Ëeidóc 6oma/ni Heerma houdt vast aan forse huurverhogingen Bon: 2 7 13 16 23 Kuip VORSTELIJK WINKELEN ^Laserstraal brandt Kransslagader open Veel gewonden bij rellen en berovingen Nederland gaat zelf batterijen verwerken VERZILVER JE KONINGIJ Or anje houdt kansen in tact VANDAAG DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdi|k 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Aqro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 0,67 per mm., familieberichten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W. A. Buijteweg. Morgen perioden met zon.Op de meeste plaatsen droog. Mi nimumtemperatuur van 3 gra den vlak aan zee tot min 2 graden in het binnenland. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Matige wind. Zon op: 06.16; onder: 21.00. Scheveningen hoog water: 8.16 en 20.55; laag water: 4.15 en 16.26 uur. ZIE PAGINA 18 19 fongens letten mes op »uik van baby jEN HAAG Twee jongens pbben gisteren in Den Haag >n 24-jarige vrouw bestolen an duizend gulden door een les op de buik van haar baby I zetten. De vrouw had net Imen met haar eenjarige kind lid van de bank gehaald. De Vee jongens liepen eerst voor- (j en haalden toen plotseling jt mes tevoorschijn. De fouw gaf hen daarop meteen pt geld. Van de jongens ont- reekt elk spoor. Chinese demonstranten nemen plein in bezit PEKING De Chinese hoofdstad Peking is van daag getuige geweest van de grootste demonstratie sinds de Culturele Revolutie in de jaren zestig. Na een uren durende mars brak de voorhoede van een enorme menigte vanmiddag in triomf door het poli- tie-kordon rond het Plein van de Hemelse Vrede (Tien an Min-plein). De laatste menselijke muur van honderden agenten bezweek onder de druk van de massa, maar verslaggevers namen geen geweld waar. Gisteren hadden de Chinese leiders gedreigd met hard politie-optreden als er opnieuw betoogd zou worden. Volgens de eerste schattingen zouden enige honderdduizenden mensen aan de demonstra tieve optocht hebben deelgenomen. Pagina 5: Duizenden Chinezen sluiten studentenbetoging bij De straten van Peking waren vanmorgen een zee van mensen, vlaggen en spandoeken, op weg naar het Plein van de Hemelse Vrede. FOTO: EPA Auschwitz Comité niet naar herdenking 5 mei AMSTERDAM Het bestuur van de Stichting Ne derlands Auschwitz Comité neemt niet deel aan de jaarlijkse herdenking op 5 mei bij het voormalige ho tel De Wereld in Wageningen. Het Comité heeft hiertoe besloten na uitlatingen van de heer C.C. van den Heuvel uit Den Haag, vice-voorzitter van het Comité Herdenking Wageningen, in interviews naar aanleiding van de vrijlating van de 'twee van Breda'. Vooral zijn opmerking „Slachtoffer zijn is geen ver dienste" is bij het bestuur van het Auschwitz Comité in het verkeerde keelgat geschoten. Dat Van den Heuvel één van de negentien mensen uit het verzet was die het kabinet-Lubbers hebben geadviseerd de 'twee van Breda' vrij te laten, speelt niet direct een rol. Pagina 3: Van den Heuvel: „Te veel belangstel ling voor eigen leed" 'rocesToetanchamon Ioor de rechtbank in Den Haag is vanochtend het proces begon- len tegen de 42-jarige Toetanchamon-baas E. Hoos. Officier van ustitie mr. J. van Ek heeft hem zes misdrijven ten laste gelegd: »en poging tot moord op de Haagse wethouder Duivesteijn en Aiverse brandstichtingen bij Sijthoff Pers uitgever van onder Ajneer deze krant bij de Haagse Sociale Dienst en bij een poli tiebureau in Den Haag. Hoos verrichtte de daden niet zelf, maar nou medewerkers van zijn beveiligingsbedrijf opdracht hebben gegeven ze uit te voeren. Twee van die medewerkers zijn al ver oordeeld: zij kregen elk zes jaar cel. Een andere man, die geen jwerknemer was, kreeg twee jaar cel. FOTO: CEES VERKERK IIEUWEGEIN Cardio- )gen van het St. Antonius iekenhuis in Nieuwegein lebben deze week - als irsten in Europa - bij Irie hartpatiënten een af gesloten kransslagader ge opend met behulp van la serenergie. De behande ling had'succes, er deden feich geen complicaties voor en de patiënten ma ken het goed. 'Bij het zogenaamde „dotteren" :unnen alleen vernauwde ;ransslagaderen worden ver- zijd. Er wordt dan een ballon- letje ingebracht ei zen. Deze methode kan echter niet worden toegepast als het bloedvat volledig is afgesloten. Dan moet de patiënt worden geopereerd. Bij de toegepaste lasertechniek wordt een draadje in de slag ader gebracht waar de laser bundel uitkomt. Omdat de doorsnee van het draadje veel kleiner is dan die van het bloedvat, zit er een ballonnetje omheen dat wordt opgeblazen zodra de plaats van de vernau wing is bereikt. Daardoor blijft het apparaatje precies midden in de ader, zodat beschadiging van de vaatwand wordt voor komen. Als de doorgang is ge maakt moet de ader door dot teren verder worden verwijd. Er is geen narcose nodig. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER. RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Ontsnapt uit angst voor Friese e gevangenis SCHEVENINGEN Uit angst om te worden overge plaatst naar de nieuwe gevan genis voor langgestraften in Leeuwarden heeft een gedeti neerde in de Scheveningse strafgevangenis de benen ge- sn. De Limburger vertikt om in het hoge noorden achter de tralies te gaan zitten. |Omdat de gevangenis in Sche veningen per 1 juli huis van bewaring wordt zullen de langgestraften moeten verhui zen. Leeuwarden komt daar onder meer voor in aanmer king. De ontsnapte gedetineer de wil echter niets van dat oord weten. „Mijn vrienden en familieleden wonen in Noord- Brabant en Limburg. Hoe moeten zij elke keer naar het noorden komen?", vertelt de Limburger vandaag in Trouw. Hij zegt er overigens niet op uit te zijn z'n straf - zes jaar voor roofovervallen - te ont lopen. Zodra de nieuwe straf gevangenis in Sittard wordt geopend, staat hij als eerste voor de poort. Geslaagde wisseltruc LEIDEN Een wisseltruc in een winkel in de Leidse Haar lemmerstraat heeft twee die ven gisteren 950 gulden opge leverd. Een Italiaans spreken de man en vrouw wilden een collier kopen ter waarde van 14 gulden en 50 cent. Het keu rige stel betaalde met twee bil jetten van 250 gulden. De ver koopster vond dit vreemd en accepteerde het geld niet. Met veel tamtam en drukte werd het bedrag met de verkoopster gewisseld in vijf biljetten van 100 gulden. Dit was nog niet goed en weer werd er geld ge wisseld met de verkoopster. Uiteindelijk besloot het duo het collier niet te kopen en verliet de winkel. Bij het op maken van de kas miste de verkoopster 950 gulden. Een greep in de kassa wordt niet uitgesloten. De Leidse politie sprak vanochtend van een ge slaagd financieel „balletje bal letje". Drankdiefstal in Leiderdorp LEIDERDORP Onbeken den hebben in de nacht van dinsdag op woensdag voor 36.000 gulden aan drank gesto len uit een groothandel aan de Lijnbaan in Leiderdorp. De in brekers forceerden eerst een klapraam waarna de toegangs deur kon worden opengezet. Ook het toegangshek tot het parkeerterrein werd openge broken, zodat de inbrekers met een wagen bij het gebouw konden komen. Er werden 150 dozen met sterke drank inge laden. De inbraak werd 's morgens om zeven uur ont dekt door personeelsleden. UITSTEL VOOR GEDWONGEN DOORSTROMING DEN HAAG De hu ren gaan in de jaren ne gentig met tenminste drie procent per jaar omhoog. Als de inflatie hoger uitvalt dan twee procent, zullen de huur prijzen overeenkomstig verder worden opge trokken. Dit schrijft .staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting in zijn nu definitieve nota „Volkshuisvesting in de jaren negentig", die vandaag aan de Tweede Kamer is aan geboden. Heerma heeft zich weinig aangetrokken van de kri tiek die de Raad voor de Volkshuisvesting eerder dit jaar had op de ontwerp- nota. Volgens de Raad lei den de forse huurverhogin gen tot onaanvaardbare woonlasten voor de sociale minima. De staatssecretaris heeft echter zijn hoop ge vestigd op de verwachte economische groei en las tenverlichting voor de bur gers. „Die kunnen voor woonlastenstijging ruimte bieden", aldus Heerma. Bo vendien vindt Heerma ho gere huren „volstrekt rede lijk" gezien de stijgende kwaliteit van de woning bouw. Voor de lagere inko mens moet de individuele huursubsidie soelaas bieden. De staatssecretaris houdt eveneens vast aan de ge dwongen doorstroming voor mensen die te goedkoop hu ren, al wordt de omstreden maatregel vijf jaar opge schort. Om meer goedkope woningen vrij te maken voor mensen met een laag inkomen moeten gemeen ten en corporaties allereerst veel scherper selecteren bij de toewijzing van wonin gen, zo stelt Heerma. Maar als dat onvoldoende soelaas biedt, dan worden in 1995 tijdelijke huurcontracten en woonvergunningen inge voerd. Zo kunnen huishou dens die in een te goedkope huurwoning wonen, ge dwongen worden te verhui zen. Het streven is in tien jaar tijd 200.000 bestaande woningen voor lage inko mens vrij te maken. het de hele dag onrustig. Bij het Centraal Station hield de ME voetbalsupporters onder t-uiu: ANI ROTTERDAM Geen van de bijna vijftig sup porters die gisteren voor en tijdens de voetbalinter land Nederland - West- Duitsland in Rotterdam bij rellen of kaartberovin- gen gewond raakten, heeft echt 'in levensgevaar verkeerd. Ook de man niet met een zware slaga derlijke bloeding in zijn been, aldus een woord voerder van de Rotter damse politie. „Gelukkig zijn de ziekenhui zen dicht bij het stadion. Drie en twintig mensen raakten echt gewond, van wie enkelen min of meer ernstig. Een on bekend aantal heeft zich ook nog poliklinisch laten behan delen wegens lichte verwon dingen". Ruim tien van de zeventig voetbalsupporters die gisteren werden gearresteerd, zaten vanmiddag nog vast. Met de meeste anderen werd een schikking getroffen, waarbij de boetes varieerden van 300 tot 800 gulden. Was de stemming na het niet meer verwachte gelijkspel in het stadion redelijk goed, dat gold niet voor de gebeurtenis sen lang voor, vlak voor en tij dens het voetbalduel in de Kuip. De rellen waren de erg ste in Rotterdam sinds jaren. Op het plein voor het stadion, waar 1500 fans zonder kaartje zich hadden verzameld en zich gedurende de wedstrijd onle dig hielden met confrontaties met de politie, werden wach tenden van kaartjes beroofd en gestoken. Rotterdam had 650 man politie ingezet om de rellen te beteugelen, onder wie 250 ME'ers. Pag. 9: Grimmige sfeer rond interland Oliespoor verraadt automobilist LEIDERDORP Een olie- spoor heeft de Leiderdorpse politie gisteravond de weg ge wezen naar de woning van een 27-jarige Leidenaar. De man had om kwart voor tien een aanrijding veroorzaakt op de Hoofdstraat bij de splitsing met de Eikenlaan in Leider dorp. Hij had, terwijl hij vanaf de Hoofdstraat linksaf de Ei kenlaan inreed, een 17-jarige bromfietser aangereden. Die moest met beenletsel naar het Academisch Ziekenhuis Lei den gebracht worden. De auto mobilist was na het ongeval even teruggereden om de schade op te nemen maar had vervolgens plankgas gegeven naar huis. WIERDEN Nederland gaat zelf zijn gebruikte batte rijen verwerken. Hierdoor komt een einde aan de fel bekritiseerde uitvoer van batterijen naar vooral de DDR. TNO, de Universiteit Twente (UT), een Brits laboratorium en het bedrijf LETO in Wierden hebben hiervoor een project ont wikkeld. Het ministerie van VROM heeft te kennen gegeven dat de éxport van batterijen naar de DDR eind dit jaar zal wor den gestopt. Aan de export van ander afval naar de DDR wil het departement eind volgend jaar een eind hebben gemaakt. Nijpels zei dit gisteren tijdens een bezoek aan zijn Oostduitse col lega Reichert. Het project van TNO en LETO voorziet in eerste instantie in de opslag van batterijen. Daarnaast gaat de firma LETO de batterijen naar soort selecteren en vanaf eind 1990 uit de oplaadbare nikkel-cadmium batterijen de metalen terugwin nen. De zogenoemde knoopcellen en overige batterijen worden opgeslagen tot een geschikte methode is gevonden voor de ver werking ervan. Het gaat vooral om kwikbatterijen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 e en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en u nabezorgd. 19.00 t zaterdags tussen 14.00 >rdt nog dezelfde avond (ADVERTENTIE) meet informatie: 030-738333 Voedingsbond FNV aktief in de bakkerij. ROTTERDAM Het Neder lands elftal heeft zijn kansen op plaatsing voor het toernooi om de wereldtitel voetbal in tact gehouden. In Rotterdam werd het gisteravond 1-1 tegen West-Duitsland. Pas drie mi nuten voor het einde van de officiële speeltijd scoorde Mar co van Basten de gelijkmaker. Karl-Heinz Riedle had de Duitsers halverwege de twee de helft op 1-0 gezet. Het elftal van Thys Libregts miste een aantal basisspelers miste, on der wie Ruud Gullit, en de Westduitsers leken daar van te gaan profiteren. Maar zij lieten een goede kans op 0-2 liggen. Vlak daarna werd de hoop van West-Duitsland op een zege de grond ingeboord toen Marco van Basten alert rea geerde op een slecht alles-of- niets-schot van Ronald Koe- Pagina 9: Salonremise na surprise show. 24 PAGINA'S Poolse kerk krijgt zelfstandigheid terug Jongeren en politiek: een rare combinatie? Mobil wil uit Zuidafrika Bewoners Leids Stationsplein willen garanties Ziekenhuis j a Rijnoord moet 42 bedden inleveren I Lucy Ball overleden „Mei" van Gorter als geschenk aan de kijkers GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/5/8 BUITENLAND 5/6 ECONOMIE7 SPORT 9/10/11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15/17 KUNST 16 AUTONIEUWS20/21 RADIO EN TELEVISIE 23 Waar anders zijn onze gedachten nu nog dan in de Kuip? De koude rillingen lopen ons nog over de rug als we ons andermaal realiseren wat er alle maal is gebeurd. De capriolen van onze vedetten op de Rotterdamse grasmat, als het ware tussen de benen van de Duitse „Mannschaft" door - het doelpunt van Van Basten! - zijn niet alleen vele herhalingen met de videorecorder waard, maar lei den uiteraard ook tot heel wat napraten. Een apar te rol daarbij speelt de krant, waarin alles nog eens van een heel andere kant wordt belicht. En welke krant kun je nou beter ter hand nemen als het over voetbal gaat dan de Leidse Courant? De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. CcidócSotvtcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1