Drama bij gijzeling SPEED SHOP IOÏ 5 7 13 Positief euwe executies China epen meer afschuw op Weekeinde vol 'es verwacht MÏJïï K&qr 11 ion van Collem rieden tijdens mière Bond-film KOLONEL OVERLIJDT AAN VERWONDINGEN If/fLASER Granaat in vuilnisbak VANDAAG CcidócGouAmvt vakantie voordeel zie pag. 18 Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 313677 Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Le i co/. DTuni OA OA«70 ia i,i,i vu„l»u.iiQnfi innfi,,i i nn icnni_i mi nouo Donderdag 22 juni 1989 80ste jaargang no. 24449 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND D-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel 071 122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm.familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J Hallewas, Chef redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Overwegend droog en af en toe zon; minimumtemperatuur 12 graden, maximumtempera tuur ongeveer 20 graden. Mati ge noorden wind. Zon op: 05.20, onder; 22.04; hoog water Scheveningen: 06.27 en 19.05, laag water: 2.21 en 14.36. IRDAM Gisteravond is onverwacht ournalist Simon van Collem overle- stierf „in het harnas", tijdens de pre- ran de nieuwe Bond-film „Licence to het Tuschinski-theater in de hoofd- aar hij juist bezig was aan interviews bezoekers. Tijdens zijn gesprek met ■ntatrice Astrid Joosten stortte de 69- ran Collem plotseling ineen. Een acute tand naar later zou blijken. Toesnel- tzoekers trachtten zijn hart nog te re- n, maar het mocht niet meer baten. 15: Simon van Collem was kind bij de sterren. Reorganisatie op marinevliegkamp kost 170 banen DEN HAAG De reorganisatie van de on derhoudsdiensten op het marinevliegkamp Valkenburg kost 170 arbeidsplaaten. De twee onderhoudsdiensten van het marinevlieg kamp waar 440 personeelsleden werken gaan op in een onderhoudsdienst met 270 arbeids plaatsen. Het overbodige personeel zal via herplaatsing en bijscholing elders in de de fensie-organisatie werk krijgen. De reorganisatie was nodig na de vernietigende conclusies in een rapport van het organisatiebu reau Maynard. Volgens het rapport ontbraken fi nanciële doelstellingen, was het personeelsbeheer onvoldoende en het management chaotisch. Het bureau wees er verder op dat de materiële inzet baarheid van de 13 Orion-patrouillevliegtuigen van de marineluchtvaartdienst zeer laag is (34 procent in 1987). D66-woordvoerder in de Tweede Kamer Engwir- da sprak gisteren in de Tweede Kamer over het rapport als een schokkend beeld van verspilling van defensiegelden. Volgens Van Houwelingen heeft de harde toon van het Maynard-rapport iedereen pas goed wak ker geschud. De reorganisatie die op stapel staat maakt volgens de bewindsman onderdeel uit van een veranderingsproces naar een doelmatige krijgsmacht. Politie schiet joyrider (15) in hand GRONINGEN De rijkspolitie heeft gisteravond een 15-jarige automobilist, die in een gestolen auto met een snel heid van 140 kilometer per uur door Noord-Groningen reed, door een schot tot stoppen gedwongen. De jongen, af komstig uit een internaat in de gemeen te Ooststellingwerf, werd door het schot in een hand getroffen. De aanhouding van de jonge chauffeur had plaats na een wilde achtervolging. Daarbij ver oorzaakte de joyrider bijna twee botsin gen. Omdat de politie vreesde dat de jongen in de bebouwde kom van Pieter- buren levensgevaarlijke situaties zou veroorzaken, werd besloten een schot op hem af te vuren. ARNHEM De 56-jarige legerkolonel ing. K.H.J. van de Kieft die vanmor gen bij zijn huis in Apel doorn in gijzeling werd ge nomen, is, vermoedelijk door de ontvoerder, dode lijk geraakt. Dit gebeurde tijdens een schotenwisse ling met de politie. De ko lonel overleed ter plaatse. Vanochtend rond zeven uur werd de kolonel bij zijn woning aan de Gunninglaan in Apel doorn door een man onder be dreiging van een vuurwapen gedwongen met hem in zijn ei gen auto te stappen. Een buur vrouw hoorde hulpgeroep en waarschuwde de politie, die daarop de achtervolging inzette. Bij een Shell-benzinestation bij het knooppunt Grijsoord op de A-12 bij Arnhem stopte de auto en nam de ontvoerder de gijze laar het gebouw mee naar bin nen. Van daaruit voerde de Duits sprekende ontvoerder een tele foongesprek met de meldkamer van de Arnhemse politie, waar in hij een losgeld van 1 miljoen gulden eiste. Onderwijl hield hij ook de beheerder van het pompstation onder schot. De be heerder wist na het telefoonge sprek de benen te nemen. Rond negen uur trachtte de ont voerder met de auto door het politiekordon bij het benzinesta tion heen te breken, waarbij twee maal werd geschoten. Daarna bestormde de politie de auto. Uiteindelijk werd de ont voerder uit de auto gehaald en geboeid op de grond gelegd. Daarna werd om een ambulan ce gevraagd, waarmee de kolo nel bloedend werd afgevoerd. De ontvoerder werd gewond in een politiewagen afgevoerd. De kolonel was commandant van het opleidingscentrum van de Technische Dienst in de Kromhoutkazerne in Utrecht. Er zijn geen aanwijzingen rond de figuur van de kolonel waar uit ook maar enig verband kan worden gelegd met de gijzeling, aldus een woordvoerder van het ministerie van defensie. jj IG Terwijl de - vereld vol afkeer t over de drie exe- van gisteren heeft II inese regering van- 'n in Peking op- zeven „relschop- terechtgesteld. De waren ter dood ver- ld wegens geweld- H tijdens de militaire rukking van de de- I ische beweging in J ht van 3 op 4 juni. en militaire voertuigen II hebben gestoken, ma- van het leger hebben en soldaten van het vrijdingsleger hebben aangevallen. Het lot van een achtste gevangene die in Pe king samen met de zeven an deren ook ter dood was ver oordeeld, is onbekend. Minister Van den Broek van buitenlandse zaken sprak gis teren zijn afschuw uit over de eerste doodvonnissen in Shanghai. Drie mannen die aan demonstraties voor demo cratische hervormingen had den deelgenomen, stierven door een nekschot. „Dit nieu we trieste feit kan slechts tot een verdere verkoeling van de relaties leiden en zal nader met de andere EG-landen worden besproken", aldus een verklaring van het ministerie van buitenlandse zaken. Wel ke concrete stappen Nederland en de EG-lidstaten tegen Chi na zullen nemen, is nog niet bekend. Premier Li Peng van China heeft echter gezegd dat zijn land niet zal buigen voor in ternationale druk bij wat naar zijn mening een interne Chi nese aangelegenheid is. Vol gens Li is er sprake van het neerslaan van een „contra-re volutionaire opstand". In Jinan, de hoofdstad van Shandong, werden gisteren ze ventien ter dood veroordeel den terechtgesteld. Het is ech ter niet duidelijk of deze exe cuties in verband staan met de .afgelopen weken van onrust in China. Pagdna 5: Bush durft relatie China niet op spel te zetten AAG Door een combinatie van een aantal grote enten, wegwerkzaamheden en beginnende vakanties ndsrepubliek Duitsland verwacht de politieverkeers- ïn Driebergen het komende weekeinde op verschei- atsen in ons land files. zijn in Assen de TT-races, zondag is er in het Hdag- erpark het Parkpop-festival en op beide dagen zijn er veningen internationale vliegerfeesten. Het verkeer 16 wordt zaterdagochtend tussen 04.30 uur en 13.00 geleid via de Beneluxtunnel, omdat de Van Brienen- gedurende die periode voor alle verkeer wordt af- Bovendien gaat de Westduitse deelstaat Nordrhein- en vrijdag op vakantie. I Den Haag zonder VVD DÜege B en W *1 SAAG De CDA-frac- ïe Haagse gemeenteraad niet zonder de VVD toe jeollege ven B en W. Dit 'n pactievoorzitter N. Dijk- vanmiddag duidelijk de |B en W vertegenwoor- (ADVERTENTIE) digde partijen (PvdA, D66 en Links Den Haag) zijn op zoek naar versterking van het col lege, nu een wethouder en drie andere PvdA'ers hebben besloten het stadhuisplan vooralsnog niet te steunen. Dijkhuizen verklaarde van morgen dat zijn partij streeft naar een zo breed mogelijk college. „Kort gezegd betekent dat: Wij gaan alleen onderhan delen als de VVD en SGP/ GPV/RPF er ook bij betrok ken worden". AUDIOCASSETTES HF-60 stuks HF-90 stuksJ RIJZEN - DORPSSERVICE rroïT«'M0 1 KANTOORARTIKELEN TU0SCHRIFTEN pOTO - VIDEO Hg1 Wegwerpluiers geschikt voor hergebruik WASHINGTON Het Amerikaanse concern Procter and Gamble, de fabrikant van Pampers, heeft een manier bekend gemaakt om wergwerplui- ers opnieuw te gebruiken, maar dan niet als luier. De luiers kunnen een nieu we bestemming vinden als bloempotten of als kunst mest. Het concern wil de lui ers van de vuilstort redden door de plastic buitenkant te scheiden van de papieren voering en de opneemlaag van het eigenlijke vulsel. Van de verkregen materia len kunnen vervolgens com puterpapier, bloempotten en kartonnen produkten wor den gemaakt. Ongeveer dui zend gezinnen doen mee aan een proef voor hergebruik. Elke week worden de luiers bij hen thuis opgehaald. Twentse „Rambo" ENSCHEDE De politie van Enschede heeft een 19-jarige man aangehouden die zich tot in het extreme vereenzelvigde met de filmheld Rambo. Ge kleed in een camouflagebroek ging de Tukker regelmatig op pad om er met een zelf ge maakt geweer op los te schie ten. Naar voorbeeld van de filmfiguur sliep de man ook van tijd tot tijd in de open lucht. „Rambo" werd aange houden toen hij met een ge weer in de lucht schoot. In zijn woning werden tal van wa pens en munitie aangetroffen. Ook bij een vriend werden wapens gevonden. De complete gevel van de flatwoning werd weggeslagen. FOTO: RINUS SLIERENDRECHT Zwaar gewonde bij gasontploffing Zoetermeer ZOETERMEER Bij een zware gasontploffing in een flatgebouw aan de Grieken landlaan in Zoetermeer is van morgen om tien voor half acht de 27-jarige bewoner zwaar gewond geraakt. De man is met ernstige brandwonden in kritieke toestand naar het Zui derziekenhuis in Rotterdam overgebracht. De toedracht van de ontplof fing was vanmorgen nog niet bekend, maar omwonenden verklaarden vóór de explosie een gaslucht te hebben gero ken. Door de luchtverplaatsing is de complete voorgevel van de woning op de tweede etage weggeblazen. Twee onder aan de flat geparkeerde auto's werden volledig onder het puin bedolven en grote delen van de raamkozijnen dreven in een vijftig meter verder ge legen gracht. Belendende wo ningen liepen vrijwel geen schade op. Vanmorgen werd dan ook verwacht dat iedereen in de loop van de dag in hun woningen kon terugkeren. (ADVERTENTIE) NU OFFICIEEL DEALER XT/3, 10 Mhz 8086, 51/4" en 3V2" drive, Incl.: 14" monitor, 101t. board, pr.kabel INTRO.prijs. Fl.2299.-incf. btw COMPUTERSYSTEMS^ Wagenstraat 39 - Den Haag - Tel 070-639686 HILLEGOM Bouwvakkers hebben gistermorgen om tien uur in een afvalbak op een bouwterrein aan de Valck- slootlaan in Hillegom een niet ontplofte 105 mm granaat ge vonden. Deze moderne gra naat was daar achtergelaten door een 28-jarige Katwijker die „zijn schuur had opge ruimd". Bij deze opruiming had hij de granaat gevonden. Aangezien hij, volgens eigen zeggen, „het ding even kwijt moest" deponeerde hij de 105 mm-granaat in de afvalbak in Hillegom. De politie schakelde de Explosieven Opruimings dienst (EOD) in die het projec tiel in de duinen tot ontplof fing bracht. De Katwijker krijgt een proces-verbaal en er wordt onderzocht waar hij de granaat vandaan heeft. NS-manifestatie gaat door ondanks dodelijk ongeluk UTRECHT De Nederlandse Spoorwegen hebben gister avond besloten dat het speel terrein op het Jaarbeursplein in Utrecht, waar gisteren als gevolg van een omgewaaid klimrek een zesjarig jongetje om het leven kwam en drie andere mensen gewond raak ten, tot woensdag gesloteh blijft. De andere onderdelen van de jubileummanifestatie 'Treinen door de Tijd' blijven gewoon open. Koningin Beatrix had het 'NS- dorp' net verlaten toen het on geval gebeurde. Het klimrek was een buizenconstructie waar kinderen in alpine-tuig jes op konden klimmen onder leiding van instructeurs. Deze activiteit was aan het begin van de middag gestart. NS had daartoe de kinderen van een basisschool uit Utrecht uitge nodigd. De school heeft inder tijd een oorlogsmonument van NS geadopteerd. Hoe het klim rek kon omwaaien is nog steeds onduidelijk. Een NS- woordvoerder sprak in een eerste reactie van een domper op de feestvreugde. Pagina 3: Koningin Beatrix vergeet slachtoffers niet Straling bij watertoren Sassenheim SASSENHEIM Een viertal stukjes grond bij de watertoren van Sassenheim moet wegens radio-actieve straling worden afgegraven. De straling is af komstig van restanten van de bliksemafleider die op 26 mei bij werkzaamheden van de watertoren is gevallen. Bij deze val spatte de keramische bol van de bliksemafleider uit elkaar. In deze bol zat het ra dio-actieve radium verwerkt. Metingen hebben uitgewezen dat op een viertal plaatsen sprake is van verhoogde stra ling, maar volgens het EWR bestaat er geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Ook bestaat er geen gevaar voor verspreiding. Het afgraven is voor half juli afgerond. De plekken meten ieder niet meer dan een vierkante meter. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. 18 PAGINA'S Bemanning cruiseschip te dronken om pomp te bedienen Verzekeraars dreigen met emigratie beleggings fondsen Zwemster Elzerman ziet NK als opstapje Leidse Kredietbank moet steeds meer schulden saneren Aarlanderveenwil ja groen dorp 1 blijven I tm VVV Noordwijk pleit voor speciaal duinpad voor racefietsers GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING AUTONIEUWS KUNST RADIO EN TELEVISIE Een contract voor goed gedrag. Dat sluit de ama teurvoetbalclub LEW uit Eindhoven af met alle tweehonderd jeugdspelers. Die beloven daarin dat ze zich correct zullen gedragen. Waar dan tegen over staat dat zij aan het eind van het seizoen - met een op hun belangstelling afgestemde attractie - worden beloond. Het idee is van een politie-in- specteur, maar had ook net zo goed van een goeie leraar kunnen zijn. Het is immers beter iemand bij goed gedrag een beloning in het vooruitzicht te stellen, dan een straf bij het tegenovergestelde. Leuk bericht uit de Leidse Courant van vandaag. Sterker nog. Een bericht, dat zeker hoort in een krant met zo'n positieve inslag. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging); In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1