CDA winnaar van Euroverkiezingen Bon: 13 14 15 17 Gading ^Jiouder biedt vertrek /oor Haags stadhuis Jite afname smog verwacht od 3 cent duurder Sacharov verheugd over uitspraken Berlijnse Muur VS zullen niet met China breken VANDAAG Vrijdag 16 juni 1989 80ste jaargang no. 24444 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijtholf Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00 15.00 uur, tel. 071-122248. ^4 Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per n Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J, Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Vannacht weinig bewolking, minimumtemperatuur circa 13 graden. Morgen zonnig. Mid- dagtemperaturen rond 24 gra den. Zwakke tot matige wind, uit noord tot noordoost. Zon op: 5.19; onder: 22.02. Scheve- ningen hoog water: 2.39 en 15.05; laag: 10.25 en 22.54. „In het belang van de stad" is de Haagse wet- buivesteijn (ruimtelijke ordening) bereid uit het col- in W te stappen als de PvdA hem dat vraagt. Duive lt die beslissing als daarmee „de persoonlijke tegen- lussen hem en wethouder Van Otterloo) uit de strijd (dhuisdiscussie kunnen worden genomen". Vervol- li de afwegingen op grond van zakelijke argumenten jrtgezet. Het nieuwe stadhuis aan het Spui is volgens 'van eminent belang voor Den Haag. Het moet er ko- ods zonder hem, zo maakte hij gisteren duidelijk. Of ïbereid is te vertrekken of niet, het Gewest van de ■zaterdag tijdens een vergadering hoe dan ook de sa- Ivan het Haagse college van B en W ter discussie. Dit Se te maken aan de ruzies tussen met name de wet- van Otterloo en Duivesteijn. Rijnland informeert Nijpels over ruzie met Fokker en KLM LEIDEN Het Hoogheemraadschap Rijnland gaat in een brief minister E. Nijpels (VROM) en de vaste kamercommissie voor milieu erop wijzen hoe KLM en Fokker er al jaren in slagen niet te voldoen aan in vergunningen vastgelegde normen voor het lozen van met name zware metalen. Rijnland zal in de brief ingaan op de bijzondere verantwoordelijkheid van het rijk voor bedrijven waarvan het de meerder heid van de aandelen bezit. Het besluit om de brief te schrijven is unaniem genomen door de algemene vergadering van het Hoogheemraadschap. Daarin hebben ook vier kamers van koophandel zitting. Ook die waarvan KLM en Fokker zelf lid zijn. Dijk graaf ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken van Rijn land trok deze week aan de bel over de handelwijze van de beide op Schiphol gevestigde ondernemingen. Pagina 13: Als Fokker en KLM zich niet beteren, betaalt de burgerij Hongarije rekent op val van partijleider Grosz BUDAPEST De Hongaarse partijleider Karoly Grosz zal mogelijk nog deze maand aftreden wegens de toenemende kritiek van de hervormingsgezinde vleugel van de partij. Dat heeft een hoge Hongaarse partijfunctionaris gezegd. Grosz, die vorig jaar Janos Kadar opvolgde als partijleider, is al maanden ver wikkeld in een machtsstrijd met de hervormingsge zinde vleugel van de partij, die vindt dat hij de in voering van ingrijpende hervormingen in de weg staat. Verwacht werd dat Grosz zijn functie zou neerleggen op een speciale partijconferentie die voor september op het programma staat. Maar de hervor mers willen hem al vóór de zomer aan de kant zet ten. De eerste gelegenheid die zij daarvoor krijgen is op de komende zitting van het Centraal Comité, op 26 juni. Pagina 5: Eerherstel voor leiders opstand '56 PPR wil 96 cent „groentax" op een liter benzine DEN HAAG De PPR wil het autogebruik in tien jaar tijd met 30 procent verminderen door onder meer benzine extra te belasten met een „groentax" van 96 cent per liter. Dat staat in de nota Kiezen en Winnen, die het PPR-kamerlid Lankhorst gisteren overhandigde aan NS-topman Ploeger. De radicalen denken ook aan het invoeren van één autoloze zon dag per maand, het onmiddellijk staken van de aan leg van wegen en het aan banden leggen van de och tendspits door het verlenen van vergunningen. Op deze manier moet een bedrag van 2,3 miljard gulden gespaard worden, dat voor een deel besteed zal wor den aan verbetering van het openbaar vervoer (1,1 miljard) en fietsvoorzieningen (350 miljoen). Om de gevolgen van de groentax voor de laagste inkomens te compenseren is vijfhonderd miljoen gulden uitge trokken. if il J tegen de smog draagt ook burgemeester Havermans zijn steentje bij. Vandaag kwam (burgervader te fiets naar zijn werk aan het Monchyplein. Met het oog op de luchtveront- Iten burgemeester en wethouders van Den Haag de dienstauto vanaf vandaag zoveel (aan. Het college heeft ook alle ambtenaren opgeroepen het autogebruik zo beperkt 1 houden. De oproep geldt zowel voor particuliere auto's als voor voor het gemeentelijke FOTO: MILAN KONVALINKA Crh.G De weers- =.£jLng voor de ko- ,gen wijst op een .ing van de con- ozon en stik- in de lucht, /el het KNMI als hielden een slag HCm. De commissa- ^Pf.de koningin in land, mr. S. Pa- B3|eft vanmiddag gevoerd met ne- ^Surgemeesters uit icie over maatre- die getroffen worden als de toch wordt af- d. rijkste onzekere fac- I vandaag de wind, jot matig uit uiteen lopende richting waait. Het KNMI hield het vanmorgen vooral op noordelijke tot noord-oostelijke richting. In de drie westelijke kustprovincies, alsmede in Noord-Brabant en Utrecht, werden -vanmorgen concentraties ozon en stikstof- dioxyde gemeten, die verlen ging van de waarschuwingsfa se rechtvaardigden. Op meer dere plaatsen in die gebieden kan net als gisteren, de grens van de alarmfase worden overschreden. In het algemeen kan worden gesteld dat de concentraties in de loop van de dag oplopen naarmate de zon de warmte doet stijgen en dat pieken gemeten worden tijdens en vlak na de ochtend en avondspits. Het overleg tussen Patijn en de negentien burgemeesters moet een concreet uitvoerings plan opleveren, zodat de even tueel benodigde maatregelen niet alleen afgekondigd maar ook uitgevoerd kunnen wor den. In een radiointerview zei Patijn vanmorgen onder meer: „De situatie is momenteel niet acuut. Het overleg vandaag is een voorzorgsmaatregel. Als het zover mocht komen willen wij niet voor verrassingen ko men te staan". Het probleem waarvoor de bestuurders zich geplaatst zien is de handha ving van de maatregelen, zoals het stilleggen van het verkeer. Patijn: „Je kunt niet een rij verbod instellen om twaalf uur en het in laten gaan om kwart over twaalf. Je kan zoiets op z'n allervroegst instellen als je het een halve dag later laat in gaan. Plezierig is wel dat als je het verkeer een etmaal stil- legt, dat zeer positieve effecten heeft op de smogvorming, zo wel direct als de dagen erna". Pagina 3: Roep om maatre gelen neemt toe AG De mini- j voor brood gaat ig van maandag 3 jeven cent omlaag, r de gestegen loon- toffenkosten wordt 'e brood in de win- k weer drie cent iZonder de verho- de' minimumprijs gewoon heel wit of j 800 gram 1,77 gul- fagen. De „vaste" prijs voor brood wordt in drie fasen losgelaten. Vanaf 1 januari 1991 is de prijs vrij. Volgende week maandag wordt de prijs van suiker al geheel losgelaten. Die voor melk blijft voorlopig tot 1 oktober 1990 gehandhaafd, in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar de gevolgen voor de detailhan del van afschaffing. er tekort handelsbalans VS JjTON De Verenigde Staten hebben het tekort op disbalans over april zien verminderen tot 8,26 miljard Jt tekort over maart is herzien van 8,86 miljard tot 9,55 gllar. De waarde van de export steeg met 0,8 procent niljard dollar en kwam daarmee uit op een record. j£t was in eerste instantie een bedrag van 30,78 miljard Jegeven, maar dat is neerwaarts herzien. De import jde met 2,6 procent tot 38,84 miljard dollar. In maart I invoer nog met drie procent. De vermindering van llstekort kwam niet als een verrassing. Ivertentie bepaalt aantal sollicitantes -G Door de advertentietekst af te stemmen op :unnen werkgevers het aantal vrouwelijke sollicitan- irmee de kans om vrouwen aan te stellen aanmerke- TEijgen, aldus een onderzoek namens minister De Koning ttiezaken). Staat er dat de functie in eerste instantie dea)Vrouw is bestemd, dan is het percentage vrouwelijke an2en gemiddeld 77 procent. Een advertentie met aan- jszinnen als „vrouwen wordt met nadruk verzocht te P h" levert heel wat minder vrouwen op: 20 procent. Het 71-fe vrouwelijke sollicitanten loopt op tot gemiddeld 45 is in de advertentie wordt vermeld, dat bij gelijke of geschiktheid de voorkeur wordt gegeven aan een genoemde en doeltreffende wervingsmaatregel is het -«van arbeidsvoorwaarden die van belang zijn voor vrou- 'onder valt bijvoorbeeld het kunnen werken in deeltijd jkheden voor kinderopvang. Kent ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, |s tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- at|( en uw krant wordt nog dezelfde avond nabe- OPKOMST VALT ZWAAR TEGEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bij de gisteren gehouden ver kiezingen voor het Eu ropees Parlement is het CDA met een winst van één zetel als de gedood verfde winnaar uit de bus gekomen. De PvdA is volgens de voorlopige prognose van de uitslag gelijk gebleven en de VVD heeft met een ver lies van twee van de vijf ze tels een flinke veer moeten laten. D66 keert weer met één zetel in het Europarle ment terug, de Regenboog fractie behoudt waarschijn lijk haar twee zetels en de combinatie van kleine christelijke partijen blijft één vertegenwoordiger in Straatsburg houden. De werkelijke uitslag wordt pas zondagavond bekendge maakt. De opkomst was voor de Haagse en Europese politici een zware tegenvaller. Vol gens Bureau Interview, dat in opdracht van het ANP een uitgebreid onderzoek deed naar opkomst en stem gedrag, zou slechts 48,1 pro cent van de kiezers naar de stemlokalen zijn gegaan. Dat is zelfs nog ruim twee procent minder dan bij de Europese verkiezingen van 1984. Sinds de val van het kabinet ging men er alom van uit dat de opkomst van- prognose uitslag TKp/ff Wm uitslag verkiezingen Europees Parlement omgerekend in Tweede Kamer zetels SöfMsév sw Is wege het bijkomende natio nale karakter van de ver kiezingen vijf a tien procent hoger zou zijn. PvöA' CDA; VVD SGP-<3PVAPFj Bsger&oog DS6 j WHKÊÊ - J mmrrr: i Door het geringe aantal kie zers levert de vertaling van de uitslag naar Tweede-Ka merzetels een vertekend beeld op. Toch zijn er enke le nationale tendenzen zichtbaar die de afgelopen weken ook in opiniepeilin gen naar voren kwamen: er is sprake van een nek-aan- nekrace tussen CDA en PvdA. In kamerzetels om gerekend zou het CDA da len van 54 naar 52. De PvdA zakt van 52 naar 47 zetels, de VVD heeft sterk aan populariteit ingeboet en zou in zetelaantal dalen van 27 naar 23. D66 zou een ze telwinst van 3 (van 9 naar 12) boeken en Groen Links (de nieuwe combinatie van PPR, PSP, CPN en EVP) kan op acht kamerzetels re kenen, hetgeen in vergelij king met de huidige situatie een winst van vijf zetels zou betekenen. De kleine recht se partijen SGP, GPV en RPF zouden gezamenlijk van 5 naar 6 zetels gaan. Volgens de prognoses zou de Socialistische Partij met twee zetels als nieuwkomer in de Tweede Kamer ver schijnen. De fictieve zetelverdeling van de Tweede Kamer heeft overigens maar een betrekkelijke waarde omdat de opkomst voor nationale verkiezingen traditioneel veel hoger is. In 1986 bracht 85,5 procent van de kiezers hun stem uit, tegen 48,1 procent gisteren. Pagina 4: Teleurstelling over lage opkomst kiezers Bij aankomst op Schiphol schikt Jelena Bonner de das van haar man Andrei Sacharov. SCHIPHOL De voor malig Russische dissident Andrei Sacharov is ver heugd over de uitlatingen van partijleider Gorbats- jov waarin hij de afbraak van de Berlijnse Muur „discussieerbaar" noemde. „Ik hoop dat het snel gaat ge beuren. Het beste zou zijn als de muur nooit zou zijn ge bouwd", aldus de geleerde, die gisteravond samen met zijn vrouw Jelena Bonner in ons land arriveerdé voor een drie daags bezoek in verband met het aanvaarden van een ere doctoraat van de Rijksuni versiteit Groningen. Sacharov noemde de populari teit van Gorbatsjov in Europa „voorspelbaar". Sacharov: „De populariteit is te danken aan zijn verstandige buitenlandse politiek. Die is beter dan zijn binnenlandse, want die zit vol met tegenstrijdigheden. In het hele land groeit de spanning en de ontevredenheid is overal voelbaar. Het algemene gevoel is dat het alleen nog maar slechter kan gaan". Sacharov reageerde ook op vragen over zijn recente 'uit gejoelde' optreden in het con gres van afgevaardigden. De Nobelprijswinnaar stelde toen de oorlog in Afghanistan ter discussie. „Ik had het vermoe den dat er pogingen zouden worden ondernomen om mijn persoon te compromitteren. Het weerspiegelt de funda mentele ideologische strijd", aldus Sacharov. WASHINGTON De Ameri kaanse regering zal betrekkin gen met China blijven onder houden, ook als dat betekent dat zij moet samenwerken met de leiders die opdracht hebben gegeven voor het bloedige le geringrijpen tegen de betogers in Peking. Dat heeft een hoge Ameri kaanse regeringsfunctionaris, die anonoiem wilde blijven, vannacht gezegd. De VS heb ben geen andere keus, zo legde hij uit aan een aantal verslag gevers. De realiteit eist dat er ook betrekkingen bestaan met leiders die „slechte daden" op hun naam hebben staan. De VS zijn daarom niet van plan andere sancties in te stellen te gen China dan de aangekon digde opschorting van de mili taire levenranties. China zal daarnaast ook „zonder twijfel, een economische prijs betalen" voor de onderdrukking, aldus de functionaris, waarbij hij in vesteringen en toerisme noem de. Pagina 2: Gevolgen harde lijn voor Chinese christenen onduidelijk. Pagina 5: Eer ste doodvonnissen in China. Pagina 8: Toerisme in China ligt op z'n gat (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 (ADVERTENTIE) sfttrtiijk'1 VOOR DE ÉCHTE FIETSLIEFHEBBER! rie Gouden Gids voor adressen of bel: I070) 235169 20 PAGINA'S Hessels nieuwe II topman Vendex V Chang groentje U op gras V Schoolstrijd in Stevenshof Leiden Voetbal vereniging Koudekerk wil sporthal bouwen Bush voor democratie en vrijheid naar Leiden Zwembad Sassenheim minimaal 1,7 miljoen duurder GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4/7 BUITENLAND 5/6/7 ECONOMIE 8 SPORT 9/12 BOEKEN10 KUNST 11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15/17 LAND EN TUINBOUW 16 KERKDIENSTEN 16 AUTONIEUWS18 EXAMENUITSLAGEN 18 RADIO EN TELEVISIE 19 Een jonge Franse vrouw in Amsterdam, zusjes die hun doofheid overwinnen dank zij de inspanningen van hun moeder, anekdotes en inkijkjes in het le ven van filosofen, druiven en bijzondere groenten in eigen tuin en muziek van Paul McCartney en Joe Cocker. Uiteenlopende onderwerpen, die alleen dit gemeen hebben, dat zij vandaag bij elkaar staan op één pagina: de boeken- en platenpagina van de Leidse Courant. Een pagina waar elke week weer veel lezers naar uitzien om er het nodige van hun gading zoeken en te vinden. Zorg, dat u er ook bij bent. Voorlopig desnoods als proefabonnee. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag NB. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd. [wesHSn Ccidoc SouAcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1