■CcicUe öouwnt ZÈ WD opent aanval op milieuplan m rnmtmm Gorbatsjov schuift tegenstanders opzij Bon: 2 Extraatjes )en Haag tiet af van poycotten bedrijven Patiëntenstop in zes Rotterdamse ziekenhuizen J Hulshoff VANDAAG 4 5 11 12 13 ladeauto' n wettelii Woensdag 26 Apnl 1989 80ste jaargang no. 24402 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bankN .V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand i. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur W A. Buijteweg. Morgen af en nog hier en daar een bui. Mi nimumtemperatuur omstreeks 2 graden en mogelijk vorst aan de grond. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Zwakke noordoosten wind. Zon op: 06.18; onder: 20.58. Scheveningen hoog water: 7.26 en 19.55; laag water: 3.14 en 15.15 uur. IIIIIIM met speciale rubriek E3 van de UIT-bijlage ZIE PAGINA ÏTiromaatpas wordt ook ruikbaar in buitenland rfietse MSTERDAM Iedere Nederlander die in dej ,t bezjt is van een giromaatpas met bijbeho- nde pin-code, kan vanaf volgend jaar zomer i[ isteloos geld opnemen via geldautomaten in meeste EG-landen. Dat is het resultaat van i akkoord dat de Postbank heeft bereikt met in aantal buitenlandse banken. Met ingang 1990 moeten circa tienduizend bui- nlandse automaten voor de Nederlandse giro- jaatpas zijn aangepast. Nederlanders kunnen lardoor buiten de normale openingstijden hun geld beschikken. Men kan per dag i bedrag van rond vijfhonderd gulden opne- Bij verlies of diefstal van de pas wordt de i-code vanuit Nederland geblokkeerd. Twintig arrestaties voor voetbalinterland ROTTERDAM De politie heeft vanmorgen in Rotterdam twintig Westduitse voetbalsup porters aangehouden, die ervan werden ver dacht vernielingen te hebben aangericht in een café aan de Lijnbaan. Zij werden na eni ge tijd weer vrijgelaten en kunnen de voet balinterland tussen Nederland en West- Duitsland vanavond gewoon bijwonen. De ar restanten bleken niets met de vernielingen te maken te hebben. Een kaartje voor Nederland - West-Duitsland is gisteravond voor 775 gulden van eigenaar verwisseld. Het toegangsbewijs werd ver kocht op de traditionele kerkveiling van de St. Pancratiusparochie in Sassenheim. Deze werd maandag- en gisteravond gehouden en heeft 81.000 gulden opgebracht. Pag 9: Augenthaler speelt niet. - Bijzonder moment Sta je als Af ghaanse kameel mooi te wezen, lijkt het dier links op de foto te denken, heeft de fotograaf, rechts op de foto, geen enkele aandacht voor je. Gelukkig was er in de die rentuin van Zü- rich nog een fo tograaf aanwezig, die het bijzonde re moment kon vastleggen. foto: ap Naaste medewerker Japanse premier pleegt zelfmoord TOKYO Een naaste medewerker van de Japanse premier Noboru Takeshita heeft zelfmoord gepleegd. Het gaat om de oud-secretaris van Takeshita, Ihei Aoki, die net als zijn baas goedkope aandelen had aangenomen van het mediaconcern Recruit. Voor premier Takeshita is zijn rol in het Recruit-omko- pingsschandaal reden om af te treden, zoals hij giste ren aankondigde. De beurs in Tokyo reageerde posi tief op dit nieuws en schoot omhoog. De 58-jarige Aoki was medewerker en later privé-secretaris van Takeshita sinds 1958, toen deze voor het eerst in het parlement werd gekozen. De zelfmoord van Aoki doet denken aan de zaak in 1976 van de chauffeur en secretaris van oud-premier Kakuei Tanaka, die zelf moord pleegde nadat bekend werd dat hij en zijn baas waren betrokken bij de Lockheed-affaire. Pagina 5: Japan zoekt naar onkreukbaar politi- goede sloop )EN HAAG De ge- n'ïiapenieente Hen Haag is niet an plan bedrijven die anden hebben met Zuid- frika te boycotten. Wel ïoet in samenhang met nder meer economische 19*72'a3' verwegingen worden be- eken of het wenselijk is Khet deze bedrijven zaken y doen. Het college kiest origneJoor een „aangepast voor- ib "gi,1^eurs^e^ei(^"- ak gesio^ .g kern van de reactie an het Haagse college van B «W op het eind vorig jaar tgebrachte rapport van de erkgroep Anti-apartheid 's- ravenhage (WAAG). De VAAG adviseerde onder meer at de gemeente bij voorkeur zonder banden met Zuid- frika. Behalve dit „voor- eursbeleid" stelde de WAAG als voorbeeld van het eleid de zakelijke contacten I2fnet bijvoorbeeld Shell te ver- ireken. Het college voelt daar hter niets voor. gemeente Leiden zal bin- enkele maanden wellicht harder standpunt innemen :gen bedrijven die zaken oen met Zuidafrika. Leiden is iet een twintigtal andere ge- ïeenten verenigd in de LOTA ;N Lagere Overheden Tegen .partheid) en bestudeert thans e juridische aspecten van een oycot. De LOTA zal vermoe- elijk komende maand advies itbrengen. traat 12fn< on WIEGEL FEL TEGEN „ORDINAIRE LASTENVERZWARING" DEN HAAG/RHENEN De VVD heeft gisteren massaal de aanval ge opend op een aantal belangrijke on derdelen uit het Nationaal Milieu beleidsplan (NMP), waarover het kabinet vrijdag de knoop wil door hakken. Zowel fractievoorzitter Voorhoeve als de voormalige politieke leider Wiegel lieten zich zeer kritisch uit over de lastenver zwaring voor burgers en bedrijfsleven die in het NMP wordi ".'d.Tgekdhdigd. Daar mee hebben deze liberale top-politici de positie van hun partijgenoot minister Nij- pels (milieubeheer) in moeilijkheden ge bracht. Nijpels is vóór lastenverzwaring. De Tweede-Kamerfractie van de VVD, die gisteren de nodige uren over het NMP vergaderde, is fel gekant tegen de kabi netsplannen om het autorijden duurder te maken door de motorrijtuigenbelasting en de accijnzen op brandstof te verhogen. Ook heeft de VVD grote moeite met het beperken van de woon-werkvergoeding die werknemers van hun baas krijgen. Bovendien verzetten de liberalen zich te gen een stijging van het huurwaardefor fait, een belasting voor huizenbezitters. „Wij zien het nut van deze maatregelen in relatie tot het milieubeleid niet in", zei Voorhoeve. De VVD zal bij de kamerbe handeling van het NMP op deze punten bijstelling eisen. De voormalige VVD-fractieleider en vice- premier Wiegel bekritiseerde tijdens een spreekbeurt in Rhenen precies dezelfde punten. „Het NMP mag niet ontaarden in een ordinaire lastenverzwaring", aldus Wiegel, die nog steeds een invloedrijke positie binnen de VVD bekleedt. Hij heeft. Voorhoeve en VVD-voorzitter Ginjaar ge waarschuwd dat zij premier Lubbers scherp in de gaten moeten houden. Wiegel vindt dat de koers van het CDA/VVD-kabinet ongewijzigd moet worden voortgezet. Hij heeft echter de in druk dat Lubbers in het laatste jaar van deze regeerperiode een andere weg wil in slaan. „Dat zou ik betreuren, juist vanwe ge het succes van het beleid in de afgelo pen jaren". Pagina 3: De leeuw laat z'n tanden zien, maar brult niet ^0 welzijnswet voor dieren aanscherpen Recordprijs op veiling Pulchri DEN HAAG Bij de Voor jaarsveiling van het Vendu huis der Notarissen in Pulchri Studio is gisteren een record- prijs betaald voor een uit 1911 daterend schilderij van Leo van Gestel. Het werk, in de catalogus geschat op zo'n 15 tot 20.000 gulden, werd door een kunsthandelaar gekocht voor ruim vier ton, dat is tien keer zoveel als ooit voor een werk van Van Gestel is betaald. Rokende dame met hoed" is afkomstig uit de privé-collec- tie van mevrouw Kröller-Mül- ler. Wie het heeft aangeboden voor verkoop is niet bekend. Autokrakers gegrepen ALPHEN AAN DEN RIJN Vier personen uit Wassenaar, Den Haag en Amsterdam heb ben bekend in de afgelopen tijd zeker zes auto's in Alphen en 63 voertuigen in Wassenaar te hebben opengebroken. Het viertal van 25, 20 en twee keer 19 jaar, werd in afgelopen weekeinde op heterdaad be trapt in Alphen. Vlucht uit Libanon Met hun bezittingen in koffers en dozen gepakt wachten in de haven van het Zuidlibanese Sidon honderden Libanezen op de veerboot naar Cyprus. In totaal enkele duizenden inwoners van Liba non zijn de afgelopen weken op de vlucht geslagen voor het steeds weer oplaaiende geweld. IN KADER VAN ACTIES VERPLEEGKUNDIGEN ROTTERDAM In zes Rotterdamse ziekenhuizen worden van vrijdag tot maandag geen nieuwe pa tiënten opgenomen. Op die manier willen ver pleegkundigen hun acties kracht bij zetten voor een loonsverhoging van vijf procent. De specialisten, die beslissen of iemand wordt opgenomen, heb ben zich bereid verklaard mee te werken. De bedoeling is twaalf procent van de bedden leeg te laten staan, eenzelfde percentage als de achterstand in de beloni- ging van de verpleegkundigen zou bedragen. De basiszorg komt door de actie niet in' ge vaar, spoedgevallen worden gewoon behandeld. Vitale af delingen als intensive care, kraamafdeling, couveuse, on cologie en hartbewaking zijn van de actie uitgezonderd. De directies van het Sint Franciscus Gasthuis, Clara-zie- kenhüis, Havenziekenhuis, Eudokia-ziekenhuis, Van Dam Bethesda en Ikazia zijn gister avond van de actie op de hoog te gebracht. De huisartsen in de regio zijn schriftelijk geïn formeerd. Bij eventuele pro blemen zal het actiecentrum van AbvaKabo en CFO be middelen. Een verlenging van deze har dere actie is volgens de bon den niet uitgesloten. Ook is het mogelijk dat personeel van andere ziekenhuizén tot een dergelijke actie overgaat. ADVERTENTIE ADVERTENTIE hülsta 5! BË gjgjgj ADVERTENTIE Zuidafrika betaalt zich blauw aan nieuwe wapens STOCKHOLM Het wapen embargo tegen Zuidafrika, dat 25 jaar geleden door de Vere nigde Naties werd afgekon digd, is op vele manieren ont doken. Toch heeft het voor Zuidafrika de toegang tot gea vanceerde militaire technolo gie bemoeilijkt, en in sommige gevallen de kosten van aan schaf of ontwikkeling van wapens verdubbeld. Dit is de conclusie van het boek „Embargo Disimplemen- ted" („Niet-toegepast Embar go") van de Zweedse auteur Signe Landgren, die werkt voor het Instituut voor Inter nationaal Vredesonderzoek van Stockholm (SIPRI). De noodzaak om wapens te kopen op de zwarte markt of via smokkelkanalen heeft voor de defensie-kosten voor Zuidafri ka met twintig en in sommige gevallen met honderd procent opgedreven. MOSKOU In de Russi- j sche hoofdstad Moskou dreunt de klap nog na die president en partijleider I Gorbatsjov gisteren heeft I toegebracht aan tegen- i standers van zijn hervor mingsbeleid binnen de partij. Tijdens een spoedzitting van het centraal comité van de communistische partij wer den 110 veelal bejaarde en/of conservatieve leden en kan didaat-leden uit het partij- parlement gezet. Onder hen is een aantal vooraanstaande functionarissen uit het tijd perk van partijleider Leonid Brezjnev, zoals voormalige minister van buitenlandse zaken en ex-president Gro- mykQ, ex-premier Tichonov, de voormalige stafchef Ogar- kov, de ex-commandant van de Warschau Pact-troepen Koelikov en de ex-minister van defensie Sokolov. De meesten hadden in de afgelo pen jaren al hun partijfunctie verloren, op grond waarvan ze in het centraal comité wa ren gekomen. In hun plaats zijn 24 nieuwe ieden be noemd, van wie Je meesten bekend staan als fervente aanhangers van het hervor mingsbeleid van Gorbatsjov. Onder hen zijn Joeli Kvit- sinski en Valentin Falin, die beiden ambassadeur in de Bondsrepubliek zijn geweest. Het centraal comité telt nu 251 volwaardige ^stemheb bende) leden. Pagina 5: Gorbatsjov moet nu met successen komen 18 PAGINA'S RK universiteiten vrezen aantasting academische vrijheid Bolderkar-ouders willen Bianca terug Rakettengeschil verscherpt Studenten buigen a niet voor de k Chinese regering V Eduardo Furusho moet tennisteam a Leeuwenbergh K opstuwen V Erwin Koeman: „Afwezigheid a Gullit werkt U motiverend" V Duurdere woningen in Leiden zwaarder belast Ripse spoorwoning niet meer te redden Aanleg tunnel Keukenhof start in september GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING KUNST RADIO EN TELEVISIE EXTRA Voetbal op tv België Nederland* 2, 20.00 uur: Nederland-Westduitsland. 22.30 uur Porlugal-Zwitserland. Duitsland 2, 20.05 uur Neder land-Westduitsland. MORGEN Duitsland 1 en 2, 10.23 uur: Ne derland-Westduitsland (herha- Wie kent de overeenkomst tussen een directeur en een krant? Een gemiddelde directeur in Nederland hoeft wat zijn salaris betreft niet te klagen. Hij verdient tonnen. Zeven van de tien hebben daarbij nog extraatjes, waardoor het totaal dat zij verdie nen hoger uitvalt. Over een gemiddelde krant in Nederland hoeven de abonnees niet te klagen. Ze ven van de tien kranten bieden hun lezers allerlei extraatjes, waardoor de abonnees bij de ene krant meer krijgen dan bij de andere. Hiermee houdt de vergelijking overigens op, maar dat geeft niet. Als bij u maar blijft hangen, dat de Leidse Courant daar nog bovenuit stijgt: een krant met - Uit-bijla- ge, Finale, bijlagen, enzovoort - één en al extraat jes. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres; Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. .v 8 Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1