Alternatieve therapie ontvangt superinjectie Bon: VS blij met Pools akkoord Verpleging blokkeert kruising in Leiderdorp 2 5 6 11 12 13 17 Optie Hans Vonk terug met Beethoven en Mahler Ramptanker vlot, kapitein vast MUND] LIS Donderdag 6 April 1989 80ste jaargang no. 24385 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. fonk:Amro-bankN.V.Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaalf. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., (amiliebenchten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Bui)teweg. Zuidafrika stelt Swapo ultimatum jKAAPSTAD/WINDHOEK Zuid- laf rika heeft de Swapo-infiltranten in jhet noorden van Namibia tot zaterdag 12.00 uur (onze tijd) de tijd gegeven 'zich over te geven in ruil voor een vrij- jgeleide naar hun bases in Angola. Aan vaarden zij het aanbod niet, dan zal de politie de jacht op hen openen, zo zei gisteren Louis Pienaar, de door Zuid- afrika benoemde gouverneur van Na mibia. De Swapo heeft dit aanbod ver worpen. De Zuidafrikaanse verklaring jzal elk uur worden uitgezonden in alle talen uit het noorden van Namibia om zoveel mogelijk rebellen te bereiken. Pagdna 6: Onafhankelijk Namibia kan toeristen veel bieden Arrestaties bij visafslag Urk URK Twee vishandelaren uit Urk en de administrateur van de visafslag in deze plaats zijn in verzekerde bewaring gesteld op verdenking van valsheid in geschrifte op de visafslag in 1988. Zij zouden grote hoeveelheden vis waar voor EG-vangstregels gelden niet juist hebben verwerkt. Vermoedelijk gaat het om vele honderdduizenden tonnen schol en tong. Justitie en de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van landbouw en visserij hebben vorig okto ber een inval gedaan in vier afslagen waaronder die van Urk. Daarbij werden de administraties in beslag genomen. Als uitvloeisel daarvan wordt nu een groot aantal verdachten gehoord. KLM annuleert vier F-100 toestellen SCHIPHOL - De KLM zal vier van de tien door haar bestelde Fok ker-100-vliegtuigen niet afnemen. De KLM zegt in een vanochtend uitgegeven verklaring dat met Fokker geen overeenstemming is bereikt over de schade die Fokker moet vergoeden als gevolg van de veel te late aflevering van de Fok ker-100 toestellen. Fokker wil geen mededeling doen over de hoogte van de schadevergoeding waarover met de KLM wordt gestreden. De KLM heeft twee toestellen in janu ari en februari in gebruik geno men. De nu resterende vier vlieg tuigen zal de KLM alsnog trachten dit jaar in te zetten. Morgen half tot zwaar be wolkt. Enkele buien. Mini mumtemperatuur ongeveer 3 graden. Middagtemperatuur rond 10 graden. Wind uit zuid west tot zuid, matig, aan de kust af en toe krachtig. Zon op: 07.01; onder: 20.24. Scheveningen hoog water: 4.32 en 16.48; laag water: 12.35 en 00.45 uur. Noodlanding Zonder noemenswaardige schade heeft piloot Bart van Pelt gisteren o|D Zes tienhoven een noodlan ding gemaakt met een tweemotorig vliegtuigje. Van Pelt was eerder vanaf Zestienhoven vertrokken richting Antwerpen om daar zijn baas op te halen. Boven Antwerpen merkte hij dat het landingsgestel van het vliegtuigje, een Beech Baron 55, niet goed functioneerde. Hij besloot 'daarop terug te vliegen naar Zestienhoven waar een grasbaan een nood landing mogelijk maakte. FOTO ANP DEN HAAG Verma gerd, maar stralend en vol werklust keert na een half jaar ziekte chef-diri gent Hans Vonk op 2 en 3 juni met een Beethoven- programma terug bij het Residentie-Orkest. Hij leidt het orkest dan in de ouverture Coreolanus, het eerste pianoconcert met Ronald Brautigam aan de vleugel en de derde sym fonie (Eroïca). Op 15 en 16 juni leidt Vonk het R.O. in de negende symfonie van Mahler. Den Haag zal Hans Vonk ech ter al aan het werk kunnen zien op 30 april tijdens de Open Dag van het orkest, het Blazers Ensemble onder meer de Grand Partita van Mozart speelt. Vonk werd november vorig jaar tijdens een concertcyclus in Duitsland getroffen door de ziekte van Guillain Barre, een zeldzame kwaal waarbij de ze nuwwortels ontsteken die uit het ruggemerg komen. Vonk' heeft zijn opvallend voorspoe dige rentree niet alleen te dan ken aan de medische «verzor ging, maar ook aan zijn sterke wil om zo snel mogelijk bij zijn orkest terug te kunnen keren. Om niet meteen voor de leeu wen te worden gegooid werkt Hans Vonk deze maand een oefenprogramma in Italië af, met werk van minder veelei sende componisten als Vivaldi. WASHINGTON De Amerikaanse regering juicht de gisteren gesloten overeenkomst tussen de Poolse regering en het nu nog verboden vakverbond Solidariteit toe. Washing ton beschouwt het ak koord als een historische stap naar pluralisme en vrijheid, aldus Marlin Fit- zwater, de woordvoerder van het Witte Huis. Volgens hem overwegen de VS economische hulp om de slecht draaiende Poolse econo mie er bovenop te helpen. Die steun is wel afhankelijk van de vooruitgang op het gebied van hervormingen die in Po len wordt geboekt. De West- duitse bondskanselier Helmut Kohl vindt de resultaten van het ronde-tafelgesprek in Po len „bemoedigend". Kohl zal vermoedelijk deze zomer naar Polen gaan. De bondskanses- lier zal voorafgaande aan dat bezoek met de Franse presi dent Frangois Mitterrand pra ten over de politiek jegens het Oostblok. Mitterrand gaat in juni naar Polen, en ontvangt in juli Sovjetleider Michail Gorbatsjov. Die brengt op zijn beurt van 12 tot en met 15 juni een bezoek aan Bonn. Pagina 5: Walesa en Kizs- zcak delen hoop en zorgen Twee maanden cel voor veroorzaken dodelijk ongeluk Rijksstraatweg DEN HAAG/WASSENAAR Een gevangenisstraf van acht -maanden, waarvan zes voorwaardelijk, en een jaar ontzegging van de rijbevoegd heid luidde vanmorgen het vonnis tegen een 19-jarige vrachtwagenchauffeur bloe menhandelaar uit Rijnsburg. Hoewel hij zich niet schuldig voelde, oordeelde de Haagse 'rechtbank dat de Rijnsburger de veroorzaker was geweest van het dodelijke ongeluk op de Rijksstraatweg in Wasse naar op 7 april vorig jaar, waarbij vijf mensen om het le ven kwamen. Alle vijf inzit tenden waren op slag dood. Schietpartij in centrum Leiden LEIDEN Drie Leidenaars, van 26, 39 en 46 jaar oud, heb ben de afgelopen nacht bezoe kers en de exploitant van café 't Centrum aan de Nieuwe Beestenmarkt met een pistool bedreigd. Nadat ze uiteindelijk waren vertrokken, losten ze vanuit hun auto nog enige schoten op de toegang van het café. Eén kogel sloeg in de deur, niemand raakte gewond. Het drietal is later aangehou den op de Middelstegracht. De schietpartij volgde nadat de oudste van het drietal rond kwart voor twaalf een andere cafébezoeker had beetgepakt omdat hij met hem nog een appeltje te schillen had. De be trokken wist zich los te wor stelen. Direct daarop werd het pistool tevoorschijn getrokken. Dat werd met name op de ca féhouder en op de eerder beet gepakte man gericht. De drie liepen er beurtelings mee te zwaaien. ASSURADEURS WILLEN TIEN POLIKLINIEKEN NAAR HAAGS MODEL DEN HAAG Er be staan vergevorderde plannen om volgend jaar in de Randstad, De venter en Maastricht tien grootschalige polik linieken voor alterna tieve gezondheidszorg te openen. Deze centra, die samen een investe ring van ruim twee mil joen gulden vergen, moeten vorm krijgen naar het voorbeeld van polikliniek „Het Pavil joen", aan de Pavil joensgracht in Den Haag. Dit Haagse instituut wordt morgen officieel geopend. Er werken vier stafkrach ten en vijftien therapeuten, bij wie men terecht kan voor uiteenlopende behan delwijzen als acupunctuur, natuurgeneeskunde, medi sche astrologie, magnetise ren, kraken, alsmede dr. Bachs bloesemtherapie. „Het Paviljoen" is ontwik keld door de beheersmaat- schappij Visser en Van Kleeff Beheer b.v. te Drie bergen. Volgens directeur Loek van Kleeff wil de maatschappij het lopende jaar benutten om de kinder ziekten van de alternatieve polikliniek op het spoor te komen. In 1990, zegt hij, zal „Het Paviljoen" in wellicht verbeterde vorm tienvoudig worden gekopieerd. In 1992 wil men naar België. De aandelen van Visser en Van Kleeff Beheer zijn sinds 1 januari van dit jaar voor 30 in handen van de verzekeringsmaatschappij Ohra en eveneens voor 30 in die van U.A.P. Ne derland, een dochteronder neming van het Franse as- Union d'Assurances de Paris. „Het Paviljoen" wordt geëxploiteerd door de werk maatschappij „Holistic Care", die ook de tien insti tuten van volgend jaar on der haar hoede zal krijgen. Thans werken er bij de on derneming 24 fulltime- en enkele honderden parttime- en afroepkrachten. Pagina i: Nog geen storm loop op dr. Bachs bloe semtherapie .JU VALDEZ De in Alaska op de rotsen gelopen olietanker Exxon Valdez eiland 50 kilome ter verderop gesleept voor een voorlopige reparatie. De ontslagen kapitein van het schip, verantwoordelijk voor de ergste olieramp uit de Ame rikaanse geschiedenis, heeft zich bij de politie gemeld. Hij is vastgezet op een borgtocht van 500.000 dollar contant. Uit de Exxon Valdez is 38 mi- loen liter ruwe olie gelopen, die zich over 1300 kilometer strand en over 6700 vierkante kilometer water in de Prins William-baai in het zuiden van Alaska heeft verspreid. Gouverneur Frank Cowper van Alaska kondigde aan dat de Amerikaanse kustwacht het opruimen Ex xon, de eigenaar van de tan ker. Volgens Cowper organisatie en de coördinatie van de grote schoonmaak door Exxon veel te bureaucratisch. „Je hebt een militaire struc tuur nodig om dingen voor el kaar te krijgen", zei de gou- (ADVERTENTIE) Droom van 'n bed- kombinatie. Helemaal kom pleet met 2-persoons Amalia bedbak. Auping bodem en Auping matras. Afm. 140 x 200 cm, andere maten tegen meerprijs. Bijpassend bedtafeltje 48.-. ZOEK JE WATANDERS. KOM JE NAAR MIJNDERS LEIDERDORP/DEN HAAG De actie van verpleegkundigen van het Elisabeth Ziekenhuis Lei derdorp en verpleeghuis Leythenrode op de krui-* sing Persant Snoepwe- f/ Engelendaal Simon mitweg in Leiderdorp is vanmorgen zonder pro blemen verlopen. Het kruispunt werd tijdens het spitsuur, van tien voor half acht tot tien voor half negen, in bezit genomen. Er werd steeds één rijstrook vrijgehou den, waardoor het vele auto verkeer langzaam rijdend kon passeren. De blokkade van een kruispunt in Bennebroek heeft vanmorgen het verkeer tussen Haarlem en Leiden gehinderd. Bestuur en directie Van het pensioenfonds PGGM hebben gisteravond unaniem besloten geen geld beschikbaar te stel len voor het cao-conflict in de gezondheidszorg. Het pen sioenfonds liet weten dat zo wel structurele als eenmalige maatregelen die ingrijpen in het premiebeleid worden afge wezen. Premier Lubbers vindt dat het vermogen van PGGM moet worden aangesproken. Het CDA-kamerlid Janmaat- Abee vindt het harde karakter van de acties van verpleeg kundigen onaanvaardbaar. Ze reageerde geschokt op een ac tie in een ziekenhuis in Den Bosch, waarbij operaties moes ten worden afgelast, omdat de verpleegkundigen weigerden medische handelingen te ver richten. „De acties druisen in tegen alle afspraken die de verpleegkundigen hebben ge maakt met ziekenhuisdirecties, bonden en patiëntenorganisa ties", aldus Janmaat. „De grens van het redelijke is overschreden, waardoor de onderhandelingen over de sa larissen worden gefrustreerd". Nog niet duidelijk is hoe hard de acties van de verpleegkun digen werkelijk zullen wor den. Nu er nog steeds geen op lossing in zicht is, gaan leden van de actiegroep VVIO naar België om te kijken hoe colle ga's daar actie voeren. YS: nog geen beslissing over Verhoef MINNESOTA Er is nog geen beslissing gevallen over het waiver-verzoek dat Hans Paul Verhoef (31) uit Rotter dam heeft gedaan om de Vere nigde Staten te mogen binnen komen. Tot die tijd blijft Ver hoef in administratieve hech tenis in de medische afdeling van de Oak Park Hyde-gevan- genis in Stillwater (Minneso ta). Een waiver-verzoek is een verzoek om in een bepaald ge val een uitzondering te maken op een wettelijke regeling of voorschrift. Verhoef werd zondag op het vliegveld van Minneapolis aangehouden om dat hij besmet was met het aids-virus. Hij was op weg naar een internationaal aids- congres in San Franscisco, dat gisteren is begonnen. Vrouw overleden na aanrijding LEIDSCHENDAM De 67- jarige mevrouw J.R.P. Lefe- ring uit Leidschendam is gis termiddag overleden aan de gevolgen van een verkeerson geluk een dag eerder. een persoonlijke zaak WARNECKEMODE 18 PAGINA'S Russische gelovigen krijgen meer kansen Ié Gorbatsjov leest Britten de les over „Europa" Perestrojka maakt Sovjet arbeiders onzeker Gerechtigheid voor AC Milan a dank zij Marco U van Basten V Leidse meelfabriek is geen monument Financiële positie Alkemade verbeterd Bod van ruim drie miljoen op Singer Hotel Noordwijk Ad Bouman: „De Alarmschijf is een leuk instituut" GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING AUTONIEUWS KUNST RADIO EN TELEVISIE Fokker en KLM stijgen en dalequ Niet alleen op Schiphol, maar ook op de beurs in Amsterdam. Gisteren was het zelfs zo, dat het hele Damrak in stijgende lijn was. Zowel onze nationale vliegtuigfa briek als onze eigen luchtvaartmaatschappij zaten in de lift. Ook Heineken kreeg de hoogte op de Optiebeurs. Reden om met verhoogde belangstel ling de financiële berichtgeving in de Leidse Cou rant te volgen. Of als u nog geen abonnee bent: alle reden om vliegensvlug de twpe weken durende gratis proef met ons optieabonnement te nemen. De vrije keus is daarna aan u. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1