Verpleging op scherp Vast. goed Bon: Mop 3 5 13 15 23 31 Exxon: Smit Tak heeft geen bergingscontract ^anËAG De Korte is zeer boos op Lubbers Vastgoed £eidóe@ou/ia/nt Zaterdag 1 April 1989 80ste jaargang no. 24381 Uitgave Weslerpers, behorende tot Sijtholl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA. tel. 071-122244. Voor abonnementen 071 -313677. Giro 103003. Bank- Amro-bank N .VLeiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vnidag van 18.00-19.00 uur. zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0.67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef redacteur W A. Bui|teweg. Wolkenvelden en overwegend droog Middagtemperatuur van 10 graden in het Wadden gebied tot 14 graden in het zui den. Matige wind, uit noord oost tot oost. Zon op: 07.12; onder: 20.15. Scheveningen hoog water: 0.25 en 12.59; laag water: 07.50 en 21.15 uur. Vandaag bij deze krant VOORJAAR '89 ROTTERDAM/HOUSTON Het Rotterdamse ber gingsbedrijf Smit Tak heeft geen bergingscontract voor de Exxon Valdez, zo heeft een woordvoerder van Ex xon USA in Houston gisteravond bekend gemaakt. Er is wel met Smit afgesproken dat deze stand-by is voor de eventuele berging van deze ramptanker in Alaska. De bergings opdracht is voor de firma J.H. Leitz uit Portland (Oregon). Het schip dat bij de berging wordt gebruikt, wordt geleverd door een andere Amerikaanse firma uit Portland. Volgens Exxon is er sprake van een misverstand bij Smit, als die denkt de eigenlijke i Hrfinïl rCiBÜi berging uit te voeren. Een woordvoerster van Smit hield giste- vissers in Sawmill Bay in Alaska proberen met alle middelen te voorkomen dat de olie uit de Ten de.hele vo1 5*at. er WJ;1 degelijk een bergingsovereen- ikkende tanker Exxon Valdez een zalmkwekerij bereikt. Vliegtuigje stort neer op tennispark NEWPORT BEACH In de Amerikaanse plaats Newport Beach, ruim 50 km zuidelijk van Los Angeles, is gisteren een tweemotorig vliegtuig neerge stort op een tennispark. Daarbij kwamen alle vijf inzittenden van het toestel om het leven. Op het moment van het ongeluk waren meer dan 100 mensen op de tennisclub waren, van wie zes op de baan waarop het toestel neerkwam. Maar zij konden zich op tijd uit de voeten maken. De in Canada geregistreerde Piper Aerostar was kort tevoren opge stegen van een nabijgelegen vliegveld in Orange weg r de staat Idaho. ETA dreigt met nieuwe geweld MADRID De Baskische af scheidingsbeweging ETA heeft gisteren „een nieuw en laatste ultimatum" gesteld aan de Spaanse regering en dreigt met een nieuwe geweldgolf als de regering binnen de 72 uur niet met een nieuwe verkla ring over de brug komt. In een verklaring zegt de ETA dat de regering van premier Felipe Gonzalez „op een publieke en officiële manier" de punten moet vermelden waarover volgens de afscheidingsbewe ging een overeenkomst zou be staan met de autoriteiten in Madrid. 36 PAGINA'S DEN HAAG Minister De Korte is „verbijsterd" pn „zeer boos" op premier Lubbers. De vice-premier [eageerde gisteravond in het NOS-journaal op op merkingen die Lubbers ijdens zijn wekelijkse persconferentie maakte pver het uitlekken van besprekingen over het na tionale milieubeleidsplan. _,ubbers heeft daarbij gezegd ,niet zo gelukkig te zijn" met jerichten van het ministerie /an De Korte over mogelijke ,vereenstemming in het kabi- ïet over het milieuplan. „Men noet na vertrouwelijke ge- prekken tussen bewindslie- len niet de indruk moet wek ten alsof er iets zou zijn afge- ond", aldus de premier. De •Corte reageerde verbolgen in iet Journaal: „De premier had :ich veel zorgvuldiger had noeten uiten. Dit schaadt de :oalitie en brengt ons geen tap dichter bij de oplossing /an de grote milieuproble- nen". Het is niet de eerste ceer dat Lubbers en De Korte dkaar in het openbaar in de laren vliegen. Eerder al werd De Korte door Lubbers terecht zen na diens opmerkin- >ver een eventueel staats- >ezoek van het Koninklijk aan Japan. ACTIEVOERDERS LEGGEN PATIËNTEN IN DE WATTEN LEIDEN/DEN HAAG - De bonden van ver plegend personeel zul len zich beraden op langere en hardere ac ties nu het kabinet gis teravond opnieuw heeft geweigerd extra geld uit te trekken voor salarisverhoging in het ziekenhuiswe- De bonden hebben het verplegend en verzorgend personeel opgeroepen om volgende week, de eerste collectieve Actieweek, vooralsnog louter ludieke collectieve acties te voe ren, nog geen zondags diensten te draaien en evenmin om medische handelingen te weigeren die eigenlijk aan artsen zijn voorbehouden. De 200.000 werknemers in ziekenhuizen, zwakzinni geninrichtingen, verpleeg huizen en psychiatrische ziekenhuizen willen met hun acties kracht bijzetten aan hun eis van 5 procent loonsverhoging als eerste stap om de loonachter stand van 12 procent op het bedrijfsleven in te ha len. Zo ook honderden verpleegkundigen in Lei den en omgeving. Op veel plaatsen zullen aan wegge bruikers pamfletten wor den uitgedeeld; binnen de ziekenhuizen en andere instellingen worden de pa tiënten in de watten ge legd. De directies staan over het algemeen achter de acties. De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) heeft haar leden opgeroe pen de acties „maximaal" te ondersteunen. Tijdens het overleg met de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) gisteren, heeft minister De Koning van sociale zaken erkend dat de werkdruk en het ver loop in het ziekenhuiswe zen groot zijn en dat 80 procent van de vacatures moeilijk te vervullen is. Met het oog op de werkge legenheid en het beheer sen van de uitgaven wil het kabinet echter niet af wijken van de ruimte die dit jaar voor de collectieve sector is vastgesteld. De minister zei dat er ook geen reden is om voor de verpleegkundigen een uit zondering te maken ten opzichte van de andere 1,5 miljoen werknemers in de collectieve sector. Staatsse cretaris Dees liet zich bo vendien niet verri door het argument dat de kwaliteit van de zorg het gedrang komt. De NZR wil nu - zo moge lijk samen met de bonden - gaan proberen om de po litiek te beïnvloeden. In verband met de grote hoe veelheid regionale plaatselijke acties wordt volgende week nog geen landelijke actiedag georga niseerd. Eventueel organi seren de bonden die week daarop. Boemerang-effect Deze tijdopname van een ver- ichte boemerang leverde de Schotse leraar Michael Hanson een eerste prijs op in de Britse wedstrijd „De schoonheid van natuurkunde". Syrisch vuur treft Vaticaanse ambassade ADVERTENTIE IIJ.LUHIMJJB Waag kleurenlolders van de fraaie Radson radiatoren. CV-ketels en boilers. Antwoordnummer 67, 5960 VJ Ranningen. (Geen postzegel!Stap n BAYRUT Het Syrische leger in Liba non heeft gisteravond de christelijke en clave ten noorden van Bayrut met lan- ge-afstandsartillerie bestookt. De ambassade van het Vaticaan op een heuvel Harisa, 19 kilometer ten noordoosten van de Libanese hoofdstad, kreeg enkele voltreffers, die volgens de staatstelevisie wel zware schade maar geen slachtoffers veroorzaakten. De pau selijke nuntius en zijn diplomatieke staf hadden hun toevlucht gezocht in de schuilkelder. Met de Syrische beschieting kwam een einde aan een dag van betrekkelijke rust aan het front. Het totaal sinds het begin van de huidige ronde van vijandelijkheden op 8 maart bedraagt 126 doden en 409 gewonden. Opperbevelhebber van Malta in zee geduwd VALLETTA De opperbevelhebber van de strijdkrachten van Malta is gisteren tijdens het afnemen van een militaire parade door een groep van 200 aanhangers van de Socialistische Partij met zijn eigen ceremoniezwaard op het hoofd geslagen en vervolgens de haven van Vittoriosa ingeduwd. Brigadegeneraal John Spiteri moest zich met lichte verwondingen in een ziekenhuis onder behandeling stellen. De politie dreef zijn belagers uiteen, maar ver richtte geen arrestaties. Premier Eddie Fenech Adami was ontstemd over het voorval en annu leerde alle verdere feestelijkheden ter gelegen heid van de „Dag van de Vrijheid", waarmee de opheffing van de Britse militaire basis op Malta in 1979 werd gevierd. Nieuwe gevallen van nekkramp RIJSWIJK - In de algelopen week zijn er weer tien geval len van meningitis geregi streerd. Het totaal dit jaar komt daarmee op 211. 22 men sen zijn aan deze ziekte over leden. hemelhoog RIJSWIJK Onder luid gjjuich van een 300-kop- pig publiek heeft een me dewerker van de Dieren ambulance gistermiddag een kater uit een 23 meter hoge populier in Rijswijk gehaald. De driejarige ka ter Oeni zat al vanat dins dagmiddag in de boom. Eerdere pogingen om hem naar de begane grond te halen, mislukten omdat de kraan van de brandweer achter de woning kon komen. Teneinde raad huurde de eigenaar van Oeni, ir. A.M. Lucas, voor 5000 gulden een 100 ton wegende hijskraan vanwege het gewicht dat naar beneden moest", al dus Lucas, die zijn huis dier nu de bijnaam „De Gouden Kater" heeft ge- ADVERTENTIES BOUTEN MOEREN -X ook RVS SCHROEVEN GEREEDSCHAPPEN MACHINES 1ETEOORSTRAAT 80 LINDUSTRIETERREIN "DE BINCKHORST" .Tel. 070-(3)477696, 's-Gravenhage 1V00RJAARSBEURS- AHOY' APRIL AKTIEVE REKREATIE EN VRIJE TIJD 19.00 - 2230 UUR. ZATERDAG EN ZONDAG: VAN SECTOR ECONOMIE EN HAAGSE MANAGEMENT Deeltijd opleiding Internationool Manogement Een Linguïstisthc Afstudeerrichting binnen de (ommercieel-Etonomisthe Studierichting. DEELTIJD HEAO Internationale bond tegen drugsverbod ROME Op een congres in Rome is een internationale bond gesticht tegen het verbod op drugs. Daar oorlog tegen drugs steeds minder haalbaar blijkt, aldus dp meeste con gresgangers, is het beter het drugsprobleem te overzien en te bewaken. Dat kan alleen door het gebruik en de handel uit de illegale sfeer te halen. Op de congreszittingen zijn mensen van over de hele we reld aanwezig, maar verras send veel Nederlanders. Enige, jaren geleden werd het Neder landse drugsbeleid nog afge wezen op internationaal vlak, maar nu beschouwt men het als reëel en efficiënt. Uitnodi gingen voor gebeurtenissen zo als dit congres in Rome stro men nu voortaan binnen bij de die dat drugsbeleid invullen. Arbeidsbureau gaf gegevens werklozen aan onderzoeker DEN HAAG Een medewer ker van het Gewestelijk Ar beidsbureau (GAB) in Tilburg heeft, tegen alle regels in, ge gevens van bij het GAB inge schreven werkzoekenden doorgespeeld naar een onder zoeker. De student deed on derzoek naar de werkloosheid onder personen die in de regio Tilburg wonen en die werk op hoger niveau zoeken. Eén van de werklozen kwam erachter en diende een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Die gaf de klager groot gelijk. De lAB-directeur heeft inmid dels zijn excuses aangeboden. Tweehonderd miljoen voor minima „Soldaten van de waarheid" eisen moord op imam op Kamerleden helpen met belastingbiljet „Wij staan weer met lege handen" Freddy Heineken: alles behalve biermagnaat Haagse wethouder: „Ik ben niet uit op een Martini haven" GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 4/5 ECONOMIE7 CONSUMENTENINFORMATIE 8 SPORT 9/11 15/17 LEIDEN OMGEVING KUNST RADIO EN TELEVISIE 19/21 FINALE23 T/M 30 BIJLAGE VASTGOED 31 T/M 36 ADVERTENTIE HUISHOUDBEURS 30 MAART T/M 9 APRIL Dagelijks van 10 17 uur MA. 3 T/M VR. 7 APRIL ÓÓK 19-22 UUR |ongspr.|sf 12.50. s avonds» 10. is Pendeldiens» volg borden RAI RAI Nieuwslijn 020 5813980 AMSTERDAM ral Na de Weespermoppen mogen die van 1 april de bekendste in ons land worden genoemd. Hele volksstammen houden zich er - het ene jaar in mindere, het andere in meerdere mate - mee bezig. Kranten, radio en televisie hebben het erover en ei genlijk zijn er telkenjare maar weinig mensen die er „intuinen". Dat komt, omdat die moppen altijd wel zo doorzichtig zijn dat iedereen zo'n geintje snel door heeft. Wie nu denkt op deze plaats als nog in het ootje genomen te worden, heeft het mis. De Leidse Courant laat de moppentrommel dicht. Ook een keuze. Tijd om u ook even voor een keuze te stellen: de bon invullen of niet?. U zult weldra merken: een lezer van de Leidse Courant hoeft niet te mopperen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar; dc Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag M 1 Indien daai verzoek om i aanleiding bes!aal. kan proefabonnement worden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1