CDA en VVD zien niets in lijmpoging Bon: LAATSTE KANS! 3 4 9 13 14 15 Hemelvaartsdag De Koning: geen bezwaar tegen PvdA NOG 3 DAGEN NOLK! voor 99-" Flinke inkrimping op vliegkamp Valkenburg VANDAAG 11 CcidócSommit £eidóc ©omcwit Woensdag 3 mei 1989 80ste jaargang no. 24408 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bankN.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maandl. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vri]dag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.0C uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur WA. Buijteweg. In de nacht en ochtend mist en eten minimumtemperatuur tussen 3 graden in het vrije veld tot 10 graden in de steden vlak aan zee. Overdag zonnig en een middagtemperatuur rond 22 graden, aan zee lager. Zon op: 6.05; onder: 21.09. Scheveningen hoog water: 1.42 en 13.59; laag: 9.46 en 21.54. of^ Patiënten: acties in ziekenhuizen onrechtmatig JTRECHT - Verpleegkundigen en verzorgenden die mee- loen aan de acties in het ziekenhuiswezen, maken zich chuldig aan onrechtmatig handelen tegenover patiënten n wanprestatie jegens de ziekenhuizen. Het doel van de cties (het binnenhalen van de looneis van 5 procent) staat liet in verhouding tot de risico's voor de volksgezondheid O het ongemak voor honderdduizenden patiënten, zo be oogde de raadsman van het Landelijk Patiënten/Consu- nenten Platform (LP/CP), mr.N. Koeman, vanmorgen in Jtrecht inhet kort geding tegen de vijf vakbonden en het ctieeomité VVIO. Het platform wil dat de rechter alle ac- ies verbiedt op straffe van een dwangsom van 500.000 gul len per overtreding. Volgens het platform leveren de ac- ies „voor zeer vele patiënten hinder en ongemak op". Het jP/CP wil niet alleen een verbod van de lopende acties naar ook van medewerking aan eventueel andere acties ,die de gebruikelijke medische zorg doen verminderen". Verpleegkundigen gijzelen beelden en schilderijen BOEKEL Bij Huize Padua, een psy chiatrische instelling in Boekei, zijn ze ventig kunstwerken verdwenen. Op de plaatsen waar de schilderijen hebben gehangen en de beelden hebben ge staan, hangen posters met het opschrift: ,,Dit kunstwerk is gegijzeld". Volgens een woordvoerster van het vijfhonderd man tellende personeel zullen de kunst werken pas worden teruggeven als de directie van Huize Padua zich bereid heeft getoond een salarisverhoging van 5 procent te betalen. Directeur Zijlstra is echter niet bereid op de eis in te gaan. Volgens Zeilstra zal de politie niet wor den ingeschakeld. Wel zijn de actie voerders bij voorbaat aansprakelijk ge steld voor eventuele schade. Yasser Arafat ISRAEL ZIET NIETS NIEUWS I IN VERKLARING VAN ARAFAT JERUZALEM Israel heeft geen enkele boodschap aan de ver klaring van PLO-leider Arafat, dat het handvest van zijn orga nisatie niet langer geldig is. Arafat deed zijn uitspraak in Parijs, waar hij vandaag en gisteren op bezoek is. In het PLO-Handvest wordt opgeroepen tot vernietiging van de staat Israel. „Wij kun nen zijn woorden niet serieus nemen", zo zei een woordvoerder van de Israëlische premier Shamir. „We weten dat Arafat een notoire leugenaar is en zijn verklaring is niet serieus gemeend". Volgens de woordvoerder is Arafats' verklaring een poging het Westen te misleiden. „Wij weten dat de PLO het ene zegt tegen de Westerse wereld en iets heel anders tegen de eigen mensen". De VS daarentegen hebben positief gereageerd op de verklaring van Arafat. Een hoge functionaris van het Amerikaanse minis terie van buitenlandse zaken zei dat het probleem helemaal uit de wereld zou zijn als het Palestijnse parlement in ballingschap die delen van het Handvest herroept die gezien kunnen worden als strevend naar vernietiging van de staat Israel. FOTO AP Pagina 7: Parijs wil helderheid van Arafat. Corporaties moeten kamers gaan verhuren DEN HAAG Woningcor poraties zouden ook wonin gen per kamer moeten gaan verhuren. Daarmee zouden zij een bijdrage kunnen le veren aan het verlichten van de woningnood onder jongeren, vindt de Nationale Woningraad (NWR). HAT- eenheden en andere woon vormen hebben de woning nood bij deze groep niet vol doende opgelost. De Wo ningraad wijt dat aan het huurbeleid en aan de lagere inkomens van jongeren. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Premier Lubbers heeft vanmor gen om negen uur op paleis Huis ten Bosch het ontslag van zijn ka binet bij koningin Bea trix ingediend. Het gis teravond door VVD- fractieleider Voorhoeve ten val gebrachte kabi net zal zo goed als zeker niet 'gelijmd' worden. Daarvoor zijn de ver houdingen inmiddels te zeer verziekt, zo luidt de mening in CDA- en VVD-kringen. Ver wacht wordt dat er voor 20 september nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven. De koningin zal vandaag de fractieleiders uit de Tweede Kamer, de vice-voorzitter van de Raad van State (mr. W. Scholten) en de voorzit ters van Eerste en Tweede Kamer (prof. mr. P.J.A.M Steenkamp en dr. D Dol man) consulteren. Zoals ge bruikelijk in dit soort geval len heeft zij het ontslag van het kabinet in beraad ge houden en de demissionaire premier gevraagd alles te blijven doen wat het lands belang vergt. Om half twaalf precies viel gisteravond voor het twee de kabinet-Lubbers het doek. Lubbers had de eer aan zichzelf gehouden en het niet aan laten komen op een stemming. Eigener be weging kondigde hij aan naar de koningin te zullen gaan nadat was gebleken dat het meningsverschil tus sen het kabinet en de VVD- fractie onoverbrugbaar was en Voorhoeve vasthield aan zijn motie, waarin hij vroeg de fiscale reiskostenaftrek te handhaven en. de diese laccijns minder te laten stij gen. Kort tevoren had CDA- fractieleider De Vries zich al in emotionele bewoordin gen over de onafwendbare breuk uitgelaten. „Dit kabi net is voortijdig aan z'n ein de gekomen door een kwes tie die later door geschied kundigen moeilijk zal kun nen worden uitgelegd. Laat ik van m'n hart geen moordkuil maken: ik ben daar bitter over. De koers die de VVD vandaag heeft Een onbekende man is vanochtend vlak buiten de hekken van Paleis Huis ten Bosch (uitgang Bezuidenhoutseweg) bij minister-president Lubbers in de auto gesprongen. De pre mier had net een bezoek gebracht aan de koningin om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. De man werd on middellijk door de marechaussee uit de dienstwagen ge haald. Hij maakte een verwarde indruk en werd mee naar binnen genomen. De premier vervolgde zijn weg met loei- endè sirene. FOTO'S: CEES VERKERK DEN HAAG Minister De Koning (sociale za ken) vindt dat er „weinig bestaat dat zich verzet tegen een toalitie van CDA en PvdA." In „Vrij Nederland" van deze week zegt de minister dat er nu een veel grotere overeenstemming bestaat over de buitenlandse politiek, al zal de modernisering van de korte-drachtkernwapens nog wel eens moeilijkheden kunnen opleveren. De Koning gaat er niet op voorhand van uit dat bij verkiezingswinst van CDA en VVD de huidige coalitie ook zal worden voortgezet. Veel waardering zegt De Koning te hebben voor PvdA- fractieleider Kok. „Hij leidt de PvdA veel beter dan wordt beweerd". Het liefst zou de minister van sociale zaken Lubbers als premier terug zien, maar als de PvdA de verkiezingen wint „wat God verhoede" dan moet Kok het doen. Voor het optreden van de VVD in de afgelopen weken heeft De Koning geen goed woord over. „De VVD liet iedere kans op deëscalatie lopen". De schade valt niet gemakkelijk te repareren als het kabinet sneuvelt. gevaren is schadelijk voor het land, voor de economie, voor de werkgelegenheid, voor het milieu en voor de VVD zelf". In zijn slot woord zei Lubbers echter allerminst bitter gestemd te zijn, maar eerder dankbaar dat hij in bijna zeven jaar met CDA èn VVD veel tot stand had kunnen brengen. Pagina 3: Liberalen gaan moeilijke tijd tegemoet; pagina 5: Breuk in coali tie al in eerste ronde zichtbaar Amerikaanse Wapens tegen drugs n Latijns-Amerika 'ASHINGTON De rege- •ing van de Amerikaanse pre- ident Bush heeft gisteren hel Jongres verzocht geld ter be ichikking te stellen voor wa sens die in Latijnsamerikaan ie landen, met name Colom •ia, Bolivia en Peru, gebruik unnen worden in de strijd te en de drugshandel. Luite iant-generaal Charles Brown, ioofd van de Dienst Veilig eid en Steun van het ministe ie van defensie, zei dat de re lering 21 miljoen dollar vraag 'oor het begrotingsjaar begin lend op 1 oktober. Het gaa' >m betrekkelijk eenvoudige nilitaire uitrusting, die ge schikt is voor gebruik tegen ADVERTENTIE Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. Huiszoekingen bij uitbeners ROTTERDAM Op ver- aan sociale premies niet denking van belasting- en heeft afgedragen. De huis- premiefraude zijn in Krim- zoekingen zijn gedaan bij de pen aan den IJssel op drie bedrijven en bij personen plaatsen huiszoekingen ver- thuis. Administraties die zijn richt. Het gaat om uitbeenbe- gevonden zijn in beslag ge- drijvan die sinds 1985 mis- nomen, schien een miljoen gulden (ADVERTENTIE) 2 spijkerbroeken ^1^1 TORENSTRAAT 37 DEN HAAG Bar-Dancing SAINT-TR0PEZ Donderdag 4 mei geopend v.a. 21.00 uur Boekhorsterweg 18 Oud Ade Knippen in IJzeren Gordijn Hongaarse soldaten zijn gisteren aan de grens met Oostenrijk begonnen met het afbreken van het IJzeren Gordijn, dat Europa gedurende vier decennia heeft gedeeld. In de buurt van de plaat sen Köszeg, Sopron en Hegyeshalom werden over een lengte van meerdere kilometers elektrische waarschuwingssystemen af gebroken en prikkeldraadversperringen weggeknipt. „Met het af breken van deze obstakels eindigt een tijdperk van onze betrek kingen met West-Europa en Oostenrijk in het bijzonder", aldus Hongaarse functionarissen. Eind volgend jaar zullen de versper ringen volledig zijn verdwenen. FOTO: AP DEN HAAG De twee onderhoudsdiensten op het marinevliegkamp Val kenburg zullen worden samengevoegd tot één dienst waarbij „aanzien lijk minder personeel" zal werken dan de 440 van de huidige diensten. Voor personeel dat overbodig wordt worden plannen gemaakt om hen waar mogelijk elders binnen de defensie-organisatie, aan een baan te helpen. Staatssecretaris Van Hou we lingen van defensie zegt dit een brief aan de Tweede Ka mer. Hij reageert hiermee op een rapport van het organisa tiebureau Maynard dat zeer negatieve conclusies bevat over de organisatie van de on derhoudsdiensten op Valken- Maynard gebruikt in dit ver band termen als chaotisch en riiet-gestructureerd. Het bu reau wijst er verder dat de materiële gereedheid van de 13 Orion-vliegtuigen van de marineluchtvaartdienst zeer laag is (34 procent in 1987). Volgens Van Hou welingen be rusten deze cijfers over de ma teriële gereedheid van de vliegtuigen op een misver stand. Ze zijn gebaseerd op het tot voor kort gehanteerde Amerikaanse 3M-meetsys- teem, dat ervan uitgaat dat een vliegtuig 365 dagen per jaar 24 uur per dag inzetbaar is. Inmiddels is Defensie over gegaan op een „in vredestijd reëlere wijze van rapporte- 20 PAGINA'S De Vries; „VVD niet voor rede vatbaar" Slijtageslag kabinetten- Lubbers ETA-geweld heeft Spanje weer in klemmende greep Michels kandidaat bij Feyenoord i-M Overmacht FC Den Haag pas in slotfase bekroond Geluidschermen langs rijksweg bij Zoeterwoude Definitief akkoord ziekenhuizen Rijnoord en Elisabeth Parkeerkelder op Noordwijk Casino-terrein GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND ECONOMIE BUITENLAND SPORT LEIDEN OMGEVING 14/15/16 KERKDIENSTEN 16 KUNST 17 RADIO EN TELEVISIE 18/19 3/4/5 9/11 EXTRA VOETBAL OP TV Vanavond: Nederland 3: 20.30 uur Napoli-Vfb Stuttgart, eerste duel finale UEFA Cup. Haagse rabbijn: geen joodse deelname aan christelijke herdenkingen DEN HAAG De orthodoxe rabbijn van Den Haag, P A. Meijers, verbiedt de leden van zijn gemeente om in kerken of andere niet-joodse religieuze plaatsen deel te nemen aan herdenkingen van de joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Hij waardeert het als niet-joodse Nederlan ders uiting willen geven aan hun vriendschap en betrok kenheid met de joodse gevalle nen, maar naar zijn mening dienen herdenkingen van de holocaust niet in kerken en uitsluitend op joodse wijze plaats te hebben. Pag. 2: Joden mogen wel naar algemene herdenkingen Bullterrier aangeschoten LEIDEN De politie heeft een dolle bullterrier gistermorgen op de Schubertlaan met een verdovingsgeweer aangeschoten. Het beest is aan de gevolgen hiervan overleden De Leidse eige nares zat 's ochtends buiten en de bullterrier speelde in de buurt. Een Leidse man liep met zijn bastaardpup op de Schubertlaan. Dit hondje werd gegrepen door de bullterrier, familie van de als gevaarlijk bekend staande pit-bulls. De pup werd zwaar gewond. De bullterrier was door dolle heen geraakt en ging op iedereen af die in de buurt kwam. De politie besloot in verband met het gevaar voor de kinderen van de naburige Parelvissersschool het beest te verdoven. Overigens waren er al eerder klachten over deze hond bij de politie binnengekomen. Het beest had onlangs een man op de fiets aangevallen. Eén krant minder, maar een vrije dag meer. Zo zou je de week, waarin Hemelvaartsdag valt, kun nen omschrijven. Gelukkig wordt het morgen, als we die extra vrije dag krijgen, mooi weer. Tenmin ste als we ons eigen weerbericht mogen geloven. Om het gemis van de krant op Hemelvaartsdag goed te maken, organiseert Sijthoff Pers zijn jaar lijkse Fietsdag door de provincie. Lezer(es) van de Leidse Courant of niet, wie wil mag er aan mee doen. Al kunnen we ons indenken dat sommigen zo'n vrije dag willen gebruiken om de krant - van vandaag bijvoorbeeld over het gevallen kabinet - nog eens tot en met uit te spellen. Want de Leidse Courant, daar blijf je in lezen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Telefoon (voor controle bezorging); In een open envelop zonder postzegel opsturen naar; de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. V B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1