Qowuvnt Verkeerschaos door acties verpleegkundigen Bon: 2 3 5 6 7 9 15 „Massale werkloosheid door politieke onwil" Ontploft üinger Hotel naar Amsterdams bedrijf Voldoende banen voor Jeugdwerkplan Woensdag 12 April 1989 80ste jaargang no. 24390 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V, Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling)', kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur WA. Buijteweg. Morgen half tot zwaar bewolkt en af en toe regen. Minimum temperatuur omstreeks 8 gra den. Middagtemperatuur onge veer 13 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Zon op: 06.47; onder:20.34. Scheveningen hoog water: 9.15 en 22,26; laag water: 4.40 en 17.20 uur. Jeldkoff er ontploft |oor fout geldloper OIRLE Een koffer met geld en ïeques ter waarde van 80.000 gulden gisteren in een Albert-Heijnfiliaal Goirle ontploft. Ook werd de in- iud van de koffer oranje gekleurd _en het beveiligingssysteem in wer ing trad. Er raakte niemand ge tond. Volgens de bedrijfsleider was ontploffing een gevolg van een t van de employé van het geld- •ansportbedrijf. Er raakte niemand jwond. De beveiliging moet ervoor irgen dat mochten dieven ermee indoor gaan de koffer ontploft dra deze meer dan tien meter ver- ijderd is van de sensor van degene de koffer bij zich moet houden. Korthals Altes: „Meer geld voor opsporing milieudelicten" DEN HAAG Voor de opsporing van milieudelic ten moet meer geld worden uitgetrokken. De affaire bij het Delftse afvalbedrijf Zegwaard toont aan dat dit dringend nodig is. Dat zei minister Korthals Altes vanmorgen voor de VAR A-radio. De bewindsman toonde zich zeer ver ontrust over het mogelijke gerommel door Zegwaard met chemisch afval. De Zegwaard-affaire en de uitspraken van Korthals Altes komen op het moment waarop het kabinet nog steeds druk in discussie is over het Nationaal Milieu beleidsplan (NMP). Korthals Altes meent dat meer moet worden gekeken naar het voorkomen en be strijden van milieudelicten. „Als er meer geld be schikbaar komt, kan de controlescherper worden uitgevoerd", aldus Korthals Altes. Pagina 4: Gerechtelijk vooronderzoek naar han del en wandel Zegwaard. Wijziging Kieswet: kwart kleine fracties verdwijnt MAASTRICHT Van het aantal zetels dat nu door eenmansfracties in Nederlandse gemeenteraden wordt bezet, zou 23 procent verloren gaan indien de Kieswet gewijzigd wordt volgens het voorstel van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Dit is één van de resultaten van een door de Rijksuniversiteit in Maas tricht gehouden steekproef onder honderd gemeen ten. Volgens de werkgroep zouden D66 en de combi naties van kleine rechtse christelijke partijen elk 14 procent van hun huidige aantal zetels verliezen. Voor combinaties van kleine linkse partijen is daar entegen een winst mogelijk tot vier procent. Van de grote partijen zouden het CDA en de PvdA een winst kunnen boeken van één respectievelijk 1,5 procent en de VVD kan rekening houden met een zetelverlies van circa één procent. Pag. 4: Meerderheid wil af van lijstverbindingen Brunswijk wijst amnestiewet af PARAMARIBO De Surinaamse opstandelingen onder leiding van Ronnie Brunswijk hebben in eerste instantie negatief gereageerd op de amnestiewet, die de Surinaamse re gering bij het parlement heeft inge diend. Eerst moet er een onafhanke lijk onderzoek komen naar de „mis daden tegen de menselijkheid" tij dens het militaire bewind in Surina me. De voorgestelde wet heeft be trekking op de periode vanaf 1 janu ari 1985. Dat betekent dat onder meer de decembermoorden van 1982, waarbij legerleider Desi Bou- terse vijftien tegenstanders liet exe cuteren, buiten de amnestie vallen. Ministerie trekt 17.000 aanvullende beuzen in GRONINGEN Bij circa 17.000 stu- denten die aanvullende financiering ontvangen in het kader van de wet op de studiefinanciering wordt deze aan vulling tijdelijk ingetrokken. Dat heeft de Informatiseringsbank van het minis terie van onderwijs gisteravond bekend gemaakt. De Informatiseringsbank heeft hiertoe besloten, omdat de finan ciële gegevens over 1987 van de ouders van de betrokken studenten ondanks herhaaldelijk verzoek nog niet zijn ont vangen. De studerenden behouden wel hun basisbeurs. Blijven de financiële ge gevens uit, dan moeten de studenten de ontvangen aanvullende financiering over de periode van januari tot en met maart van dit jaar terugbetalen. VIJFTIEN KILOMETER FILE TUSSEN ZOETERMEER EN DEN HAAG Maria van het Noordeinde' rerkocht voor vier miljoen PEN HAAG De „Haag- Moeder Gods van Imolensk, een wereldbe- foemde ikoon die sinds n het sousterrain §an Art.E+S Galleries aan' Haagse Noordeinde langt, is voor ruim vier biljoen gulden verkocht een Franse investe- ngsgroep. igen om het uit de 15e daterende meesterwerk ons land te behouden zijn msVukt, zo heeft woordvoer- ïsterdrs. Desirée Krikhaar van Ie galerie bevestigd. De eige- de ikoon, een Neder- I ander die onbekend wenst te lijven, was volgens mevrouw .rikhaar bereid met zeven in genoegen te nemen mits e „Moeder Gods" een plekje >u krijgen in een gewijde laagse gebedsruimte. Te hulp eroepen koopkrachtige ka- ffiolieken, onder wie de heer 'iet Derksen, bleken echter OORDWIJK Het Singer Hotel is vanochtend tijdens een eiling verkocht aan de Amsterdamse Beheersmaatschappij 'e en Boot. Dit bedrijf betaalde ruim drie miljoen gulden voor hotel aan de Zeereep in Noordwijk. Bode en Boot zijn van an het hotel weer door te verkopen niet bereid dit bedrag op tafel te leggen. De „Haagse" Moeder Gods van Smolensk wordt toegeschre ven aan de Russische ikonen- schilder Dionisii. In 1978 werd het religieuze kunstwerk ten behoeve van de huidige eige naar aangekocht in Düsseldorf voor ongeveer 550.000 gulden. Haagse katholieken zijn de ikoon de afgelopen jaren gaan aanduiden als „Maria vj Noordeinde". Ze hangt i kapel-achtige ruimte. Aan haar voeten brandt altijd i lichtje en staan altijd ve bloemen. Volgens Krikhaar gaat van deze Moe der Gods een wonderdadige werking uit. *Tal van ortho doxe en katholieke Hagenaars, onder wie ook veel kinderen, mogen graag voor haar neer knielen om even te bidden. Dat zullen ze nog twee jaar kunnen blijven doen, volgens het afgesloten contract vindt de overdracht Franse investeringsgroep pas in 1991 plaats. DEN HAAG Ruim vijftien kilometer file en honderden geïrri teerde automobilisten, dat waren vanmorgen de gevolgen van een wilde, demonstratieve actie van zo'n honderd verpleegkundigen uit Den Haag en omliggen de gemeenten. Om de looneis van 5 pro cent kracht bij te zetten reden ongeveer twintig auto's, vergezeld met hon derd meelopende actievoe renden, met een slakke- gang vanaf Zoetermeer over de snelweg naar Den Haag. „De aardige troetel-acties zijn voorbij", zei een woordvoerder. De vak bonden in het ziekenhuis wezen waren niet op de hoogte en de bonden steu nen deze actie niet. De po litie werd er ook door ver- de men de demonstranten de blokkade op te heffen, maar de verpleegk liepen gewoon do verhoogden ze op de Utrechtsebaan op verzoek van de politie de snelheid aanzienlijk om de ver keerschaos nog enigszins te beperken. De eindbestemming van de actievoerders was het ministerie van sociale za ken in Den Haag. Daar bleef men nog een kwar tiertje bijeen, waarna ieder zijns weegs ging. Pagina 3: Acties in ver pleging worden steeds harder Veel gereformeerde predikanten in financiële problemen Tweede Kamer onderschrijft belang van loonmatiging Kissinger: „Marshall-plan voor Oost- Europa" Waarde winkeldiefstallen bijna even hoog als winst Exxon, een reus op lemen voeten UEFA opent deur voor Engelse voetbalclubs Ondine, tv-spel over trouw Leidse vuilverbranding moet zo snel mogelijk dicht JvdA laakt mderzoek ïaar dood agrouw 'EN HAAG „Dit is een bsoluut onbetrouwbaar ipport". Zo reageerde het Veede-Kamerlid me- rouw Herfkens (PvdA) anmorgen op de conclu- van het onderzoek dat e Salvadoraanse regering eeft gehouden naar de ood van de Nederlandse ameraman Cornel La- rouw. 'olgens de autoriteiten van El alvador is het neerschieten Lagrouw door militairen ongelukkige samenloop omstandigheden. Boven- zou de Nederlandse tv- die per auto met het li- laam van Lagrouw trachtte vluchten, hulp hebben ge el van „terroristen". De Ne- erlandse journalist Cees Elen- aas ontkende dit vanmorgen 'oor de VARA-radio. lerfkens verbaast zich over e trage reactie van het minis erie van buitenlandse zaken, at het rapport deze week °eft ontvangen. Zij wil eerst 'wachten wat het onderzoek ilevert dat momenteel in El alvador wordt uitgevoerd en delegatie van de Ne- erlandse Vereniging van ournalisten (NVJ). Herfkens: Als dit onderzoek nog geen uidelijkheid oplevert, moet e Nederlandse regering in sa- lenwerking met andere lan en alsnog een onderzoek in dien". Helikopter boom in DEN HAAG De massa le werkloosheid in Neder land is te wijten aan poli tieke onwil en niet aan economische omstandig heden. Het streven naar volledige werkgelegen heid is halverwege de ja ren zeventig na felle con flicten tussen onderne mers, vakbeweging, politi ci en topambtenaren ter zijde geschoven ten gunste van andere economische doelen. Dat concluderen de Nijmeegse politicologen drs. W. Visser en drs. R. Wijnhoven in hun van daag gepresenteerde boek „Baan Brekende Politiek De achterkant van de massale werkloosheid". Visser en Wijnhoven hebben voor hun boek dertig topfunctionarissen geïnterviewd. Vooral de ondernemers zeggen dat de werkloosheid hen niet eens zo slecht uitkomt, aldus de auteurs. Visser en Wijnho ven menen dat het aantal werklozen rond het miljoen ligt. Daarmee wijken zij af van de cijfers van het kabinet (435.000) en het CPB (585.000). Pagina 3: „Lachertje dat atv zo hoog op politieke agenda staat" MINISTER DE KONING: SMALLINGERLAND Mi nister De Koning (sociale za ken) meent dat het mogelijk moet zijn 25.000 aanvullende arbeidsplaatsen te scheppen voor jongeren van 16 tot 21 jaar om (verplichte) werkerva ring op te doen via zijn Jeugd- garantiewet. Dat zei de bewindsman van daag in Smallingerland bij de plaatsing van de 10.000e jonge re in de „tijdelijke voorzie ning", de niet-verplichte voor loper van het Jeugdwerkga rantieplan dat op 1 oktober moet worden ingevoerd. Veel gemeenten, die de rege ling moeten uitvoeren, ver wachten die banen niet te heb ben, maar De Koning gelooft daar niet zo in. Op een totaal van 1,2 miljoen banen bij over heid en via de overheid be taalde sectoren moeten die 25.000 banen te vinden zijn, zeker bij 100 procent loonkos tensubsidie, zo zei hij. De Koning hield vast aan de zogenoemde „sluitende aan pak" in zijn wet, wat inhoudt dat elke jongerè die na een half jaar nog zonder werk zit verplicht is een tijdelijke wer- kervaringsbaan plus scholing te aanvaarden, om zo zijn of haar kansen op echt werk te vergroten. Driemaal weigeren betekent verlies van uitkering. ADVERTENTIE ONTDEK UW EIGEN, ZAKELIJKE REGIO IN DE STATENHAL. Twee dagen persoonlijke ontdekkingen. Trefpunt in de regjo voor fabrikanten, leveranciers, afnemers, dienst verleners adviseurs. BEDRIJVEN CONTACTDAGEN 12 en 13 April In de Statenhal 's-Gravenhage Openingstijden 14.00-22.00 uur. Het zal je maar gebeuren als geldloper. Je hebt net een koffer vol met geld en cheques ter waarde van zo'n tachtigduizend gulden in je handen of het ding vliegt uit elkaar. Ze zouden nog van je den ken, dat je ermee vandoor had willen gaan. De hele inhoud wordt dan bovendien ook nog eens oranje gekleurd en daardoor waardeloos. Het enige voordeel voor het bedrijf, één van onze grootste kruideniers, waar dit gisteren toch maar gebeurde, is dat nu ook vaststaat, dat het werkt. Sneu is het wel, want in de Leidse Courant van vandaag staat ook, dat bij dit bedrijf net zoveel uit de winkels wordt gestolen als er in die winkels winst wordt gemaakt. Wat je met een abonnement op de Leidse Courant al niet te weten komt! De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N. B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan [tf0 CefcUeSou/ia/nt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1