(Bowvcvnt Kwart miljoen Turken moet Bulgarije verlaten 1 „ina overspoeld >or executiegoli 4 CJ> 13 14 17 18 Fokker zoekt 350 nieuwe werknemers VVIO blokkeert cao-besprekingen Blije brigadier )D onderzoekt ide piloten KLM GROOTSTE VOLKSVERHUIZING EUROPA SINDS WO-II Dreigende schaarste aan schoon drinkwater VANDAAG CeidócSowuvnt IUN Vrijdag 23 juni 1989 80ste jaargang no. 24450 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoif Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro bank NV Leiden Abonnementen: (incl. 6% BTW) I 24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat 14 00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Wolkenvelden, ook af en toe zon. Overwegend droog. Mid- dagtemperatuur morgen om streeks 19, maandag oplopend tot 25. Daarna weer iets lager. Matige noordwesten wind. Zon op: 05.20, onder: 22.04; hoog water Scheveningen: 07.11 en 19.49, laag water: 03.06 en 15.15. - De fiscale inlichtingen- en op- jdienst (FIOD) heeft een strafrechte- jerzoek ingesteld naar mogelijke frau- j belastingopgaven door een aantal pi- jan de KLM. Zij worden ervan ver- lonbelasting te ontduiken. Bij de be vermeiden de piloten in Ier- Jwonen, maar in werkelijkheid bleven ion in Nederland wonen. Daardoor J ze aanzienlijk minder belasting te be- in één geval gaat het zelfs om een ivoor de schatkist van ruim 1,4 miljoen I aldus de Haarlemse officier van justi- |W. Groos. Justitie heeft aanwijzingen werknemers van Nederlandse irtmaatschappijen zich op deze ma- "ien verrijkt. Optreden David Bowie via tv-scherm op Museumplein AMSTERDAM Het optreden van Tin Machine, David Bowie's nieuwe band mor genavond in het Amsterdamse Paradiso, wordt rechtstreeks vertoond op een groot tv-scherm op het Museumplein in Amster dam. Voor de negenhonderd kaarten voor het optreden van Bowie c.s. was zoals be kend een enorme belangstelling. Meer dan zestigduizend mensen verzochten organisa tiebureau Mojo via een briefkaart om een kaartje. Een notaris bepaalde uiteindelijk via een greep in de stapel wie het concert mocht bijwonen. Het via een straalverbin ding op het Museumplein uitgezonden con cert van Bowie begint om 22.15 uur, het voorprogramma van Urban Dance Squad een uur eerder. Scherpere controle op reclamevluchten boven Scheveningen DEN HAAG Het rondcirkelen met reclamevliegtuigjes boven Scheve ningen wordt scherper gecontroleerd door de Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie. Het Kamerlid Te Veld huis van de VVD had hierop aange drongen en minister Smit-Kroes heeft daarin toegestemd. Volgens een geldende bepaling mag op zon- en feestdagen pas vanaf 14.00 uur met sleepvliegtuigjes worden gevlogen. Het was de laatste tijd eerder regel dan utzondering dat het hinderlijke gesnor al om elf'uur 's ochtends be gon. „Klok-hoed" Sommige mensen hebben een vrij ongebruikelijke manier om hun horloge te dragen. Is voor anderen de tijd van verre zichtbaar, deze dame zal eerst haar hoed af moeten zetten wil ze weten hoe laat het is. Met dit hoofddeksel trók ze in elk geval gisteren de nodige aandacht. Op de tribunes in Ascot ging meer belangstelling uit naar haar hoed dan naar de traditionele paardenraces. FOTO: AP •rong, een van de zeven mannen die gisteren is geëxecu- FOTO: EPA S» !NG In China in hoog tempo 'meer deelnemers de betogingen voor vrijheid en democra- de daarop volgende terechtgesteld. In Zuidchinese stad ;sha werden zes m direct na hun vonnis geëxecuteerd, er waren in Shang- Jinan en Peking vol- j westerse tellingen 27 in in het openbaar itgesteld. in duren de arrestaties De China pers maakte irgen melding van nog aanhoudingen van stu- leiders. Verder is een opgepakt die was be- igd van het vermoorden :n soldaat, Liu Guogeng. een van de soldaten die regering tot martelaar irheven, omdat ze tijdens ïrslaan van de opstand leven zijn gekomen. De jlandse protesten tegen fcuties worden door Chi- jedaan als „inmenging in binnenlandse aangelegenhe den". „Het is onverstandig en zinloos als sommige landen langs politieke en economische weg proberen druk uit te oefe nen op China. De Chinese be volking heeft nog nooit toege geven aan druk van buitenaf", aldus een woordvoerster van het ministerie van buitenland se zaken in Peking. Het partij blad Renmin Ribao is een campagne begonnéh om het oude idee van de klassenstrijd nieuw leven 'in te blazen. De Chinese leider Deng Xiaoping had tien jaar geleden, toen hij aan de macht kwam, het con cept van de klassenstrijd ver naar de achtergrond gedron gen, omdat de aandacht vol gens hem gericht moest wor den op economische hervor mingen, en niet op ideologi sche conflicten. Het lijkt er nu echter op dat idee van de klas senstrijd, op grond waarvan tijdens de Culturele Revolutie tienduizenden tegenstanders van het bewind van Mao Ze- dong om het leven zijn ge bracht, weer in ere wordt her steld. Pagina 5: In China kan nie mand zich verborgen hou den [torcoureur Ad Slot (30) overleden 4 Motorcoureur Ad Slot (30) uit Bussum is vannacht in ademisch Ziekenhuis in Groningen overleden. De Formu- lureur brak dinsdag tijdens de eerste training voor de TT [ek, toen hij in een bocht bij de Madijk op het Asser circuit 'e kop vloog. De mogelijke oorzaak van het ongeluk is een sch mankement aan de remmen. Slot was acht jaar actief I racerij, waarvan de laatste twee jaar als Formule 1-coU- \AG itenlandse ,e!tomobilisten ivaarschuwd HAAG Buitenlandse lobilisten zullen deze zo- iven hard worden aange- bij overtreding van de eidslimiet als Nederlan- Politie en justitie contro- komende maanden p en oplettend. De boete ook voor buitenlanders tot vele honderden Lei ns: bij meer dan 30 kilo- te hard is het tarief zes kilometer. Zij en bij overtreding direct ale stuntrit m lsi H eei IUM Bij een stuntrit trsum is een 21-jarige vannacht om het le- ekomen. Het slachtoffer mee in een van drie au- ie keihard door het een- reden en elkaar herhaal- inhaalden. Tijdens één inhaalmanoeuvre werd trottoirband geraakt, ioor de chauffeur de t over het stuur verloor, ito sloeg vijf kéer over de m kwam 140 meter ver in een tuin terecht. Het toffer was op slag dood. lauffeur kwam er zonder ïheuren vanaf. Hij nam >^nen en kon vanochtend ^ten aangehouden. Tijdens itale rit was hij onder 'in- Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. SOFIA Onder dwang van de Bulgaarse rege ring zullen zo'n dertig duizend etnische Tur ken de komende dagen naar Turkije uitwijken. Honderdvijftigduizend Turken hebben de no dige reisdocumenten al ontvangen en zestigdui zend zijn de Turkse grens al overgestoken. De massale exodus, die vol gens een westerse diplomaat „bijbelse proporties" heeft aangenomen, is de grootste gedwongen volksverhuizing binnen Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. De uittocht is het gevolg van de nieuwe uitreispolitiek in Bulgarije die alleen geldt voor de zogenaamde Bul gaarse moslims. Sinds eind 1984 worden de naar schatting 1 miljoen et nische Turken' in Bulgarije, ongeveer een negende deel van de bevolking, gedwon gen Slavische namen aan te nemen, terwijl ze in het openbaar geen Turks mo gen spreken en sommige is lamitische gebruiken moeten nalaten. Vorige maand vielen er bij onlus ten enkele doden onder de etnische Turken. Eind mei en begin juni wer den zo'n vijfduizend Tur ken door de Bulgaarse auto riteiten uitgewezen. Velen moesten binnen 24 of 48 uur weg zijn, en moesten nood gedwongen veel van hun bezittingen achterlaten. Maar de emigranten die nu weg gaan, nemen hun hele have en goed mee. De Bulgaarse onderminister van buitenlandse zaken, Ivan Ganev verwierp de Turkse roep om een emi gratie-akkoord voor een or delijk vertrek van de etni sche Turken uit Bulgarije. Evenmin wilde hij weten van de assistentie van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen „Wij hebben geen vluchtelingen, dus hebben we hem niet nodig", zei Ganev. Pagina 5: Exodus Turken dupeert Bulgaarse econo mie De redding van een politiepaard uit het havenwa ter van Boston bleek gisteren slechts een tijde lijk succes. Het Amerikaanse dier, dat door het zwakke asfalt van een vijf meter hoge pier was ge zakt, werd nog wel levend uit het water gehesen, maar stierf enkele minuten later door shock. FOTO'S: AP DEN HAAG Er zijn snel maatregelen nodig om in de groeiende be hoefte aan (schoon) drink water te kunnen voorzien. De voorstellen in het Natio naal Milieubeleidsplan (NMP) om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater op peil te houden, zijn onvoldoende. Dat stelt de Vewin, de Vereniging van Exploitanten van Water leidingbedrijven in Nederland, in een vandaag aan minister Nijpels van milieu aangeboden nota. Volgens de waterleidingbedrij ven zal de behoefte aan drink water de komende tien jaar zo'n 20 procent toenemen. Op dit moment komt tweederde van het drinkwater uit het grondwater, het overige deel uit het oppervlaktewater. De Vewin wenst deze verdeling de komende jaren te handha ven, omdat de overheid geen uitzicht biedt op een voldoen de verbetering van het opper vlaktewater. Ook de kwaliteit van het grondwater komt echter steeds meer in gevaar. De -vereniging heeft bij het opstellen van het NMP adviezen geveven voor een betere aanpak van deze drinkwatervoorziening. In de uiteindelijke versie van het milieuplan zijn deze adviezen niet volledig overgenomen. De bedrijfstak beschouwt de ver slechterende kwaliteit van het grondwater als een „zwaard van Damocles". Indien niet op kortetermijn maatregelen worden getroffen, vreest de vereniging dat een „beperkt aantal" pompstations zal moeten sluiten. Volgens de Stichting Natuur en Milieu (SNM) zijn de ideeën van de Vewin strijdig met het „duurzaam gebruik van na tuurlijke hulpbronnen". Een groei van 20 procent in het verbruik van drinkwater acht de Stichting onnodig en on wenselijk. Het is beter een be sparingsbeleid te voeren; 25 procent minder verbruik is volgens de SNM mogelijk. 20 PAGINA'S Windenergie komt niet van de grond Meer buitenlandse topbedrijven h volgen voorbeeld Pirelli I Karen van Lith U dient van repliek V Leidse Van Voorthuysen- school viert jubileum Bestuurscrisis bij Rhijndael In Sassenheim is slachtofferhulp hard nodig Autorijden, eten en drinken opz'n Frans GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE7 EXAMENUITSLAGEN8 SPORT 9/10 FILM 10 KUNST 11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15/17 LAND EN TUINBOUW16 KERKDIENSTEN16 BOEKEN 18 RADIO EN TELEVISIE 19 (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGE^S Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 SCHIPHOL Vliegtuig fabrikant Fokker heeft op korte termijn voor de be drijven op Ypenburg, in Dordrecht en in Papen- drecht ten minste 350 nieuwe medewerkers no dig. Dit is het gevolg van de grote orders voor de Fokker-100. Ook wordt de bedrijfstijd met bijna een vijfde uitgebreid. Bij de vliegtuigfabrikant wer ken op dit moment 11 duizend mensen. Ruim een jaar gele den moest het personeelsbe stand nog met 1700 man wor den ingekrompen. De inkrim ping heeft uiteindelijk slechts geleid tot 15 gedwongen ont slagen. Honderden werkne mers werkten er slechts op contractbasis. In 1990 wil Fokker het pro- duktietempo voor de Fokker- 100 op 46 per jaar hebben ge bracht, het maximale aantal dat op Schiphol-Oost in de huidige omstandigheden kan worden gehaald. Om deze ver hoging van het produktietem- po te kunnen verwezenlijken, wil Fokker de bedrijfstijd in de fabriek op Schiphol-Oost met 20 procent opvoeren tot 95 uur per week. In een in april verschenen discussienota die nu met de bonden wordt be sproken, stelt Fokker voor on geveer 300 medewerkers, voornamelijk betrokken bij de eindlijnproduktie, twee ploe gendiensten te laten draaien van 9,5 uur per dag in een vierdaags schema. Daarmee komt volgens Fokker tevens een einde aan het structurele overwerk op zaterdag. De produktieuitbreiding op Ypenburg en in Papendrecht en Dordrecht staat los van de vraag waar in de toekomst een tweede eindlijn voor de Fok ker-100 zal komen, op Schip hol of in de Verenigde Staten. Deze keuze zal de Fokker-lei ding binnen een maand ne men. UTRECHT De actie groep Verplegenden en Verzorgenden In Opstand (VVIO) heeft vanochtend geprobeerd de start van hernieuwde cao-onder handelingen in het zie kenhuiswezen te verhin deren door in Utrecht de ingang van het gebouw van de Nationale Zieken huis Raad de werkge versorganisatie te blok keren. Na bemiddeling door de politie stemden de actievoerders rond half tien in met een gesprek met de onderhandelaars van de bonden, waarin zijn hun bezwaren tegen het naderende loonakkoord nog eens uiteen konden zetten. De VVIO blijft vasthouden aan vijf procent loonsverhoging. Bovendien heeft men bezwaren tegen de inbreng van „eigen" pensioen geld om die verhoging te be kostigen. De bonden AbvaKa bo en CFO gaan er echter al van uit dat de de geëiste vijf procent niet -gehaald wordt, maar kunnen zich vinden in een compromis om zo een ak koord te bereiken in het sle pende conflict. Gisteravond besloten de ka derleden van de CFO hun on derhandelaars weer naar de NZR te sturen. De AbvaKabo ging eerder op de dag al ak koord met hervatting van de besprekingen. De CFO'ers de den dat overigens niet van harte. Met alle financiële rege lingen die het kabinet, het pensioenfonds PGGM en de ziekenhuisraad bieden, ligt er nu een loonsverhoging van drie procent. Werknemer^ die onregelmatig werken, zouden er 4,25 tot 4,5 procent op voor uit gaan. De CFO vindt deze percentages onvoldoende. „Maar gezien de demissionaire status van het kabinet zit er niet meer in en daarom gaan we onderhandelen", aldus een woordvoerder. De verwach ting is dat er tussen de NZR en de bonden geen onoverkome lijke meningsverschillen meer bestaan, nu alle partijen water middelen over om het conflict snel op te lossen. Volgens de raad biedt de premie daarvoor enige ruimte. DSM en Rubbermaid richten "dochter' op HEERLEN DSM en de Amerikaanse Rubbermaid hebben een principeovereen komst getekend voor de op richting van een gezamenlijke dochter voor de produktie en verkoop van kunststof huis houdelijke produkten en tuin meubelen in Europa, het Mid den-Oosten en Noord-Afrika. In het bedrijf, dat een omzet van 450 miljoen per jaar krijgt en waarin 1700 mensen komen te werken, zullen acti viteiten van DSM-dochter Curver en de Europese activi teiten van Rubbermaid op het gebied van huishoudelijke pro dukten worden samengevoegd. De brigadier van de gemeentepolitie te N. is blij. Hij werkt bij een klein politiekorps, heeft het daar erg naar zijn zijn, kan goed met de inwoners van zijn dorp overweg, schrijft naar verhouding weinig bonnen uit en heeft helemaal geen zin om te ver huizen. Gelukkig blijkt nu, dat de twee politie-mi- nisters die ons land telt, de kleinste korpsen buiten de herverdeling van de politiesterkte willen laten. Er hoeft dus niemand uit zijn korps weg en hij hoeft ook niet weer ergens anders aan een andere krant te wennen. Want de Leidse Courant bevalt hem zo goed, dat hij beslist geen andere krant in zijn bus wil hebben. Jammer, dat er bij het korps ook niemand bijkomt. Want in dat geval... De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. S B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd [nis&H

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1