Kosten zeewering gaan flink stijgen rKeelie Smit-Kroes Igeen zetbaas WD" Ivrijdag massale Zondagsdienst jn verpleging CDA wil afhandeling euthanasie-voorstel Op de hoogte VANDAAG Jimmy Carter: verkiezingsfraude in Panama Tc mm HET WEER AUTOVERHUUR F.PBAM©E^S Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 16 PAGINA'S Veel verwachtingen rond zendings conferentie San Antonio ASB'er: „Nazo'n droomreis ga je er hard tegenaan" Amerikanen zijn dol op „gelukkige" biefstuk Stakingsgolf dreigt in Groot- Brittannië Landbouwschap: methoden aanpassen aan wensen consument Leiden in greep schoonmaakactie Burgemeester Wassenaar wil maximum j A snelheid voor M racefietsers I GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE 7 LEIDEN 10 OMGEVING 11/12 SPORT 13 KUNST 14 RADIO EN TELEVISIE 15 Voetbal op tv Duitsland 2, 20.15 uur: Voetbal: Borussia Dortmund-VfB Stutt gart (halve finale DFB-beker). Hazerswoude- naar Langhout maakte van j j hobby lucratieve 1 deugd I I Dinsdag 9 mei 1989 80ste jaargang no. 24412 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677 Giro 103003. Bank: Amro-bank_N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand I 24,24 (aut. betaling), kwartaal i. 72,34. laar f 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur. zaterdag 14.00-151)0 uur tel. 0/1-122248 Advertenties: (excl. 6% BTW) f0,67 per mm.tamilieberichten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur hcoldredacteur 11. Hallewas, C hei-redacteur W A. Bu:)teweg. !ege,an gooit benzinebom 'tassen spelende kinderen )eenl HAAG Een 22-jarige Hagenaar heeft om kwart over vijf een benzinebom enbid op een speelplaats waar tien kinderen het spelen waren. Geen van hen raakte ge- d. Volgens een woordvoerder van de politie *de bom bestemd voor een 31-jarige Hage- die ook op de speelplaats aan de Trekweg rezig was. Deze stond inderdaad korte tijd in d, maar liep geen verwondingen op omdat azendsnel in de Vliet sprong. Het motief van ïomgooier is volgens de politiewoordvoerder 1 slepende vete tussen de twee mannen. De rige ex-vrouw van het slachtoffer is de idin van de bomgooier. De vrouw is, samen de bomgooier aangehouden wegens een po- tot doodslag. PANAMA-STAD De voormalige Ame rikaanse president Jimmy Carter heeft de Panamese sterke man generaal Manuel Noriega ervan beschuldigd op grote schaal te hebben geknoeid bij de presidentsver kiezingen om zijn kandidaat Carlos Duque aan de macht te helpen. De officiële uit slag van de verkiezingen is nog niet be kend. Maar de conservatieve oppositie heeft een duidelijke overwinning geboekt, aldus Carter die door de Panamese rege ring was uitgenodigd als waarnemer bij de verkiezingen aanwezig te zijn. De Ameri kaanse president George Bush heeft gis teravond met zijn topadviseurs vergaderd over eventuele stappen tegen Noriega. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis wordt overwogen de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Kanaal-zone op te voeren. De Nederlandse priester Nico van Kleef van de Congregatie der Lazaristen, die zondag in Panama werd neergeschoten door een politieagent, is gisteren aan zijn verwondingen overle den. De Panamese politie sommeerde de pater zijn auto te stoppen toen hij met een luidspreker de gelovigen opriep naar de mis te gaan. Vervolgens moest hij naar het politiebureau rijden. In de auto ging per ongeluk het wapen af van de politie man die met Van Kleef meereed. Pagina 5: Militairen gaan er met stem bussen vandoor Aanhangers van de Panamese oppositie tegenover soldaten, die met geweld een einde aan het protest maakten. FOTO: AFP Leidse Hortus op postzegel DEN HAAG De PTT geeft op 6 februari vol gend jaar een postzegel uit van 65 cent naar aanleiding van het 400- jarig bestaan van de Hortus Botanicus in Leiden en een zegel van 75 cent ter gelegen heid van 100 jaar ar beidsinspectie. Op 6 maart volgen twee post zegels gewijd aan Vin cent van Gogh en op 3 april drie zomerpostze- gels met bijslag (55+30, 65+35 en 75+35 cent) met als thema het weer. Wolkenvelden en op de mees te plaatsen droog, later ook pe rioden met zon. Minimumtem peratuur circa 8 graden, mid- dagtemperatuur ongeveer 15 graden. Matige wind, uit noor delijke richtingen. Zon op: 05.54; onder: 21.20. Scheveningen hoog water: 07.08 en 19.44; laag water: 03 06 en 15.30 uur. scp£D EN IK NEMEN AL WAT VAKER DE TREIN" 13-i OL1 nne /TZ (Van onze 4_2 parlementaire redactie) [4,6DNSELERSDIJK Mi- 6, Ster Smit-Kroes van jk takeer en Waterstaat is Kjt van plan de vrede ft de liberale Tweede- I ïamerfractie te tekenen ijkeft haar eigen politieke ijchje te redden. Tijdens eerste publieke op- sedert de val van Thjt kabinet, hield zij gis- h iravond op een VVD-bij- okffikomst in Honselersdijk iverkort vast aan de de partij zo verfoeide ^chaffing van de belas- UrAgaftrek voor het woon de ferkverkeer (reiskosten- fait). „Ik voel me geen zetbaas van de partij en zal het ook niet worden", aldus een vastbera den Smit-Kroes. Niettemin vindt zij dat het meningsver schil binnen de partij over het reikostenforfait slechts zake lijk van aard is. „Ed en ik ne men al wat vaker de trein, bus of tram terwijl de fractie wat moeilijker achter het stuur van de auto vandaan te krij gen is", zo illustreerde Smit- Kroes het interne VVD-con- flict waarbij ook de liberale milieuminister Ed Nijpels be trokken is. Met haar pleidooi voor af schaffing van het reiskostenaf trek stelde Smit-Kroes zich gisteren lijnrecht op tegenover de eveneens in Honselersdijk aanwezige VVD-fractieleider Joris Voorhoeve die vorige week het kabinet over dit hei kele punt liet struikelen. Of de VVD met zijn interne meningsverschil wel de ver kiezingen in kan, liet Smit- Kroes in het midden. Binnen de partij gaan steeds meer stemmen op om de dissidente ministers alleen op een ver kiesbare plaats te zetten als zij het forfait-plan inslikken. Ook VVD-senator Luteijn liet gis teren weten dat alle verkies bare leden zullen moeten in stemmen met het VVD-pro- gram ,,op alle punten, want de VVD kan geen partij van ver schillende stromingen zijn". Smit-Kroes daarover: ,Ik lig er niet wakker van als ik zou zakken op de kieslijst". Fractieleider Joris Voorhoeve toonde zich minder pessimis tisch over de positie van Smit- Kroes en Nijpels. „Goede libe ralen gaan niet zo snel voor de politiek verloren", zei hij na afloop. Pagina 3: „Soms denk ik; waren de bomen maar dood" rht ¥e 1 'RECHT Verpleeg- digen van honderden itellingen zullen vrijdag II bndagsdienst draaien om kunnen deelnemen aan irschillende groot- beepse manifestaties ter anjndersteuning van de poneis van 5 procent. De I lier samenwerkende bon den rekenen opnieuw op n flinke deelname van rerknemers uit alle secto- kfihijdag is het officieel de dag ïnian de verpleging. De bon- Hien spreken nu van de „dag ftan de gezondheidszorg" om I tan te geven dat niet alleen ïtyerplegenden en verzorgen den, maar ook werknemers °Jiit alle andere afdelingen ^an de zondagsdienst mee doen. De patiënten en bewo ners krijgen vrijdag extra Aandacht, maar de overige ^werkzaamheden staan op ,|een laag pitje. Er staat onder Tpneer een grote actie staat op Stapel in het Haagse West- deinde Ziekenhuis en op be perkte schaal wordt er zon dagsdienst gedraaid in zwak zinnigeninrichting Craeyen- burg in Nootdorp. Manifesta ties zijn reeds voorzien in Utrecht en Den Bosch. Waarschijnlijk zal ook in Amsterdam en Rotterdam een bijeenkomst worden ge houden. CDA-fractievoorzitter Bert de Vries acht de acties van de verpleegkundigen „be trekkelijk uitzichtloos". Vol gens hem kan het kabinet, vanwege de demissionaire status, geen besluiten meer nemen over de vijf procent loonsverhoging, die de ver pleegkundigen eisen. „Dat zou een dermate controver sieel punt kunnen worden binnen de politiek, dat daar over niet meer beslist kan worden tot na de verkiezin gen en de vorming van een nieuw kabinet". De Vries zei dit gisteravond in Apeldoorn bij zijn eerste spreekbeurt na de val van het kabinet. Pagina 4: Rechter keurt ac ties goed 1ent jong BwwWNj wilt wat; \chute- ngen oorbeeld, gaat in \eval op dit njarige is letje, dat eren met ructeur duo- ong ikte. Voor sr bekend ij een van 'ongste achutisten Europa. FOTO: EPA Met het storten van een giganti sche hoeveel heid beton is vandaag in Den Haag de basis gelegd voor de nieuwe verga derzaal van de Tweede Kamer. Vanaf vier uur vannacht arri veerden beton- auto's om hun vracht af te leve ren. In totaal wa ren bij de opera tie zo'n honderd betonwagens betrokken. Het hoogste punt van de nieuw bouw van de Tweede Kamer, de perstoren, wordt in decem ber van dit jaar bereikt. De nieuwbouw zal naar verwach ting in de loop van 1992 volle dig zijn voltooid. FOTO: RINUS SLIERENDRECHT (ADVERTENTIE) YVe merken dat niet zo met zijn allen, maar de duinkust kalft langzaam maar zeker af. Bij meer dan veertig kilometer duinkust is nog maar een en kele duinenrij over. Er zijn sloten geld voor nodig om te voorkomen, dat honderden hectaren kustge bied worden verzwolgen door de altijd zo gulzige zee. Daartegen wordt uiteraard goed gewaakt door het ministerie van verkeer en waterstaat, dat daar over vandaag rapport uitbrengt. Een verdere ach teruitgang van een paar meters kan de veiligheid al in gevaar brengen. Lees de Leidse Courant en u bent op de hoogte. Nog sterker: blijf de Leidse Courant lezen en u blijft op de hoogte. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N.B. Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Als ge volg van de zeespiegel- rijzing en de bodemda ling in het westen van het land, zullen de kos ten voor de Nederland se kustverdediging de komende jaren scherp stijgen. Tot de eeuwwis seling is ruim 600 mil joen gulden nodig om te voorkomen dat honder den hectares kustgebied door de zee verzwolgen worden. Dit dreigende perspectief schetst het ministerie van verkeer en waterstaat in een vanmorgen aan de Tweede Kamer gezon den discussienota. Ongeveer de helft van de duinkust kalft langzaam maar zeker af. Bij meer dan veertig kilometer duinkust is volgens het ministerie de erosie zo sterk dat nog maar een enkele duinenrij over is. Een verdere achteruit gang van enkele meters kan de veiligheid al in gevaar brengen, zo wordt in de nota „Kustverdediging na 1990" geconstateerd. Het broeikaseffect het lang zaam opwarmen van de aarde, waardoor de pool kappen smelten en de zee spiegel stijgt maakt de handhaving van de kustlijn op deze punten een steeds hachelijker onderneming. In de nota worden vier al ternatieven geschetst voor de Nederlandse kustverde diging. Het ministerie heeft hierover nog geen knoop doorgehakt. Een keuze voor één van de alternatieven zal mede afhangen van de ad viezen die daarover de ko mende maanden nog ver wacht worden van de wa terschappen en de Raad voor de Waterstaat. Pagina 4: Keuze tussen te rugtrekken of aanval Begin bouw stadhuis toch volgend jaar? BEST De bouw van het Haagse stadhuis kan begin vol gend jaar beginnen. Dit heeft directeur Hooijmaaijer van IBC uit Best gisteren gezegd tijdens de viering van het hon derdjarig bestaan van deze aannemerscombinatie. De heer Hooijmaaijer baseert zich daar bij op gesprekken met de ge meente Den Haag die „intern positief" verlopen. De IBC- groep neemt voor veertien procent deel in het bouwcon- sortium voor het nieuwe Haagse stadhuis. De gemeente en de geldschieter, het Alge meen Burgerlijk Pensioen fonds, zijn er nog niet in ge slaagd overeenstemming te be reiken. Een woordvoerder van de gemeente verklaarde van morgen het „knap" te vinden dat directeur Hooijmaaijer kan voorspellen hoe de beslissing van de raad gaat uitvallen. Betonbodem Tweede Visserij-opleiding Katwijk kan blijven KATWIJK Het nautisch onderwijs moet worden gecon centreerd in Delfzijl, Rotter dam, Vlissingen en IJmuiden. De visserij-opleidingen in Kat wijk, Den Helder, Urk, Stel lendam en Vlissingen kunnen blijven. Deze aanbevelingen hebben de procescoördinato ren in het middelbaar beroeps onderwijs (de zogeheten SVM- operatie) gisteren aangeboden aan staatssecretaris Ginjaar- Maas (onderwijs). De huidige dertien scholen wordt geadvi seerd zich aan te sluiten bij sterke regionale instellingen voor beroepsonderwijs en door fusies te komen tot vorming van vier nautische centra. Die kunnen als min of meer zelf standige afdelingen aan grote mbo-instellingen worden ver bonden'. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De CDA- fractie wil dat het wets ontwerp over euthanasie toch wordt behandeld in de Tweede Kamer. Frac tievoorzitter Bert de Vries zei vanmorgen voor de KRO-radio: „De zaak sleept nu al zo lang. Het beste is het debat voort te zetten en af te ronden". Onlangs sprak de Kamer al in eerste termijn over het voor stel. Deze week zou de wette lijke regeling voor euthanasie worden afgerond. Volgens De Vries zijn er geen redenen voor verder uitstel van de be handeling. „Het is een kwestie van de Kamer zelf geworden en niet meer van het kabinet. Het laten liggen lost niets op". Het CDA heeft altijd moeite gehad met een wettelijke rege ling voor euthanasie, maar was uiteindelijk bereid zich achter het kabinetsvoorstel te scharen. Dat voorstel verbiedt euthanasie, tenzij de arts aan bepaalde zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. De Vries vindt de politieke si tuatie nog te ongewis om in dit prille stadium van de verkie zingsstrijd al uitspraken over een eventuele samenwerking te doen. „Gaat de VVD een so ciaal-liberale koers varen of valt ze terug in het vertrouw de conservatisme?", vroeg De Vries zich gisteravond af op een spreekbeurt in Apeldoorn. De politieke situatie binnen de PvdA noemde de CDA'er op dit moment „troebel". „Een heldere lijn heb ik nog niet kunnen ontdekken. Steekt het radicalisme van voorheen weer de kop op of kiest de PvdA definitief een realisti sche koers? Het wordt tijd dat de partij duidelijk maakt waar zij staat". Wim Kok. PvdA-fractievoor zitter. zei in Haarlem meer duidelijkheid van de beide re geringspartijen nodig te heb ben. ,,De VVD en het CDA voerden in het kabinet Lub- bers-II een gezamenlijk beleid. Tot nu toe is het één pot nat". De verschillen met de VVD noemde hij „niet gering", die met het CDA „beduidend". Hongarije ontneemt ex-leider Janos Kadar laatste functies BUDAPEST De Hongaarse oud-partijleider Janos Kadar heeft ook zijn laatste politieke functies verloren. Het officiële persbureau MTI voert „ge zondheidsredenen" aan voor het vertrek van Kadar als ere voorzitter van de partij en als lid van het centraal comité. Waarnemers in Budapest be vestigen dat de 76-jarige Ka dar ernstig ziek is. Maar de onheffing uit zijn laatste cere moniële functies wordt vooral gezien als een extra bevesti ging van de politiek van her vormingen in Hongarije. Ka dar was aan de macht van na de Russische inval van 1956 tot vorig jaar mei. De afgelopen tijd is in Hongarije veel kritiek geuit op de rol van Kadar bij het neerslaan van de opstand van '56 en de jaren van onder drukking die daarop volgden. Pagina 5: Kadar was blok aan been voor nieuwe her vormers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1