xeidae 6omcwit Exxon kan schoonmaak na olieramp niet aan i m m I Vierde dag 2 5 7 9 Sovjetburgers eren zich massaal gen de partij KAPITEIN MET DRANKPROBLEEM; STUURMAN ONBEVOEGD WÊ IN WELKE STAD KOOPT EEN DAME HAAR MODE? BIJ DE KOFFIE THEE CADEAU Nederlandse kernfusie bij kamertemperatuur mislukt VANDAAG T Titnaua u/oelarr^r** knkr\rAP/Jn tnl CiitL^,(t Dam» A PtAfkAVARvjiilr 0Q10 nn T M<J»a Daa|U. ia I 1 OOflfi A A IaI 07 1 1 000A A \1 AAA llvmnAmAntAAi 071 01 0A77 ^irrt 1 nOOOO RanV fimrA-KtTlV hl V 1 P' Dinsdag 28 maart 1989 80e jaargang no. 24377 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071 122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N. V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vnjdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 pier mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 Vannacht en in de vroege och tend enkele regen of onweers buien en mogelijk een mist bank. Overdag perioden met zon. Minimumtemperatuur omstreeks 5 graden. Middag- temperatuur ongeveer 15 gra den. Weinig wind. Zon op: 07.27; onder: 20.05. Scheveningen hoog water: 7.46 en 20.16; laag water: 3.20 en 15.40 uur. x^ Wee politiemannen edood in Kosovo O LGRADO In de Joegoslavische provincie sovo zijn scherpe veiligheidsmaatregelen lomen, nadat gisteren tijdens hevige rellen »e politiemannen werden gedood. Er is on- meer een samenscholingsverbod ingesteld drie personen of meer. Alle scholen, uni- ■siteiten en theaters zijn gesloten en alle cul- le, sportieven en andere openbare bijeen- isten, zoals markten, verboden. Op tal van fatsen in de provincie Kosovo gingen Alba- Vn de straat op uit protest tegen de inper- g van de autonomie, waardoor de Serviërs, in de minderheid zijn, meer zeggenschap jgen. De politie werd in diverse plaatsen t stenen bekogeld en vuurde als afweer angas af. gina 5: Tanks in straten van roerig Koso- India levert miljoenen bloemen aan Nederland DEN HAAG/NEW DELHI Een Indische handelscoöperatie, die geleid wordt door hindus uit de lagere kasten, heeft een con tract ondertekend voor de export van exo tische bloemen naar Nederland. Volgens het Indische blad „Economie Times" zal de coöperatie voor circa 27,5 miljoen gulden aan bloemen uitvoeren naar Nederland. In oktober zal een begin worden gemaakt met de levering van 13,3 miljoen rozen, negen miljoen anjers, drie miljpen gerbera's, 14 miljoen gladiolen en alstroemeria's, zeven miljoen chrysanten en een half miljoen or chideeën. De bloemen komen uit een com puter bestuurd kassencomplex in de zuide lijke stad Bangalore. Dit complex zal als het eenmaal is voltooid het grootste ter wereld zijn in zijn soort. Oogjes Het ging bij de verkiezin gen die de Britse Emma Marcus gisteren won niet om de bloemen, haar haar of haar complete verschij ning: het ging om de ogen. De 18-jarige, zo besliste de jury, had de mooiste ogen van alle duizend deelne mers. Gevangenen gijzelen honderden familieleden SANTA CATARINA In de gevangenis van Santa Catarina Pinula, ten oosten van Guatamala Stad, houden 75 tot 100 gevange hen enige honderden bezoekende familiele den vast. Het complex is inmiddels omsin geld door meer dan duizend soldaten en be wakers. De opstand begon zondagmiddag tijdens het bezoekuur toen enkele gevange nen een ontsnappingspoging deden. Volgens de autoriteiten bevinden zich nu nog 607 fa milieleden in de gevangenis, de grootste van Guatemala, pe gevangenen hebben beter voedsel en straf verkorting geëist. Veel fami lieleden zouden de opstand steunen; zij vre zen dat het leger een bloedbad gaat aanrich ten onder de gevangenen zodra de families het gevangeniscomplex verlaten. jodvonnis Nieuwzeelandse Lorraine Phylis Cosen en haar zoon Aaron >en gisteren, op het eerste gezicht onaangedaan, van de htbank van Kuala Lumpur (Malaysia) naar een wagen, die hen ug bracht naar de gevangenis. De twee hadden in de recht- ik beroep aangetekend tegen de straffen waartoe zij in 1987 ren veroordeeld wegens het bezit van drugs. Als het beroep rdt afgewezen wacht Lorraine Chosen de doodstraf, haar zoon levenslange gevangenisstraf. nval msm 7 Din OSKOU De burgers n zwa in de Sovjetunie hebben se voi ;h zondag, bij de verkie- 15.39- jgen voor een nieuw "37 ingres van Volksafge- 29 9. lardigden, massaal afge- 7 25 ïerd van de communisti- .37he partij. Daar waar de 7 30.1 iuze was uit meer dan omi n kandidaat, heeft de ■24 k ivolking in veel geval- na b n de kant gekozen van trvormers. ïlijksj 1 20- idelig ustratief voor de nederlaag r). 7- n de kandidaten van de par- veld was de enorme overwin- n ov ng in het kiesdistrict 1 in ,1 Dskou van Boris Jeltsin, de rtijds afgezette partijchef in de hoofdstad. Hij bekroon- 5*2 zijn onorthodoxe verkie- \gscampagne met een glans- ke overwinning: hij kreeg ,4 procent van de Moskouse immen. Zijn rivaal, de door partij gesteunde directeur in de ZIL-autofabriek, haal- slechts 6,86 procent van de emmen. bk in de Baltische republie ken en de Oekraiene liepen de door het Kremlin gesteunde kandidaten klappen op en gin gen zeer veel stemmen naar hervormers of naar vertegen woordigers van de Volksfron ten. Zelfs in delen van de Sov jetunie waar tot op heden wei nig hervormingsgezinde gelui den klonken, was het een zwarte dag voor veel „officië le" kandidaten. Het was voor het eerst in de ruim 70-jarige geschiedenis van de Sovjetunie dat in tal van kiesdictricten kon worden gekozen uit meer dan één kan didaat. Het nieuwe Congres van Afgevaardigden vloeit voort uit de politieke hervor mingen van partijleider Gor- batsjov en moet het hoogste staatsorgaan worden. Het nieuwe Congres zal uit zijn midden een Opperste Sovjet kiezen, die in tegenstelling tot de huidige Opperste Sovjet zeer geregeld zal vergaderen en zal stemmen over wetsont werpen. Gorbatsjov heeft be loofd dat het nieuwe parle ment een echte volksvertegen woordiging zal worden en geen applausmachine. IUISHOUDBEURS .1)0 MAART T/M 9 APRIL Dogelijki van 10-17 uur. 1.3T/M VR. 7 APRIL ÓÓK 19-22 UUR. 44.3 ^9ong»prijj f. 12,50, 's avonds f. 10,- - ïrotij Pendeldienst: volg borden RAI Info: RAI Nieuwslijn 020 - 5 8139 80. MSTERDAM B~aï Toegangbiljetten bij NS-sti een persoonlijke zaak warneckemod'é Exxon VALDEZ Shipping heeft vanmor gen toegegeven dat zij niet in staat is de enor me olievervuiling op te ruimen, die vrijdag in Alaska ontstond nadat een van haar olietan kers op de kust was ge lopen. Daarmee geeft het transportbedrijf een zoveelste fout toe, die de grootste olieramp ter wereld een feit maakt. De Prince Williamstraat is inmiddels tot rampge bied verklaard. Gisteren moest directeur Iarossi van Exxon Ship ping al verklaren dat niet de kapitein, van wie be kend is dat hij een drank probleem heeft, maar de tweede stuurman het be vel voerde over de Ameri kaanse olietanker. Deze stuurman was niet be voegd om het commando te voeren over het schip in de kustwateren van Alas ka waar de olietanker op de rotsen liep bij het ont wijken van een ijsberg. Volgens woordvoerder Brian Dunpbj van Exxon is vast komen te staan dat het ongeluk, veertig kilo meter buiten de gebruike lijke vaarroute niet te wij ten is aan technische man- FOTO: AP kementen. In plaats daar van spitst het onderzoek zich nu toe op de rol van de bemanning, bij wie in middels bloedproeven zijn afgenomen. Ook zouden de zeelieden op drugsge bruik zijn gecontroleerd. Nadat acht van de dertien compartimenten werden opengescheurd door de rotsen, stroomde naar schatting 38 miljoen liter olie uit het schip. De cen timeters dikke olielaag is door de harde wind ver spreid over een opper vlakte van 260 vierkante kilometer. Momenteel zijn twaalf schepen met zui gers bezig de rommel op te ruimen, maar volgens mi lieu-activisten en vissers in de haven Valdez komt de schoonmaakactie te laat om de rijke visgronden in de Prince Williamstraat te redden. Een zegsman van de visindustrie zei dat het mogelijk twaalf tot vijftien jaar duurt voor het biolo gisch leven in de zeeëngte zich van de ramp heeft hersteld. Pagina 5:„Chocolade- mousse" bedekt witte wereld Ambtenaren willen ook forse loonsverhoging DEN HAAG De door het verpleegkundig personeel geëiste loonsverhoging van 5 procent heeft een kettingreac tie teweeg gebracht in de be- roepensectoren van ambtena ren en semi-overheidsperso- neel. Zaterdag kondigde voor zitter Ton de Jong van de CNV-ambtenarencentrale CCOP aan dat er voor volgend jaar een looneis van „mini maal 5 procent" bij minister Van Dijk (binnenlandse za ken) zal worden ingediend. Ook de ambtenarencentrale van de FNV voelt daar veel voor. Vorige week kwamen de FN V-onderwijsbond Abop en de protestantse en katholieke onderwijsvakorganisaties PCO en KOV ook met een looneis van 5 procent voor 1990. ADVERTENTIES Mocle voor de fijnste jaren van uw leven. Bij een 500-grams pakf?t Perla Mild koffie krijgt u nu een doosje met twintig zakjes Engelse thee melange (tw.v. 1.19) cadeau**. Samen C 1Q* NU maar 0.1^7 Aanbieding Is geldig t/m zaterdag 1 april a s..' Zolang de voorraad strekt Of de helft van de winkelwaarde contant. Albert Heijn. Per traditie gebrand op koffiekwaliteit. Kleurig Pasen De ene mens bruint sneller dan de andere, maar iedereen die de zonnige paasdagen buiten heeft doorgebracht, zal minstens één tintje donkerder in het gezicht zijn geworden. Pagina 3: Geen moeilijkheden in Leidae regio FOTO: MILAN KONVALINKA NIEUWEGEIN Neder landse onderzoekers zijn er dit weekeinde niet in geslaagd een kernfusie te bewerkstelligen volgens de nieuwe opzienbarende methode van Fleischmann en Pons. Onderzoekers bij het FOM-Instituut voor Plasma-Fysica in Nieuwe- gein hebben bij hun proe- (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGEIRS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 LEIDER00RP Tel. 071-894040 ven naar aanleiding van de Amerikaans-Britse ont dekking geen samensmel ting gezien van lichte ato men tot zwaardere, waar bij veel energie vrijkomt. De Amerikaan en de Brit ver klaarden vorige week dat ze een methode hadden gevon den om die reactie te bewerk stelligen op andere wijze dan onder zeer hoge druk of bij temperaturen van miljoenen graden Celcius. FOM-directeur prof. dr. M. van der Wiel: „Dat wij niet ge slaagd betekent niet dat Fleischmann en Pons het niet bij het rechte eind hebben". Van der Wiel zal voor zeker heid moeten wachten op de publicatie in de wetenschappe lijke pers van de details van het geruchtmakende onder zoek. Dan zal duidelijk zijn of bij de proef in Nieuwegein - een vrij simpele laborato- rium-opstelling - de juiste pal- ladium-electroden, platina- draadjes en de goede kwaliteit zwaar water is gebruikt. De proefnemingen bij het insti tuut gaan voorlopig door. Van daag hebben electrochemie- experts van TNO in Delft prof. Van der Wiel en de zij nen geholpen bij nieuwe tests. „De kans is groot dat het bij ons ook lukt als we alle details kennen", aldus prof. Van der Wiel, die zegt nog steeds in de vinding van Fleischmann en Pons te geloven. 22 PAGINA'S Paus pleit voor beëindiging Libanese burgeroorlog Zon en ijsbeertje zorgen voor onverwachte drukte Reagan hoeft nog niet in de getuigenbank Bewoners protesteren tegen plannen Heerma Brinkman opent sportcomplex Ariel Dorfman j m lacht door tranen i/l heen I nr GEESTELIJK LEVÊN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3 BUITENLAND 5 LEIDEN 9 OMGEVING 11 KUNST 8 RADIO EN TV13 SPORT 15/22 Verplicht zingen op Japanse scholen TOKYO Vanaf volgend jaar zal het vlaggen en het zin gen van het volkslied weer een verplicht nummer worden op lagere en middelbare scho len in Japan. „We willen dat alle kinderen hierdoor een be ter begrip krijgen van Japan", zo lichte een ambtenaar van het ministerie van onderwijs het besluit toe. De scholen hebben nu nog de vrije hand om bijzondere gelegenheden op te luisteren met het hijsen van de vlag en het zingen van het volkslied. Sommige scho len weigeren dat pertinent, omdat dat zou herinneren aan Japans imperialistische verle den. Het ministerie wil nu dat zoveel mogelijk weer, maar ten minste bij het begin van het schooljaar en de uitreiking van diploma's, wordt gevlagd en het volkslied wordt gezon gen. Pasen is net als Kerstmis en Pinksteren een feest, dat op twee dagen wordt gevierd. Eerste en Tweede Paasdag, zogezegd. Wij hoorden dit weekeinde zelfs een pastoor praten over Derde Paasdag. Dus over vandaag. Maar hoe feestelijk Pasen ook is, er moet eens weer worden gewerkt, zij het dan niet door degenen, die paasvakantie hebben. Wel door degenen die weer een krant moeten maken, zodat u op deze Derde Paasdag toch maar weer de Leid se Courant uit uw brievenbus hebt kunnen vissen. Of hebt u hem op een andere manier nu voor het eerst pas in handen gekregen? Reden om te besluiten tot een proefabonnement. Met ingang van Vierde Paasdag. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N.B. Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement w or den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1