w n Smit-Kroes niet meer voor WD beschikbaar Bon: België geschokt or plannen >or staatsgreep Bush dringt Lubbers in rol van bemiddelaar Camer tegen afhandeling euthanasie-wetsontwerp 4 7 6 13 14 15 Vanbinnen CcidócSoimmt MUSEUM „Westeinde" zoekt keuken voor vrijdag *RO voelt g niets or fusie et NCRV Zure regen fataal voor vogelstand VANDAAG ?eicUe 6oma/rtt Woensdag 10 mei 1989 80ste jaargang no. 24413 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. GirQ 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm familiebenchten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hooldredacteur JJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. „In sluiting HET WEER Half tot zwaar bewolkt en een enkele bui. Minimumtempera tuur omstreeks 5, middagtem- peratuur rond 15 graden. Mati ge wind, draaiend naar zuid west. Tijdens de Pinksterda gen stijging van temperatuur. Zon op: 05.52; onder: 21.21. Scheveningen hoog water: 07.54 en 20.45: laag water: 03.34 en 16.25 uur. EDXKED met speciale rubriek ZIE PAGINA van de UIT-bijlage lardenoorden ie ijskast HAAG Na alle opschudding rond iiten en inkrimpen van de bejaarden- j heeft Den Haag besloten de uitvoe- f j-van op te schorten. Met name de val L /et kabinet-Lubbers II heeft tot deze 'fing geleid. Desondanks wordt er toch I 1 'leeds vanuit gegaan dat inkrimping •nkele bejaardenoorden onvermijde- Als de directies hiervan echter zelf atieven aandragen, kan mogelijk éétwÜ"' worden voorkomen. i Steenbergen nacijoverleden Nederland kijkt kwartier minder tv HILVERSUM De trend om minder televisie te kijken zet door. Dat blijkt uit de resultaten van het kijkonderzoek van de NOS over het eerste kwartaal van 1989. De NOS constateerde in het vierde kwartaal van vorig jaar voor het eerst een daling. Toen bleek de Neder lander gemiddeld 15 minuten minder naar televisie te kijken dan in het ver gelijkbare kwartaal een jaar daarvoor. In de eerste drie maanden van dit jaar werd 12 minuten minder televisie ge keken vergeleken met dezelfde periode in 1988. Gemiddeld werd in de eerste drie maanden van dit jaar 132 minuten per dag naar televisie gekeken. Zelfportet van Picasso voor 100 miljoen gulden verkocht Een zelfportret van de kunstschil der Pablo Picasso uit diens blauwe periode is gisteren in New York B voor 47,85 miljoen dollar, ongeveer li 100 miljoen gulden, verkocht. Een j record voor een Picasso. Absoluut recordhouder wat kunstprijzen be treft is nog altijd Vincent van Gogh: diens Irissen, werd in in 1987 voor 53,9 miljoen dollar ver kocht. Yo Picasso, geschilderd in 1901, bracht het dubbele op van wat voor de veiling bij Sotheby's in New York was geraamd. Het eind bod werd per telefoon uitgebracht. FOTO: AFP DEN HAAG De 420 patiënten van het Haagse Westeinde Ziekenhuis krijgen vrijdag hun maaltij den niet uit „eigen" keuken. Het keukenpersoneel gaat namelijk op de dag van de gezondheidszorg niet de keuken in maar de straat op. Dit doen ze om de looneis van 5 procent kracht bij te zetten. Doordat de zestig medewerkers van zes uur 's morgens tot acht uur 's avonds de distributie, produktie en voorzie ning van het voedsel stilleggen, is de directie van het ziekenhuis gedwongen een cateringbedrijf in de arm te nemen. „Te patiëntonvriendelijk en kostenverho gend" noemt de directie de actie. Welk bedrijf de maaltijden in het ziekenhuis gaat verzorgen en uit delen, is nog niet bekend. Zeker is dat de patiënten vrijdag wel hun drankjes zonder problemen krijgen. Daar zorgt de afdeling zelf voor. HAAG Rasacteur 'ozef Steenbergen, op- van de Haagse Come- een van de grootste ac- lan dezer eeuw, is maan- md in zijn woonplaats lag overleden. Hij is 82 geworden. Paul xgen kreeg vele malen irijzen voor zijn werk ook koninklijk onder- hij was onder meer in de Orde van de Ne- Leeuw, officier in Ie van Oranje Nassau en de stad Den 'Steenbergen, van wie is dat hij eigenlijk he geen acteur had willen in, stond zestig jaar op de in. Vijfjaar geleden nam ir in alle stilte afscheid 'aul Steenbergen was'ge- 'fd met de actrice Myra De crematie is vrijdag 12 mei om half drie in het cre matorium Nieuw Eykenduy- nen in Den Haag. In de Ko ninklijke Schouwburg ligt een condoleanceregister, dat gete kend kan worden. Pagina 17: Van draken naar de top. in bnze correspondent) rSSEL In België is e beroering ontstaan ïe verklaring van de 3lnsioneerde Rijks- Pfitofficier luitenant- jnel Vernaillen, dat de ^Uiwacht begin jaren fltig vergevorderde ■■nen heeft gehad voor ^staatsgreep. Jaillen deed zijn onthul- voor een parlementaire illêtecommissie die de fa- werking van de Belgi- politiediensten onder- .Nog verassender was de laring van Vernaillen dat die hem begin'80 over het plan inlichtte een zekere Finney was. Finney kan zelf echter niet meer getuigen, om dat hij om het leven kwam bij een overval van de Bende van Nijvel op een supermarkt in Overijse, ruim vier jaar later. Vernaillen^ heeft de namen van de mensen die bij de plan nen, betrokken waren aan de commissie gegeven. Onder hen zou ook oud-minister Vanden- Boeynants zijn. Minister Tob back van binnenlandse zaken reageerde gisteravond ge schokt. Hij drong aan op snel verder onderzoek erl herhaal;- de, dat er snel een grondige reorganisatie van de politie diensten moet komen. Pagina 7: Nijvelbende wilde doelbewust met mensen af rekenen IVERSUM De KRO J op korte termijn geen Nen tot een fusi.e met de |EIV, hooguit op de lan- jpuur. KRO reageert hiermee op mededeling van algemeen directeur Duyser van de NCRV, dat beide omroepen er goed aan zouden doen een fu sie te overwegen. Duyser voegde hier overigens aan toe dat dit geen extra zendtijd zal opleveren, zodat een fusie al leen maar zal leiden tot verlies van zendtijd. De KRO wijst er op dat de omroep al nauw met de NCRV samenwerkt. Er be staat volgens de woordvoerder groeiend programmatisch overleg, „zodat we niet in el- kaars onderwerpen zitten. Maar één en één is nog geen twee in omroepland. De KRO heeft toch in de allereerste plaats de bedoeling om naast andere omroepverplichtingen de eigen achterban te bedie nen". ftensieve irttraining Iet gebonden in leeftijd DEN. Het op latere leef- beginnen met intensieve draining heeft geen aan- ibare negatieve invloed op lichaam, zo concludeert V.H. Weeda van het AZL I Een proefschrift waarop hij idaag is gepromoveerd. zijn inspanningsfysiolo- &ch onderzoek onder 331 en krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zater- js tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071-122248 en uw nt wordt nog dezelfde avond nabezorgd. mannelijke werknemers van Hoogovens, die in leeftijd va rieerden van 19 tot 62 jaar, bleek dat een intensieve in spanning, meerdere keren per week, een positief effect had op de maximale zuurstofopna me. Dit betekent volgens Wee- da, dat bij de bepaling van het lichamelijk prestatievermogen door middel van een oplopend belastingsonderzoek met de fietstest de daaraan verbonden referentiewaarden' niet meer van toepassing zijn en dat bij de uitslag van de test rekening moet worden gehouden met de lichamelijke activiteiten in de vrije tijd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) stapt in het najaar uit de actieve po litiek. Vanmorgen maakte de minister be kend zich niet beschik baar te zullen stellen voor de VVD-kandida- tenlijst waarmee de par tij de kamerverkiezin gen op 6 september in zal gaan. Ze geeft hiermee gehoor aan de oproep van de VVD- top zich terug te trekken voor de komende verkiezin gen. De minister verklaarde een „ietsjepietsje teleurge steld" te zijn over de gang van zaken in haar partij. „Toch heb ik geen rancu ne", aldus Smit-Kroes. In haar demissionaire status wil zij in elk geval nog haar plannen inzake het ver- keersveiligheidsbeleid, het 'rekening rijden' en de bouw van nieuwe tunnels verder voorbereiden. „Ik zal dat met veel strijdlust doen. Die strijdlust zal bij mij tot het bittere einde toe blijven. We rijden gewoon met' de trein door en gaan niet in revisie", zei de mi nister. Zij blijft erbij dat de belastingaftrek voor woon werkverkeer moet worden afgeschaft. „Dat is noodza kelijk voor het milieu. Vriendelijke woorden hel pen niet meer om de auto mobilist in het openbaar vervoer te krijgen". Al geruime tijd bestaan er wrijvingen tussen de VVD- fractie en de bewindslieden Smit-Kroes en Nijpels. Dat leidde vorige week mede tot de val van het kabinet. De VVD-bewindslieden steu nen het kabinetsplan om de aanpak van het milieu on der meer te financieren door afschaffing van het reiskostenforfait. De VVD is daar mordicus tegen om dat men van mening is dat de milieu-aanpak niet mag leiden tot lastenverzwarin gen voor de burgers. Afgelopen maandag verde digde Smit-Kroes, in het bijzijn van VVD-fractie- voorzitter Voorhoeve, tij dens een spreekbeurt in het Zuidhollandse Honselers- dijk, met veel verve haar standpunt. Premier Lubbers heeft gisteren aan de universiteit van Georgetown een eredoctoraat in de rechten aanvaard. In een dankrede ging hij onder meer in op de toenadering tussen West- en Oost-Europa en het idee van „Europa '92", als antwoord op de technologische overheersing door Japan en de VS. Het is, zo zei Lubbers, echter niet de bedoeling dat Europa zich na '92 gaat ingraven. FOTO: AP (Van onze correspondent Jo Wijnen) SCHIPHOL/WASHING TON Premier Lubbers en minister van buiten landse zaken Van den Broek zijn vanmorgen in ons land teruggekeerd na een bezoek aan Washing ton, waar zij onder meer hebben gesproken over de raketten-kwestie die de NAVO momenteel sterk verdeelt. Tijdens een zeer lang gesprek in het Witte Huis heeft president George Bush de Neder landse bewindslieden in de rol gedrongen van be middelaar in het conflict. Bij aankomst op Schiphol wil den Lubbers en Van den Broek vanmorgen niet ingaan op de inhoud van de gesprek ken in Washington. Evenmin wilden zij bevestigen dat Ne derland nu daadwerkelijk de rol op zich heeft genomen van bemiddelaar tussen, vooral, de Verenigde Staten en de Bonds republiek. „Het woord „be middelaar" gebruiken wij niet. Wij zijn altijd bescheiden en demissionnair moeten wij dub bel bescheiden zijn. Maar wij zijn verheugd dat president Bush twee maal met ons heeft gesproken", aldus premier Lubbers. Het tweede onderhoud van Lubbers en Van den Broek op het Witte Huis duurde gisteren ongebruikelijk lang. Daarbij waren waarbij behalve presi dent Bush ook vice-president Quayle, de chef van de staf van het Witte Huis Sununu, nationale-veiligheidsadviseur Scowcroft en de toekomstige ambassadeur in Nederland, Howard Wilkins, aanwezig. Pagina 7: VS laten weinig ruimte voor bemiddeling. HETEREN Zure regen heeft fatale gevolgen voor broedsels van verschillende mezen- en andere vogelsoor ten in ons land. In kalkarme gebieden wordt de helft min der eieren uitgebroed; in zand gebieden 30 procent minder. Als gevolg van de verzuring kampen steeds meer vogels met een dusdanig kalkgebrek dat het maken van goede eier schalen niet of nauwelijks meer mogelijk is. Een te dun ne of een niet volledig afgeslo ten schaal heeft tot gevolg dat het ei uitdroogt of het vocht eruit wegloopt. In beide geval len betekent dat de dood van het vogelembryo. De vogels waarvan totnutoe bekend is dat zij het slachtoffer van zure regen worden, zijn de kool mees, pimpelmees, zwarte mees, boomklever, grote bonte specht en spreeuw. Het Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Heteren is tot de conclusie gekomen dat door de zure regen de kalk in de bo dem oplost en wegspoelt, waardoor planten steeds min der kalk kunnen opnemen. Het gevolg is dat bladeren en zaden minder kalk bevatten. Vogels die voor hun voedsel afhankelijk zijn van zaden en blad-etende insecten hebben hierdoor vaker te kampen met een gebrek aan kalk. NCRV en KRO breken met Joop v.d. Ende HILVERSUM De NCRV zal alle contacten met Joop van den Ende verbreken. De KRO is nog in overleg met Van den Ende, maar wijkt geen millimeter van haar standpunt dat zij een pro ducent van haar programma's niet naast zich zal dulden als con current. De NCRV kan deze stap overigens gemakkelijker ma ken dan de KRO, omdat deze omroep slechts één programma vanuit Aalsmeer gepland had, met Willem Bol. Pagina 19: Kwestie van touwtrekken Benzine weer twee cent goedkoper ROTTERDAM Benzine wordt morgen opnieuw twee cent goedkoper. Diesel gaat 1,6 cent minder kosten. Aan de zelftankpomp gelden dan de volgende literprijzen: super 177 cent, euro loodvrij 171 cent en diesel 86,2 cent. De ver wachting is dat de bezine de komende twee weken nog on geveer een dubbeltje goedko per wordt. (Van onze parlementaire redactie) EN HAAG Een meer- 'rheid van PvdA en VD in de Tweede Ka- ir is tegen het voorstel an de CDA-fractie om et wetsontwerp over eu- lanasie nog voor de ver kiezingen in september af te handelen. Het is in de politiek ongebrui kelijk dat een demissionair ka binet zware en omstreden kwesties, waartoe de euthana siewetgeving behoort, nog be handelt. CDA-fractieleider De Vries vindt echter dat nu de voorbereidingen voor het wetsvoorstel al zijn voltooid en in de Kamer al een debat over het onderwerp heeft plaatsge vonden, de zaak net zo goed kan worden afgerond. Hij wees er op dat de euthanasie kwestie een langslepende zaak is die inmiddels van alle kan ten is bekeken. De VVD" wil de euthanasie kwestie zeker niet tijdens de regeerperiode van het demis kabinet afhandelen. Woordvoerder Hermans noemde het euthanasie-wets- voorstel „een schoolvoorbeeld van een controversiële kwes tie". Volgens hem bestaan over het wetsvoorstel tussen het CDA en de VVD boven dien nog te veel interpretatie verschillen. Hoewel D66 de bezwaren van de kamermeerderheid deelt zei fractievoorzitter Van Mier- lo gisteren niet te begrijpen waarom de VVD het debat over de verkiezingen heen wil tillen. „Het is au fond geen controversieel onderwerp om dat CDA en VVD bij de op stelling van het regeerakkoord al lang hadden afgesproken dat er op dit punt geen kabi netscrisis zou ontstaan. Het is daarom onlogisch van de VVD om die reden het debat te wil len uitstellen". Hij verdenkt overigens het CDA ervan de zaak voor de verkiezingen te willen afhandelen om te voor komen dat het onderwerp tij dens de formatie een blokkade voor samenwerking met de PvdA zou opwerpen. 20 PAGINA'S Russische vrouwen willen meer tijd voor het gezin Boekovski en Brezjnev broederlijk op één plank Italië staakt tegen 11 eigen bijdrage I KVS weigert gesprek met „sprookjes verteller" HBG Wietske de Ruiter fk verdient krediet U Leids asiel vond voor alle dieren tehuis Nieuwkoop verhoogt belastingen Protest tegen peuterspeelzaal Voorhout GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 ECONOMIE6 BUITENLAND 7/11 SPORT 9/11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 KUNST 17 RADIO EN TELEVISIE 19 Voetbal op tv Nederland 3, 20.05 uur Barcelona-Sampdoria (finale Eu ropa Cup 2 in Bern). Duitsland 1, 20.10 uur Leverku- sen-Werder Bremen (halve finale DFB-beker) en samenvatting Barcelona-Sampdoria. Reclameman-bij-uitstek Martin van der Pal heeft het zelf geconstateerd: er zijn bijna geen unieke produkten meer. Dat betekent, volgens hem, dat in de reclame voor een of ander produkt het accent veel meer komt te liggen op de emotie. „Je moet niet alleen appelleren aan het verstand, maar ook tot in het hart van de consument doordringen", is zijn devies. Wij zouden zeggen: „Je moet doen wat wij hier elke dag al doen om de consument voor de Leidse Courant te winnen". Dat is immers niet al leen verstandig, maar het geeft ook - vraag het maar aan mensen die al jarenlang abonnee zijn - een speciaal gevoel van binnen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. A' B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1