Subsidiebeleid rijk schiet flink te kort De Haag op zijn hoede na moord Brusselse moskee 11 12 13 17 16 Rekenkamer Vernieler schilderijen op vrije voeten jpcrkt iderzoek t Ajax en roningen Rijn vervuild met olieklonters VANDAAG Wielrenner verongelukt Rfï >0 A ATARI dealer Donderdag 30 maart 1989 80e jaargang no. 24379 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72.34. jaar f. 275.60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f 0.67 per mm familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Wolkenvelden en perioden met zon. Overwegend droog. In de nacht kans op mist. Mi nimumtemperatuur circa 6 graden. Middagtemperatuur 12 tot 17 graden. Zwakke tot ma tige zuidwesten wind. Zon op: 07.17; onder: 20.12. Schevenin- gen hoog water: 09.34 en 22.55; laag: 03.35 en 17.27. persoonlijke zaak WARNECKE MOÖ'fï \tkeringsgeld \oniem retour 'NTER De sociale dienst in Her heeft per post een envelop '3 bankbiljetten van duizend i ontvangen. Bij het geld was iefje gevoegd, waarin stond dat drag was bestemd ter voldoe- an een schuld wegens het ten He ontvangen van een uitke- iolgens directeur Gilthay Veth de dienst niet kunnen vaststel- in wie het geld afkomstig is. belastingdienst komt het va- or dat iemand per envelop zijn betaalt, maar voor ons is dit -,te keer. Ik denk dat we te ma- ibben met iemand die last van weten kreeg". MILJOENENSCHADE IN DORDRECHTS MUSEUM DORDRECHT De man die gisteren tien schilderijen in het Dor- (d rechts Museum met 'een mes bewerkte, is ,even na middernacht weer op vrije voeten ge steld. De man, de 61-ja rige Papendrechter A.C. de J., vernielde met een vlijmscherp mes tien ui terst waardevolle 17e eeuwse schilderijen. De doeken zijn samen meerdere tientallen miljoenen guldens waard. De man mag van de rech- ter-commissaris een half jaar lang geen museum be treden. Bovendien moet hij zich in die periode on der behandeling laten stel len door de districtspychi- ater. De dader heeft zich daarbij neergelegd. Hij heeft alles bekend, be halve de bedreiging van het personeel waarvan de museumdirecteur gewag maakte, aldus politie woordvoerder Harmsen. De politie heeft niet kun nen opmaken dat straf rechtelijk gezien van be dreiging sprake is geweest. En alleen voor vernieling kan je iemand niet in ver zekering stellen of in hechtenis nemen, aldus Harmsen. Een psychiater heeft in middels een gesprek ge had met de man maar de medicus zag geen nood zaak om de man direct in bewaring te laten stellen. Ingevolge de Krankzinni genwet kan een psychiater namelijk de burgemeester aanbevelen iemand op te laten sluiten. Pagina 3: „Verzetsdaad tegen de Staat" 12-jarige naar Songfestival Frankrijk vaardigt de 12-jarige Naty Paque af naar het Eurovisie Song festival, dat dit jaar op 6 mei in het Zwitserse Lausanne wordt gehouden. Naty woont bij haar ou ders in het Frans sprekende deel van Luik en was met haar vrolijk lachende hond bereid even te po seren. FOTO: AP Shrine Auditorium in Los is zijn gisteravond (van- id Nederlandse tijd) de Academy Awards uitgereikt voor de Iprestaties op filmgebied Daarbij ging de Oscar bfeste mannelijke Sol naar.ijpustin Hoffman Tzijn rol als autistische man in de film „Rain Man". Jo die Foster (foto rechts) kreeg de Oscar voor de beste vrou welijke hoofdrol in „The accu sed". „Rainman" werd de gro te winnaar bij de 61ste uitrei king van de Oscars. Er gingen in totaal vier van de meest be geerde beeldjes in de filmin dustrie naar de film van regis- rol, beste scenario). Grote ver liezers waren daardoor de films „Dangerous Liaisons" en - vooral - het controversiële „Mississippi Burning". Pagina 16:„Rainman" met vier Oscars grote winnaar. ALGEMENE REKENKAMER NA GROOTSCHEEPS ONDERZOEK: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het subsidiebeleid van het rijk schiet op een flink aantal onderdelen te kort. De meeste minis teries besteden onvol doende aandacht aan de voorbereiding, de regel geving en de uitvoering van subsidies. Boven dien zijn het financieel beheer en de controle ontoereikend, zo con cludeert de Algemene Rekenkamer vandaag in zijn jaarverslag over De Rekenkamer heeft 722 subsidies onderzocht die in 1986 werden verstrekt en waarmee dertig miljard gul den was gemoeid. Het is de eerste keer dat in Neder land een dergelijk groot scheeps onderzoek naar het subsidiebeleid heeft plaats gehad. De totale overschrij ding van de subsidiebedra gen bedroeg bijna drie mil jard gulden. Anderzijds bleef een aantal subsidiepot- ten voor 1,7 miljard gulden onbenut. Verstrekte voor schotten werden veel te traag verrekend. Eind 1987 stond nog voor 16,4 miljard gulden open aan niet-verre- kende voorschotten. Bij 236 van de 650 subsidies die zijn gebonden aan een maximum budget werd de begroting toch overschre den. Voor 417 subsidies (61 procent) weken de uiteinde lijke uitgaven meer dan 5 procent af van de oorspron kelijke raming. De oorzaak hiervan lag grotendeels bij de departementen. Beslis singen die door de Tweede Kamer werden genomen hadden nauwelijks invloed op de subsidiepotten. Vrij wel alle ministers hebben de Rekenkamer inmiddels laten weten de meeste con clusies uit het onderzoek te onderschrijven. Pagina 4: Ministeries moeten vooraf effect sub sidies meten tÊKÊMÊmr )d |HAAG De Fiscale ntingen- en Opspo- jdienst (FIOD) zal dit j?n geen verder on- ]ek verrichten naar J, geld bij clubs in het lid voetbal. lerzoeken bij de eredivi- s Ajax en FC Gronin- vvp «>prciPan wel gewoon door De e seersVhtmg is dat het onder- lyester. lJbij Ajax binnenkort zal 3ibroek. afgerond ankelijk zag het er naar it de FIOD ook de boek- rig van een groot aantal e clubs zou controleren. U er onderzoek op stapel n gestaan bij onder meer rC Twente. Go Ahead ?n RKC. De FIOD wil eerst meer duidelijk- hebben over de hoogte e onkostenvergoedingen het betaald voetbal wor- egeven. riinisterie van financiën dat mogelijke onderzoe- jaar fraude worden over- |n aan de regionale in- es. Daardoor is het ook [>aar dat de belastingsin- [urs de boekhouding zul- ppvragen van amateur- Actie in Haags ziekenhuis De patiënten van de afdeling interne geneeskunde van het Ley- enburg Ziekenhuis in Den Haag krijgen vandaag en morgen een optimale verzorging dank zij een dubbele bezetting van perso neel op deze afdeling. Het gaat om een estafette-actie, waarbij om de twee dagen een afdeling in het zonnetje wordt gezet. Het personeel wil op deze manier de looneisen kracht bij zetten. FOTO: CEES VERKERK Pagina 3: Ziekenhuisraad gaat niet in op ultimatum ïmensen sloten gisteravond het terrein rondom de moskee issel hermetisch af. F0T0. Ap BRUSSEL De Brusselse politie heeft een nieuws- stop ingevoerd na de moord op de Saudiarabi- sche imam en Senegalese bibliothecaris van de grootste moskee in de Bel gische hoofdstad. Naar aanleiding van de moord is men ook in Nederland extra attent op mogelijke aanslagen op moskeeën en geestelijk leiders. Wel liet een woordvoerder doorschemeren dat de moord, gisteravond in een kantoor van de moskee, waarschijnlijk te maken heeft met de gema tigde reactie van de imam op het boek Duivelsverzen van de Brit Salman Rushdie. De imam keurde de inhoud van het boek af, maar was tegen de oproep van Khomeiny tot moord op de schrijver. De imam van de moskee van Brussel, Abdullah Al Ahdal (36) was ook de leider van de moslim-gemeenschap in Bel- gie, Nederland en Luxemburg. Hij en de bibliothecaris (40) werden rond half zeven ge vonden door leden van de isla mitische gemeenschap, die een afspraak hadden met de imam in diens kantoor in de moskee, gelegen in een park nabij het gebouwen van de Europese Gemeenschap. De twee waren door het hoofd en de nek ge schoten. Volgens onbevestigde berichten hebben getuigen ge zien dat drie mannen met een kap over het hoofd uit een busje sprongen, de moskee in liepen, en even later weer te voorschijn kwamen. De ver antwoordelijkheid van de moorden was vanmorgen nog niet opgeëist. Kort na de ont dekking van de lijken stormde een vrouw naar buiten, zwaai end met een revolver; het bleek de vrouw van de ver moorde imam te zijn. BONN Uit een lek ge slagen Nederlandse tank- duwboot is op de Rijn een nog onbekende hoeveel heid zware stookolie gelo pen. Dikke klodders olie vervuilen nu de oevers van de rivier tussen Re- magen en Keulen. Andere klodders drijven in de richting van Nederland. De waterleidingbedrijven die ge bruik maken van overfiltraat voor de bereiding van drink water zijn vanaf Remagen stroomafwaarts gewaar schuwd. Door een ongelukkige manoeuvre bij Remagen maakte de duwcombinatie op tweede paasdag bodemcontact en sloeg lek. Onder de water lijn ontstonden twee vuistgrote lekken waardoor onbemerkt olie ontsnapte. 18 PAGINA'S Tienjarige A Basisbeweging J heeft tij niet mee lm Dode bij m schietpartij in h Turks parlement V Vierde Leidse Chansonweek rekent op uitverkocht huis Burgemeester Koudekerk exposeert schilderijen 'Meerzorg- afdeling' in 't Hofflants Huys David Crosby: „Het is een wonder dat ik nog leef" Mitterrand opent „Pyramidevan het Louvre" GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE AUTONIEUWS LEIDEN OMGEVING SPORT KUNST RADIO EN TELEVISIE NOORDWIJK De 27-jarige W.S.M. Wijkman uit Velsen is gisteravond op slag gedood bij een aanrijding. De man reed met een groep van elf wielren ners op de Vogelaarsdreef in Noordwijk. Een 77-jarige auto mobilist uit Heemstede haalde een personenauto in op dezelf de weg en kwam daarbij op de weghelft van de wielrenners terecht. De Velsenaar klapte daarbij frontaal op de wagen van de man uit Heemstede. ADVERTENTIES HUISHOUDBEURS 30 MAART T/M 9 APRIL Dagelijks van 10 17 uur. MA. 3 T/M V*. 7 APRIL ÓÓK 19-22 UUR. Toegangsprijs f 12,50, s avonds I 10,- Gratis Pendeldienst: volg borden Q RAI Info: RAI Nieuwslijn 020 5 8139 80 AMSTERDAM rai Trein Toegongbiljetten bij NS-si de grootste van Nederland Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. ADVERTENTIE Gelukkig hebben we nog een Rekenkamer in Ne derland. Daar zitten, zo stellen de meesten van ons zich ongetwijfeld voor, allerlei keurig in het pak gestoken lieden de hele dag met cijfers te gooche len. Tegenwoordig doen ze dat vast en zeker met elektronische rekenmachines, waardoor ze heel wat meer kunnen narekenen dan vroeger. En dat blijkt dan weer uit het jaarverslag, waarin jaarlijks een groeiende hoeveelheid fouten van overheidsdienaren aan het licht lijken te komen. Maar of daar ook lering uit wordt getrokken? Dat leest u straks met een weer als het volgende jaarverslag uitkomt in de Leidse Courant. Reken maar! De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar de Leidse Courant. Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1