Weer Sovjet-onderzeeër in brand bij Noorwegen w Bon: Vervalst 2 3 5 6 7 7 9 Onderzoek naar fraude met auto's bij Octrooibureau Hervormers zetten Hongarije op westerse koers IJSBERGSLA EN SLAVINKEN VANDAAG CcidócSoaxcuit leidóc&owuvnt Maandag 26 juni 1989 80ste jaargang no. 24452 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers., behorend tot Si|tholl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-Bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) I 24.24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties'(excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur 11 Hallewas, Chef-redacteur GJ.Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Morgen perioden met zon en in de loop van de dag vanuit het westen een regen- of on weersbui. Minimumtempera tuur ongeveer 14 graden. Mid- dagtemperatuur van 22 graden aan de kust tot 26 graden in het binnenland. Matige zuid westen wind. Zon op: 05.22; onder: 22.04. Scheveningen hoog water: 10.05 en 22.45; laag water: 5.41 en 17.54 uur. ►dbad onder kerk ers op Filipijnen „A In een afgelegen bergdorp Filipijnse eiland Mindanao zijn i 37 mensen vermoord toen guer- hders in het wilde weg schoten testantse kerkgangers. Drie van ptoffers, onder wie een predi- ferden vervolgens onthoofd. De is mogelijk uitgevoerd door strij- gn het communistische Nieuwe tger. In het dorp. was een anti- taistische burgerwacht opgericht, jgerde nog hulp of voedsel te ge- p de communistische rebellen. Op |ao heerst al bijna twintig jaar fctand van communistische en ih- the rebellen tegen de centrale re- 1 In verscheidene delen van het fcijn burgerwachten opgezet. Watertennis Als je van verve ling niet meer weet wat je doen moet, verzin je iets als deze twee Duitse heren. Hoe het heet is ondui delijk: tafeltennis te water, water- tennis of gewoon gekkigheid. FOTO: AP Honderden bonnen en aanhoudingen rond TT ALKMAAR/ASSEN De rijkspolitie Alkmaar heeft bij een grote controle onder motorrijders die te rugkeerden van de TT-races in Assen 267 processen- verbaal opgemaakt, voornamelijk wegens te hard rij den. Eén keer klokte de radar een snelheid van 171 kilometer per uur. Rond de TT werden het afgelopen weekeinde in totaal dertig mensen aangehouden we gens vernielingen, mishandelingen en drugshandel. Er werden in totaal 31 motoren en drie auto's gesto len. 203 Motorrijders werden aangehouden wegens het rijden onder invloed, het stunten op de openbare weg, het overschrijden van de toegestane maximum snelheid en het rijden zonder uitlaat en valhelm. In totaal tachtig motoren werden er tijdelijk in beslag genomen en aan boetes werd totaal 37.000 gulden geïnd. De hoogste boete, tweeduizend gulden, ging naar een dronken op zijn motor stuntende Westduit ser die daarbij een landgenoot aanreed. Staking BBC: geen uitzending Wimbledon LONDEN De vandaag gestarte ten niswedstrijden in Wimbledon worden voorlopig niet door de BBC uitgezonden. Reden is een staking die door de vak bonden van journalisten en technici van de Britse radio-omroep BBC zaterdag werd uitgeroepen. De bonden willen hiermee hun looneisen kracht bijzetten. Het is de zesde stakingsactie in enkele weken. Door de werkonderbrekingen konden vorig week de Ascot-paardenra- ces niet op het scherm worden gebracht en nu worden ook de tennisliefhebbers de dupe van deze acties. De bonden wei geren echter het aanbod van de directie een loonsverhoging van 7 procent toe te kennen. Zij eisen een verhoging van 16 procent. Russische bemanning wuift hulp weg fSLO Voor de kust an Noord-Noorwegen j vanmorgen brand uit- ^broken aan boord an een Russische kern- ïiderzeeër. De beman ning heeft evenwel te jennen gegeven geen iulp nodig te hebben 'an de Noorse kust- Iracht. be kernreactor van de on- erzeeër is uitgeschakeld en met behulp van de gewone motoren is begonnen aan de terugvaart naar Moer- mansk, de thuisbasis van de noordelijke Sovjet-vloot, al dus meldde vanmorgen het officiële Russische persbu reau Tass. Het is de tweede keer dit jaar dat een Russische kern onderzeeër voor de Noorse kust in moeilijkheden komt In april zonk na een brand een onderzeeër, waarbij 42 bemanningsleden de dood vonden. Vanmorgen leek de beman ning de situatie beter in de hand te hebben. Een Noorse marine-helikopter, die na het SOS van de onderzeeër was uitgevlogen, werd door bemanningsleden op het dek weggewuifd, ten teken dat er geen hulp meer nodig was. Vanmorgen vroeg' had de bemanning van een Noorse F-16 nog gezien dat uit de onderzeeër dikke rookwolken kwamen. Het persbureau Tass beves tigde vanmorgen vrij snel, onder aanhaling van Noorse bronnen, dat het om een Russisch schip ging. Eerder had de Noorse minister van defensie in een interview voor de radio de brand ge meld. Russische schepen en vliegtuigen van de noorde lijke vloot zijn naar het ge bied gezonden om eventueel assistentie te verlenen. Vol gens Tass kreeg het schip om even over 04.00 uur technische mankementen nadat een lekkage was op getreden in het eerste, kou de circuit van de kernreac tor. De bemanning zou on gedeerd zijn. Het gaat om een onderzeeër van het type dat door de NAVO wordt aangeduid als „Echo-2". Het schip be schikt over zowel nucleaire als conventionele voortstu wing, heeft ongeveer ne gentig bemanningsleden aan boord en is gewoonlijk met kernwapens uitgerust. <pop boekt )rd: 300.000 oekers Itrokken door het gratis nkelijke Parkpopfestival zomerse temperaturen en naar schatting zo'n )0 mensen gisteren naar aagse Zuiderpark, waar tegoed deden aan zon, en muziek. De hitte eiste „slachtoffers": een ivol muziekfans viel Erger kon worden voor- i door regelmatig de spuit op het publiek te Sommigen prefereer- e lucht en de (speel)ruim- grotere afstand van de kpodia. Parkpop '89 gaat eschiedenis in als het tbezochte gratis muziek- n Den Haag. Incidenten zich niet voor. Alleen e na afloop het verkeer een chaos rond het Zui- rk. )TO: RINUS SLIERENDRECHT 6: Muziekfestival uit tot familiehappe- Walvisplein Voordat Parijs half juli de tweehonderdste verjaardag van de re volutie viert moeten eerst nog wat andere plechtigheden en festi viteiten worden afgewerkt. Overmorgen wordt een museum geo pend dat genoemd is naar en gewijd aan het werk van de be roemde oceanograaf Jacques Cousteau. Voor die gelegenheid is op het plein voor de geheel gerestaureerde Are de Triomphe tij delijk een walvis geparkeerd. In plaats van Place Charles de Gaulle dus even Place de walvis, in het Frans Place de la Baleine. FOTO: AP DEN HAAG De belas tingdienst is een onder zoek begonnen naar mo gelijke fraude met belas tingvrij gekochte auto's door buitenlandse werk nemers van het Europees Octrooibureau (EOB) in Rijswijk. Medewerkers van het EOB zouden hun recht op de aan koop van tax-free auto's ver kopen aan Nederlanders, en zo handelen in vergunningen. De circa 1100 buitenlandse mede werkers - van de in totaal 1500 - van het EOB hoeven bij de aankoop van een auto geen bijzondere verbruiksbelasting (bvb) en btw (18,5 procent) te betalen Hoe hoger de waarde van de auto, hoe hoger de bvb en het voordeel van de koper, zo verduidelijkt een woord voerder van het ministerie van financiën. Een Mercedes 230E bijvoorbeeld kost een Ne derlander 66.200 gulden. Di plomaten en EOB-personeel betalen voor precies dezelfde wagen 36.900 gulden, een ver schil van ruim 44 procent. De belastingdienst verleent een malige vergunningen voor dergelijke aankopen. De belastingdienst kreeg arg waan toen een medewerker van het EOB vorige maand vergunning vroeg voor de aanschaf van een 250.000 gul den kostende Aston Martin. Een routinecontrole daarop bracht volgens de woordvoer der aan het licht dat er „ver moedelijk wordt gerommeld met vergunningen". Over de omvang van de fraude kon hij nog niets mededelen. „Het on derzoek loopt nog. Maar wij hebben aanwijzingen dat er iets niet in de haak is," zo zei hij. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18 00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd ilf miljoen s geld in sje gevonden 1EGEN De myste- e bestelbus die zater- ïorgen in Amsterdam I gevonden, blijkt te jebruikt voor een vals •transport. Er zijn in zaak nog geen arres- verricht. msterdamse politie vond voorbank van het open- Ie busje een plastic tas «igeveer een half miljoen geen miljoen zoals eerst gesuggereerd aan val- inkbiljetten van duizend n. Waarvoor dit geld zou en gebruikt, is nog ondui- e justitiële dienst van de 'itie district Nijmegen vrijdag een anonieme innen, dat in Amsterdam gehuurd busje met vals zou staan. Nadat de Am- amse politie was inge- werd het voertuig een later inderdaad in de ge ide buurt aangetroffen, at het busje 'in Nijmegen gehuurd, werd de ge- ïtepolitie aldaar ingelicht, deed zaterdagavond een rige Nijmegenaar een du- te aangifte van de diefstal een gehuurd busje in Am- am. Hij is nog niet aange- len, omdat de politie nog arrestaties hoopt te kun- verrichten. BUDAPEST In de Hongaarse communisti sche partij hebben de ra dicale hervormers defini tief de overhand gekre gen. Op een driedaagse zitting van het centraal comité van de partij is het afgelopen weekeinde openlijk gekozen voor het streven naar een politiek en economisch systeem, zoals in het Westen geldt. Partijleider Karoly Grosz, die een aantal maanden geleden nog als hervormer gold, is door het comité op een zijspoor gezet. Hij is weggevaagd door de golf van stormachtige poli tieke ontwikkelingen die hij zelf heeft opgroepen, nadat hij eind vorig jaar de macht over nam van Janos Kadar, die ruim dertig jaar het land had geleid. Grosz houdt de functie van se cretaris-generaal van de partij, maar de feitelijke macht is in handen gelegd van een nieuw ingesteld vierhoofdig partij presidium onder voorzitter schap van de hervormingsge zinde Rezsó Nyers. Deze Nyers (66) is ook aan het hoofd ge steld van een nieuw uitvoe rend comité van 21 leden, dat het oude politburo van negen leden vervangt. Speciale taak van dit comité onder leiding van Nyers is om met andere politieke groeperingen te gaan onderhandelen over de over- Daarnaast wil het comité top- hervormer Imre Pozsgay kan didaat stellen voor de nieuw te scheppen functie van presi dent van de republiek, met vergaande bevoegdheden. An dere kandidaten zullen ook worden toegestaan, maar het is vrijwel zeker dat Pozsgay wordt gekozen. Blijkens opi niepeilingen is deze politicus, die eerder als westers sociaal democraat dan communist wordt beschouwd, op het ogenblik de populairste man in Hongarije. Pagina 4: Hongaarse partij weet breuk nog net te voor komen (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Ijsbergsla, "1 QC per krop L.C.O Slavinken, lOOgWSl. kilo 13.00 100 g L491.29 11.90 albert heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Dode en gewonde bij aanrijding De 26-jarige P.M. Borsboom uit Leiden is zondagochtend rond vijf uur bij een auto ongeluk overleden. Het slachtoffer zat als passagier achter in een auto die bestuurd werd door een 25-jari- ge Leidse. Op de Ples- manlaan vloog de auto, vermoedelijk door een te hoge snel heid uit de bocht, raakte in de midden berm twee bomen en kwam tot stilstand te gen een lantaarnpaal. Borsboom overleed ter plekke. Een naast het slachtoffer zittende 25-jarige Leidse man liep snijwonden op. De bestuurster en een 30- jarige vrouw die naast haar zat, kwamen met de schrik vrij. FOTO: WIM VAN NOORT 20 PAGINA'S Onzekerheid onder studenten over levensvragen neemt toe VVD-programma weerstaat honderden „aanvallen" Chinese partij wacht massale zuiveringen David Bowie en Tin Machine spelen vooral hard Leidse proef met referendum Tentoonstelling over Birdwinnaars door Reinwardt studenten herdenkt Willibrord GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLANO 3/4 BUITENLAND 4/5 KUNST 6 LEIDEN 7 OMGEVING 9 VAN HUIS UIT 10 RADIO EN TELEVISIE 11 SPORT 13 T/M 20 Trein raakt bromfietser NOORDWIJKERHOUT Een 17-jarige bromfietser uit Noordwijkerhout is vanoch tend om tien uur geschept door een trein bij de spoor wegovergang op de 's-Graven- damseweg in Noordwijker hout. De jongeman kwam uit de richting Sassenheim en stak de spoorbaan over op het mo ment dat het rodè licht al knipperde. De overgang is ter plekke voor fietsers en brom fietsers beveiligd met spoorbo men. De bromfietser is daar waarschijnlijk tussendoor ge reden. De jongen was op slag dood. Het treinverkeer in bei de richtingen is een uur lang gestremd geweest. Ook het au toverkeer is een uur lang om geleid. Opgelet met bankbiljetten. Er zitten weer valse tussen. Goed met de vingers voelen of het wel ech te zijn en kijken naar het watermerk. Zeker bij de „vuurtorens" van 250 gulden, waarvan er sinds maart tot nu toe zo'n honderd valse zijn aangetrof fen. Vandaag waarschuwt de Nederlandse Bankiers Vereniging alle banken voor het valse geld, het topje van een ijsberg. Volgens de centrale recher che is het knap gemaakt. Maar dan toch niet zo knap als de Leidse Courant, dat u nu in handen heeft. Dat is dan ook echt geen vervalsing van een andere krant. Dat anderen dat wel eens van de Leidse Courant willen zijn, merkt u pas als u hem een tijdje leest. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. .V B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd lm

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1