Werkloosheid neemt verder af TIP Karwei PvdA in grote verwarring over stadhuis 3 4 7 9 10 11 13 15 VADER DAG WILLEM ALEXANDER VLIEGENDE DOKTER :er vindt dat jdn' plan snel moet den ingevoerd Duitsers bejubelen Gorbatsjov VANDAAG CetdaeSou/ia/nt Zie pag. 12 Woensdag 14 juni 1989 80ste jaargang no. 24442 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677 Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur hoofdredacteur j.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Droog en overwegend zonnig. Minimumtemperatuur circa 13, middagtemperatuur onge veer 24 graden. Zwakke tot matige oostelijke wind. Zon op: 05.19, onder: 22.02; hoog water Scheveningen: 01.15 en 13.30; laag water: 08.05 en 21.15. |inee bepleit autoloze lg voor kerkgangers Ds. P. van Die predikant van de Ge- de Kerk in De Lier heeft de kerkgan- oepen een „constructieve bijdrage te le- het milieu". it een autoloze zondag, één keer per jerkleden moeten dan op de fiets of lo- de kerk komen. „Op die manier doen hste iets zichtbaars aan het Conciliair [arover we het in de kerk steeds hebben t name aan het thema over de heelheid thepping", zegt de predikant, die zelf Jbastorie altijd lopend naar de kerk gaat. ■el wordt in de volgende kerkeraadsver- 1 besproken. Diverse kerkeraadsleden jblgens ds. Van Die „enthousiast gerea- „Smog kom je in de bijbel nergens VRIJDAG EERHERSTEL LEIDERS OPSTAND 1956 Hongaren lichten Lenin van sokkel BUDAPEST Het immense stand beeld van Lenin op het Processsieplein in Budapest werd vorige week behoed zaam van z'n sokkel gelicht, op een vrachtwagen gelegd en weggevoerd voor dringende restauratiewerkzaam heden. De tand des tijds had z'n tol ge ëist van de stenen Vader van de Bols- jevistische Revolutie, zo luidde het of ficiële communiqué, maar na de face lift zou de reus weer terugkeren op z'n voetstuk. Die verklaring kan echter niemand overtuigen in een land waar de communistische politieke hegemo nie 'sneller afbrokkelt dan ergens an ders in Oost-Europa. Het standbeeld van Lenin stond op dezelfde plaats waar ooit het vijftien meter hoge bron zen beeld van Stalin schitterde, maar dat werd tijdens de opstand van 1956 van z'n piëdestal getrokken en in stuk ken gehakt. Degenen die actief deel uitmaakten van dat oproer en het overleefden, zullen aanstaande vrijdag op het plein aanwezig zijn om de laat ste eer te bewijzen aan de leiders van hun opstand. Eindelijk, 31 jaar na hun executie, krijgen ze een fatsoenlijke begrafenis. Pagina 9: Alsnog heldenbegrafenis Imre Nagy Milieuvlucht succesvol ALKEMADE De politie van Alkemade heeft gister middag tijdens een milieu- vlucht 52 milieudelicten geconstateerd. Met de dienst luchtvaart heeft men boven Leiderdorp, Hazerswoude en Alkemade gevlogen. De feiten die werden ontdekt, zoals het zonder vergunning dem pen van een sloot, het stor ten van vuil en een slechte mestopslag worden nog na getrokken door de politie. DEN HAAG De komende zes weken zal kroonprins Wil- lem-Alexander in hartje Afrika de rol van 'vliegende dok ter' vervullen. Voor de in Nairobi gevestigde hulporganisa tie African Medical Research and Education Foundation (Amref) gaat de 22-jarige prins artsen, verpleegsters en tech nisch materieel naar afgelegen dorpen in Kenia en Tanzania vliegen. Willem-Alexander, sedert twee jaar in het bezit van een vliegbrevet, vond het een goed idee om zich tijdens zijn vakantie als onbetaald vrijwilliger voop de Amref in te zet ten. Eind vorige week reisde de kroonprins al af naar Nairo bi. Momenteel heeft Amref de handen vol aan een inen tingscampagne tegen malaria en het slaan van waterputten. De prins, die in Leiden studeert, zal volgens een woordvoer der van de Rijksvoorlichtingsdienst allerlei werk doen en gezien zijn vliegervaring „ongetwijfeld met de vliegende dokters gaan meedraaien". pr visum Jhderden mensen hebben vandaag bij Amerikaanse ambassade in Peking een visum aan- l'voor de Verenigde Staten. Politie-agenten in burger hielden de rij nauwlettend in de ga- f chtenden die aanwezige westerse journalisten te woord hadden gestaan, werden door de 'indervraagd. De VS hebben aangekondigd dat alle Chinezen die hun land willen verlaten |jk visum voor de VS zullen krijgen. FOTO: AP Klopjacht op studentenleiders ZIEKTEVERZUIM NEEMT TOE DEN HAAG Het aantal geregistreerde werklozen lag in de maanden maart, april en mei van dit jaar ge middeld op 387.000. Dat is het laagste cijfer van het afgelopen anderhalf jaar. In de periode fe- bruari-april lag het ge middelde op 409.000. Toen het CBS begin 1988 voor het eerst het (nieuwe) officiële werkloosheidscijfer publiceerde, kwam het in de eerste drie maanden van dat jaar uit op 484.000. Er is nu over een langere periode sprake van een daadwerke lijke daling, aldus het CBS. Het werkloosheidscijfer dat het CBS samenstelt op ver zoek van de minister van sociale zaken, is gebaseerd op gegevens uit de registra tie van de arbeidsbureaus en uit een steekproefonder- zoek van het CBS zelf. Het cijfer is 'geschoond' ten op zichte van het cijfer van de arbeidsbureaus alleen (het „oude" werkloosheidscijfer). Bij de arbeidsbureaus staan namelijk mensen ingeschre ven die al weer werk heb ben, scholing volgen of op een andere manier niet meer als werkzoekende kunnen worden aange merkt. In tegenstelling tot de werkloosheid is het ziekte verzuim in 1988 gestegen. Het precentage door ziekte verloren uren steeg naar gemiddeld 7,65 procent (1986: 7,29, 1987: 7,5 pro cent). Het cijfer is berekend door het secretariaat van de Sociale Verzekeringsbank in Zoetermeer, die toezicht houdt op de ziekenkassen. Morgen behandelt de Raad een nota waaruit onder meer blijkt dat de totale las ten van de ziekengeldkas- sen over 1988 uitkwamen op 8,8 miljard gulden. In 1986 was dat 8,1 miljard en in 1987 8,4 miljard. In totaal werd vorig jaar voor bijna 250.000 mensjaren aan zie kengelduitkeringen ver strekt, bij een gemiddelde daguitkering van ruim 97 gulden. h FRACTIE STEUNT VOORSTEL NIET flAG Er is grote ing binnen de Iii de Haagse ge- aad ontstaan nu ictievoorzitter N. en heeft aange- dat zijn fractie i van de huidige zaken" tegen de het Haagse stadhuis st^mt. PvdA-wethouder G. van Ot- terloo (financiën) houdt de pers al vier dagen op een af stand. Een al enkele malen aangekondigde persconferen tie is vanmorgen opnieuw af gezegd. Van Otterloo heeft een spreekverbod opgelegd gekre gen van PvdA-fractievoorzit- ter P. Noordanus. CDA'er Dijkhuizen heeft met zijn verrassende uitspraak het voorstel van burgemeester en wethouders om een nieuw stadhuis annex bibliotheek complex aan het Spui in Den Haag te bouwen op de tocht gezet. „Ik kan me niet voor stellen dat er tussen nu en 6 juli (de datum waarop de ge meenteraad een beslissing neemt over het stadhuis) nog iets verandert aan mijn stand punt", aldus Dijkhuizen. Ove rigens moet zijn fractie nog een definitief oordeel vellen over het stadhuisvoorstel. Maar Dijkhuizen verwacht dat zijn fractiegenoten zich achter hem scharen. Het college heeft vrijwel zeker de steun van de CDA-fractie nodig om het voorstel door de gemeenteraad te loodsen. Het college (PvdA, D66, Links Den Haag) steunt slechts op één stem meerderheid in de ge meenteraad. Het is al gedaan met het stad huis als PvdA-wethouder G. van Otterloo (financiën) vast houdt aan zijn standpunt dat er nog te grote financiële risi co's aan het plan kleven. Afge zien van Van Otterloo zijn er nog een aantal twijfelaars en mogelijk tegenstemmers in de Haagse gemeenteraad. Zater dag zal tijdens een vergadering van de PvdA-gewestraad een beslissing worden genomen over de politieke toekomst van Van Otterloo en mogelijk ook van wethouder A. Duivesteijn. >SCH Prof. dr. ;ker vindt het teleurstellend" weinig vaart zit irganisatie van de leidszorg en van ^pieem van ziekte- ïrzekeringen. De waarvan hij ?r was heeft er al 1987 advies over [cht. ;i vandaag op een Den Bosch weinig [te zijn met de verta- i de aanbevelingen in peleid en vooral met lang daarvan. Achter- fiij het jammer dat de p aan haar advies preet invoeringsvoor- I toegevoegd. Partijen lan genoodzaakt zijn !lijvende mening over rt om te zetten in da- Jekker. lek van de afgelopen F richt zich volgens k op details en ook op Irschillende onderde- net advies, al naar ge- I bril waardoor het wordt gelezen. Hij waarschuw de dat het totaalbeeld en de sa menhang tussen de verschil lende onderdelen van het plan niet verloren mogen gaan. Dekker bestreed onder meer dat invoering van het concur- rentieprincipe zou leiden tot een elitaire gezondheidszorg ten koste van mensen met weinig geld en een minder goede gezondheid. Ook uit de acceptatieplicht, voor de basis zowel als voor de aanvullende verzekering, blijkt dat hand having van de solidariteit tus sen gezond en ziek en jong en oud het doel is, zei hij. Hij ver wacht ook dat grote delen van de bevolking zich aanvullend zullen verzekeren, gezien het belang van de onderdelen die buiten het basispakket vallen. Voorzitter J. Hendriks van de Nationale Raad voor de Volks gezondheid toonde zich juist ingenomen met de 'adempau ze' die is ontstaan door de val van het kabinet. Dat maakt het volgens hem mogelijk de balans op te maken. Boven dien kunnen de politieke par tijen hun standpunten verdui delijken. Skstregeling in de war na amstoring station Leiden SÉ «0 Op het NS-station van Leiden is vanochtend rond Ie stroom uitgevallen. Wissels en seinen konden daar- :e tijd niet bediend worden en de treinen kwamen tot Rond tien voor elf reden er, gevoed door een nood ing, weer treinen. „Op volle sterkte", meldde een irder van de NS in Den Haag. „Maar we hebben te ma- lanmerkelijke vertragingen. Ook moeten we de treinen Isen met de telefoon, omdat de hele dienstregeling in de De vertragingen belopen ongeveer een kwartier. We lamelijk nogal wat kunstgrepen moeten verrichten om Voorziening in te schakelen. De storing zelf is nog niet Er is nu een ploeg naar toe om te kijken waardoor de Wm ontstaan". Hoe lang de storing nog zou duren kon de ^rjerder niet zeggen. „Over het algemeen duren zulke ■ike storingen niet lang „Maar ik begin nu toch wel een jde stress te raken". Ook kon hij nog niet zeggen wat de i voor het treinverkeer zouden zijn in de rest van het Waar de Russische leider Gorbatsjov in de Bondsrepubliek ook gaat, overal wordt hij door enthou siaste menigten verwelkomd. FOTO: AP BONN Sovjetpresident en partijleider Michail Gorbatsjov is gisteren op het oude marktplein in Bonn bejubeld op dezelf de manier zoals de Franse president de Gaulle in 1962 en VS-president John F. Kennedy in 1963 is overkomen. „Ik voel mij alsof ik op het Rode Plein ben", was zijn re actie. „Gorbi, Gorbi", schreeuwden de duizenden mensen die massaal applaudis seerden en jubelkoren aanhie ven voor de k'wistig handteke ningen uitdelende Gorbatsjov. De Sovjetleider bood later in Keulen het Westduitse bedrijfsleven een omvattend plan voor uitbreiding van de samenwerking aan en onder tekende samen met bondskan selier Kohl een „historische" gezamenlijke verklaring voor partnerschap van beide lan den. Daarin halen zij een streep door het oorlogsverle den, spreken erkenning uit van het zelfbeschikkingsrecht van alle landen en volken. Ook de ontwapeningsproble- matiek komt in enkele para grafen ter sprake. Voor het eerst erkent de Sovjetunie uit drukkelijk individuele men senrechten. Hiermee bevestigt ze de afwijzing van de Brezj- nev-doctrine, die de staten van het Warschau Pact slechts een beperkte soevereiniteit toe- Stond. Gorbatsjovs woordvoer der Gerasimov temperde het Duitse enthousiasme enigszins door erop te wijzen dat het „historische" document niet zo uniek is als bondskanselier Kohl denkt. Een aantal jaar geleden hebben wij een ver klaring van soortgelijke strek king al ondertekend met In dia, aldus Gerasimov. Pagina 7: Duitsers in de ban van „Gorbimanie" Autokrakers aangehouden in Alphen ALPHEN AAN DEN RIJN Drie knapen van 18, 19 en 24 jaar zijn vanmorgen vroeg door de Alphense politie aan gehouden. Ze zouden een radio hebben gestolen uit' een auto die aan de Leeuwenburg stond geparkeerd. Een van de drie jonge mannen had een lijstje bij zich met merken en typen autoradio. Een politiewoord voerder vermoedt dat ze „op bestelling" werkten. De politie was vannacht gaan posten na dat gisteren tien auto's waren opengebroken. Bestuurder onder invloed drugs ramt garage ALPHEN AAN DEN RIJN Een 20-jarige jongeman zonder woon- of verblijfplaats die on der invloed van drugs ver keerde is gisteravond met zijn auto tegen een garage aan de Grashof in Alphen gereden. De auto, die niet was verze kerd, werd totaal vernield. De schade aan de garage wordt op 15.000 gulden geschat. De 20- jarige bestuurder en zijn passa gier, een 18-jarige Alphenaar, bleven ongedeerd. De twee waren eerder al ge signaleerd in de omgeving van de Zegerplas waar ze met de auto rondscheurden. De politie trof hen aan op de Grashof. Dat woonerf doorkruisten ze met hoge snelheid. Toen ze de politieauto zagen, reden ze nóg wat harder. Ook al omdat er veel kinderen buiten waren, is afgezien van pogingen om de twee in te halen. Wel werden omstanders gewaarschuwd met sirene en zwaailicht. De twee kwamen uiteindelijk aan het eind van de Grashof tegen de garage tot stilstand. 20 PAGINA'S Aanval Bovag en RAI op 'autootje pesten' Europarlement snakt naar erkenning „Boot vluchtelingen Vietnam moeten Hongkong verlaten" pv mrr- „Passiviteit bevolking probleem voor Gorbatsjov" Oduber ziet Arubaanse toekomst extra zonnig tegemoet Hockeycoach Jorritsma kiest andere benadering Avondwinkel op Leidse Beestenmarkt Koudekerk boos op buurgemeente /I Hazerswoude I Katwijk sluit zich aan bij HALT- project Leiden GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4/5 BUITENLAND 7/9 ECONOMIE10 SPORT 11/17 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 KUNST 17 RADIO EN TELEVISIE19 EXTRA Dat het een heel karwei is om de werkloosheid te rug te dringen is de afgelopen jaren genoegzaam gebleken. Dat het karwei nog niet af is ook. We horen de politici daarover, vooral in deze verkie zingstijd, gedurig bakkeleien. Maar dat er toch iets ten goede verandert, daarover schrijft de Leidse Courant liever dan andersom. Positief nieuws over een negatieve tendens in de werkloosheid. Het aan tal werklozen daalt gelukkig, volgens de statistie ken, nog steeds verder. En misschien piag de Leid se Courant nog eens melden, dat het aantal tot een redelijk peil is gedaald. Maar om dat dan weer te lezen...zou u nu niet werkeloos moeten toezien, maar even de bon in moeten vullen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N.B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1