Toch compromis in raketten-kwestie Argentinië kondigt staat van beleg af 2 10 11 12 3 4 5 9 13 14 Examens l^ri jheidsbeeld kijkt §Mao recht in gezicht Voorlichting over voeding suiker patiënten moet beter VANDAAG ËeicUc ©omo/nti ra«[ 1 I Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthotf Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bankN.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Ii0 Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv, advertenties. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Dinsdag 30 mei 1989 80ste jaargang no. 24429 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND HET WEER Vannacht enkele buien. Mor gen overdag af en toe zon en vrijwel overal droog. Mini mumtemperatuur omstreeks 5 graden. Middagtemperatuur ongeveer 14 graden. Matige noorden wind. Zon op: 05.27; onder: 21.49. Scheveningen hoog water: 11.49; laag water: 7.15 en 20.05 uur. OS** 'jen Haag groeit als congresstad „STERDAM Den Haag heeft de tweede et bsitie als congresstad vorig jaar vaster in han- """"'•n gekregen. Uit de jaarcijfers 1988 van het sderlands Congres Bureau blijkt dat het aantal landagen toenam met 8.000 tot 95.000, hetgeen jerkomt op een marktaandeel van 26,9 pro nt. Amsterdam, congresstad nummer één, en trecht moesten fors inleveren; beide steden -^rloren ruim 50.000 congresdagen. Nederland lakte, ondanks een stijging van het aantal in- nationale congressen met 28 congressen, vo- jaar 27,9 procent van het aantal congresda- n kwijt ten opzichte van 1987. Op de ladder n het aantal congressen met meer dan hon- rd deelnemers werd Nederland ingehaald or Australië en daalde het naar de zevende aats. agina 3: Nederland heeft veel te bieden als ngresland, maar niet alles. Gorbatsjov bezuinigt op defensie-uitgaven MOSKOU President Michail Gorbatsjov heeft vanmorgen ont huld dat de Sovjetunie 77,3 miljard roebel (265,5 miljard gulden) uit geeft aan defensie. Dat is bijna vier keer zoveel als in oktober nog als officieel cijfer werd genoemd. Voor het Congres van Volksafge vaardigden beloofde Gorbatsjov dat de uitgaven voor 1992 met tien miljard roebel (34,5 miljard gul den) zullen worden verminderd. De Sovjetunie heeft lange tijd haar werkelijke militaire uitgaven ver huld, wat de onderhandelingen tussen Oost en West over weder zijdse wapenvermindering compli ceerde. Memorial Day In diep gepeins verzonken zit Camilla Roundtree op de militaire Boston bij het graf van haar broer die in de tweede wereldoorlog om het leven is gekomen. Zij was één van de velen die gisteren op Memorial Day de talrijke oorlogsslachtoffers hebben herdacht. FOTO: AP Gullit wil Cruijff als bondscoach HELSINKI Ruud Gullit heeft gisteren in Helsinki zijn on enigheid met bondscoach Thijs Libregts aangegrepen om te plei ten voor de komst van Johan Cruijff. Aan de vooravond van de voetbalinterland FinlandNederland (morgenavond 18.00 uur) ruziede Gullit voort met Libregts. Een gesprek onder vier ogen heeft de rust niet doen terugkeren. Volgens Gullit schrijft de huidige bondscoach Oranje een te be houdende taktiek voor. De speler van AC Milan, als gevolg van een blessure morgen op de reservebank, ziet in Cruijff de ideale opvolger van Libregts, die er na het succes van Oranje bij de Europese kampioenschappen nooit in is geslaagd zijn voorganger Rinus Michels te doen vergeten. Gullit had in het verleden bij Feyenoord al problemen met Libregts, als gevolg van een racis tische uitlating van de trainer. Na de laatste wedstrijd tussen Nederland en West-Duitsland (11) is Gullit „aan het lobbyen geslagen". „Ik heb alle spelers afgebeld. Mijn mening werd be vestigd". Pagina 13: Sfeer blijft gespannen binnen Nederlands elftal. ^"üdenten leggen de laatste hand aan de zelfgemaakte, kunst- >rd-Dffen, versie van het Newyorkse Vrijheidsbeeld dat vanmorgen aw,i het Plein van de Hemelse Vrede in Peking onthuld is. ónd F0T0: AP 13: ^EKING Om hun eisen voor meer vrijheid en de- eiT- jocratie tê onderstrepen hebben demonstrerende stu- "Mpten vanmorgen op het Plein van de Hemelse Vrede [fja7el Peking een grote replica van het Amerikaanse Vrij t/de ^idsbeeld onthuld, dat tegenover het portret van Mao jaage bijna tien meter hoge „Godin van de Vrijheid en de Demo- De fetie", die is gemaakt door studenten van de kunstacademie in [eJz®eking, is bedoeld als provocatie aan het adres van de Chinese val-gering. Volgens waarnemers verzamelde zich gisteravond in 3"'1T straten van het centrum en op het plein meer dan een mil- jNÓ^n mensen om een glimp op te vangen van het beeld. Het lw'i-brkstuk werd op fietsen aangevoerd op het plein. Daar werd J"rchr °P een sokkel gehesen en in het licht van schijnwerpers ge- iv -ft onder de klanken van het volkslied en de Internationale. nderPnmorgen hebben honderden demonstranten de toegang tot tede t hoofdbureau van politie in Peking geblokkeerd uit woede j911 er de arrestatie van drie arbeiders en elf leden van de motor- lanaJb „De vliegende tijgers". De motorrijders trokken regelmatig cum or de stad met leuzen waarin zij de regering aanvielen. De nHi'[ identen kondigden aan dat later op de dag nieuwe hongersta- ïti -pgen van start zouden gaan. OosJÈ»*na 5: »Ware parade van tanks en raketten in Peking" Sacharov komt naar ons land m-KONINGEN Andrej Sa- j 5°3e arov, de Russische atoomge- rt i'vjrde, komt op 16 juni naar hove|s land om in Groningen een l ^s]^doctoraat in de rechtswe- rmerhschappen in ontvangst te '5-15 men- Sacharov, die het ere- I, As- ctoraat ontvangt vanwege Afd.jn uitzonderlijke verdiensten n. het gebied van de mensen- dorpbhten, blijft vermoedelijk ^pjee dagen in Nederland. De .L1J_ Jg een van jjg zeven mensen, die een eredoc toraat van de 375-jarige Rijks universiteit Groningen zullen ontvangen. Daaronder bevin den zich onder meer de dich ter en wetenschapper Leo Vroman en ds. Frank Chika- ne, secretaris-generaal van de Zuidafrikaanse Raad van Ker ken. Koningin Beatrix zal de uitreiking van de eredoctora ten bijwonen. NAYO-TOP ALSNOG GESLAAGD BRUSSEL Na een vergadering die tot diep in de nacht heeft ge duurd is op de NAVO- top in Brussel toch nog een compromis bereikt in het geschil over de kernraketten voor de korte afstand in Europa. De regeringsleiders van de zestien NAVO-lan- den hebben vanmorgen direct hun goedkeuring gehecht aan het ak koord, dat onder leiding van minster Van den Broek tot stand is geko men. Hierdoor is de NAVO-top ter gelegen heid van het veertigja rig bestaan van het bondgenootschap alsnog succesvol geëindigd. Gisteren werden de sombe- voorbeschouwingen al verdrongen door het ingrij pende ontwapeningsvoor stel van de Amerikaanse president Bush. Maar het echte breekpunt, de kwestie van de kernwapens voor de korte afstand (SNF-raket- ten) bleef als een zwaard van Damocles boven de top hangen. Het akkoord van vannacht heeft ook die dreiging ongedaan gemaakt. Het compromis houdt in dat de kernwapens voor de kor te afstand moeten worden verminderd via Ameri kaans-Russische onderhan delingen. De wapens zullen voorlopig niet volledig wor den verwijderd, zoals de Bondsrepubliek beoogde, maar zullen evenmin snel worden gemoderniseerd, zo als de VS wilden. De SNF-onderhandelingen staan niet op zichzelf, maar worden gekoppeld aan de vooruitgang die wordt ge boekt bij de besprekingen in Wenen over verminde ring van de conventionele bewapening en de aantallen militairen. De SNF-onder- handelingen zullen pas be ginnen, als er in Wenen een akkoord op tafel ligt en bei de zijden daadwerkelijk zijn begonnen met de uitvoering daarvan. Pas wanneer de conventionele reducties zijn voltooid kan met de ver mindering van de SNF-wa- pens worden begonnen. Pagina 5: Voorstellen Bush maakten weg vrij naar compromis Na een dag van lang vergaderen jogde president Bush gis teren over het terrein van het NAVO-hoofdkwartier in Brus sel. Een lijfwacht jtfgde mee. Benzinepompen zuiverder DEN HAAG Staatssecreta ris Evenhuis (economische za ken) heeft besloten de maxi maal toelaatbare meetfout bij benzinepompen te verlagen van 1 naar 0,5 procent. Hij wil daarmee de eerlijkheid in de handel bevorderen. De verla ging, die mogelijk is door de verbeterde kwaliteit van de meetinstrumenten, zal zowel voor benzine als voor diesel gelden. Ook wordt bekeken of voor lpg-pompen de meetfout kan worden verkleind. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE Bil UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Kjeuterspeelzaal Relatief goedkoop iuTckl ïche'PORBURG In 1986 meerjistte een kind op de peuter- oord'!eelzaal gemiddeld 830 gul- uni-jn tegen 7.100 gulden voor >eter'p kind op een kinderdag- ncumemiddeld verbleef een kind de peuterspeelzaal 2,2 Hiiiejgdelen (ochtendje), terwijl n njn kind op het kinderdag- Kat-jrblijf daar gemiddeld zes le^jgdelen (ochtend of mid- v8-oig) per week was. Hieruit i^Cvijkt dat een verblijf in een A(d|nderdagverblijf circa een irfniirart duurder is dan in een /ii Huterspeelzaal. Een en an- 3 jr is naar voren gekomen ix een onderzoek van het 'centraal Bureau voor de Sta- Leiitiek (CBS). ien krant ontvangen? Bel penBsen 18.00 en 19.00 uur, za- reDrdags tussen 14.00 en 15.00 ir, telefoonnummer 071- J2248 en uw krant wordt nog ^zelfde avond thuisbezorgd. WAGENINGEN De voorlichting over gezonde voeding voor suikerpa tiënten moet beter. Door gebrekkige voorlichting kiezen suikerpatiënten te vaak het verkeerde voed sel uit. Dat blijkt uit een onderzoek door ir. A.C. Niewind aan de Land bouwuniversiteit in Wage- ningen. Uit haar onderzoek komt naar voren dat in de voedingsvoor lichting voor diabetici veel te weinig aandacht wordt besteed aan de bedoeling van het dieet. Als diabetici de voe dingsadviezen niet opvolgen komt dat volgens de onder zoekster vooral door de ge brekkige voorlichting over ge zonde voedingsmiddelen. Het heeft in ieder geval veel min der te maken met een gebrek aan motivatie om een gezond dieet te volgen. Suikerpatiënten die zelf hun maaltijden samenstellen kie zen in veel gevallen voor voe ding die niet in overeenstem ming is met de uitgangspunten van een modern diabetesdieet. Het zelf gekozen dieet is vaak onnodig en soms zelfs onwen selijk, zo blijkt uit het onder zoek. De suikerpatiënten be schouwen te veel voedings middelen als ongezond dan strikt noodzakelijk is. In de voorlichtingsprogram ma's over een gezond dieet moet veel meer aandacht wor den besteed aan de manier waarop suikerpatiënten het dieet kunnen aanpassen aan hun eigen behoeften en wisse lende omstandigheden. BUENOS AIRES De Argentijnse regering heeft gisteravond voor het hele land de noodtoestand af gekondigd voor een perio de van dertig dagen. Honderden Argentijnen, veel al bewoners van sloppenwij ken, gingen gisteren de straat om te protesteren tegen de economische noodmaatregelen waarmee de regering van pre sident Raul Alfonsin de hype rinflatie tegen wil gaan. Onder leiding van vrouwen en kin deren werden tientallen win kels in de voorsteden van Bue nos Aires en in Rosario ge plunderd. De plunderaars propten zich vol alvorens met handenvol de winkels uit te vluchten. Met rubberkogels en traangas probeerde de politie de plunderaars te verdrijven. Ongeveer zeshonderd mensen zijn gearresteerd en 41 gewon den moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. In Rosa rio, de op twee na grootste stad van het land, kwamen drie de monstranten om het leven. De plunderingen, die afgelopen week begonnen, zijn de ergste sinds maart 1976 Vanmorgen waren in het cen trum van Rosario geen burgers meer te zien. De straten wer den bewaakt door de plaatse lijke politie, aangevuld met tweeduizend man grenstroe pen van de strijdkrachten. Argentinië kampt met een gie rende inflatie en een stijgende werkloosheid. De austral is sinds februari met negentig procent gedevalueerd, terwijl de inflatie deze maand wel licht uitkomt tot boven de ze ventig procent, wat neerkomt op een jaarlijkse inflatie van 58.162 procent. CDA: minder groei defensie- uitgaven (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De groei van de defensie-uitgaven mag van het CDA niet uitstijgen boven 0,6 pro cent per jaar. De christen democraten schrijven dit in het concept-verkie zingsprogramma dat zij vanavond in Utrecht zul len presenteren. Hiermee sluit het CDA zich aan bij de huidige praktijk. Tot nu toe werd in de meerja renramingen uitgegaan van een groei van twee procent per jaar. Maar in werkelijk heid werd dat percentage niet gehaald. Het kabinet besloot onlangs de ramingen bij te stellen en de stijging van de defensie-uitgaven te beperken tot één procent. De PvdA pleit in haar verkiezingsprogramma voor een stop op de groei. De VVD wil het huidige uitgangs punt van één procent per jaar handhaven. Voorts staat in het CDA-pro- gramma dat de kinderbijslag de komende jaren flink om hoog moet. In de nieuwe kabi netsperiode moet daarvoor in totaal één miljard gulden wor den uitgetrokken. Met de helft van het geld moet het tempo van de inflatie met twee pro cent per jaar worden bijgehou den. De andere helft wordt be steed aan een structurele ver hoging die ten goede moet ko men aan de kinderbijslag voor het eerste kind. Net als de PvdA heeft het CDA 12 miljard uitgetrokken voor herstel van de koppeling tussen uitkeringen en lonen. Het CDA stelt daarbij de voor waarde dat de lonen gematigd blijven. Het CDA-programma verstaat daaronder een stijging van de lonen met niet meer dan twee procent per jaar. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR IF.PRATCEiaS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 16 PAGINA'S Kerk is „ludiek gebeuren voor groepje ingewijden" PvdA bereid euthanasie te laten rusten f Papandreou's romance leidt tot zijn politieke ondergang Jeltsintoch in Opperste Sovjet Leidse onderwijscijfers weerspreken vooroordelen Waterschap stemt in met aankoop vroegere burgemeesters woning Kroon akkoord met aanleg Rijksweg 11 door Hazerswoude Parallelweg Rijksstraatweg wordt doorgetrokken Astaphan beschuldigt IOC Leven een carrousel voor Brigitte Raskin GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE LEIDEN OMGEVING SPORT KUNST RADIO/TELEVISIE. Met zijn armen vol levensmiddelen neemt dit Argentijnse jongetje de benen nadat hij met tientallen anderen een van de supermarkten in Rosario heeft geplunderd. FOTO: EPA Hoewel de meeste mavo-, havo- en vwo-kandidaten al lang denken dat de examens zijn afgelopen en nu in spannende afwachting verkeren van de uit slag, zijn de examens tot vandaag toch nog steeds doorgegaan. Gisteren was het maatschappijleer, waarvoor zeshonderd kandidaten waren opgekomen, morgen gaat het om Grieks en filosofie. Deze laat ste examens worden relatief nogal veel door vol wassenen afgelegd. Ook vandaag weer treft de le zer het nodige aan over deze examens in de voor deze gelegenheid in het leven, geroepen rubriek. De Leidse Courant is overal bij, dus ook bij de exa mens. Neem een proefabonnement om te zien of u hem ook geslaagd vindt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N.B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd. CcidócSoirtcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1