rijzen stijgen in 1990 meer dan 1,5 procent ch Dit is watje noemt een zacht prijsje. 6 De Korte Am bestelt fokkers 100 Aantal wao'ers neemt toe, premies omhoog enhuis betaalt alsnog drie jaar oude rekening Nieuwste KLM-Jumbo bij aanrijding beschadigd IJsschotsen redden passagiers cruiseschip van verdrinking VANDAAG 3 5 7 mm* 7 11 12 13 14 Ceidóe Sou/tont Dinsdag 20 juni 1989 80ste jaargang no. 24447 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Siithoif Pers, Apothekersdijk 34.2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f .24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat 14.00 15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6%BTW)f .0,67 permm .famihebenchten (.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur 11. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Overwegend zonnig. Mini mumtemperatuur ongeveer 13 graden. Middagtemperatuur van 20 graden vlak aan zee tot 25 graden in het binnenland. Matige noordelijke wind. Don derdag mogelijk een bui. Zon op: 05.20, onder: 22.03; hoog water Scheveningen: 05.09 en 17.39, laag water: 13.14. )AM Pan AM zal zo goed als zeker kers 100 bestellen, zo heeft een woord- in de Nederlandse vliegtuigbouwer van- itigd. Met de 24 vaste orders en zes op- erhalf miljard gulden gemoeid. De raad r van de Amerikaanse luchtvaartmaat- loet alleen formeel nog haar goedkeu- i aan de reuzenbestelling. Omdat Pan ing wil wachten - de Fokker 100 is tot •kocht - zal de maatschappij de toestel en bij GPA Fokker 100 Ltd., dat 51 vas- ;oor de Fokker 100 heeft plus 49 opties. nu in totaal 211 vaste orders en 179 inen voor dit toptoestel. Binnenkort vliegtuigbouwer een besluit over de ijk geworden tweede produktielijn. ZOETERMEER De groei van het aantal arbeidson geschikten zet verder door. Eind dit jaar wordt een aantal verwacht van bijna 836.000, wat 20.000 meer is dan eind vorig jaar. De totale lasten zullen 22,8 mil jard gulden bedragen, waar 22 miljard gulden aan in- kosten staan. Per saldo zal het exploitatiesaldo een te kort van 830 miljoen vertonen. Het vermogen van de fondsen komt daarmee eind dit jaar uit op 3,3 miljard gulden (eind vorig jaar 4,2), wat 425 miljoen minder is dan noodzakelijk. De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzeke ringen wao en aaw'moeten daarom volgend jaar om hoog naar 6,26 procent voor de aaw en 11,70 procent voor de wao,'bij een premievrije voet van 92 gulden per dag. Huybrechts presenteert shows bij de KRO HILVERSUM Carl Huybrechts, pre sentator van het inmiddels alweer ver dwenen programma TV-3, gaat voor de KRO twaalf spelprogramma's presente ren. Telebingo, zoals het programma heet, is een liefdadigheidsshow waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor straat kinderen en werkende kinderen in de derde wereld. Normaal werden dergelij ke shows bij de KRO gedaan door Hen- nie Huisman. Die is echter vertrokken naar TV10. De KRO is met Huybrechts nog in onderhandeling over een verder gaande samenwerking. Onder meer wordt gesproken over de presentatie van thema-programma's en docnumen- taires over kansarme kinderen in de DIJKSTRA derde wereld. Eenderde zeehonden overleefde virus DEN BURG Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) heeft bij een eerste telling na de massale sterf te vorig jaar van zeehonden in het Nederlandse deel van het Waddenge bied 350 van deze dieren waargeno men. Dat is ongeveer eenderde van het aantal dat voor de virus-uitbraak in dit gebied leefde. Het gaat om een voorlopige telling. Medio juli is het maximum aantal jongen aanwezig en in augustus kan de optimale stand worden geteld. De telling vanuit een vliegtuig heeft overigens ook positief nieuws opgeleverd. Tegen de ver wachting in telde het RIN al twaalf jonge zeehonden. RECTEUR ZALM VAN CENTRAAL PLANBUREAU: Dd HAAG Direc- drs. G. Zalm van Centraal Planbu- iu noemt de kans „re- ijk groot" dat de prij- in ons land volgend meer zullen stijgen de 1,5 procent die op heden is voor lid. die de uitspraak deed n vraaggesprek met blad van de werkge- iorganisatie „De Onder- ing", schrijft de te ver wachten geldontwaarding toe aan de snel gestegen in voerprijzen (onder meer olie) en de oplopende dollar. Forse inflatiecijfers, die zich vaker voordoen na een flin ke economische groei, ver wacht de directeur van het Planbureau echter niet. „Gevoelsmatig is drie pro cent voor mij zo ongeveer de kritische grens. Wordt het meer, dan komt het in flatoire denken op gang en wordt het proces moeilijk beheersbaar", aldus Zalm, die na de economische 'boom' van dit jaar en ook nog een goed 1990 enige af vlakking van de groei ver wacht. Hij wijst erop dat vooral de binnenlandse loonkostenmatiging er de laatste jaren toe heeft bijge dragen dat de inflatie in ons land (gemiddeld 1 a 1,5 pro cent per jaar) gunstig af steekt bij het buitenland. Zonder angst voor een loon- golf ziet Zalm op het loon- front wel enige reden tot bezorgdheid. „De stemming is anders dan in 1982, toen het tijdperk van loonmati ging begon. Het verschil is dat er nu geen banen op de tocht staan en de financiële positie van de bedrijven een stuk sterker is. Daarom heeft de vakbeweging mis schien de neiging om meer te kijken naar het belang van de werkenden en pro beert ze voor hen gewoon geld binnen te halen", ver klaart Zalm. Aan de andere kant verwacht hij dat werk gevers op hun beurt de nei ging hebben arbeidsvrede te kopen. Lastenverlichting noemt Zalm een voorwaar de voor verdere matiging van de lonen. De directeur van het Plan bureau is van mening dat een of twee procent inflatie eigenlijk beter is dan geen inflatie. „Dan kunnen de vakbonden zonder proble men een beperkte loonsver hoging in guldens in de wacht slepen, zonder dat de werkelijke kosten uit de hand lopen. Tegenover de leden is dat plezierig. Dat is nu eenmaal de geld-illusie", aldus Zalm. f^jenlopende m hJties voon I orstel uurli J verk n eeFj Is ik in ki 'HT De drie fracties in de Kamer hebben verschillend ge- fa op het bemidde- WEK orstel van oud-mi- l/an Aardenne om iven van specialis- 1 jaar te bevriezen. (CDA) is wel blij dat lijk iets op tafel ligt, ij noemde het nog zeker of de belang- strijdende partijen", ki ndsen en specialis- nee zullen instem- schat de kans op 50 Ook Lansink vindt lichtpunt dat de kos- eg ir specialistische hulp stabiel zijn gebleven, rriezing bij een aan- de economie bete de specialisten op termijn de bedragen die ze eigenlijk al ïadden moeten inle- (VVD) vindt het een !taak als de verlaging ji norminkomen en de eel (kostenvergoeding was het kabinet vorig goe ft besloten, niet (ver- orgaat. Een bevrie- guldens leidt ook tot ?al i istendaling, doordat [ingen de komende ee °|iet in de tarieven doorberekend. Van (PvdA) vreest dat de specialisten nog seis per verrichting 5 van via een abonne- enk Vor"den gehonoreerd g0 ss achteraf nodig zul- ka Een van de motoren van de nieuwe Boeing 747-400 werd bij de aanrijding zwaar beschadigd en is vandaag vervangen. Van de maaimachine werd de cabine volledig verniéld. FOTO'S: ANP SCHIPHOL De nieuw ste aanwinst van de KLM- vloot, de Boeing 747-400, heeft gisteren aan een motor aanzienlijke schade opgelopen bij een aanrij ding met een grasmaaima- chine. Het gebrude tijdens het taxiën naar de start baan. De bestuurder van de maaimachine werd nauwelijks gewond toen zijn cabine geheel werd verwoest. De Boeing-747-400 had 315 i boord. Het toe stel stond op het punt van ver trek naar New York. Het was al met bijna een uur vertra ging op weg naar de startbaan. De passagiers zijn met een an der KLM-vliegtuig gister avond naar hun bestemming gevlogen. De Boeing was gistermorgen als eerste vliegtuig uit de KLM-vloot door de vice-voor- zitter van de Europese Com missie, Frans Andriessen, voorzien van een Europese vlag. De KLM gaat als sym bool voor de Europese eenwor ding al haar vliegtuigen, naast de Nederlandse vlag, voorzien van een Europese vlag. Een archieffoto van het cruiseschip „Maxim Gorki" dat vanmor gen op een ijsberg in de Barentszee is lek geslagen. FOTO: EPA SPITSBERGEN Het Sovjet-passagiersschip „Maxim Gorky" met ruim 950 mensen aan boord is vanmorgen lek geslagen nadat het in de Barentszee ter hoogte van Noorwegen op een ijsberg was geva ren. Zo'n vierhonderd passagiers, onder wie veel oudere Westduitse toeris ten, zijn vanmorgen door reddingsschepen en heli kopters uit Noorwegen en de Sovjetunie in veiligheid gebracht. De meesten hadden hun toevlucht ge zocht op ijsschotsen en in reddingsboten. Alle ziekenhuizen langs de kust van het noorden van Noorwegen en in Spitsbergen zijn in staat van paraatheid ge bracht. Hoewel er geen mel ding werd gemaakt van doden of gewonden is men gezien de hoge leeftijd van de passa giers naast bevriezingsver schijnselen vooral bevreesd voör hartproblemen. Op de plaats van het ongeval, 300 ki lometer ten westen van Spits bergen, staat een krachtige wind en zijn de temperaturen rond het vriespunt. Het ongeluk gebeurde onge veer een half uur na midder nacht (plaatselijke tijd) bij Svalbard ten noorden van Noorwegen. Zes uur later be vonden zich nog altijd 225 pas sagiers en 378 bemanningsle den aan boord. Nadat de be manning er in was geslaagd het binnenstromende water te gen te houden, zag het ernaar uit dat de „Maksim Gorki" niet zou zinken. Het schip zou vanuit Bremer haven een cruise maken die via Reykjavik, Spitzbergen, de Noordkaap en de westkust van Noorwegen had moeten lopen. Het 196 meter lange en 27 me ter brede vaartuig werd in 1969 voor de Westduitse Ham burg Atlantik Linie in Ham burg gebouwd en kreeg ook de naam van die havenstad. In 1974 werd de Hamburg voor 23,5 miljoen dollar ver kocht aan de Sovjetrussische staatsrederij en heeft nu Odes- sa in de Zwarte Zee als thuis haven. Het vaartuig heeft een maximumsnelheid van 20 kno pen. ^0 18 PAGINA'S Nieuw gezicht Rotary: vrouwen, Oostblok en poliovaccins Paniek en ergernis na opkomst extreem-rechts KLM profiteert van overname Northwest Airlines Thierry Boutsen verdrijft berusting Val maakt tourstart Theunisse dubieus Bouw Zijloever Leiden in augustus van start Leimuiden is geen vredig dorp meer Zilveren Anjer voor Hillegommer Schoorl Tripodia Katwijk haalt commercie binnen GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE 6 SPORT 7/16 LEIDEN 11 OMGEVING 12/13/14 KUNST 15 CONSUMENTENINFORMATIE 16 RADIO EN TELEVISIE 17 Gesmolten asfalt ZWOLLE Het verkeer op de autosnelweg A28 wordt ter hoogte van de afslag Zwolle-Zuid is giste ren vanaf het middaguur over de vluchtstrook ge leid. Hiertoe is overgegaan omdat de rubberstroken tussen een viaduct en de hierop aansluitende weg door het warme weer wa ren gaan smelten. De stro ken zijn inmiddels ver vangen. Ha Even plotseling •aan latssecretaris Even- ir 'll an economische za- vorige week zijn [n' bij de Bondsspaar- l0i leeft afgelost, heeft een drie jaar oude ig van 20.000 gul den bij een rietdekkersbe- drijf in Sleen alsnog be taald. Volgens rietdekker Keen sr hebben zijn zonen drie jaar ge leden het werk op het dak van Evenhuis gestaakt, omdat er geen geld binnenkwam. In middels hadden ze er twintig duizend gulden inzitten. Aan maningen leverden niets op. „Dat geld kunnen die jongens helemaal niet missen. En je snapt het niet. Dat kun je van zulke mensen als een staatsse cretaris toch helemaal niet uit staan," aldus Keen sr. Zoals bekend is de VVD-poli- ticus in opspraak gekomen toen de Bondsspaarbank een kort geding tegen hem wilde aanspannen, omdat hij zijn hy potheek van drie ton niet af loste. Evenhuis heeft toen eie ren voor zijn geld gekozen en de schuld ineens afgelost. Pagina 3: Evenhuis ontkent belangenverstrengeling ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR vastfiur van luxe auto's en Dritt es vanaf 30.- p dag. s ItfSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 ?eft 1 et >ij Sti, »nt ontvangen? Bel tussen 19.00 uur. zaterdags tussen 15.00 uur telefoonnummer '8 en uw krant wordt nog avond thuisbezorgd. Van Vollenhoven en Brinkman openen Wereldmuziekconcours KERKRADE Mr. Pieter van Vollenhoven en minister Brink man van WVC zullen op 30 juni in het sportstadion in Kerkrade de officiële opening van het elfde Wereldmuziekconcours ver richten. Dit gebeurt tijdens een massale manifestatie van honder den muzikanten, leden van zangkoren en schoolkinderen. Een en ander is woensdag door het bestuur van de stichting WMC in Kerkrade bekendgemaakt. Het evenement speciaal gericht op de blaasmuziek wordt om de vier jaar gehouden en duurt dit keer tot en met 23 juli. Grote publiektrekkers zijn tijdens de weekein den de concertwedstrijden in de Rodahal en de mars- en show- wedstrijden in het sportstadion. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS.MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA (ADVERTENTIE) feab) sbamfK1 VZwitsaL. Want 2 flacons Zwitsal baby shampoo, 200 ml en 1 flacon Zwitsal mild soap, 300 ml kosten deze week in plaats van g95 maar 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Dat demissionair minister De Korte uit een goed milieu komt, staat als een paal boven water. Geen wonder, dat hij zich nu sterk maakt om ook het milieu waar wij allen uit komen te verbeteren. Hij wil dat zelfs doen door Nederland een voortrek kersrol te laten spelen bij de ontwikkeling en pro- duktie van milieuverbeterende technologieën op Eu ropees niveau. Dat hebben verslaggevers van de Leidse Courant gisteren in Wenen opgevangen. De bewindsman was in de Oostenrijkse hoofdstad voor een ministersconferentie over milieuzaken. Uiter aard was daar ook de Leidse Courant: van de eer ste tot de laatste bladzijde gelezen in elk goed mi lieu. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats:l_ Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag AIB. Indien Jaartoe aanleiding bestaat, kan een ver roek om een proefabonnement worden geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1