£eicUc ©omcwit EEP3 Schoonmaak polder voor rekening Duphar Bon: 3 13 14 16 19 Zakgeld bright weg als voorzitter luis van Afgevaardigden ïlke dertien seconden iterft iemand door roken Acht vermisten na ramp in goudmijn Donderdag 1 juni 1989 80ste jaargang no. 24431 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal i. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15,00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W .A. Buiiteweg. Vannacht nog een enkele bui. Overdag af en toe zon. Mini mumtemperatuur circa 6 gra den. Middagtemperatuur rond 16 graden. Zwakke tot matige noorden wind. Zon op: 5.25; onder: 21.51. Scheveningen hoog water: 2.15 en 14.39; laag: 10.04 en 22.34. Opent in ROELOFARENDSVEEN Zie pag. no. 22 hinderen krijgen neer zakgeld EN HAAG De groei van de economie ijkt effect te hebben op wat ouders hun inderen aan zakgeld geven. Gemiddeld rijgen scholieren tussen zes en zeventien ar nu 30 procent meer zakgeld dan in 183. Kinderen van vijftien en zestien krij- en elke week gemiddeld ƒ9,30 van hun uders, die van dertien en veertien 5,50 ulden. Van de kleintjes van zes tot tien ar krijgt iets meer dan de helft zakgeld: smiddeld 1,90 gulden per week. Tien-, f- en twaalfjarigen ontvangen gemiddeld 3,90 gulden. Kinderen uit gezinnen uit de gere welstandsklassen krijgen gemiddeld vaalf procent meer zakgeld dan kinderen it de hogere sociale lagen van de bevol- ing. Braks bezorgd óver post-order dierenartsen' AMSTERDAM Demissionair mi nister van landbouw Braks maakt zich zorgen over het fenomeen „post order dierenartsen". Hij doelt op art sen voor wie het verkopen en leveren van medicijnen doel op zich is, zonder dat er sprake is van een binding met de veehouder die de medicijnen krijgt. Braks heeft zijn bezorgdheid vanmiddag geuit tijdens het jubileum congres van de Vereniging van Fabri kanten en Importeurs van Dierge neesmiddelen (Fidin). De eerste taak van de dierenarts is het verlenen van diergeneeskundige bijstand, gekop peld aan een permanente bewaking van de gezondheidstoestand van de dieren op een bedrijf, aldus Braks. Hoofdrol voor Gullit in overwinning Or anje HELSINKI Het Nederlands elftal kwam met de magere zege van 1-0, die het gisteren behaalde op Finland, een stap dichterbij kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 1990 in Italië. Ruud Gullit, die voor het duel kritiek uittte op het spelconcept van bondscoach Libregts, had een hoofdrol in de overwinning. Vier minuten voor tijd legde de invaller na een persoonlijke actie de bal op het hoofd van Kieft, die de laatste van de vele kansen verzilverde (1-0). West-Duitsland, tot gisteren leider in groep 4, speelde Oranje in de kaart. De ploeg van coach Beckenbauer kwam tegen Wales niet verder dan een gelijkspel van 0-0. Oranje gaat nu aan kop in deze groep. Pagina 9; Verstoorde relatie met Gullit blijft Libregts achtervolgen Vreugde bij Oranje na de late treffer van Wim Kieft. V.l.n.r. Kieft, Gullit, Van Tiggelen, Van Basten, Van Aerle en Rutjes. FOTO: ANP m Wright kon zijn tranen niet bedwingen na zijn emotionele lespraak voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. FOTO: AP WASHINGTON Jim Wright, dè voorzitter van et Amerikaanse Huis van igevaardigden, heeft zijn ntslag aangekondigd. Hij al aftreden als komende insdag zijn opvolger is ekozen. Wright wil ook oor eind juni uit het Con- res stappen. lijn emotionele aankondiging igenover een volgepakt Huis fas het sluitstuk van een sle- ende affaire, waarin Wright ader zware druk was komen staan wegens een onderzoek' lar zijn financiële handel en andel. In zijn rede tegenover et Huis, die meer dan een duurde, verklaarde hij chzelf onschuldig en wees hij beschuldigingen dat hij de ethische regels van het Huis had overtreden van de hand. Wright trok onder meer van leer tegen wat hij noemde de „wraakzucht" die de Ameri kaanse politiek vergiftigt. Volgens de Amerikaanse grondwet is de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden na de president en vice-presi dent de machtigstp man in het politieke systeem. De op\olger van Wright wordt naar ^lle waarschijnlijkheid de leider van de Democratische meer derheid. Tom Foley uit Was hington, een zeer gewaardeer de gematigde liberaal die be kend staat om zijn voorzichtig heid en zijn vermogen tot het smeden van politieke compro missen. AMSTERDAM Het chemieconcern Duphar moet de kosten van de schoonmaak van de Volgermeerpolder bij Amsterdam betalen. Het concern heeft on rechtmatig gehandeld door in de jaren zestig zo'n tienduizend vaten chemisch afval in de Volgermeerpolder te storten en is dan ook verantwoordelijk voor de kosten. nis dat de Amsterdamse rechtbank gisteren na een lang proces heeft geveld. De rechtbank heeft Duphar niet veroordeeld tot het be drag dat de staat had geëist, tachtig miljoen gulden, maar „tot een vergoeding van een bij staat op te ma ken en derhalve nog onbe paald bedrag", aldus de let terlijke tekst van het von nis. De rechter houdt deze slag om de arm omdat nog niet duidelijk is of Duphar het enige bedrijf is dat che misch afval in de polder heeft gestort. Dat is de kern van het von- Landsadvokaat Wubs toon de zich tevreden over het vonnis. „De rechtbank heeft onomwonden uitge sproken dat Duphar tien duizend vaten in de Volger meerpolder heeft gestort, daarmee een onrechtmatige daad heeft begaan en voor de daaruit voortvloeiende saneringskosten verant woordelijk is. Voor mij be tekent dit dat het bedrijf voor de volle tachtig mil joen zal worden aangesla gen". De uitspraak is ook van belang voor de vele nog lopende, vergelijkbare pro cessen. Duphar had volgens de rechter moeten weten dat de vaten voor onbepaal de tijd zouden blijven liggen en zouden kunnen gaan doorroesten, „zoals achteraf gezien ook is gebeurd". Het betoog van het concern dat men toen niet had kunnen weten hoe gevaarlijk de stoffen waren, wees de rechter af. Duphar gaat in hoger beroep. Het bedrijf zegt er met name over verbaasd te zijn dat de rechtbank zich niet eerst over de indertijd bestaande kennis en inzich ten heeft laten voorlichten. Officier van justitie mr. Oosterhof heeft voor de rechtbank in Maastricht twee miljoen gulden boete geëist tegen het chemiecon cern DSM. Het bedrijf zou sinds 1980 de Wet Chemi sche Afvalstoffen hebben overtreden en afvalwater zonder de vereiste vergun ning hebben geloosd. Vol gens Oosterhof heeft DSM ten minste één miljoen gul den verdiend aan het ille gaal storten van melamines- lik in de zuurteervijver in Geleen. Ook laakte hij de lakse houding van de pro vincie. Hij constateerde dat DSM voor deze instantie kennelijk te groot is gewor den. Op 12 juni wordt de behandeling van de zaak voortgezet. NS beloont aankoop jaarkaart via bedrijf UTRECHT NS stelt werk- nemers die via hun bedrijf een jaartrajectkaart kopen vanaf 1 januari volgend jaar gratis èen kortingskaart beschikbaar. Normaal kost zo'n kaart 560 gulden. Houders van zo'n jaartrajectkaart kunnen dan met hun gezin in de privésfeer reizen tegen kortingen van 40 procent voor een enkele reis en een retour. Volgens de woordvoerder zijn er nog niet zoveel bedrijven die die kaar ten voor hun werkgevers af nemen. 1ENÈVE Elke dertien econden sterft ergens op wereld een roker of ookster aan longkanker, ongemfyseem, chronische ironchitis of een hartaan- loening. Dat zijn jaarlijks lijna 2,5 miljoen mensen, inder wie een toenemend antal vrouwen. Vergele- en met 19'50 overlijden de westerse landen nu al drie keer zoveel vrou wen aan longkanker. De Wereld Gezondheidsorga nisatie (WHO) maakte deze cijfers gisteren bekend in Ge- nève tijdens de tweede „We- reld-Niet-Rokendag". Omdat steeds meer vrouwen en jonge meisjes tegenwoordig naar een „saffie" grijpen, luidde het motto „Rooksters lopen meer risico's". Daarmee wordt voor al 'bedoeld dat vrouwen niet slechts worden bedreigd door de gebruikelijke kwalen en ziekten die aan tabaksgebruik zijn verbonden. Als zij bijvoor beeld de pil gebruiken, is het gevaar voor een hartaanval of beroerte groter dan normaal. Zwangere vrouwen die roken zetten bovendien nog de ge zondheid van hun kinderen op net spel. i m nesty veroordeelt lechtenis in Israel )EN HAAG Amnesty In- ;rnational veroordeelt het sy- teem van administratieve de- :ntie dat in Israel en de door srael bezette gebieden wordt Jegepast. In een vandaag ver- :henen rapport schrijft de lensenrechtenorganisatie, dat eze vorm van gevangenhou- ling de fundamentele rechten 'e mens schendt. Ruim .000 Palestijnen zijn sinds het litbreken van de intifada, de pstand van de Palestijnen, onder aanklacht of proces in dministratieve detentie ge- louden, van wie de meesten nder moeilijke omstandighe- len. Amnesty vraagt Israel He gevallen van mensen in dministratieve hechtenis op- ieuw te onderzoeken. longarije wil bij laad van Europa UDAPEST Hongarije ft als eerste Oostblokland 'erklaard lid te willen worden an de Raad van Europa. Op srmijn wil het land ook deel aan uitmaken van de Europe- Gemeenschap. Volgens Ga tor Deak, de voorzitter van ;t Hongaarse bureau voor ,eugd- en sportzaken, zou het Jidmaatschap van het Euro- fese huis, het vervullen zijn 'an het verlangen van ons tolk naar democratie". Deak lei te hopen dat Hongarije vol lend jaar zal worden toegela ten tot de Raad van Europa. (ADVERTENTIES) Unieke verkoopexpositie van olieverfschilderijen en zeldzame aquarellen op kurk in de Alkeburcht zie adv. pag. 6 INFORMATIE- EN IDEEENBEURS VOOR DE DETAILHANDEL 4-6 JUNI 1989 U JAARBEURS UTRECHT/HOLLAND GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. Mogelijk toch unaniem voorstel Haags stadhuis DEN HAAG De kans bestaat dat de Haagse wethouder G. van Otter- loo (financiën) alsnog ak koord gaat met het gister avond gepresenteerde stadhuisvoorstel. Hij heeft vlak voordat hij gis termorgen naar Chicago ver trok, laten weten dat hij pas een definitief standpunt in neemt nadat zijn partij, de PvdA (fractie èn Gewestelijke bestuur), het nieuwste raads voorstel heeft beoordeeld. Voorlopig wil hij echter nog niet met het gisteren gepresen teerde voorstel akkoord gaan. Zeeleeuwtjes Twee jonge zeeleeuwtjes, kort na elkaar geboren, kijken hun moeder naar de ogen. In het Dolfinari um van Harderwijk begroet Annette haar moeder Gina direct na de geboorte met een kus (foto boven) en in de Amsterdamse diergaarde Artis wordt de èén week oude Ronald vriendelijk doch dringend verzocht zich bij moeder Josta te vervoegen .voor zijn eerste zwemles (foto onder). FOTO'S: ANP MANILA Acht mijn werkers worden vermist nadat dinsdag op het eiland Mindanao op de Fi- lipijnen een goudmijn is ingestort. De mannen zit ten vermoedelijk nog on der de grond. Bij een brand in een nabij gele gen barakkenkamp kwa men drie mensen om het leven. Het ongeluk in de mijn op de hellingen van de berg Diwal- wal, bijna 1000 kilometer ten zuidoosten van Manila, werd veroorzaakt door landver schuivingen als gevolg van hevige regenval. Door het gebrekkige stutwerk zakten dertien van de 27 tunnels in. Maar 135 mijnwerkers wis ten zich tijdig in veiligheid te brengen, aldus regionaal di recteur Mario Luis Jacinto van het Bureau voor Mijn bouw. Verscheidene radiostations en kranten in Manila meld den dat bij het ongeluk 13 doden waren gevallen en dat duizend mijnwerkers waren ingesloten, maar volgens Ja cinto kan het aantal vermis ten niet zo hoog zijn. Hij ver klaarde dat de mijnwerkers vijfeneenhalf uur voor de in storting al barsten in de tun- nelwanden hadden zien ont staan en voldoende tijd had den om te ontsnappen. Internationaal telefoneren flink goedkoper DEN HAAG PTT Tele- com verlaagt per 1 juli de tarieven van het interna tionale telefoonverkeer naar de Verenigde Staten, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, Austra lië en Nieuw-Zeeland. De verlagingen lopen uiteen van 19 tot 28 procent, zo heeft PTT Telecom vanmorgen meegedeeld. Het standaardta- rief naar de VS en Canada daalt van 3,35 naar 2,60 gulden per minuut, het daltarief hier voor daalt van 2,85 naar 2,30 gulden per minuut. Het bellen naar Nieuw-Zeeland en Au stralië gaat 4,20 gulden per mi nuut kosten (was 5,58 gulden) en in het daltarief 3,50 gulden (was 4,90 per minuut). Voor het bellen met Japan, Hong Kong en Singapore moet van af volgende maand 4,20 gulden worden betaald (was 5,85). De verlagingen zijn mogelijk dank zij kostenbesparingen, de inzet van nieuwe technieken en de groei van het internatio nale verkeer. 22 PAGINA'S Komkommer affaire,,Storm in glas water" Japanse premier h Uno geldt als K tussenpaus V Johan van der Velde verward maar ongedeerd terug in Brabant Nauwelijks inzicht in aantal Leidenaren dat zich verwaarloost Alphen wil haast maken met aanleg rijksweg 11 Floriade haalt 7 miljoen aan sponsorgeld binnen Sponsor voor Nederlands Danstheater GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LElDEtf OMGEVING 14/15/16/17 AUTONIEUWS 18 KUNST 19 RADIO EN TELEVISIE 21 9/10/11 Voetbal op tv VANDAAG België Nederlands 2, 19.55 u Luxemburg-België. Sommige mensen zullen zich afvragen, waarom nu weer zo nodig een enquête in de krant moet naar de hoogte van het zakgeld. De kinderen worden er maar ontevreden van en wie zal het verschil beta len als anderen meer krijgen? Welnu het opval lendste resultaat van het NSS Marktonderzoek blijkt nu te zijn dat kinderen behorend tot gezinnen uit de lagere welstandsklassen meer zakgeld krij gen dan kinderen uit de hogere sociale lagen van de bevolking. Het verschil bedraagt zelfs 12 pro cent. Ziedaar het nut van zo'n enquête. Vandaag uiteraard ook gepubliceerd in de Leidse Courant: gelezen door alle lagen van de bevolking. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1