTRICHT De rechtbank in Maas tricht heeft het chemiebedrijf DSM veroor deeld tot een geldboete van 25.000 gulden en nog eens een bedrag van een half miljoen voor het illegaal storten van melamineslik in Geleen. De half miljoen gulden bespaarde DSM zich volgens de rechtbank door tussen december 1981 en juni 1983 op illegale wijze afval te lozen. Officier van justitie mr. J. Oosterhof had eerder een geldboete geëist van twee mil joen gulden. Volgens de Maastrichtse recht bank is overtuigend bewezen dat DSM grote hoeveelheden chemisch afval clandestien heeft gestort in een zogenaamde zuurteervij- ver. De directie van DSM liet vanmorgen weten zich nog te beraden over een even tueel hoger beroep. EUROPESE TOP EINDIGT ZONDER ECHT SUCCES (Van onze correspondent) MADRID De Europe se top in Madrid dreigde vanmorgen uit te lopen op een mislukking, van wege blijvend grote me ningsverschillen over de economische en monetai re samenwerking in de gemeenschap. Voor naamste struikelblok is nog steeds de opstelling van de Britse premier Thatcher. Zij is mordicus tegen de overdracht van Premier Thatcher maakt het omstanders nog even duide lijk: zij is niet bereid veel toe te geven aan de wens van an dere EG-lidstaten, haast te maken met de Europese eco nomische en monetaire unie. FOTO: AP meer bevoegdheden op financieel-economisch gebied aan Brussel. Thatcher negeert daarmee het advies dat de voorzitter van de Europese Commis sie. de Fransman Jacques Delors, in april samen met de presidenten van de twaalf nationale banken aan de regeringsleiders aanbood. „Er zijn andere wegen om de door Delors beoogde Monetaire Unie te bereiken. Het rapport van Delors is niet de enige wijs heid op dit punt", aldus de Britse premier, die zeker haar begrotings- en fiscaal beleid niet uit handen wil geven. Premier Lubbers is zijn col lega Thatcher gisteren een heel eind tegemoet geko men. „Een aantal bevoegd heden op financieel-econo misch gebied moeten we ze ker aan de lidstaten laten. Dat is goed voor de parle mentaire controle, een goed evenwicht ook tegen een teveel aan macht en bu reaucratie in de gemeen schap", aldus Lubbers. De felste tegenstanders van de Britse premier zijn de Franse president Mitter rand en de Westduitse bondskanselier Kohl. Zij willen dat haast wordt ge maakt met de economische en monetaire unie. Lub bers: „Er is kennelijk een rolverdeling tussen die twee, waarbij Mitterrand het nu wat harder zegt en Kohl ie nuances invult". Pagina 8: Lubbers kiest stap-voor-stap benadering AUTOVERHUUR F.PRANGERI Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 16 PAGINA'S Synodevoorzitter hekelt beleid Thatcher Onderzoek schetst onthutsend beeld vrouwen mishandeling Hollandia Kloos heeft wél groot m belang bij zaak- A Kuwayt 1 Schone energie stuk dichterbij Lustrumfeest Minerva kost 7,5 ton Buitenbad in jja Alkemade blijft 111 voorlopig open IV Bewoners Duinpark vrezen strandverkeer j ja over J Northgodreef I mi Norrington met LondonClassival ja Players ziet het authentiek IV Grote hennepvangst bij Zevenhovense kweker ZEVENHOVEN De politie heeft gisteren een inval ge daan bij een kweker in Zeven hoven. Men trof daar in ge blindeerde kassen op een op pervlakte van ongeveer 3000 vierkante meter een grote hoeveelheid hennepplanten aan, terwijl in een droogcel tientallen kisten met gedroog de zaadbollen gereed stonden voor verwerking. In een aan grenzende kas trof men nog eens een paar duizend vier kante meter jonge hennepaan- plant aan. Er zijn in totaal der tien arrestaties verricht, onder wie de eigenaar van de kas. Twee arrestanten zijn inmid dels op vrije voeten gesteld. De anderen worden nog ver hoord. Pagina 9: Opbrengst hennep meer dan miljoen ADVERTENTIE In Petten wordt schone energie opgewekt. Geen vieze rook, geen geluid en een resultaat dat de helft groter is dan willekeurig welke oude manier van energiewinning. Het ECN in Petten bereikte na een aanloop van een paar weken vandaag de maximale conditie voor de produktie van één kilo watt. Daarmee is de weg open gezet voor een elek- triciteitsproduktie op grotere schaal, namelijk tot één megawatt. En dat door een reactie van water stof en zuurstof. Nieuws, waar u uiteraard graag kennis van neemt. Dat kan door het lezen van de Leidse Courant, dat al deze ontwikkelingen op de voet volgt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam; Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. SB Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd IGHAI Bij een aanslag op een trein in de buurt van de se havenstad Shanghai zijn twintig doden en tien ernstig iden gevaUen. De explosie deed zich voor in een toilet, wartier voordat de trein Shanghai zou bereiken. erste onderzoek heeft uitgewezen dat de explosie is veroor- door dynamiet dat in het toilet van de trein was verbor- o meldde het officiële persbureau Nieuw-China. Daaruit 'orden opgemaakt dat het om een aanslag gaat. Een woord- er van de gemeente Shanghai sprak echter van een onge- ADVERTENTIE Deze lekkere Materne confiture tvan de nieuwe vindt u alleen bij Albert Heijn. In potten van 450 en 650gram9ZLcr Voor resp. Z.f+,3 en 3.49* Zolang de voorraad strekt 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. pit 1989 Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 e en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en u nabezorgd. KCENTRALE WIL „SOCIAAL GEWETEN" ZIJN ;ei ITERDAM De ko- ,r' de vier jaar moet der- i niljard gulden worden etrokken voor nieuw 1 "lid. Dit bedrag is nodig 1 oeen extra inkomens- ,rt >etering van 5 procent d' de laagstbetaalden, Pa herstel van de koppe rk van lonen en uitke- en, het wegwerken lij financiële achterstan- 1 van ambtenaren en A eringsgerechtigden en investeringen in milieu, infrastructuur, onderwijs en kinderopvang. De FNV, de grootste vakcen trale van Nederland, schrijft dit in haar sociaal-economisch programma voor 1990-1994 'Het kan anders, beter'. Vice- voorzitter Karin Adelmund van de FNV, vervangster van de op vakantie zijnde voorzit ter Stekelenburg, heeft het program gisteravond in Am sterdam gepresenteerd. De FN V-bonden zullen zich 29 augustus, vlak voor de Twee de-Kamerverkiezingen, op een speciale vergadering over het program uitspreken. De FNV heeft de financiering voor het nieuwe beleid niet helemaal rond. Wel wordt door de vakcentrale als voor waarde gesteld dat de loonont wikkeling in het bedrijfsleven „beheerst" is. „Het is inder daad vaag", gaf Adelmund toe. Twintig miljard kan worden gehaald uit de economische groei. De overige tien miljard dient te komen uit bezuinigin gen op en herschikkingen van overheidsuitgaven, fiscale re paratiewetgeving, intensive ring van fraudebestrijding, het gedeeltelijk terugdraaien van de belastingverlaging volgens het plan-Oort en het verhogen van de milieulasten voor be drijven en burgers. Daarnaast kunnen de kosten voor de so ciale zekerheid worden be perkt met twee miljard gulden in 1994 als er dan door een ac tief werkgelegenheidsbeleid 100.000 uitkeringsstrekkers minder zijn dan nu, aldus de FNV. Pagina 4: FNV onduidelijk over financiering et om eon aanslag gaat, is het mogelijk een eerste verzet- van leden van de hard- onderdrukte democratiseringsbe- ig in Shanghai. Op het hoogtepunt van de studentenacties in Shanghai een trein door een door demonstranten opge- en barricade waarbij zes doden vielen. Een woedende me- ev, stak vervolgens de trein in brand. Drie jongeren die voor 00] andstichting verantwoordelijk zijn gesteld, werden in de I tiegolf als eersten ter dood gebracht. j0 ta 8: Geen nieuwe sancties tegen China. da and op feestterrein Minerva nn L jg )EN Op het voormalige veilingterrein aan de Zoeter- ;er seweg brak vannacht om vier uur een brand uit. Het 1 iw van de HCG werd aangekleed voor de viering van jg, 5e lustrum van de Leidse Studentenvereniging Minerva. and beperkte zich tot bovenin de hal. De vermoedelijke g ak was kortsluiting in de feestverlichting. De drape- aan het plafond vatten hierdoor vlam. Deze versierin- rerbrandden en door de naar beneden vallende stukken een aantal podia beschadigd. De brand werd snel ont- omdat een aantal leden van de vereniging in de hal p( tachtten. De Leidse brandweer was snel ter plaatse en ?te ongeveer een uur de brand meester. Muzikaal vee Dat muziek niet alleen voor mensenoren bestemd is, maar ook de veestapel kan bekoren, laten deze Oostenrijkse koei en zien. Om maar geen noot te missen hebben ze het groene gras gelaten voor wat het is en zijn ze vlakbij de musicerende harmonie uit Schwarzenberg gaan staan. Het orkest trad in de openlucht op ter gelegenheid van de opening van een ka belbaan. FOTO: AP CcidóeGouia/rit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1