Economen dringen aan op helder milieubeleid Greep Minister weigert nader onderzoek in El Salvador Visverbod in Kanaal rond gifcontainer Auto's echtpaar total oss na dubbele botsing EG-ambassadeurs terug naar Iran GEEN NAHEFFING VOOR SPORTCLUBS Ontsporing legt treinverkeer lam (Studentenstop l^ordt afgeschaft Haagse moslims verwerpen oproep „dood aan Rushdie" Wethouder J. Fase ertrekt uit Leiden HET UUEER ;J te )mpe ttal unten le w EN HAAG Tot ver- ijstering van de Neder- Ams indse Vereniging van ie de 5uma^sten (NVJ) wei- ?rt minister Van den roek van buitenlandse iken een nader onder op doelp anva a En twe ust ïg ONDEN Het Britse minis- 9-5 s Tie van landbouw heeft in in straal van twaalf kilome- meer >r rond de vermoedelijke lek in het Kanaal waar een 'ntainer met het gevaarlijke Jtidbouwgif lindaan ligt, alle dedig isserij verboden. Het ministe- r te i spreekt van een extra 1 bli gheidsmaatregel, maar zegt olge een aanwijzing te hebben dat gif uit de container is weg lekt. Ook Frankrijk zou een isverbod hebben afgekondigd zoek te laten instellen naar de omstandigheden, waaronder zondag de 30- jarige Nederlandse free lance cameraman Cornel Lagrouw in El Salvador om het leven is gekomen. Wel wil de regering ophelde ring van de autoriteiten van El Salvador over de beschieting door helikopters van de wa gen, waarin de neergeschoten Lagrouw zondag werd ver voerd naar een ziekenhuis. Die wagen was voorzien van witte vlaggen en borden met daarop „pers". Minister Van den Broek zei gisteren in Brussel dat de dood van Lagrouw een „betreurens waardig incident" is, maar dat hem van opzet niets is geble ken. De NVJ had Buitenlandse Za ken eerder op de dag gevraagd een onderzoeksteam naar El Salvador te sturen, om de dood van Lagrouw te onderzoeken. De NVJ stelt dat er geen spra ke is van een bedrijfsongeval, omdat Lagrouw van een af stand van ongeveer honderd meter is neergeschoten. „Van af die afstand moet de schutter heel goed hebben kunnen zien dat Lagrouw een cameraman was en geen guerillastrijder". Pagina 5: NVJ: Laatste woord nog niet gesproken in een gebied van honderd vierkante zeemijl ten noorden van Normandie en de Kanaal eilanden. Het verbod zou er vooral op gericht zijn te ver hinderen dat kabels en sleep netten van visserstrawlers de container op de zeebodem kunnen beschadigen. Een Franse mijnenjager hervatte gisteren de speurtocht naar de vermiste container die afkom stig is van een Liberiaans schip dat op 13 maart zonk. OORSCHOTEN Een 39-jarige inwoner uit Leiderdorp heeft isteravond behalve zijn eigen auto ook die van zijn vrouw total c'ss gereden. Rond half elf zag de bestuurder op de Hofweg in ie re) 'oorschoten de auto van zijn vrouw wegrijden, terwijl zijn wa 'rouw naast hem in zijn auto zat. Hij zette de achtervolging uit B khting Kanaalweg in. De bestuurder in de gestolen auto remde veen '°tseling, waardoor de man niet meer tijdig kon reageren en op slisse e auto van zijn vrouw inreed. De dief trok weer op, maar rem- René 'e °P de Voorschotenseweg weer af. Hierdoor vond opnieuw 17 en aanrijding plaats. Op de Leidseweg kwam de achtervolging gcx 01 een einde toen de dief de gestolen auto liet staan en hard Wegrende. Van hem ontbreekt nog elk spoor. Er raakte niemand '"Wond. Controle Inwoners van Scandinavische landen lusten 's winters nog wei eens een slokje om de somberheid van de winter te vergeten. Daar is niets op aan te merken. Maar wie na een te forse slok op de sneeuwscooter stapt, is in overtreding. In het Finse Rovaniemi hield deze agent een alcohol-controle. Het argument dat het te veel aan alcohol bedoeld was als anti-vries, vond in zijn ogen geen genade. FOTO: AP (Van onze correspondent Frans Boogaard) BRUSSEL Een maand nadat de EG-ministers van buitenlandse zaken besloten hun ambassa deurs uit Iran terug te roepen uit protest tegen de oproep van ayatollah Khomeiny de Britse schrijver Salman Rushdie te vermoorden, hebben de ministers gisteren dat be- (ADVERTENTIE) Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19 00 uur, zaterdags tussen 14 00 en 15.00 uur. telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. sluit weer ongedaan ge maakt. Ook de Nederlandse ambassa deur keert, vermoedelijk nog deze maand, naar Teheran te rug. „Met het terugroepen van onze diplomatieke vertegen woordigers hebben we een po litiek signaal willen geven, maar de maatregel was van het begin af als tijdelijk be doeld", zei minister Van den Broek gisteren na afloop van het EG-beraad. Hii benadruke dat het terugzenden van de ambassadeurs geen politieke, maar louter een administratie ve maatregel is. Om dat te on derstrepen zullen de ambassa deurs niet op dezelfde dag te rugkeren. De ambassadeurs van Italië, Portugal, Grieken land en Ierland, vier landen met een beperkte diplomatie ke missie in Teheran, keren al heel snel terug. De meeste an dere EG-landen volgen later, met uitzondering van Groot- Brittannië, dat sinds de moor- doproep geen diplomatieke be trekkingen meer met Teheran onderhoudt. Morgen veel bewolking. Af en toe regen. Minimumtempera tuur 6 graden. Middagtempe- ratuur van 10 tot 14 graden. Zuidwestelijke wind, matig tot vrij krachtig, aan de kust af en toe hard, tegen de avond draaiend naar west. Zon op: 06.38; onder: 18.56. Scheveningen hoog water: 3.26 en 15.26; laag water: 11.36 en 23.15 uur. Een winkel vol voorjaarsideeën WAPNECKEMODE Breestraat 151-153 Leiden - 071-124586 Uitgave Westerpers, behorende tol Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312DD Leiden, Postbus I2300 AA, te!. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand t. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f 72,34. jaar 1,275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. IKV zoekt steun a „vreemde" t fondsen Kopers huis dreigen subsidie mistelopen Ambitieus kanaal a moet economie tl Nicaragua redden i IKON: geweld niet het laatste woord K gunnen V Driftkikker j a Sneiders stapt uit 1 f de schaduw IV Hondenpenning ja in Leiden wellicht U weer ingevoerd V Zware vliegtuigbom op grens Hazerswoude Radio Gezondheid moet j j nog bekender 1 1 worden I Wassenaar ergert zich aan verzet tegen RW 11- West Mondriaan mag van Brinkman j a naar het j/I buitenland I Voetbal op tv MORGEN Duitsland 1,16.55 uur Bulgarije- West Duitsland. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indteri daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd Dinsdag 21 maart 1989 80e jaargang no. 24372 heeft I adatie] is MeiJ inde meer| rikt r owlerj lebben iet een zeges, ebben egradi ve noj e gek aden 5 speel iel pu rsi t< OOI u iterpol i n LZ weekt enamo gijzelt ederlandse edewerkster ode Kruis •NEVE De Motjambi- v aanse verzetsbeweging Rena- heeft bij de verovering van provinciestad Memba een derlandse medewerkster van Internationale Rode Kruis drie van haar collega's in gij- ing genomen. De vier gegij- den de Nederlandse Lise- te Bosma, een Westduitse, Zwitser en een lokale me- verker zouden er goed toe zijn. Het Rode Kruis eft contact gelegd met de ;e zetsorganisatie om de mede vrij te krijgen. ZEIST De bedrijfsvereniging BVG ziet af van na- heffingen sociale premies over het verleden, mits de betrokken club zich voor 1 juli aanstaande aanmeldt als werkgever. Voor sportbonden geldt een premie heffing vanaf 1 januari 1989. De BVG, waarbij zon 630.000 verzekerden zijn aangesloten, is een voor lichtingscampagne begonnen. Onder de naam „Speel fair play met uw professionals" richt deze zich tot de 37.000 amateursportverenigingen die Nederland rijk is. Veel sportclubs in Nederland betalen geen sociale premies over de salarissen van in dienstverband werkende trainers. Op basis van een enquête schat de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelij ke en Maatschappelijke Belangen (BVG) dat jaarlijks zon vijf miljoen gulden aan premies voor de sociale verzekeringswetten zw, ww, wao en zfw niet wordt afgedragen. „Niet uit onwil, maar uit onwetendheid met de sociale wetten". Het is niet eens zo moeilijk om vrouwen bij de po litie in dienst te krijgen. Een greep uit de eigen spaarpot, zoals Wim Kok dat tot zijn ergernis straks nog ziet gebeuren bij de verplegenden en verzorgenden, is voor hen niet eens nodig. Minister Van Dijk heeft er zich eens in verdiept en is er achter gekomen, dat veel vrouwen hun baan bij de politie niet willen of kunnen verenigen met het ge zinsleven en daarom weg gaan. Niet gek, want het is uiteraard een zeer ongeregeld bestaan. Het eni ge, wat dan nog een beetje regelmaat brengt is ei genlijk: de krant. Kampt u ook met dergelijke pro blemen? Doe dan net als menige politievrouw en ga de Leidse Courant lezen. Een greep uit de brieven bus is daarvoor straks dan voldoende. UTRECHT Er is vandaag zo goed als zeker geen treinverkeer mogelijk op het traject Zevenber- gen-Roosendaal. Door onbekende oorzaak ontspoorden vanochtend vroeg zeven wagons van een goe derentrein op een overgang in Oudenbosch. Tussen Lage Zwalu- we en Roosendaal zetten de NS bussen in. Van de ontspoorde wa gons is er één geladen met het gevaarlijke fosfor, twee andere met bestrijdingsmiddelen. Geen van de wagons lekte of brandde. Drie bovenleidingen en zeven bovenportalen raakten bescha digd en er werd schade aange richt aan het baanvak. Een van de zeven ontspoorde wagons bij Oudenbosch is geladen met het gevaarlijke fosfor. FOTO: ANP (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een inter nationale voortrekkersrol op milieugebied biedt Ne derland op de langere ter mijn nieuwe economische mogelijkheden en kansen voor werkgelegenheid. Het concurrentienadeel van strenge maatregelen nu kan omslaan in een voordeel later, wanneer andere landen ook tot een stringent milieubeleid overgaan. Ruim vijftig economen en mi lieu-economen onder leiding van prof.dr. J. Tinbergen schrijven dit in een open brief aan premier Lubbers. De eco nomen schreven de brief, om dat de publicatie van het Na tionaal Milieubeleidsplan (NMP) nog steeds uitblijft door een discussie over de financie ring binnen het kabinet. Volgens de economen moet het kabinet zo snel mogelijk met duidelijke maatregelen voor het bedrijfsleven komen. Ondernemers laten zich name lijk veeleer weerhouden van het vestigen van een bedrijf in Nederland door onzekerheid over milieumaatregelen dan door de kosten die met duide lijke milieunormen gepaard gaan. Verder uitstel van het NMP is daarom uit den boze, aldus de economen. Ook waarschuwen de brief schrijvers tegen een 'uitge kleed' pakket milieumaatrege len, omdat de economie daar door ernstig wordt ontwricht. De economen verwijten het kabinet te weinig naar de ef fecten van maatregelen op lange termijn te kijken. „De gezamenlijke verantwoorde lijkheid voor de toekomstige generaties moet voorop staan en doelstellingen gericht op de korte termijn zoals een verde re verlaging van het financie ringstekort, de collectieve 1 tendruk en een stijging van de koopkracht moet op de tweede plaats komen", vinden de eco nomen. EN HAAG De stu- 'ntenstop in het weten- happelijk onderwijs ordt over twee jaar *w haft. Als zich voor een jpaalde studie meer stu- :nten aanmelden dan :t aantal beschikbare laatsen, moeten de uni- irsiteiten hun capaciteit )ti< tbreiden met tenminste procent van de gemid- Danai f^e capaciteit van de iorafgaande drie jaar. Is kli e uitbreiding nog niet e Lei jldoende, dan wordt er slissii «loot. ;ie te 'iil'H.L de i t ,as it blijkt uit het wetsvoorstel vèrlo JSer onderwijs en weten- 1 happelijk onderzoek YHW) dat minister Deet- man (onderwijs) vandaag naar het parlement heeft ge stuurd. Het huidige ontwerp ver schilt op een aantal punten van het uit januari 1988 stammende concept-wets voorstel. Zo is het zogeheten vouchersysteem (de „knip- kaart") uit de wet verdwe nen. Hierbij werd het recht op onderwijs niet uitgedrukt in jaren, zoals nu het geval is, maar in studiepunten. Het werd later wenselijk geacht de leerrechten voor het ho ger en het voortgezet onder wijs met elkaar te verbinden. Daarom wordt er thans los van het ingediende voorstel gewerkt aan een stelsel dat voorziet in de rechten die men na de leerplichtige leef tijd (16 jaar) op onderwijs heeft. DEN HAAG De overgrote meerderheid van de moslim organisaties in Den Haag dis tantieert zich van oproepen om de schrijver van het boek „De Duivelsverzen", Salman Rushdie, te vermoorden. Bin nen deze organisaties is ook niet bekend wie er verant woordelijk was voor de sym bolische verbranding van het boek (het ging in werkelijk heid om een pornoboek) tij dens de grote demonstratie die vorig maand in Den Haag werd gehouden. Evenmin is bekend wie tijdens die demon stratie leuzen als „dood aan Burgemeester Havermans van Den Haag verwelkomt zijn gesprekspartners in de hal van het stadhuis. FOTO: ANP Rushdie" meedroegen, zo grantenbeleid) gisteravond bleek tijdens een gesprek dat voerden met 17 van de 24 (ge- burgemeester Havermans en registreerde) moslim-o wethouder Heemskerk (mi- ties in de Hofstad. LEIDEN De Leidse VVD- wethouder J. Fase-Dubbelboer van economische zaken ver trekt binnen drie maanden uit de Leidse politiek. Ze is als eerste geplaatst op de aanbeve lingslijst om watergraaf te worden van het zuiverings schap West-Overijssel. Gister- avohd?werd zij door het alge meen bestuur van het zuive ringsschap met 15 tegen 6 stemmen gekozen. Haar be noeming is daarmee vrijwel zeker. Er wordt zelden afge weken van een dergelijke voordracht. Haar tegenkandi daat was de Overijsselse gede puteerde R. Lanning. Fase volgt de vorige watergraaf de heer N. Buijsert op. Hij over leed vorig jaar november. Het zuiveringsschap houdt zich vooral bezig met de kwaliteit van het oppervlaktewater. Vermoedelijk vertrekt Fase in juni uit Leiden. Pag 9: Benoeming was dub beltje op z'n kant ik, Bolemaskerd protest de Zet 'd Mu voltallige gemeenteraad van het Noordfranse plaatsje Leers poseert voor de officiële oepsfoto na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag. Met maskers en n spandoek maken de raadsleden hun bezwaren kenbaar tegen de komst van een ilverbrandingsinstallatie in hun gemeente. FOTO: AP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1