£cicUc6oma/nt Lastenverhoging vooral J voor bedrijfsleven nnali 2 4 9 15 17 21 25 26 Klok vooruit Buurman betrokken bij ontvoering YDB JEN ROG Beleggers opgelicht voor 10 miljoen tNDAAC Zaterdag 25 maart 1989 80e jaargang no. 24376 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f24,24 (aut. betaling), kwartaal f72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., famihebenchten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur I J. Hallewas, Chef-redacteur W A. Bui]teweg. Eerst perioden met zon, later meer bewolking maar tot de avond vrijwel overal droog. Middagtemperatuur circa .10 graden. Wind uit west tot zuidwest, overwegend matig, rond kracht 4. Zon op: 07.29, onder: 20.03. Scheveningen hoog water: 6.15 en 18.25; laag: 2.06 en 14.05. zondag Klok vannacht 1 uur vooruit De zomertijd gaat van nacht om twee uur in. De klok wordt dan officieel een uur vooruitgezet naar 03.00 uur. De zomertijd geldt tot zondag 24 sep tember. Ook de meeste andere landen in Europa kennen in diezelfde perio de de zomertijd. De zo mertijd in Groot-Brittannië en Ierland loopt van mor gen tot 29 oktober, maar dan lopen ze toch nog een uur achter bij Nederland. Pagina 3: Langere avon den maken uurverlies ruimschoots goed Een jaar cel voor ophitsen pitbull GRONINGEN De recht- bank in Groningen heeft een 25-jarige man uit Delfzijl ver oordeeld tot een jaar gevan genisstraf wegens mishande ling. In december vorig jaar hitste de man zijn pitbull-ter riër Dusty op tegen een 41-ja- rige vrouw. Hij gaf de hond tot twee maal toe bevel om aan te vallen. De vrouw raakte zwaar gewond aan haar hoofd. De hond beet on der meer een stuk uit haar oor. De officier van justitie had een gevangenisstraf ge ëist van 15 maanden. Topoverleg Egypte Jordanië en PLO KAIRO De leiders van Egypte, Jordanië en de Palestijnse Bevrij dingsorganisatie PLO ontmoeten el kaar nog dit weekeinde voor bespre kingen over het vredesproces in het Midden-Oosten. Volgens het Egypti sche persbureau MENA zal president Mubarak „binnen de komende 48 uur" spreken met de Jordaanse ko ning Hussein en met PLO-voorzitter Arafat in de stad Ismailia aan het Suez-kanaal. De verwachte topont moeting komt vlak vóór de geplande bezoeken van Mubarak en Hussein aan Washington waar ze met presi dent Bush overleggen over formules om Israëliërs en Arabieren rond de tafel te krijgen. Hongerstaker moet eten KAAPSTAD Sandile Thusi, een ernstig zieke Zuidafnkaanse gevangene die al vijf weken in hon gerstaking is, moet weer gaan eten voordat Pretoria overweegt hem vrij te la ten. Dit heeft Adriaan Vlok, de Zuidafrikaanse minister voor wet en orde, gisteren gezegd. De 26-ja- rige Thusi weigert te eten omdat hij sinds juni vorig jaar zonder vorm van pro ces wordt vastgehouden. Zijn toestand is' momenteel kritiek. Utrechtse machinisten dreigen met stakingen UTRECHT Een gesprek tussen de rayonleiding Utrecht van de Nederland se Spoorwegen en de 150 machinisten die niet tevreden zijn over de roosters voor de nieuwe dienstregeling die op 28 mei ingaat, heeft gisteravond niet tot een oplossing geleid. De machinisten dreigen met acties bijvoorbeeld stakingen in de spits als niet voor 5 april aan hun wensen wordt voldaan. Ze vinden dat ze te veel stoptreinen moeten rijden en te weinig intercity's krijgen. Het zou niet alleen gaan om een verslechtering ver-' geleken met hun huidige rooster, maar ook met wat andere rayons krijgen toe bedeeld. Een woordvoerder van de Ver- voersbond FNV zei dat er in ieder geval verder moet worden gepraat mët NS. itsing Paashaas Welk kind wil er niet even bij de Paashaas op schoot? Ook deze peuter mocht het even proberen. Maar, eenmaal in de armen van de wollige „Bunny", barstte hij in tranen uit. (Van onze correspondent) Frans Boogaard) BRUSSEL Onderzoeksrech- Collin, belast met het on- derzoek naar de geruchtma- f kende ontvoering van de Bel- parteme Vanden Met o.a.: droomhond gezocht, tips bij de aanschaf van een trouwe viervoeter. een puzzelmarathon met fantastische prijzen! fljgli voor mensen die. mljsji van dieren houden gische oud-premier Paul Van den Boeynants is er vrijwel ze ker van dat de Brusselse advo caat Michel Vander E. in deze ontvoering een van de spilfi guren is. Deze Brusselse raadsman, die kantoor houdt in hetzelfde ap- lartementengebouw waar Jen Boeynants woont en waaruit hij op 14 januari werd ontvoerd, is een goede bekende van de voortvluchti ge „supergangster" Patrick Haemers, hoofdverdachte in de zaak-VDB. Vander E. trad voor Haemers op als advocaat tot deze op 13 augustus 1987 in een spectaculair vuurgevecht door vrienden werd bevrijd. Bovendien beheerde Vander E. het persoonlijk vermogen van Haemers. Vander E. werd aangehouden nadat was komen vast te staan dat hij tijdens de ontvoering van de oud-premier contacten heeft gehad met diens ont voerders. Hij werd verscheide- nen malen opgebeld vanuit het Noordfranse Le Touquet, waar VDB dertig dagen gevangen zat en zijn vingerafdrukken zijn teruggevonden in een ap partement, dat in Brussel dien de als uitvalsbasis voor de Haemers-gang. L& 3 in IVOORJAARSBEURS - AHOY' 'MRTt/m/APRIL +BOÜÊi>HOW i j# vrij aktief cigennanaig AKTIEVIREKREATIE EN VRIJE TIJD HOBBY EN MODELBOUW tot 17.1 igebrei luistert e plano 3d. Grc chlmm waard 1e PAASDAG optreden van de VOLENDAMSE GROEP Aanvang 21.00 uur Bar-dancing Saint-Tropez Oud Ade LEIDEN De onroe rend goedbelasting gaat volgend jaar zeker om hoog in Leiden. Wethouder P. Bordewijk (fi nanciën) verwacht snel met een voorstel te komen dat eensgezind door alledrie de collegepartijen VVD, PvdA en Links Leiden, wordt ge steund. Door tegelijk de rei nigingsrechten te verlagen worden de huishoudens met lagere inkomens ontzien en komt de lastenverzwaring vooral bij het bedrijfsleven terecht. Bordewijk wil nog niet aangeven hoeveel de belasting omhoog gaat. De onroerend goedbelasting wordt berekend op basis van de waarde van een woning. Bordewijk: „Het gaat per woning om een aantal tien tjes per jaar, maar dat is per type huis'verschillend". De vermindering van het reinigingsrecht zorgt ervoor dat de uiteindelijke lasten voor goedkopere huizen niet of nauwelijks veranderen en geleidelijk oplopen voor be woners van duurdere hui zen. Voor het bedrijfsleven geldt de verlaging van het reinigingsrecht niet. Bedrij ven betalen een vergoeding die evenredig is aan de hoe veelheid afval die wordt ge produceerd. De meerop brengst van de onroerend goedbelasting komt daardoor grotendeels uit die hoek. Goede sfeer Volgens Bordewijk is het overleg tussen de collegepar tijen over de lastenverho ging in een „goede sfeer" verlopen. Hij voorziet dan ook snel met een voorstel te komen dat door het hele col lege wordt gesteund. De VVD heeft zich tot nu toe echter steeds uitgesproken tegen een oplossing zoals Bordewijk schetst. Die partij wilde een evenredige verde ling over alle belastingbeta lers. Links Leiden en de PvdA wilden de lastenver hoging juist terecht laten ko men bij de bewoners van dure huizen en het bedrijfs- Volgens Bordewijk betekent de gekozen constructie dat de afspraken die gemaakt zijn bij het begin van de raadsperiode niet zijn ge schonden. Toen werd vast gelegd dat de lasten voor de burgerij tot 1990 niet zouden stijgen. Bordewijk kondigde bij de presentatie van de begroting voor 1989 al aan dat de ge meentelijke belastingen toch omhoog zouden moeten gaan. De extra bijdrage van het rijk in de tekorten van de gemeente valt lager uit dan verwacht. In dc periode tot 1995 moet in totaal zo'n 25 miljoen gulden worden bezuinigd, gemiddeld onge veer 3,5 miljoen per jaar. De verhoging van de onroerend goedbelasting moet jaarlijks twee miljoen gulden opleve- Bush: „Moskou, stop bemoeienis Nicaragua' WASHINGTON Het Con gres en het Witte Huis hebben na jaren van onenigheid een welhaast historisch akkoord gesloten over de Amerikaanse politiek inzake Nicaragua. „Voor het eerst in vele jaren, spreken de president en het Congres, de Democratische en de Republikeinse fractieleiders van het Huis en de Senaat, met één stem over Midden- Amerika", zei president Geor ge Bush gisteren. Bush riep verder de Sovjetu nie en Cuba een einde te ma ken aan hun bemoeienissen in Nicaragua. Moskou „heeft de plicht en de kans haar nieuwe denken te demonstreren". In andere regionale conflicten is sprake van een welkome nieu we aanpak, maar niet in Mid- den-Amerika. „De Sovjetunie heeft geen legitieme veilig heidsbelangen in Midden- Amerika. De Verenigde Staten hebben er vele". Onder Bush' voorganger •en de president en het Congres verdeeld over de vraag of de Sandinisten met diplomatieke dan wel militaire middelen moesten worden ge dwongen tot politieke hervor mingen. Met wederzijdse in stemming is nu besloten de humanitaire hulp aan de Con tra's te handhaven tot de ver kiezingen in februari volgend jaar. Tot die tijd kunnen de Contra's rekenen op zo'n ne gentig miljoen gulden of wel negen miljoen per maand. Twee uur vast in kabelbaan STOKE-UPON-TRENT Elf bezoekers van een pretpark in het Engelse Stoke-upon-Trent hebben gisteren twee uur lang dertig meter boven de grond gehangen nadat de gondel van de kabelbaan waarin zij zaten door harde wind verward was geraakt met een telefoonlei ding. De kabelbaan in het pretpark Alton Towers kwam abrupt tot stilstand; sommige inzittenden konden zelf via een touw naar beneden ko- Kruisweg Paus Johannes Paulus II houdt een houten kruis vast tijdens de Kruisweg nabij het Colosseum in Rome. Enkele tienduizen den mensen woonden gisteravond de herdenking van de lij densweg van Jesus Christus bij. FOTO: AP ADVERTENTIE GRONINGEN Justitie stelt een onderzoek in naar mogelijke fraude door de di rectie van de Groningse be leggingsmaatschappij De Be heerder Groep. De directie van de inmiddels failliet ver klaarde maatschappij wordt ervan verdacht kleine beleg gers voor een bedrag van in totaal zeker tien miljoen gul den te hebben opgelicht. De beide directeuren zouden beleggingen mooier hebben voorgesteld dan deze in wer kelijkheid waren. Een aantal van de honderden gedupeer den heeft hiervan aangifte ge daan. Curator mr. H. Overes hoopt dat door het onderzoek de verdwenen miljoenen bo ven water komen, die niet zijn teruggevonden in de boekhou ding van De Beheerder. Overes zegt sterke vermoe dens te hebben -dat het geld door de directie grotendeels naar rekeningen in het buiten land is gesluisd. De Beheerder Groep staat nog voor tenmin ste 60 miljoen gulden in het krijt bij de banken, de fiscus en de bedrijfsvereniging. Het onroerend goed van De Beheerder zal geleidelijk wor den verkocht. Onderwijs- vakbonden stellen forse looneis DEN HAAG Ook de CNV-onder wijsvakbonden PCO en KOV vinden dat er een loonsverhoging moet komen voor het on derwijzend personeel. Hiermee zou de achter stand op de marktsector en de ambtenaren kunnen worden ingelopen. De PCO vindt het nog te vroeg om percentages te noe men, maar secretaris De Jong zei gisteren niet uit te sluiten dat het percentage uiteindelijk nog hoger komt te liggen dan vijf procent. Hij reageerde daarmee op de looneis die eerder die dag door de FNV- onderwijsbond ABOP was ge noemd. Het inhalen van de achterstand is volgens KOV en PCO te meer rechtvaardig omdat de taakverzwaring en de verantwoordelijkheid aan zienlijk zijn toegenomen. Volgens de FNV-bond Abop zou de vijf procent moeten be staan uit 1,5 procent „gewone loonsverhoging", 2 procent om salarisachterstanden weg te werken en 1,5 procent voor de verhoging van de aanvangssa larissen. CDA-onderwijsspecialist Lan- sink noemde de looneis in een eerste reactie onhaalbaar. ADVERTENTIE Alleen op 2e PAASDAG De laagst geprijsde Chesterfield meubelen vindt u bij HOUSE OF WILLIAM b.v. 2 3-zits - rundlecr 5 jaar garantie, normaal 5.600.- „u 2,950.- HOUSE OF WILLtAM klokluidersuaat 45. Almere-stad. Te!. 03240-41255 Hoorn 170 (t/o Avifauna). Alphen a/d Rijn. Tel. 01720-39079. SDI-satelliet gelanceerd WASHINGTON Een raket- zoekende satelliet is gister avond de ruimte ingeschoten in het kader van het Amen kaanse SDI-onderzoek. De sa telliet moet de komende maanden gegevens verstrek ken over lanceringen van ra ketten vanaf de grond of in de ruimte. De bedoeling van het Amerikaanse ruimteschild is vijandelijke raketten vrijwel onmiddellijk na lancering te vernietigen. Of het 'schild er ook werkelijk komt is nog niet zeker. 32 PAGINA'S CIO vreest marginalisering kerk genootschappen Belasting ontduiken zit in het beestje Japanse matjes maken plaats voor rustiek eiken meubelen Ijshockeyers nog steeds ongeslagen Vërzet in Rijnsaterwoude tegen recreatieplannen „onbegrijpelijk" Umberto Eco: Schrijven aan Slinger van Foucault was lijden Mary Michon staat achter „Drie vrouw sterk" I INKLEUR Pretparken worden minder ijzingwekkend Russische kameraden in verkiezingsroes Psychiatrie en rechtspraak: helpt de straf of straft de hulp? 0> CM RADIO EN TV 21 T/M 23 FINALE 25 T/M 32 Nog een paar uur en het is weer zomertijd. Niet dat het ook maar een dag winter is geweest dit jaar. De zon komt echter de laatste tijd weer steeds vroeger op, vandaar. Om daar nu iets tegen te doen, wordt de klok vannacht een uur vooruit gezet. En de klok vooruit zetten is iets waar de Leidse Courant in overdrachtelijke zin eigenlijk da gelijks mee vertrouwd is. Maar vannacht gebeurt het in het echt. Tot hij in het najaar weer moet worden teruggezet. En de lezers van de Leidse Courant weten maar al te goed, dat wij - gezien onze achtergrondartikelen en commentaren - er de grootste moeite mee hebben als de klok weer eens wordt teruggezet. De Leidse Courant wil iK"Best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N.B. Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. £eidaeSourta/nt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1