Shell spant geding aan tegen Leidse wethouder geboortedorp Hitier volledig afgesloten Zonnebloem Rijksambtenaren half jaar eerder met deeltijd-vut VANDAAG 'olitie Suriname lotst met leger Woensdag 19 April 1989 80ste jaargang no. 24396 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 Af en toe een opklaring en vooral overdag enkele regen- of hagelbuien, het meest in het binnenland. Minimumtempe ratuur 2 graden met plaatselijk vorst aan de grond. Middag- temperatuur ca. 9 graden. Zon op: 06.33; onder: 20.46. Scheveningen hoog water: 03.56 en 16.00; laag water: .11.55 en 23.54 uur. LEIDEN/AMSTER DAM Shell heeft on der anderen de Leidse wethouder van sociale zaken H. de la Mar in een kort geding voor de rechter gedaagd. De wethouder was een van de ondertekenaars van een advertentie in de Volkskrant en het Pa rool, waarin wordt op geroepen tot deelname aan de demonstratie en blokkade morgen en vrijdag van het Shell- laboratoriumin Am sterdam. Het geding bij de Amsterdamse recht bank begon vanmiddag om twee uur. „Het is op zich natuurlijk belachelijk wat Shell doet", aldus De la Mar in een reac tie. „Zo'n 75 mensen hebben de advertentie ondertekend, zo'n 35 organisaties. Shell haalt er 14 mensen uit en spant daartegen een geding aan. Iedereen weet wat het doel van de blokkade is, het wordt een vreedzame mani festatie, geen kernwapen- oorlog. Shell maakt zich druk om zo'n advertentie, maar dat kan de multinatio nal beter doen over zijn po sitie in Zuid-Afrika. Ik zal die zeker tijdens de zitting aan de orde stellen". Shell eist van de onderteke naars dat zij de oproep tot de blokkade publiekelijk rectificeren op straffe van een dwangsom van 10.000 gulden. Het concern meent dat het oproepen tot een blokkade onrechtmatig is. Onder de gedaagden bevin den zich ook het Amster damse gemeenteraadslid R. van Duyn en de Haagse wethouder J. Verduyn Lu- nel. De woordvoerder van Shell verklaarde gister avond dat er mensen zijn gedagvaard die publieke functies bekleden. De drie verdachten die gis ternacht werden aangehou den bij een aanslag op ben zinestations in Leiderdorp en Hazerswoude hebben be kend „een daad te willen stellen". Pagina 4: Weer bij Shell- pompen slangen doorge sneden. Pagina 11: Drietal bekent acties tegen ben zinestations DEN HAAG Rijksamb tenaren kunnen wat mi nister Van Dijk (binnen landse zaken) betreft van af 1 juli een half jaar voor hun vut-leeftijd met deel tijd-vut (19 uur). Op diezelfde datum wordt het mogelijk om een half jaar met betaala ouderschapsverlof te gaan voor de helft van de werktijd. De verlofuren wor den voor 70 procent doorbe taald. Voor deze en een aantal kleinere maatregelen is 26,4 miljoen gulden beschikbaar. De voorstellen kwamen van daag aan bod tijdens het over leg over de secundaire arbeids voorwaarden voor rijksambte naren. Ze betekenen echter een verslechtering ten opzich te van planri 'tn die half maart op tafel lagen. Toen werd nog over een jaar deeltijd-vut en doorbetaling van 75 procent van het zwangerschapsverlof gesproken. Van Dijks topamb tenaar Pont liet onlangs de bonden weten dat het geld ontbreekt om de voorstellen in de aanvankelijke vorm door te voeren. De ambtenarencentra- les krijgen daar indirect de schuld van, omdat ze niet be reid zijn de reiskostenvergoe ding in het woon-werkverkeer op te geven en te besteden aan de deeltijd-vut. Van Dijk legde die koppeling in zijn voorstel len. Samen met de 26,4 mil joen gulden zou er dan wel voldoende geld zijn om de kos ten (35,6 miljoen gulden) te dekken. Peuter (3) maakt flinke brokken AMSTERDAM Een driejarige peuter die de auto van zijn va der aan de praat kreeg, heeft gistermorgen een aanrijding ver oorzaakt waarbij zes mensen gewond raakten. De vader van het jongetje, een marktkoopman, had de autosleutels in de wagen gelaten. Nadat het ondernemende knaapje de auto had gestart, reed hij diverse marktkramen omver. Twee gewonden moesten zich in een ziekenhuis laten behandelen. Voor Brian Roy is Ajax belangrijker dan Oranje Leids crematorium op terrein begraafplaats Rhijnhof Rijnsaterswoudse stichting probeert Torenvalk te redden Politieke meerderheid Oegstgeest voor aangepast plan Endegeest Voetbal op tv Nederland 3. 20.27 uur AC Ml- lan-Real Madrid. Nederland 3, 22.55 uur Galata- saray-Steaua Bukarest. België Nederlands 2. 20.00 uur AC Milan-Real Madrid, Bayern München-Napoli en Sampdorla Genua-KV Mechelen. Duitsland 2, 20.15 uur Bayern München-Napoli. Duitsland 2, 21.45 uur Dynamo Dresden-VfB Stuttgart. rasrekening K" middeld [00 lager ..DOORN Een 'gezin een gemiddeld gasver- van 2300 kubieke meter over de afgelopen winter m 100 gulden minder aan okkosten kwijt dan over de üter daarvoor. Volgens de gin, de vereniging van gas- Irijven, wordt de ene helft i deze meevaller veroor- kt door de hoge temperatu- i tijdens de afgelopen half r en de andere helft door de laging van de gasprijs. Zegwaard dreigt NOS met juridische stap DELFT Afvalbedrijf Zegwaard in Delft overweegt juridische stappen te gen het NOS-journaal naar aanleiding van de uitzendingen van gisteren. Daar in werd Zegwaard beschuldigd van het jarenlang massal vermengen van che misch afval met huisvuil, zonder dat daarvoor aantoonbare bewijzen werden geleverd. De kwestie Zegwaard werd in de uitzendingen aangeduid als het grootste milieuschandaal dat in Neder land aan het licht is gekomen. „Volsla gen uit de lucht gegrepen", zegt project manager F.J.M. Koeleveld van de Zeg waard Groep. Eventuele juridische stap pen stelt Zegwaard nu afhankelijk van een rectificatie die het journaal zo snel mogelijk moet uitzenden. Oorlogsuitkeringen gaan bij ABP weg HEERLEN Minister Brink man overweegt niet alleen de Wet Uitkering Vervolgings slachtoffers (WUV), maar ook alle andere oorlogsuitkeringen bij het Algemeen Burgerlijk Pen sioenfonds (ABP) weg te halen. Ze zouden dan in een nieuwe or ganisatie moeten worden onder gebracht. Dat heeft hij althans als voorlopig standpunt aan de lei ding van het ABP kenbaar ge maakt. De minister zou de groot scheepse wijziging hebben geop perd in zijn uitnodiging aan de ABP-directie om over de WUV te komen praten. Dat gesprek heeft vanavond plaats.. Schaakzusjes Polgar komen naar Nederland DEN HAAG De be- roemde Hongaarse schaakzusjes Polgar ko men volgend seizoen uit voor het Hilversums Schaakgenootschap (HGS). Hun komst is mo gelijk gemaakt door di recteur van Oosterom van het software-bedrijf Volmac en lid van HSG, die Zsuzsa (20), Zsophia (16) en Judith (13) aan bood om voor 200.000 trainers aan te trekken. -iUNAU De omge- ig van het huis waar lolf Hitier op 20 april ^9 in het Oostenrijkse Ietsje Braunau ter we id kwam is vandaag en >rgen door de politie af zet. Alle toegangswegen Braunau zullen streng gecontroleerd worden. In de hotels in Braunau is nauwelijks nog plaats; de meeste kamers zijn al een tijd geleden gereserveerd door journalisten uit bin nen- en buitenland. Ofschoon Hitier maar drie jaar in Braunau gewoond heeft, heeft het huis toch voor veel opschudding gezorgd. In het recente verleden werd het huis regelmatig door neo-na- zi's als ontmoetingsplaats ge bruikt. Momenteel doet het huis dienst als kinderdagver blijf. Een krantebericht dat de ge meenteraad waarschuwingen voor terroristische aanslagen en mogelijke bijeenkomsten van extreem-rechtse groepe ringen in het plaatsje Braunau had ontvangen kon niet wor- plaatsje kwamen en er grote rellen ontstonden. Op 5 april werd er vlak voor het geboortehuis van Hitier een gedenksteen geplaatst. De steen was van het graniet ge maakt dat uit de steengroeve van het voormalige concentra tiekamp Mauthousen kwam. De socialistische burgemeester van Braunau liet het gedenk teken klaarblijkelijk plaatsen om eventuele twijfel over de politieke opvattingen van de gemeenteraad weg te nemen. fan Leiden zal ik me nooit laten scheiden" Leiden zal ik me nooit laten scheiden". Dat zong de Leidse jigeres Wies Cavé gistermiddag uit volle borst voor burge- lester Goekoop. Het is de titel van haar nieuwste single die het Idse equivalent moet worden van: ,,Oh, oh Den Haag" en leef mij maar AmsterdamHet idee voor het maken van zo'n [ds 'volkslied' is afkomstig van de platenmaatschappij van Cavé. Alle Leidse cafe's krijgen een gratis exemplaar van en vanaf het komende weekend ligt de plaat in de win- FOTO: HENK VAN DEN ENDE ssenaarse ofdagent dood bij nrijding Dees wil gesprek over veiligheid stadions DEN HAAG Staatsse cretaris Dees van WVC heeft gisteren alle eigena ren van voetbalstadions en het bestuur van de KNVB uitgenodigd voor een onderhoud „opr korte termijn" over de veilig heid van de Nederlandse stadions. In zijn uitnodiging schrijft de staatssecretaris onder meer: „Naar aanleiding van de ge beurtenissen in Sheffield is ook in ons land de vraag ge steld of een dergelijke calami teit zich in Nederlandse voet balstadions voor zou kunnen doen. Hoewel die vraag niet met 100 procent zekerheid ontkennend beantwoord mag worden, bestaat dezerzijds de stellige indruk dat de kans op een dergelijke ramp zeer klein moet worden geacht". Dees wijst erop dat zijn voorganger Van der Reiiden in 1985, kort na het Heizeldrama in Brussel, al een onderzoek naar de vei ligheidssituatie in stadions van ere- en eerste-divisieclubs heeft laten uitvoeren. Op dit moment is het echter volgens Dees niet duidelijk „in hoever re de indertijd geconstateerde onveilige situaties zijn opgehe ven". Pagina 5: Politie: Liverpool- fans gedroegen zich als Dees- ten Bureau Napoleon op Haagse veiling Dit cilinderbureau, dat waarschijnlijk heeft toebehoord aan Napoleon, is één van de klapstukken van de voor jaarsveiling van het Venduhuis der Notarissen in het Haagse Pulchri. De waarde van het te veilen bureau wordt geschat op 80.000 tot 120.000 gulden. Ook de bekende beugelstoel die Gerrit Rietveld maakte in 1927 gaat op deze veiling onder de hamer. Een paar bronzen kandelabers van Ravio uit' 1814 moeten 80.000 tot 120.000 gulden opbrengen. De vei ling heeft van 25 tot en met 27 april plaats. De stukken zijn van 22 tot en met 24 april te bezichtigen in de Pul- chri-studio aan het Lange Voorhout. 18 PAGINA'S Prominente theoloog vraagt opschorting werk congregatie J geloofsleer Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N.B: Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd. 131-jarige hoofd- jnt J. Oldenkamp Wassenaar is nacht om het le- gekomen bij aanrijding tus- een dienstauto een vrachtwagen l de kruising Van j\ nenburghlaan/ lil i Duivenvoorde- in zijn woon- lts. Een 28-jari- collega van het lllchtoffer, die de ®ïistwagen be- l|urde, raakte rbij zwaar ge ld en is met een ire hersenschud- g en snijwonden lenomen in het igse Bronovo cenhuis. Volgens I woordvoeder de politie heeft 1 39-jarige be urder van de chtwagen geen rrang verleend i de surveilleren- politie-agenten. 'O: CEES VERKERK gina 13: „Klap s in de wijde trek te horen" MtAMARIBO De po-, in Suriname is voor epaalde tijd in staking gaan vanwege een perp conflict met het le- r. De affaire kwam aan t licht, toen de militaire llitie een gearresteerde Uitair uit de cel van de pgerpolitie haalde. I militair was aangehouden ïwege zijn rol bij de massa- lord op bosnegers in novem- 1986 in het dorpje Moiwa- in Oost-Suriname. Daar rden toen 51 mensen, allen jewapende burgers onder veel kinderen, in koelen ede doodgeschoten, itermorgen werd de militair „in opdracht van hogerhand" door de militaire politie uit de gevangenis van de burgerpoli- tie gehaald. Volgens de MP kan de burgerpolitie geen mi litair vasthouden. Overigens zat de verdachte ten tijde van de massamoord niet in het le ger. Volgens de politie is de rechts staat in gevaar. Zij eist van de regering meer duidelijkheid over de berechting van schen dingen van mensenrechten. Een verzoek van president Shankar aan de politie de toch al slechte verhouding met het leger *hiet verder te belasten, werd door de politie van de hand gewezen. Als gevolg van de staking ligt een deel van het openbare leven in Surina- Kritiek Ruding op bezoek van collega's aan Sinatra DEN HAAG Minister Ru- ding van financiën heeft zich gisteren afgezet tegen zijn vVD-collega's De Korte, Nij- pels en Smit-Kroes die op kos ten van het bedrijfsleven het concert van Frank Sinatra in de Rotterdamse Ahoy hebben bijgewoond. Ze zaten aan ta feltjes van 20.000 gulden per stuk die door bedrijven waren „gekocht". Ruding uitte zijn ongenoegen over het concert bezoek naar aanleiding van vragen van de PvdA-senator Zoon over de aftrekbaarheid van gemengde kosten van het bedrijfsleven in de belasting voorstellen Oort. Ruding: „Als dat feestje van die kaviaar- eters in Ahoy' een jaar later zou hebben plaatsgevonden dan zouden ze er fiscaal in elk .geval toch minder goed uit zijn geweest, dankzij de zo nobele voorstellen die de staatssecre taris en ik hebben ingediend." De Zonnebloem, ooit in het leven geroepen door de legendarische Alex van Waayenburg en vooral be kend geworden via zijn radiouitzendingen, heeft ge lijk gekregen. Het reclamebureau, dat achter de rug van deze vereniging „ter bevordering van het welzijn der zieken" om, reclame had gemaakt com pleet met het beeldmerk van de Zonnebloem erbij, moet alle affiches weghalen. Onbegrijpelijk dat zo'n reclamebureau niet weet, dat je bij reclame maken niet moet koketteren met andermans naam, maar altijd moet zorgen je eigen naam bekend te maken. Zoals we hier dagelijks doen met de Leidse Courant. Net zo bekend als De Zonnebloem. Konvooi voor Kabul Met zijn dochtertje op de arm beziet deze Afghaanse man het grote konvooi dat gisteren de Afghaanse hoofdstad Kabul be reikte. De meer dan honderd vrachtwagens met voedsel en an dere voorraden waren een week opgehouden door aanvallen van het Afghaanse verzet. Maar onder dekking van onder meer tanks werd uiteindelijk toch de belegerde hoofdstad bereikt. FOTO: AP De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1