fcci&bc (Bowuvnt Chinese leger schiet op alles wat beweegt Enorme treinramp door nalatigheid 2 4 7 8 9 Historisch DUIZENDEN DODEN IN PEKING Iraniërs in rouwende menigte doodgedrukt VANDAAG 11 BOSPEEN EN BRAADWORST Maandag 5 juni 1989 80ste jaargang no. 24434 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijtholf Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18 00-19.00 uur, zaterdag 14 00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., lamilieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chefredacteur WA. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 Overwegend veel bewolking en enkele buien, mogelijk met onweer. Minimumtemperatuur omstreeks 8, middagtempera- tuur ongeveer 15 graden. Van af vrijdag zachter. Matige wind uit zuidelijke richtingen. Zon op: 05.22, onder: 21.55; hoog water Scheveningen: 05.21 en 18.06, laag water: 01.15 en 13.34. 3.0^ Etappe Giro fgelast negens sneeuw RENTO De zestiende ippe van de Ronde van Ita- is vanmorgen afgelast we- »ns sneeuwval. De zestiende fielerrit zou over 208 kilome- |r voeren van Trento naar inta Caterina Valfurva. In 't parkoers was ook de Gavia igenomen. Op deze berg [eek na nog voortdurende leeuwval reeds 30 centimeter leeuw te liggen. De organisa- Iren besloten daarop in Tren- waar het hevig regende, de af te gelasten. Met vriendin Yolandebij'opa' Wat lacherig en onwen nig staan Willem- Alexander en Yolande Adriaansens naast prins Bernhard aan wie de kroonprins zijn vriendin zojuist heeft voorge steld 'Opa' Bernhard wacht af en houdt intus sen kennelijk zijn aan dacht op andere zaken gericht. Leden van de koninklijke familie wa ren zaterdag naar Texel gekomen voor de jaar lijkse Isacar-vliegrallye naar Soesterberg. FOTO: ANP Leidenaar dreigt met aids en bijt drie mensen LEIDEN Een 26-jarige Leidenaar die zegt aan aids te lijden heeft dit weekeinde op het Leidse station twee politie-agen- ten en een employé van de Nederlandse Spoorwe gen gebeten en verwond. Het is nog onduidelijk of hij inderdaad aids heeft. Om dat te bepalen moet hij vrijwillig meewerken aan een onderzoek. De man werd aangehouden omdat hij op het dak van het station stond. De man werd vervolgens volstrekt onhan delbaar toen hem in een kan toortje de handboeien waren omgedaan. Hij bedreigde het drietal en sloeg en beet om zich heen. Toen hij uiteinde lijk in de politieauto zat, beet hij ook in de bekleding van de wagen en in petten en jassen van de agenten. Uiteindelijk is hij in een bestelwagen afge voerd. Na psychiatrisch onder zoek is hij gewoon in hechte nis genomen. Het gaat om een drugsverslaafde die twaalf keer eerder met de politie in aanraking is geweest. Hij had een kleine hoeveelheid cocaï ne bij zich. De drie slachtoffers zijn be handeld in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Volgens de Leidse politie moeten de agenten, 30 en 35 jaar oud, en de NS-employé (24) zich gedu rende negen maanden aan vervolgonderzoeken onder werpen voor duidelijk is of ze zijn besmet. Ze zijn vandaag gewoon aan het werk gegaan, maar zullen intensief worden begeleid. De politie beraadt zich nu hoe verdachten die dit soort drei gementen uiten in de toekomst zullen worden aangepakt. De aan drugs verslaafde Leide naar wordt in de loop Van de week bij officier van justitie voorgeleid. Hem zal volgens poging tot doodslag danwel zware mishandeling tenlaste worden gelegd. PEKING In de Chi nese hoofdstad Peking wordt, bijna 48 uur na de aanval op het Plein van de Hemelse Vrede, nog steeds gevochten tussen het leger en de bevolking. Tanks, pant serwagens en militairen te voet hebben gedu rende de hele dag ge richt geschoten op men sen die zich op straat vertoonden. Op toe gangswegen naar het centrum van Peking en op de universiteitster reinen bieden duizen den studenten en inwo ners van de hoofdstad daadwerkelijk verzet tegen het zwaarbewa pende leger. Over het aantal doden dat in Peking is gevallen be staat grote onduidelijkheid. Zeker is wel dat het gruwe lijke optreden van het leger, dat zaterdagavond begon, aan duizenden het leven moet hebben gekost. Een woordvoerder van het Chi nese Rode Kruis noemde vanmorgen een aantal van 2600 doden en tienduizend gewonden. Latere berichten spraken over vijf- tot ze venduizend doden. Een deel van de studenten die de afgelopen week op het Plein van de Hemelse Vrede protesteerden, heeft zich teruggetrokken in de universiteiten om zich te beraden over de verzets- strategie. In Peking leeft de vrees dat het leger binnen korte tijd zal overgaan tot een bestorming van de uni versiteiten. Die strijd zal waarschijnlijk opnieuw op een bloedbad uitlopen, om dat de studenten over wa pens beschikken, die zij de afgelopen dagen op de sol daten hebben buitgemaakt. De angst voor een verder Met ambulances, taxi's en fietsriksja's (foto) worden de gewonden naar de overvolle ziekenhuizen gebracht. FOTO: AFP optreden van de militairen werd vanmorgen versterkt, doordat de legerradio de ontruiming van het Plein van de Hemelse Vrede „slechts een eerste stap" noemde. De stijd „tegen het grauw" van de „anti-revo lutionaire elementen" zal lang doorgaan, zo waar schuwde het leger. De Chinese regering recht vaardigde het ingrijpen vanmorgen door te zeggen dat hiermee „een groter bloedbad" is voorkomen. „Als wij deze actie niet had den ondernomen, was de chaos niet overgegaan en hadden zich meer en bloe- digere incidenten voorge daan", aldus een communi qué van de Staatsraad, het hoogste uitvoerende orgaan in China, geleid door pre mier Li Peng. Het was de eerste reactie van de autori teiten sinds de militaire in terventie in Peking, zater dagavond. In cle officiële verklaringen is geen mel ding gemaakt van de ontel bare slachtoffers onder de burgerbevolking. Intussen is het openbare le ven in Peking nagenoeg verlamd. Lijnbussen en an dere openbare vervoermid delen reden vandaag niet. Op het vliegveld ging het er chaotisch aan toe. Buiten landers en Chinezen pro beerden het land te verla ten, maar talrijke vluchten werden afgelast. In het bu reau in Peking van de Chi nese luchtvaartmaatschappij werden geen tickets meer verkocht. Pagina 3: „Vertel de we reld alsjeblieft wat er op het plein gebeurd is". In zwarte chador geklede shi'itische vrouwen in zuid-Bayrut rou wen om de dood van de Iraanse leider Khomeini. FOTO: EPA TEHERAN In de op dringerige menigten die in Teheran een laatste glimp wilden opvangen van de eergisteren overle den Iraanse leider Kho meini (86), zijn acht men sen doodgedrukt en 500 mensen gewond geraakt. Een snikkende nieuwslezer maakte gisteren bekend dat de ayatollah morgen begraven wordt. Khomeini had twaalf dagen geleden een operatie ondergaan om inwendige bloe dingen te stoppen. Als tijdelijk opvolger is president Ali Kha menei benoemd. Of Khamenei de geestelijke en wereldlijke macht van zijn voorganger zal erven, is nog onduidelijk. In het hele land is een rouwtijd van veertig dagen ingegaan. Reza Pahlavi, de zoon van de sjah, voorspelde een periode van onzekerheid, oproer en twisten. In Iraq is gisteren een uitzinnige vreugde uitgebro ken na het nieuws van Kho meini's dood Veel Irakezen geloven dat Khomeini de stag natie in de vredesonderhande lingen tussen Iran en Iraq ver oorzaakte. In de westerse we reld wordt zeer terughoudend op het nieuws van Khomeini's dood gereageerd. Pagina 4: Iraniërs gehuld in diepe treurnis 18 PAGINA'S Paus is tweeduizendste katholiek op IJsland Oppositie in Polen stevent af op grote zege Wim Kok: „CDA p dreigt drammerig K te worden" V Jubileum productie LAK: Felle hartstocht in een parkeergarage Wassenaarse actiegroep: Bermen Jagerslaan niet verwijderen Chinezen glimlachen helemaal niet Han van der Meer zet zich in voor „Mensen in nood" GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BUITENLAND 3/4 BINNENLAND 5 LEIDEN 7 OMGEVING 8 VAN HUIS UIT9 RADIO EN TELEVISIE 11 SPORT 6/13 T/M 18 10% extra voor Duitse verpleegkundigen STUTTGART Na maandenlange con flicten hebben Westduitse verpleegkun digen een aanzienlijke salarisverhoging gekregen. Die verhoging, die tot tien procent van het sa laris kan gaan. komt neer op een bruto bedrag per maand van, omgerekend, 190 tot 336 gul den. Voor nachtdiensten en werken in het weekeinde zullen de 200.000 werknemers in de gezondheidssector eveneens beter worden be loond. Het akkoord geldt voor vier jaar en zal op 1 augustus ingaan. Gehoopt wordt dat de nieuwe afspraken het beroep van verpleegkun dige „aantrekkelijker" zullen maken. In de Bondsrepubliek bestaat een nijpend tekort aan verpleegkundigen. Geen krant ontvangen? Bel fuse 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. "tèAPK-tarief ■zon nde flink hoger taal HAAG Het tarief voor ina. en aparte APK-keuring teld vordt met ingang van 1 au- erg Justus van 50 gulden inclusief leer,tw verhoogd tot maximaal -jll' 70,50 exclusief btw. Bovendien en(j(vordt Per 1 augustus de kosten n-gAan een afmelding in reke- alshing gebracht. De BOVAG vanleeft haar leden geadviseerd ,]jk.voor een aparte APK-keuring dg 75 gulden in rekening te bren- zjg.gen, vermeerderd met 10 gul- Ben afmeldingskosten. iteffl ^Minder operaties 'miaan gezonde laarblindedarm ^j|DEN HAAG De Haagse enföntgenoloog dr. Julien Puy- iers'aert heeft een methode ont- jfgjvikkeld waardoor de kans op gg.het weghalen van een gezonde (Jblindedarm veel kleiner -os.^ordt. Jaarlijks overkomt dat sti-K1®eveer **000 Nederlanders. >rd! het gebruik van een ■ein^h0 (geluidsfoto), kan echter Vrijwel altijd een juiste diag- j^jjpose worden gesteld. Puylaert: •.Het nadeel is dat je er specia le apparatuur voor nodig hebt en heel veel ervaring". Pag.9: Het blindedarmdilem- (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Bospeen, per bos Braadworst, 500 gè$94.49 7QQ kilo albert heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Bejaarde fietser spoor bijster STEENWIJK Een 77-jarige man uit Steenwijk is zaterdag na een fietstochtje onbedoeld in het Drentse Westerbork te rechtgekomen. De man was in de vroege middag voor zijn wekelijkse tochtje naar nabijgelegen Giethoorn vertrokken. Tijdens dat tochtje viel de man en liep een hersenschudding op, waardoor hij zijn gevoel voor oriëntatie kwijtraakte. Toen hij 's avonds tegen etenstijd nog niet terug was, sloeg zijn familie alarm, 's Nachts om half drie werd de man in het Drentse Westerbork aangetroffen; hij had er meer dan vijftig kilometer opzitten. De thuisreis kon hij per politiewa gen maken. GASLEIDING IN OERAL LEKTE AL DAGEN MOSKOU President Gorbatsjov heeft grove nalatigheid aangewezen als de oorzaak van de gas- explosie nabij de stad Tsjeljabinsk in de Oeral, waarbij ten minste 650 mensen, onder wie veel kinderen, zijn omgeko men. Uit de gaspijpleiding die zondagmorgen om 01.15 uur explodeerde, lekte al enkele dagen gas. Door de hevige ontploffing werd een gedeelte van de Trans-Siberische spoorweg weggeblazen, net op het mo ment dat twee treinen elkaar passeerden. Een van de trei nen ontspoorde en reed op de andere in. Op de plek des on- heils ontstond een enorme vuurzee. In de twee treinen die tussen de Siberische stad Novosibirsk en de zuidelijke Russische stad Adler bij de Zwarte Zee reden, zaten circa 1200 passagiers. In de trein naar Adler zaten vooral vakantiegangers, onder wie veel kinderen. „Zeker de helft van de passagiers op de twee treinen is omgekomen", aldus correspondent Vitali Tsjerepanov van het plaatselij ke partijdagblad, die een loka le partijleider citeerde. „Dat betekent dat er 650 doden zijn, wellicht meer". Partijleider Gorbatsjov, pre mier Nikolaj Ryzjkov, minister van defensie Dmitri Jasov, mi nister van gezondheid Jevgeni Tsjazov en premier Aleksandr Vlasov van de Russische Fede ratie vertrokken gistermorgen naar de plaats van de ramp, nadat duidelijk was geworden hoe omvangrijk de catastrofe was. Een regeringscommissie onder leiding van vice-pre mier Gennadi Vedernikov was kort na de ramp ter plekke. Het Kremlin heeft voor van daag een nationale dag van rouw afgekondigd. De treinramp in Tsjeljabinsk is waarschijnlijk de grootste in de Sovjetgeschiedenis. In au gustus 1987 kwamen 106 men sen om het leven toen twee treinen botsten in de stad Ka- mensk-Shachtinski, 900 kilo meter ten zuidwesten van Moskou. Een historisch weekeinde. Zo mogen de voorbije dagen gerust worden genoemd. Het buitengewoon brute optreden van het Chinese leger tegen de vreedzame studentendemonstraties voor democratie in Peking, de dood en opvolging van ayatholla Khomeini van Iran en de de verkiezingen in Polen, waarin Solidariteit een rol speelt. Daar komen nog bij grote rampen in de Sovjet-Unie-en Sri Lanka. Dat alles zorgt ervoor dat de vierde juni 1989 door velen niet licht wordt vergeten. Gebeurtenissen, die ongetwijfeld vele gevolgen zullen hebben. Reden om dat alles van dag tot dag te blijven volgen. In een goede krant, in de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1