I Afvalberg Zuid-Holland naar andere provincies G3ÏÏMS Bon: 5 9 13 14 15 18 Bevrijd MEDEDELING VANDAAG TÊeidae ©oma/nt Vrijdag 5 mei 1989 80ste jaargang no. 24409 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bankN.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaalf. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur/zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur J.J. HallewaS, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 Morgen af en toe zon en droog. Minimumtemperatuur onge veer 5 graden. Middagtempe- ratuur van 12 graden aan zee tot 17 graden in het zuidoos ten. Matige noordwestenwind. Zon op: 06.01; onder: 21.13. Scheveningen hoog water: 3.25 en 15.46; laag water: 11.35 en 23.34 uur. iNANCIERING PLAN ORT LOOPT GEVAAR N HAAG De financiering van de operatie ir de belastingvereenvoudiging en -verlaging, plan-Oort, loopt gevaar. Het parlement is al coord gegaan met deze ingrijpende wijziging het belastingstelsel die 1 januari moet ingaan, ar door de val van het kabinet dreigt een gat te staan in de financiering van 'Oort'. De operatie ngt een belastingverlaging van 4,5 miljard gul met zich mee. Ongeveer 750 miljoen gulden niet worden gedekt doordat een belangrijk linetsplan nu niet in de Kamer kan worden be- ïdeld, de zogenaamde 'Brede Herwaardering', plan houdt in dat het overschot op de reserves pensioenfondsen en verzekeraars hebben, fis- 1 wordt belast. Dit zou 750 miljoen gulden ople- en. Onduidelijk is hoe dit gat in het plan-Oort et worden gedekt. fina 3: Kabinetsplannen in de ijskast Gigantische kunstroof in Braziliaans museum RIO DE JANEIRO Zes gewapende man nen die zich uitgaven voor politie-agenten hebben het Chacara do Ceu museum in Rio de Janeiro voor zo'n 80 miljoen gulden besto len aan kunstwerken van meesters als Matis se en Dali. Museummedewerkster Moreira zei dat de dieven woensdagavond het museum binnen waren gekomen onder het tonen van valse politiepenningen en met de mededeling dat zij op zoek waren naar mannen die even daarvoor een toerist haddden beroofd. Daar op hadden zij een bewaker en twee andere werknemers van het museum vastgebonden, om er vervolgens met schilderijen, beelden en wandkleden vandoor te gaan. Pag. 17: „Kunstwerken waren niet verze kerd" Jongeren molesteren bezoekers Slagharen SLAGHAREN Groepen jongeren, afkom stig uit Twente, hebben gisteren de gemeen tepolitie van Hardenberg in en om het pony park Slagharen handenvol werk bezorgd. Ze molesteerden bezoekers en richtten vernie lingen aan in bussen en treinen, waarmee ze naar Slagharen kwamen. Een aantal bezoe kers is door de jongeren zpdanig getrapt dat ze zich onder doktersbehandeling moesten stellen. De schade, aangericht in bussen, wordt op ongeveer 30.000 gulden geschat. In treinen werden 20 tl-buizen en banken ver nield en er werd meerdere keren aan de noodrem getrokken. Voor de politie was het moeilijk om de daders op te sporen tussen de 40.000 bezoekers van het ponypark. Tot nu toe zijn zes aanhoudingen verricht. Atlantis lanceert sonde naar Venus CAPE CANAVERAL De vijf astronauten aan boord van het Amerikaan se ruimteveer Atlantis hebben vanochtend om 03.01 uur Nederlandse tijd de ruimtesonde Magalhaes gelanceerd voor een missie naar de planeet Venus. De Magalhaes werd ruim zes uur na de lancering van de Atlantis de ruimte inge schoten. De Atlantis zelf vertrok gisteren met bijna een uur vertraging vanwe ge regen en wind in Flori da. De Magalhaes moet ne gentig procent van Venus in kaart brengen. Modebewust Mode is ook be stemd voor stu diekoppen, zo lijkt ontwerper Philip Summerville te willen aantonen met zijn nieuwste hoofddeksel. Mo del Laura speelt de modebewuste intellectueel zon der de slappe lach te krijgen, dus misschien zijn er mogelijkheden voor dit onder deel uit Summer ville's herfst/win- ter-collectie. FOTO: ANP -F de EGEL GEEN ISTTREKKER VVD erkiezingen p 6 september (Van onze i parlementaire redactie) 5N HAAG De ver- pegde verkiezingen or de Tweede Kamer iirden woensdag 6 sep- inber gehouden, zo heeft (t demissionaire kabinet- ibbers vanmorgen na jerleg met de Kiesraad sloten. De 6e september ieft de voorkeur gekre nt boven de 13e, omdat ize laatste datum te fcht bij Prinsjesdag ligt j) september). :er is dat Joris Voorhoeve niet Hans Wiegel de VVD deze verkiezingen zal aan leren. „Wiegel is commissaris n de koningin in Friesland f daarom past hem een te- ghoudende rol", aldus partij- brzitter Ginjaar gisteravond pr de VAR A-televisie. Hij bpt wel dat Wiegel „nu en n" een verkiezingstoespraak houden. Info *4- [t dagelijks en het partijbe- ■ur van het CDA zijn van- ig in het Jaarbeursgebouw Utrecht bijeengekomen or spoedberaad. Partij-voor ter Van Velzen, fractievoor- |ter De Vries en demissionair Inister-president Lubbers ^Migen zich met beide partijor- ^Hnen over de gevolgen van val van het kabinet-Lub- rs. Ook zullen de procedures id de kandidaatstelling voor rater komende kamerverkiezin- k.kri aan de orde komen. De van de Partij van de Ar- id vergadert zaterdag in |nsterdam. koningin heeft het demis- [naire kabinet-Lubbers ge- lagd totde verkiezingen i te blijven en al datgene te in dat het in het belang van land acht. Lubbers heeft ;egd dat al zijn ministers en itssecretarissen daartoe be- zijn. Dat betekent dat van de bewindslieden fTOarschijnlijk nu al zal opstap- koningin nam woensdaga nd het besluit tot vervroeg- verkiezingen nadat zij had iproken met demissionair imier Lubbers (twee keer), e fractievoorzitters uit de 'eede Kamer en de voorzit- s Dolman (Tweede Kamer) Steenkamp (Eerste Kamer), overgrote meerderheid van fractieleiders toonde zich orstander van vervroegde rkiezingen. Alleen VVD- ictieleider Voorhoeve had vraagd om een lijmpoging, ewel hij liever van een „re- ïstructie" van de coalitie •ak. Daarmee bedoelde hij t de samenwerking tussen )A en VVD zou kunnen rden hersteld op basis van ïvullende afspraken over t beleid in de periode '89-'90. j gaf openlijk toe dat deze :onstructie zou kunnen lei- i tot het opstappen van mi ters. gina 3: Vrijwel niemand elt voor een lijmpoging; oblemen in VVD lijken oplosbaar iotsing in etstunnel IIDEN Eén 53-jarige Lei- ïaar is gisteravond rond rart over zes met een zware •senschudding en vermoe- lijk een schedelbasisfractuur het AZL opgenomen. De in reed op Damlaan met zijn ts door het tunneltje dat on- de Dr. Lelylaan door loopt, de tunnel kwam hem een jarige Leidenaar op zijn ts tegemoet. Vlak voordat iden elkaar zouden passe- werd de 27-jarige fietser 'eleid waardoor een frontale tsing ontstond. Het slachtof- viel daarbij met zijn hoofd het wegdek. Bn krant ontvangen? Bel tussen 19.00 uur, zaterdags tussen 15.00 uur, telefoon 071- 22.48 en uw krant wordt nog de- de avond nabezorgd. Het mooie weer heeft gisteren op Hemel vaartsdag honderd duizenden zonaanbid- ders naar de kust ge lokt. De Nederlandse wegen waren overvol met als hoogtepunt om elf uur 's och tends 21 files met een totale lengte van 150 kilometer. Pas in de middag werd het wat rustiger op de wegen. Volgens het Neder lands Bureau voor Toerisme trokken in totaal een paar mil joen Nederlanders en 700.000 buitenlanders er op uit. Ook in Scheveningen was sprake van top drukte. Dagjesmensen hadden grote moeite om nog een parkeer- voor hun auto te vinden, leder plekje werd benut, soms met het risico door de po litie weggesleept te worden. Naast de meren en de attractieparken trok uiteraard ook de bol lenstreek veel bezoek. Voor deze twee jon gens uit Sassenheim was lekker luieren in de zon er niet bij. Zij probeerden kleurige bloemenslingers aan de man te brengen. (ADVERTENTIE) VS zetten Kohl onder zware druk WASHINGTON De Amerikaanse regering heeft een nieuw diploma tiek offensief geopend om de Westduitse regering te bewegen tot een soepeler houding inzake de moder nisering van de kernra ketten voor de korte af stand in Europa (SNF). President Bush zei gister avond dat hij bondskanselier Kohl nieuwe voorstellen heeft gedaan om de contro verse op te lossen. Zoals be kend wil Bonn de SNF-wa- pens niet moderniseren, zoals de NAVO gepland heeft, en zo snel mogelijk met Moskou onderhandelen over afschaf fing van deze raketten. Bush wilde niets zeggen over de inhoud van de voorstellen, maar liet blijken dat de echte concessies van Duitse kant moeten komen. Overigens zou de regering in Bonn al hebben laten doorschemeren dat zij niet vasthoudt aan de onmiddellijke onderhande lingen met Moskou. Bonn zou bereid zijn te wachten op stappen van het oostblok op het terrein van de conventio nele wapens, waarover van daag de onderhandelingen in Wenen zijn hervat. Maar Bonn blijft wel gekant tegen de. modernisering van de SNF-wapens. Intussen doen Canada, Noor wegen en ons land verwoede pogingen te bemiddelen in het conflict. Premier Lub bers reisde daarvoor afgelo pen woensdag naar Bonn en begin volgende week naar Washington. Voor zover be kend echter nog zonder re sultaat. Leidse sociale dienst moet zes ton inleveren LEIDEN Het jaarlijkse be zuinigingsbedrag bij de Ge meentelijke Sociale Dienst loopt tot 1994 op tot 350.000 gulden. Dat is de conclusie in het bijgestelde taakstellend formatieplan van de Directie GSD. Daar bovenop wil het college van burgemeester en wethouders dat de GSD nog 255.000 gulden ombuigt. Dat zou moeten door maatregelen in de personele sfeer. De 350.000 gulden aan bezuini gingen wordt bereikt door be sparingen via automatisering en op de post taakstelling. Vol gens de prognose van de GSD kan er de komende jaren tot 136.000 gulden bezuinigd wor den via een lagere werkloos heid. Over de manier waarop de 250.000 gulden aan extra bezuinigingen gerealiseerd moeten worden kon directeur J. KLeijne gisteren nog niets zeggen. „De gemeente heeft gemeend dat de GSD nog wel 250.000 gulden zou kunnen be zuinigen. We moeten voor 1994 jaarlijks structureel bezui nigen. We zullen hier effectie ver te werk moeten gaan. Maar hoe dat precies vorm moet krijgen is koffiedik kij ken. We hebben de gemeente in elk geval laten weten dat we ons best doen om de op dracht zo goed mgelijk uit te voeren". (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PKAM&ÜKS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 DEN HAAG De provincie Zuid- Holland heeft een gedeeltelijke op lossing gevonden voor de bergen vuil die zich voor haar verbran dingsovens opstapelen. Zestigdui zend ton afval gaat naar Hoorn en Nijmegen. Een nog onbekende hoe veelheid wordt mogelijk naar Lim burg vervoerd. Een onderdeel van de transactie met Limburg is dat Zuid-Holland er verontreinigde grond voor terugkrijgt. Besloten is dat de Roteb (de Rotterdamse reinigingsdienst) min of meer zelfstandig als makelaar optreedt. De provincie toetst de oplossingen die de Roteb aandraagt en beslist uiteindelijk of de noodzakelijke „exportvergunningen" worden verstrekt. Inmiddels is een contract afgesloten met de gemeente Hoorn. Zuid-Holland kan er 60.000 ton brandbaar bedrijfsafval kwijt. In ruil moet de provincie 30.000 ton huis vuil uit Hoorn accepteren. Het Zuidhol landse bedrijfsafval wordt in Hoorn niet verbrand, maar gestort. Daarnaast is een contract afgesloten met de vuilverbranding in Nijmegen, die een vergoeding krijgt voor 30.000 ton huisvuil uit Zuid-Holland. Ten slotte worden on derhandelingen gevoerd met Limburg. Pagina 16: Export Zuidhollands afval allerlaatste oplossing. Door een storing in de telefooncentrale van de PTT in Rijswijk waren wij hedenmorgen enkele uren telefonisch niet bereikbaar. ONZE EXCUSES VOOR HET ONGEMAK. De Directie Haagsche Courant/dagblad Het Binnenhof/Goudsche Courant/Leidse Courant. n OPTICIENS 200 Jaar Revolutie In Parijs zijn de feestelijkheden ter gelegenheid van de 200e ver jaardag van de Franse Revolutie al in volle gang. Gisteren trok deze groep heren door de straten van Versailles, in een poging een optocht na te doen die in mei 1789, twee en een halve maand voor de bestorming van de Bastille (14 juli 1789), ook al door Versailles trok. Parijs en omstreken krijgen de komende maanden nog heel wat van dergelijke optochten te zien. FOTO: AP Brand in duinen WASSENAAR Een felle brand heeft gisteren anderhal ve hectare duingebied in de as gelegd. In de duinen tussen Wassenaar en Scheveningen, op een stuk dat alleen voor kaarthouders open is, brak de brand rond 15.00 uur uit. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat anderhalve hectare beplanting verloren ging. 20 PAGINA'S De manoeuvres van de VVD Nationale Herdenking M Oliver North: het einde van een mythe Gerard Nijboer weer even in de schijwerpers Wilma Ligthart als Barbiepop Pittige Juigalpa- wandeltocht van Leiden naar Den Haag Leidschendamse wijk wacht evacuatie Sassenheim blij met nieuwe burgemeester Brieven van een Oostfront-soldaat aan zijn dochtertje GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND LAND EN TUINBOUW KERKDIENSTEN AUTONIEUWS SPORT ECONOMIE LEIDEN OMGEVING FILM KUNST BOEKEN RADIO EN TELEVISIE 11 Bevrijdingsdag 1989. Geen uitbundige feestdag van daag, maar toch hier en daar in Leiden een ingeto gen viering. Herinnerend aan deze datum in 1945, waarop onze bevrijders zegevierden. Hierover, en onlosmakelijk daaraan verbonden ook over de jaar lijkse herdenking van de gevallenen treft u vandaag berichten aan in de Leidse Courant. Met ook een verslag van de Nacht van Juigalpa, een wandeling van Leiden naar Den Haag. Van alles.wat dus en voor ieder iets: het geheim van de abonnementen- groei bij de Leidse Courant. Bevrijd u nu van kranteloosheid en neem een gratis proefabonne ment. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding-bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd £eidóe(BouTa/rit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1