Peking wacht op ingrijpen leger n CcicUe GouAcwit IJSBERGSLA EN RUNDERTARTAAR 2 4 5 7 11 Opinie vdA: ioriteit n milieu, rerk en oopkracht AKI' 5TAÏ AWAl g-f Jl Ceukenhof trekt 00.000 bezoekers Scholiere (16) overlijdt aan nekkramp FC Den Haag snel terug in eredivisie VANDAAG W©«n CeidócSou/ia/nt 80ste jaargang no. 24422 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Si)thoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18 00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ- Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Zonnig. Minimumtemperatuur rond 11. middagtemperatuur circa 24 graden. Matige ooste lijke wind. aan de kust eerst nog af en toe krachtig. Voor uitzichten tot en met zaterdag: zonnig Zon op: 5.35; onder: 21.39. Scheveningen hoog wa ter: 5.25 en 17.50, laag: 1.05 en 13.24. /eeslachtigheid van Nijpels [riteert VVD-partijraad (Van onze parlementaire redactie) SUM VVD-minister Nij- S (milieubeheer) gaat een on- jere politieke toekomst tege- (et. Hij heeft zich met het oog de kamerverkiezingen van 6 kember beschikbaar gesteld r de kandidatenlijst, maar het vraag of zijn partij hem op I verkiesbare plaats zal zetten, keiopen zaterdag kwam Nijpels Bussum tijdens een besloten Kadering van de VVD-partij- ir onder vuur te staan. Ie afgevaardigden uit de par- Uvesten beschuldigden hem i een tweeslachtige houding, omdat hij komende donderdag bij de presentatie van het Nationaal Milieubeleidsplan de afschaffing van de fiscale reiskostenaftrek zal verdedigen, terwijl het schrappen van die aftrekpost nu juist voor de liberale Tweede-Ka merfractie aanleiding is geweest het kabinet ten val te brengen. In de komende verkiezingscampag ne zal Nijpels zich echter weer naar het partijstandpunt dienen te voegen en dus moeten pleiten voor handhaving van het reis kostenforfait. De minister zei daarmee geen moeite te hebben. Pagina 4: Veertig hete dagen voor de VVD India neemt proef met kernraket NEW DELHI India heeft van- daag met succes zijn eerste kern raket voor de middellange af stand gélahceerd. De raket Agni (vuur) werd in het noordelijke district Chandipur afgeschoten en kwam terecht in de Golf van Bengalen, tussen Sri Lanka en de Indische Andaman-eilanden. De raket kan een afstand van 2.500 km afleggen en kan derhalve zo wel China, Indonesië als Iran be reiken. Met deze proef is India op de lijst komen te staan van lan den met een eigen kernmacht. Dat zijn de Verenigde Staten, de Sovjetunie, Groot-Brittannië, Frankrijk, China en Israël. Verongelukt Veertien doden en ne gen gewonden was de trieste balans van een busongeluk op een snelweg in de buurt van het Joegoslavische Serajewo. De bus raakte door nog onbe kende oorzaak de vangrails, waarvan een buis zich dwars door de boorde, en vloog in brand. foto: tanjug Lift stort neer: zeven doden MADRID In een zie kenhuis in Barcelona zijn gisteravond zeven doden gevallen doordat een lift vanaf de achtste verdieping naar bene den was gestort. Na een val van enkele tiental len meters sloeg de lift te pletter in de kelder. De slachtoffers waren op slag dood. De kabel van de lift bleek ge scheurd te zijn als ge volg van metaalmoe- [STERDAM Indien Partij van de Arbeid na komende verkiezingen »1 uit gaat maken van i nieuw kabinet dan [en milieu, koopkracht werkgelegenheid abso- voorrang in het be- krijgen. Ook zal de IA een aantal maatre en op het gebied van lerwijs, gezondheids- belastingen en posi- van de laagstbetaalden getroffen tijdens de ka- etten-Lubbers in komende regeerperio- ongedaan maken. blijkt uit het gisteren in sterdam gepresenteerde ontwerp-verkiezings- gramma „Kiezen voor ïliteit", dat afgelopen vrij en zaterdag door het par- stuur is vastgesteld. De tij stelt, zonder overigens <eiharde garantie te geven, niemand er de komende in koopkracht op achter- zal gaan. totaal wil de partij de ko- nde vier jaar ruim 36 mil- extra uitgeven. Veertien ard voor „nieuw beleid" 2 miljard voor herstel van koppeling tussen lonen en leringen Het financie- 'stekort wil de PvdA met half procent per jaar te- dringen, naar 2 procent in Hiermee is een bedrag 10,5 miljard gulden ge- id. Het overgrote deel van uitgaven (27 miljard) :t betaald worden uit de nomische groei, drie mil- door bezuinigingen en n zes miljard uit nieuwe omsten. :en eerste voorlopige reac- zei VVD-fractieleider irhoeve dat het program de and tussen PvdA en VVD er niet verkleind heeft. Het ;eert vanavond. Rechtvaardigheid evenwicht CHINA GONST VAN DE GERUCHTEN PEKING In de Chi nese hoofdstad Peking duurt de chaos en ver warring voort, doordat het leger tot vanmiddag (Nederlandse tijd) nog steeds geen aanstalten had gemaakt met het aangekondigde optre den tegen de aanhou dende demonstraties in de stad. Volgens de laatste geruchten zou den zeven vooraan staande militairen de opdracht om in te grij pen naast zich neer hebben gelegd. Volgens andere geruchten zou den premier Li Peng en „sterke man" Deng Xiaoping zijn afgezet. Op het Plein van de Hemel se Vrede heerste vanmor gen onder de studenten een optimistische stemming na een lange, spannende nacht. Om vijf uur 's ochtends (gis teravond tien uur Neder landse tijd) liep een door de autoriteiten gesteld ultima tum af. Maar het optreden van de militairen bleef uit. Dat gaf nieuw voedsel aan de geruchten als zouden premier Li Peng en Deng Xiaoping, beiden voorstan ders van de harde lijn, het pleit hebben verloren. Maar er is voor dergelijke berich ten al dagenlang geen enke le officiële bevestiging te krijgen. In de loop van de ochtend verlieten velen die de nacht met de studenten hadden doorgebracht om hen te be schermen het plein, om thuis wat te gaan slapen. De meesten beloofden echter 's avonds terug te komen Intussen beginnen de gevol- gen van de demonstraties voor de stad Peking steeds nijpender te worden. In veel fabrieken en bedrijven wordt al dagenlang nauwe lijks gewerkt. Volgens de burgemeester van de hoofd stad beginnen de voorraden brandstof en levensmidde len te slinken, omdat de aanvoer volledig is gestopt door de blokkades die de demonstranten op alle toe gangswegen heben opge richt, om de militairen te gen te kunnen houden. Pagina 4: Teleurstelling over uitstel China-reis Pagina 5: Sleutelrol voor Chinese leger Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. >SE Keukenhof in Lisse (ft een geslaagd, gemiddeld oen achter de rug. Gisteren de laatste dag en kon de ans worden opgemaakt. Er amen omstreeks 800.000 be kers, net zoveel als vorig Hoewel dat aantal ver ligt het record van 944.000 be kers is de organisatie toch reden. „Met name in de tste zonnige weken was er veel aanloop", meldt ordvoerder Cees van der oen van Keukenhof. „Het ideel buitenlanders in het oek lijkt weer te zijn geste- Veel Duitsers natuurlijk, ar ook veel Fransen en Skandinaviërs bijvoorbeeld. Er is heel veel groepsaanvoer met bussen geweest. Het warme weer heeft geen problemen veroorzaakt. We hebben veel •gesproeid, ook op de paden. Dat maakt het voor de bezoe kers een stuk behaaglijker, het scheelt overdag wel vier gra den", aldus Cees van der Groen. De nieuwe elementen op Keukenhof 1989, zoals het planten in drie lagen, bleken goed uit te pakken. Wat er voor 1990 aan nieuwigheden staat gepland is nog niet be kend. „Daar gaan we eerst nog heel goed over nadenken", al dus Van der Groen. (ADVERTENTIE) jlke dinsdag en woensdag lebben we groente en vlees y-s2 (i de aanbieding. Jsbergsla, 1 ier krop J.TT»? Sundertartaar, 1 OQ 100 g 3 andsgrootsteknjidenierbli^ Gevlogen Het Russische ruimteveer Buran, dat enige tijd geleden een onbemande proefvlucht maakte, leek volgens velen al verdacht veel op het Amerikaanse ruimteveer. Nu blijkt de Buran ook op dezelfde wijze te worden vervoerd als de ruimteveren: op de rug van een groot transportvliegtuig. Deze combinatie (Buran op de rug van een Antonov 255) werd onlangs gezien in de buurt van Kiev en zal binnenkort zijn te bewonderen op de Parijse luchtshow van Le Bourget. foto: tass LEIDEN Een 16-jarige scholiere uit Leiderdorp is za terdagavond. overleden aan nekkramp. De leerlinge van vier havo van de Leidse Loui se de Coligny Scholengemeen schap was vrijdag met ver schijnselen van nekkramp in het Academisch Ziekenhuis Leiden opgenomen. Het is de eerste keer sinds 22 februari dat er in de Leidse regio een slachtoffer valt ten gevolge van nekkramp. Toen stierf een 15-jarige leerlinge van de Leidse Rembrandt Scholenge meenschap. Na het overlijden van het Lei- derdorpse meisje, dat donder dag nog gewoon op school was. heerst er grote verslagenheid op Louise de Coligny. Rector A.H. de Zoete: „Het was ie mand met veel vrienden op school. Een razendgezonde meid, altijd met sport bezig". Het meisje was vorige week mee geweest met een basket baltrip naar Zweden. Bij die clubreis waren ook andere leerlingen van de school be trokken. Volgens rector De Zoete wordt er van uitgegaan dat er geen directe relatie tus sen de reis en de besmetting met nekkramp is. „Maar het zijn wel ideale omstandighe den voor de ziekte om tot ont wikkeling te komen. Veel mensen bij elkaar in kleine ruimten, oververmoeidheid". Het sterfgeval komt op een moment dat de eindexamens in volle gang zijn. Rector De Zoete gaat ervan uit dat er geen bijzondere maatregelen rond de examens hoeven te worden genomen. Wel hebben alle ouders en leerlingen vrij dag een brief gekregen, waar in wordt geadviseerd om bij verschijnselen als hoofdpijn, misselijkheid, hoge koorts en sufheid direct contact op te ne men met de huisarts. In de Leidse regio zijn in de eerste maanden van dit jaar achttien gevallen van nek kramp geconstateerd. Sociaal verpleegkundige H. van der Grijp meent dat de epidemie inmiddels vrijwel is uitge woed. „Dit geval kan gezien worden als een staartje van de epidemie. Het zou ook los van de epidemie kunnen staan. Ik verwacht niet dat het aantal gevallen zich nu weer uit breidt". Na het vorige sterfgeval kreeg de Leidse Basisgezondheids dienst 1300 telefoontjes van verontruste mensen. Ook nu kan men met vragen terecht bij de dienst via telefoonnum mer 071-146341. FC Den Haag viert feest: (v.l.n.r.) Raymond Rijntjes, Marco van 'Alphen, Edwin Post, trainer Co Adriaanse, Marco Gentile, Albert van Oosten en dokter Ed Beeftink steken hun vreugde over de promotie naar de eredivisie niet onder stoelen of banken. foto: milan konvalinka DEN HAAG FC Den Haag is erin geslaagd na één seizoen terug te keren in de eredivisie van het betaalde voetbal. Het elf tal van trainer Co Adri aanse kan na gistermiddag niet meer worden ver drongen van de tweede plaats op de ranglijst van de eerste divisie en pro moveert daardoor naar het niveau dat een jaar ge leden moest worden ver laten. Ook Vitesse promo veerde gisteren, maar voor PEC Zwolle is de eredivisie weer afgelopen. In een sfeervol Zuiderpark- stadion won FC Den Haag gis termiddag met 6-0 van het Al melose Heracles en omdat con current Excelsior een punt liet liggen, konden de Hagenaars officieel feestvieren. Daartoe werd aan alle 12.000 toeschou wers de gelegenheid geboden direct na afloop van de wed strijd via geopende hekken het vela te betreden, maar vele fans waren al eerder over de afrastering geklommen. Bij wijze van uitzondering waren gistermiddag „uit taktisch oog punt" (aldus interim-voorzitter Werkhoven) geen bewakers met honden op het veld aan wezig; bovendien werd bewust „geknoeid" met de elektroni sche stadionklok. Hoewel het hierdoor leek alsof scheids rechter Van der Niet de wed strijd eerder afblies, speelde FC Den Haag wel degelijk de volle negentig minuten alvo rens op het veld een massale polonaise kon losbarsten. Na afloop van de wedstrijd ont stond er een kleine schermut seling bij de hoofdingang van het stadion. Verder sprak de politie van een rustig verloop. Enkele supporters brachten kleine vernielingen aan aan een tram en een auto en één fan raakte licht gewond. Toen de GG&GD arriveerde, was hij al naar huis. Massabetoging in Moskou voor „rebel" Jeltsin MOSKOU Zo'n hon derdduizend mensen heb ben gisteren in Moskou een massabetoging gehou den die werd toegespro ken door verscheidene „dissidente" en „rebelse" leden van het nieuwe Volkscongres dat donder dag voor het eerst bijeen komt. Tegenover juichende Mosko- vieten verklaarden de ex- partijleider van Moskou Bo ris Jeltsin en andere Sovjet- afgevaardigden dat zij een eigen radicale agenda heb ben opgesteld voor de ope ningszitting van het Congres van Volksafgevaardigden. Afgevaardigde Alexander Tolstouchov riep op een „ware volksmacht te kiezen, met een ware volkspresident: Jeltsin!". Jeltsin eiste dat president Michail Gorbatsjov publieke lijk verslag zal uitbrengen over de eerste vier jaar van zijn hervormingsbeleid, ofte wel perestrojka. Alleen nadat Gorbatsjov verantwoording heeft afgelegd, kan het con gres beslissen of de secreta ris-generaal opnieuw het presidentschap dient te be kleden, aldus Jeltsin. Verder eisen de hervormingsgezinde afgevaardigden dringende maatregelen op het econo misch vlak en werkelijke verkiezingen, met meerdere kandidaten, voor het presi dentschap van de Sovjetunie. Het was de eerste grote beto ging die officieel werd toege staan. Pagina 5: „Rebellen" wij zen agenda Gorbatsjov af GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BI] UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE. EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA 18 PAGINA'S Redelijke belangstelling voor kerkendagen ■siffenrrrawsnjir laat partner stinken Mitterrand: oplossing rakettengeschil dichtbij Nieuwe kunststroming geboren in Leiden belangstelling ft voor Sint II Jorismarsen V De wachtkamer van de dood geestelijk leven 2 binnenland bui nland 3/4 5/6 omgeving kunst van huis uit 8 9 radio en televisie 11 sport 12 t/m 18 Geringe deelname aan haringrace DEN HAAG De deelname aan de haringrace is dit jaar vrij mager. Slechts vijf vissers schepen. vier uit IJmuiden en een uit Scheveningen, de hek- trawler „Alida" van rederij Van der Zwan, zijn afgelopen zaterdag voor de race uitgeva ren. Volgens Luke Ouwehand, voorzitter van het Nationaal Visbureau is de geringe deel name deels te wijten aan het feit dat de deelnemers ver plicht zijn om vanuit een Ne derlandse haven te vertrek ken, terwijl veel visserschepen op het tijdstip dat de race be gon al op zee waren. De Sche- veningse hektrawler „Alida" maakt een goede kans om als winnaar uit de bus te komen. Het schip wordt morgenavond of woensdag in Scheveningen verwacht. Pagina 3: Zomerse vlagget jesdag Leuk om te weten: uw opinie is dit weekeinde weer eens gepeild. Daarbij zijn opmerkelijke zaken aan het licht gekomen. Volgens u wordt de PvdA de grootste partij en als het aan u ligt ziet u het CDA met vijf en de WD met drie zetels minder in de Kamer terugkeren. Interessant! Alleen is een opi niepeiling beslist nog geen verkiezing. Sterker nog: ze wijken vaak heel erg van de werkelijke uitslagen af. Geen wonder dat velen zeggen: ik geloof pas hoe het werkelijk in elkaar zit als ik straks met mijn eigen ogen de verkiezingsuitslagen in de Leid se Courant zie staan. En gelijk hebben ze. De Leidse Courant wil iFrost twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1