EeicUc 0omont s- Kabinet op zoek naar compromis Bon: :da -aanhang voor IJecht op euthanasie Blokkade Shell loopt opnieuw uit de hand 2 3 4 5 13 14 15 20 Secretaresse 10 p Sb 1DAAG Tientallen doden bij natuurgeweld Georgië Vrijdag 21 April 1989 80ste jaargang no. 24398 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Arqro-bank N.V.Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand i. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar i. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vri)dag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.0C uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Af en toe zon en een enkele bui. Minimumtemperatuur ca. 1 graad met kans op vorst aan de grond. Middagtemperatuur ca. 10 graden. Matige, aan de kust krachtige, wind uit noor delijke richtingen. Zon op: 06.28, onder: 20.49; hoog water Scheveningen: 03.45 en 16.02; laag water: 11.40 en 23.54. jachttijden hart- eratie lopen weer op [DHOVEN Het is verontrustend dat de wacht- hartoperaties in Nederland weer oplopen, ewel het merendeel van de daarvoor in aanmer- ig komende patiënten binnen drie maanden kan rden geholpen, is het duidelijk dat het aantal nsen dat langer moet wachten toeneemt. Eindhovense hartchirurg dr. J. Bredee zei dit gis- Eindhoven aan de vooravond van een twee- ags internationaal congres over hartchirurgie, ge el aan de opvang en behandeling van de ouder rdende hartpatiënt. Eén van de redenen waarom wachttijden oplopen is het feit dat steeds meer ou- een hartoperatie ondergaan. Ook het ital patiënten dat voor de tweede keer een opera- moet ondergaan - momenteel 7,5 procent van de )00 hartoperaties die vorig jaar in Nederland wer- uitgevoerd - neemt toe. Grootscheepse smokkel van goud naar Nederland ROTTERDAM Het openbaar ministerie in Rotterdam stelt samen met de fiscale inlichtingen- en opsporings dienst (Fiod) een onderzoek in naar een grootscheepse smokkel van goud vanuit België en Luxemburg naar Nederland. Een uit tientallen personen bestaande orga nisatie heeft de afgelopen twee jaar met grote regelmaat kilo's goud met een totale waarde van ongeveer 400 mil joen gulden gesmokkeld. Doordat geen btw werd afge dragen is de Nederlandse staat voor ongeveer 25 miljoen gulden benadeeld. Het goud werd in België en Luxem burg bij banken aangekocht en in Nederland tegen con tante betaling aan banken en goudhandelaren met valse facturen verkocht. In verband hiermee zijn drie mede werkers van een bank in Amsterdam gearresteerd. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten. Ook zijn enkele tientallen goudsmokkelaars gearresteerd, van wie nog twee vastzitten. „Spelling eenvoudig" ARNHEM De meeste leerlin gen uit het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vinden spel ling niet ingewikkeld. Uit een onderzoek door het Cito blijkt dat driekwart van de leerlingen vrijwel foutloos schrijft. Er is vol gens het Cito dan ook geen enke le reden om de spellingsregels te vereenvoudigen. Een kwart van de leerlingen is verantwoordelijk voor bijna alle spellingsfouten die worden gemaakt. De rest spelt volgens het Cito „boven ver wachting" en heeft alleen moeite met het goede gebruik van lees tekens zoals punten en komma's. 1 Beenhakker wil seizoen afmaken bij Real Madrid Leo Beenhakker MADRID Leo Beenhakker maakt het bij Real Madrid gewoon af. De Nederlandse oefen- meester ontkende vanochtend met nadruk dat hij naar aanleiding van de nederlaag tegen AC Milan (5-0) zijn ontslag had ingediend. „Complete on zin", aldus Beenhakker, die samen met voorzitter Mendoza vanmiddag op een persconferentie wél aankondigde dat béide partijen aan het einde van het seizoen uit elkaar zullen gaan. „Die beslissing had ik al weken geleden genomen en staat los van de uitschakeling door AC Milan in het Europa Cup-toernooi", aldus Beenhakker, die een aanbieding van Real Madrid om technisch di recteur te worden op zak had. „Eind april hervat ik de besprekingen met Ajax", zei Beenhakker, die al een gesprek over een terugkeer naar Am sterdam achter de rug heeft. érpleegkundigen met lege handen naar huis (Van onze parlementaire redactie) [EN HAAG De ver- tegkundigen hebben Knieuw hardere acties Ingekondigd, zoals het rstoren van operatie- Ihema's en het beperken de opname van pa- Inten. Ze reageren hier op het gisteren ge ilden kamerdebat dat lor hen niets heeft opge- verd. De hardere acties zullen op zijn vroegst eind volgende week beginnen. Terwijl zich gistermiddag op het Binnenhof tienduizenden vrolijk uitgedoste verpleeg kundigen hadden verzameld, bogen de kamerleden zich bin nen over de cao-problemen. Zoals te verwachten bleef mi nister De Koning (sociale" za ken) volharden in zijn weige ring om tegemoet te komen aan de looneis van vijf pro cent. Meer dan de geboden 0,75 procent zit er volgens hem niet in. Hij werd daarbij ge steund door CDA, VVD en klein rechts. Ook het gisteren gelanceerde compromisvoorstel van de Ab vaKabo om van de looneis voorlopig 2,5 procent te reali seren voor de 200.000 werkne mers kan niet op de steun van een meerderheid rekenen. Volgens de bond is overigens van het loslaten van de looneis van 5 procent geen sprake. DEN HAAG Het ka binet is vanmorgen om negen uur begonnen aan een cruciale verga dering over de financië le problemen rond de voorbereiding van de begroting voor volgend jaar en de opstelling van het Nationaal Mi lieubeleidsplan. Naar verluidt zou premier Lubbers een aantal compromisvoorstellen op tafel hebben gelegd. De premier wil het liefst vandaag de knopen door hakken of in elk geval de partijen zo dicht bij elkaar brengen dat volgende week definitieve besluiten kun nen worden genomen. Gisteravond hebben Lub bers en minister Ruding (fi nanciën) op het Catshuis koortsachtig gezocht naar compromissen. Volgens welingelichte bronnen was er na afloop van dit overleg wel „sprake van enkele lichtpuntjes". „Maar het zal nog heel wat uren discussie vergen voordat alles is ge kookt en gebakken", aldus een ingewijde. Zoals bekend wil Ruding volgend jaar 3,5 miljard gul den bezuinigen ter compen satie van de uitgavenover- schrijdingen van enkele be windslieden, zoals minister Deetman van onderwijs en staatssecretaris Heerma van volkshuisvesting. De minis ter-president denkt echter uit te kunnen komen met een bezuinigingsbedrag van rond een miljard omdat hij ervan uitgaat dat er vol gend jaar een flinke econo mische groei zal zijn, het geen gunstig is voor de in komsten van het rijk. Wel wil Lubbers voor de finan ciering van het milieubeleid forse heffingen aan burgers en bedrijven opleggen. Daar is Ruding weer tegen omdat dit niet strookt met het ven naar lastenverlichting. Het meest waarschijnlijke scenario houdt in dat het kabinet, als er vandaag geen uitweg wordt gevon den, pas eind volgende week definitieve beslissin gen zal nemen. Morgen zal er niet worden vergaderd omdat vice-premier De Korte dan naar Japan ver trekt. Volgende week don derdag keert hij terug. Dan zal ook CDA-fractieleider De Vries, die momenteel in Japan vertoeft, weer in ons land zijn. In CDA-kring wordt het van belang ge acht dat De Vries bij de uit eindelijke besluitvorming wordt betrokken. AMSTERDAM Ook op de tweede dag van de blokkade van het Shell- labaratorium in Amster dam-Noord is het tot een confrontatie gekomen tus sen de duizenden actie voerders en de politie. Ongeveer 250 agenten van de mobiele eenheid voer den twee charges uit met wapenstok, traangas en politie te paard. Voordat de ongeregeldheden begonnen hadden zes bussen met werknemers van Shell ongehinderd het labaratorium bereikt. Ook een groep van zo'n vierhonderd personeelsle den die lopend aankwam, kon onder escorte van(de ME tegen negen uur zonder problemen CDA dreigt met intrekken subsidie DEN HAAG De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat het Komitee Zuidelijk Afrika publiekelijk afstand moet nemen van gewelddadige tegen Shell gerichte acties zoals het doorsnij den van slangen bij benzinepompen. Doet het Komitee dat niet, dan verdient het geen rijkssubsidie meer. Dat vindt het CDA- kamerlid mr. J. de Hoop-Scheffer. Het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) is een van de deelnemers aan de blokkade-acties bij het Shell-laboratorium in Amsterdam. door de achteringang naar binnen. Daarna vonden enkele actievoerders het genoeg en gaven ze geen gehoor meer aan de oproep van de politie de weg vrij te maken toen er opnieuw een bus met werkne mers arriveerde. Na de charge werd één demonstrant gear resteerd en daarna werd het weer rustig. Volgens de politie hebben de organisatoren de zaak beter in de hand dan gis- Vanuit een luchtballon met aan boord enkele vrouwen die zich bekend maakten als KLM-stewardessen werden pamfletten gestrooid waarin de KLM wordt opgeroepen niet meer naar Zuidafrika te vliegen. Pagina 4: Mobiele Eenheid vormt perfecte blokkade Shell (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGERS Ook snelle trein vanaf Kanaaltunnel naar Amsterdam hebben gisteren er bij de opening van de spoor tunnel onder het Kanaal in 1993 ook een tak van de snelle trein naar Amsterdam moet komen. Op hun top in Parijs stelden de Franse president Frangois Mitterrand en de Westduitse bondskanselier Helmut Kohl dat de lijn, die van Parijs via Brussel en Aken naar Keulen gaat lopen, naar het noorden moet vertakken naar Amsterdam en in zuide lijke richting naar Frankfurt. Een soortgelijke oost-westrou- te moet lopen via Saarbrücken en Straatsburg. 22 PAGINA'S „Erfelijke informatie schept illusie leed-vrije samenleving" Dilemma's rond levens beëindiging bij baby's „Smit-Kroes ontmoedigt mensen auto weg te doen" Surinaamse militair terug in Leiden kiest voor tunnelplan Stationsplein Alkemade ontkent Warmondse landroof Voodoo-magiër houdt Leidse overvallers in de ban Hans Dorrestijn schept treurig beeld van de falende man Asterlx niet bang voor duel met Mickey Mouse GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5/20 ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING 14/15/11 BOEKENTT. LAND EN TUINBOUW KERKDIENSTEN KUNST RADIO EN TELEVISIE 21 'ftjEN HAAG Ruim 80 ocent van de Neder- ..,5 ^-„ndse bevolking vindt •;r ithanasie geoorloofd als |K n zieke, die zich in een !s tzichtloze noodsituatie ivindt, om levensbeëin- ;ing vraagt. Dit blijkt i t een onderzoek dat de v^J^ederlande Vereniging ^?f;i>or Vrijwillige Euthana- heeft laten uitvoeren r bureau Intomart. meest voorstanders van t recht van patiënten op eu- anasie zijn te vinden onder iv nhangers van de VVD (92 D66 (91 pet.) en de PvdA pet.). Onder de CDA-aan- g is het aantal voorstan- rs kleiner, hoewel zij toch ruim in de meerderheid i: 66 procent. Zoals bekend ift de CDA-fractie in de IRTEUK Veede Kamer grote moeite ng. waaro- komende donderdag en de daaropvolgende week zal wor- dèn gedebatteerd. Volgens dit wetsvoorstel blijft euthanasie strafbaar tenzij een arts kan aantonen dat hij in een overmachtssituatie ver keerde omdat hij geen weer stand kon bieden aan het drin gende verzoek van de patiënt om diens leven te beëindigen. Bij de komende debatten staat ook het ruimer geformuleerde initiatief-wetsontwerp van de fractie van D66 ter discussie, maar het ziet er niet naar uit dat dit een meerderheid zal behalen. Volgens de uitslag van de eerdergenoemde en quête vindt bijna driekwart van de bevolking dat een wet telijke regeling voor euthana sie nodig is om meer rechtsze kerheid te bieden aan artsen die met verzoeken om levens beëindiging worden gecon fronteerd. Pagina 3: Medische techniek niet steeds een zegening ïcasso medische ekeningen geeft leeste problemen TERDAM Problemen wanbetalers ondervinden incassobureaus blijken ch vooral af te spelen "idische sfeer. Volgens een 'ordvoerder van het Rotter- imse bureau voor rechtshulp dat doordat er al enige jd geen overeenkomst meer «staat tussen de specialisten en de ziekenfondsen. Indien het ziekenfonds niet snel ge noeg de medische kosten aan de patiënt overmaakt moet deze de vaak hoge rekeningen uit eigen zak voorschieten. Met het ziektekostenplan-Dek ker zal deze situatie alleen maar worden versterkt, aldus de woordvoerder. De rechts- hulpverlenende instanties in Rotterdam, verenigd ook landelijk zullen gelden. Eind aan traditie Rebekah Brown uit het Canadese Horseshoe Valley, op de foto in de handen van haar vader Paul, heeft abrubt een einde gemaakt aan een 102 jaar oude familie-traditie. Voor het eerst sinds 1887 hebben de Browns weer de geboorte van een dochter kunnen vieren. Reden voor acht leden van de „super- mannelijke" familie Brown om met Paul en Rebekah voor de fotograaf te poseren. FOTO: AP MOSKOU Sneeuwlawines, aardverschuivingen en overstromingen in het autonome, bergachtige gebied Adzjarie in de Sovjet-republiek Georgie hebben aan ze ker 52 mensen het leven gekost. Het Sovjet-persbureau Tass berichtte dat meer dan vijfhon derd huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd. Om verdere ongelukken te voorkomen is besloten ongeveer drieduizend mensen uit het gebied te evacueren. Het is de tweede aard verschuiving met doden van dit jaar in de Sovjetunie. In ja nuari eisten modderlawines in de centraal-aziatische repu bliek Tadzjikistan ongeveer 250 levens. Benzine drie cent duurder ROTTERDAM De prijzen voor benzine gaan morgen met drie cent omhoog. Een liter su- fier kost dan 180 cent en een iter Eurosuper 174 cent. De prijs van ruwe olie op de inter nationale vrije markt stijgt nog altijd als gevolg van de explo sie dinsdag op het Noordzee- platform Cormorant Alpha. Daardoor is een kwart van de olie-aanvoer uit de Britse sec tor van de Noordzee wegge vallen. Sparen in buitenland niet zinvol DEN HAAG De kosten van het overschrijven van spaar geld zijn zo hoog dat sparen in het buitenland niet zinvol is. Bovendien behoort de rente die de Nederlandse banken bieden op spaarrekeningen, korte termijndeposito's en spaardeposito's, tot de hoogste in Europa, aldus de Consu mentenbond in de nieuwe Consumentengeldgids. Behalve rente moet in veel Europese landen ook bronbe lasting worden betaald. Die is weliswaar meestal terug te vorderen, maar dit gaat wel met een heleboel formaliteiten gepaard. Naast kosten voor het overmaken en provisie is er nog het risico dat de betaling zoek raakt. Van de 144 over schrijvingen raakten er tijdens een vorig jaar gedane praktijk proef vijf kwijt. Bloemen houden, zogezegd, van mensen. Maar als er gisteren iets duidelijk is geworden dan is het wel dat ze vooral van secretaressen houden. Over stelpend druk hebben de bloemenhandelaren het gehad, toen alle bazen op secretaressedag plotse ling hun naaste medewerksters in de bloemetjes wilden zetten. Of daar ook dahlia's bij waren, we ten we niet, maar wel dat daarvan een mooie foto staat in de rubriek „In en om de kas", de altijd weer even bloemrijke land- en tuinbouwrubriek van de Leidse Courant. Leest u onze krant nog steeds niet dagelijks? Dan hebt u nu de gelegenheid om de bon zelf of door uw secretaresse te laten invul len. ADVERTENTIE De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres; COMPUTERS DELFT Hyundai 16TE, 101 keyboard, 20Mb harddisk, amber monitor. Inclusief STAR LC10 en kabel. Ex. 18.5% BTW fl. 3199.00 Incl. 18.5% BTW fl 3790.00 ECD COMPUTERS DELFT BV Voldersgracht 26 2611EV DELFT tel: (015) 14 76 43. FAX: (015) 13 44 29 Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N.B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1